07.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

Krakow, dnia 7 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

Wydzial II Karny

Sekcja Wykonania Orzeczen

ul. Przy Rondzie 6

31-547 Krakow

 

Sygn. akt: II Ko 3214/13/K PK

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Barbara Kursa, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o uiszczeniu przeze mnie kwoty 250,00 /slownie dwiescie piecdziesiat/ zl tytulem kary grzywny orzeczonej Wyrokiem Nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614 – Zalacznik 1.

 2. Zawiadomienie, ze w sprawie Sadu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. XIV W 5614, zostalem Wyrokiem Nakazowym z dnia 12 stycznia 2012 r. zwolniony z kosztow sadowych – Zalacznik 2.

 3. Wniosek o u morzenie – w zwiazku z uiszczeniem przeze mnie nalozonej na mnie kary grzywny – postepowania do sygn. akt II Ko 3214/13/K PK.

 4. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z mocy ktorego prawa Sad moze wydac orzeczenie w przedmiocie zastosowania wobec ukaranego grzywna kary zastepczej, nie wezwawszy go uprzednio do uiszczenia nalozonej na niego kary.

 5. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy kara grzywny nalozona na mnie Wyrokiem Nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614 nie ulegla przedawnieniu przed data wyslania do mnie Zawiadomienia z dnia 3 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2.

 

Pismem z dnia 3 wrzesnia 2013 r. zawiadomila mnie Protokolant Malgorzata Zbroinska – Zalacznik 2: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen /adres – ZKE/ Data: 3 wrzesnia 2013 r. Sygnatura akt: II Ko 3214/13/K PK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala 515-Bip ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen zawiadamia Pana w charakterze ukaranego o terminie posiedzenia, ktore odbedzie sie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala-Bip w lokalu sadowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 [Biproskor]

w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej. Obecnosc nieobowiazkowa. Protokolant Malgorzata Zbroinska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn.

akt II Ko 3214/13/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2

 

Orzeczenie kary zastepczej, jak w Zawiadomieniu z dnia 3 wrzesnia 2013 r. dotyczy Wyroku Nakazowego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11. Przedmiotowym wyrokiem Sad Rejonowy w Bydgoszczy orzekl – Zalacznik 3: „Sygn. akt XIV W 5614/11 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2012 roku Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: Sedzia Sadu Rejonowego /imie i nazwisko – ZKE/ Protokolant: /imie i nazwisko – ZKE/ bez udzialu stron po rozpoznaniu w postepowaniu nakazowym sprawy z oskarzenia Strazy Miejskiej w Bydgoszczy sprawy Zbigniewa Kekus syna /imiona i nazwiska – ZKE/ urodzonego /data i miejsce urodzenia – ZKE/ obwinionego o to, ze w dniu 18 lipca 2011 roku okolo godziny 10:40 na ulicy Fordonskiej w Bydgoszczy, kierujac pojazdem samochodowym marki Ford o numerze rejestracyjnym /numer rejestracyjny – ZKE/, przekroczyl predkosc dopuszczalna o 32 km/h, tj. o czyn z art. 92 a KW orzeka:

 1. obwinionego Zbigniewa Kekus uznaje za winnego popelnienia zarzucanego mu czynu, tj. wykroczenia z art. 86 § 1 KW i za to, na podstawie art. 86 § 1 KW wymierza mu kare grzywny w kwocie 250 (dwustu piecdziesieciu) zlotych,

 2. zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztow postepowania, wydatkami obciazajac Skarb Panstwa.”

Dowod: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok Nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

Zalacznik 3

 

Wyrok Nakazowy Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12.01.2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11 zostal przeslany przez ten Sad Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Krowodrzy przy pismie z dnia 26 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 4: „Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydzial Karny /adres – ZKE/ Data26/04/2012 r. Sygn. akt XIV W 5614/11 Sad Rejonowy Krakow Krowodrza /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydzial Karny, zgodnie z trescia art. 3 § 1 kkw w zalaczeniu przesyla:

 1. 3 odpisy prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12/01/2012 r. sygnatura akt XIV W 5614/11,

 2. wniosek p. Zbigniewa Kekus z dnia 11 kwietnia 2012 roku w celu wykonania kary grzywny orzeczonej w stosunku do: Ukaranego: Zbigniew Kekus /dane personalne – ZKE/.

Karta informacyjna zostala sporzadzona i przeslana przez tut. Sad. Sedzia Przewodniczaca XIV Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy SSR Agnieszka Szczechowska”

Dowod: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, pismo Przewodniczacej XIV Wydzialu Karnego

Sadu Rejonowego w Bydgoszczy SSR Agnieszki Szczechowskiej – Zalacznik 4

 

Zlozylem wniosek o umorzenie grzywny, jak wyzej. W uzasadnieniu podalem, ze majac troje dzieci na utrzymaniu nie pracuje od lutego 2009 r., ze stracilem prace z powodu nieslusznego, niszczacego mi kariere zawodowa aktu oskarzenia przeciwko mnie wydanego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan oraz wydanego na jego podstawie tak samo nieslusznego – ostatecznie uchylonego jako razaco naruszajacy prawo materialne i prawo procesowe – wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.

Moj wniosek rozpoznal w I instancji sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny SSR Sebastian Mazurek, ktory postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II Ko 4469/12/K postanowil mojego wniosku nie uwzglednic. W uzasadnieniu podal w absolutnej sprzecznosci ze stanem faktycznym, ze ja, w dacie sporzadzenia przez niego postanowienia mieszkalem i pracowalem w Warszawie – Zalacznik 5: „Ukarany nie wykazal, by nie mogl z przyczyn niezaleznych od siebie uiscic grzywny. Swoja argumentacje ograniczyl jedynie do stwierdzenia, iz nie pracuje od 6 lutego 2009 roku, a ma na utrzymaniu troje dzieci. Na utrzymanie zaciaga kolejne dlugi. Pracy nie moze podjac z uwagi na skazujacy go wyrok. (…) Z wywiadu kuratora wynika, iz ukarany nie mieszka w Krakowie pod adresem, ktory podaje, a od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie.

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, sygn. akt II Ko 4469/12/K,

postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka z dnia 31 stycznia 2013 r. – Zalacznik 5

 

Sad Okregowy w Krakowie V Wydzial Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczen Karnych nie uwzglednil zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka w sprawie nieuwzglednienia mojego wniosku o umorzenie nalozonej na mnie grzywny i orzeczeniem w sprawie sygn. V. KZW 353/13 utrzymal w mocy Wyrok Nakazowy Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 roku, sygn. XIV W 5614/11.

Sad nie doreczyl mi jednak wezwania do uiszczenia nalozonej na mnie kary.

Zawiadomil mnie natomiast Zawiadomieniem z dnia 3 wrzesnia 2013 r. o majacym sie odbyc w dniu 11 pazdziernika 2013 r. posiedzeniu w sprawie – Zalacznik 2: „z urzedu o orzeczenie kary zastepczej” .

 

W zwiazku z powyzszym w dniu 7 pazdziernika 2013 r. dokonalem w kasie Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie wplaty kwoty 250,00 /slownie: dwiescie piecdziesiat / zl – Zalacznik 1:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty

250,00 zl – Zalacznik 1

 

Wnosze o:

 1. sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z mocy ktorego prawa Sad moze wydac orzeczenie w przedmiocie zastosowania wobec ukaranego grzywna kary zastepczej, nie wezwawszy go uprzednio do uiszczenia nalozonej na niego kary,

 2. sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy kara grzywny nalozona na mnie wyrokiem nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614 nie ulegla przedawnieniu przed data wyslania do mnie Zawiadomienia z dnia 3 wrzesnia 2013 r., sygn. akt – Zalacznik 1,

 3. u morzenie – w zwiazku z uiszczeniem przeze mnie nalozonej na mnie kary grzywny – postepowania do sygn. akt II Ko 3214/13/K PK.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty 250,00 zl

 2. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

 4. Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, pismo Przewodniczacej XIV Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy SSR Agnieszki Szczechowskiej

 5. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, sygn. akt II Ko 4469/12/K, postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

Philippe prix cialis 10 mg maroc Bichon, psychiatre a La Borde, est acheter viagra paris membre du collectif.
» viagra pour femme vente en ligne Il s’est donc applique a reunir des stimulus acheter du kamagra comparables.
Le taux d’hormone va varier selon vente cialis italie les differents moments de la journee (tres eleve le matin acheter tadalafil et tres bas le soir lorsqu’il est fatigue).

Ainsi, les neurosciences cialis achat contemporaines paraissent priligy 60mg remplir un programme annonce depuis longtemps.
Il sera tres heureux de participer activement a votre propre plaisir. Cette propagation du nombre de celibataires est devenue un vrai phenomene social aussi bien en France que partout dans le monde. Vous pouvez compter 70 % des personnes decedant par suicide en France qui etaient touchees par la depression qui n’a pu etre, le plus souvent, diagnostiquee et traitee. Ils dilatent les arteres peripheriques, comme celles de la verge, et soulage le coeur qui achat viagra generique site officiel vente viagra a moins de sang a mobiliser au niveau central. Il est toutefois important qu’ils comprennent que vous ne changerez pas. la secretion de testosterone diminue avec l’ age ,Des phenomenes d’ andromyose peuvent survenir a partir de la cinquantaine,le taux normal de testosterone va de 0 a 4 ng/ml,Le plus important etant le taux de testosterone biodisponible biologiquement active. Avant d’envisager le recours au Viagra, qui est loin de representer une solution miracle, il semble necessaire d’effectuer un bilan complet concernant vos difficultes sexuelles. Cependant, il semblerait que ce choix soit mieux vecu lorsqu’il est pris d’emblee par le couple, au debut de la vie a deux, note acheter du viagra en italie viagra prix en pharmacie Caroline Le Roux, sexologue.
Un coup d’?il jete sur le banc des elixirs pharmaceutiques du desir priligy pharmacie masculin, et on comprend le desequilibre homme-femme auquel le traitement achat cialis en pharmacie de la libido est enclin.
Pour plusieurs, levitra en ligne c’est alors que cialis prix maroc les dysfonctions sexuelles apparaissent.
Les medicaments faisant appel a un dispositif medical d’administration par acheter levitra en ligne levitra 20mg voie respiratoire ne peuvent aujourd’hui etre inscrits au repertoire des medicaments generiques.
Se le modifiche comprare cialis generico con postepay aterosclerotiche hanno influito direttamente sui corpi cavernosi del cialis farmacia senza ricetta pene, “Viagra” e inutile.
Forse dovremmo finalmente imparare dalla viagra in farmacia senza ricetta medica storia e di costo levitra originale riconoscere il diritto fondamentale delle persone e delle loro convinzioni, preferenze, e il diritto di ciascuno a vivere la propria vita, come ha intenzione di fare?
Inibizione dell’enzima PDE-5, permettendo un corretto afflusso sanguigno all’interno dei corpi cavernosi, garantendoti erezioni impareggiabili comprare viagra online senza ricetta gia dopo 30-45 minuti dal momento dell’assunzione e per un periodo complessivo di 4-6 ore, nelle quali potrai avere rapporti sessuali multipli (ovviamente in viagra generico acquisto online presenza di un naturale stato di eccitamento).
Buone notizie levitra costo acquistare priligy per i lavoratori reduci da un infortunio o una malattia.
Dopo come comprare cialis in farmacia era viagra prezzo in farmacia stato scoperto di aiutare la causa della disfunzione erettile.
L’aumento di priligy farmacia online potenza molto interessato a uomini se comprar viagra farmacias sin receta senza differenza di eta.
Il Levitra Generico ossia Vardenafil Questa medicina qua e comparsa come il risultato degli studi tedeschi e britannici e tutto il mondo e d’accordo che gli scienziati hanno trovato una soluzione molto efficace per tutti i problemi legati con la disfunzione sessuale. Per questo motivo anche gli esperti sottolineano l’importanza di spezzare la routine sessuale, consumando i rapporti in luoghi inediti. Contro acquistare viagra online reato il mal di gola quindi gli antibiotici solo se e un’infezione batterica. Per migliorare gli effetti del farmaco non abusare di alcolici. Viagra generico e uno strumento formidabile comprare viagra generico line per aumentare i premi nella camera da letto ed i frutti di una vita sessuale sana, allo stesso tempo il farmaco migliora la salute generale. Tuttavia in ogni qual o preco do viagra na farmacia coppia ci sono certi momenti in cui generico do viagra pfizer si ha bisogno di qualcosa che porti a riscoprire un piacere se vende viagra generico en farmacias che, per vari motivi, si e assopito, rispetto a quanto avveniva inizialmente. Ma nelle coppie in cui il sesso orale e tabu, uomini sogni erotici, sogno non sua moglie, ma donne sexy totalmente straniere. LA NOVITA’- Dopo piu di una decade di successo, ora la piccola piu desiderata dagli uomini di tutto il pianeta si reinventa cambiando persino nome:
Se l’effetto di questo dosaggio e troppo debole, il medico puo aumentare cialis originale vendita on line la dose cialis comprare on line a 20 mg.
La disfunzione erettile puo avere conseguenze importanti anche viagra vendita ricetta medica sulla donna e come acquistare cialis generico sulla sua salute viagra vendita online sessuale, spiega alessandra graziottin, direttore centro di ginecologia e sessuologia medica h.
“avanafil entra se vende viagra en la farmacia in azione solo dopo 15 minuti dalla sua assunzione e vendita priligy ha un’efficacia prolungata, che si mantiene per oltre dove acquistare il viagra 6 ore.
Pourtant, il me dit tous achat cialis net les jours qu’il m’aime, et achat de pilule cialis achat de cialis au luxembourg je le ressens.
Bisogna distinguere priligy compra la masturbazione, priligy acquistare online dalla stimolazione che si riceve, invece, da un kamagra compra partner, anche se si avvale delle stesse modalita.
La dapoxetine hydrochloride est le composant principal du premier medicament propecia en france prix par voie orale, capable de propecia generique france retenir l’ejaculation; probleme concernant trois hommes sur dix.
Levitra a sua cialis 5 mg generico prezzo volte viagra vendita online puo essere levitra acquisto on line suddiviso in varie sottocategorie.
Cela aidera votre partenaire a viagra achat montreal s’habituer a cialis 10mg prix de nouvelles sensations et a se meilleur site vente viagra detendre.
De acheter kamagra original plus, acheter cialis il est primordial que nous essayions pour soi, notre partenaire et pour notre couple de travailler sur acheter kamagra france notre jalousie.
Pfizer viagra acheter en pharmacie perdra son monopole prix cialis 10 mg maroc sur le ordonnance cialis viagra le 22 juin prochain.
Elle doit achat viagra site serieux etre discutee avec son partenaire et peut acheter viagra sans ordonnance ne prendre a la gorge personne, meme pas chouchou qui aimerait tellement faire dire a sa compagne, que second life, c’est vraiment de la m.…
La dapoxetine est un inhibiteur selectif des recepteurs de prix du viagra avec ordonnance la serotonine (isrs) agissant comme regulateur du niveau de serotonine dans l’organisme, hormone sur laquelle porte l’action du medicament pour retarder efficacement l’orgasme et eviter viagra generique france toute ejaculation precoce.
Uno studio condotto durante viagra prezzo farmacia italia 5 come comprare viagra line anni su uomini con perdita di capelli ha dimostrato un’aumentata efficacia del farmaco dove la cura con propecia e stata iniziata al piu presto.
Questa e una viagra quanto costa farmacia posizione in acquistare viagra pfizer cui il protagonista una donna che puo decidere il ritmo, profondita e metodo di penetrazione.