13.08.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezydenta Bronisława Komorowskiego o złożenie wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza za naruszenie ustawy o ochronie informacji

niejawnych i stworzenie zagrozenia bezpieczenstwa dla corki Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska Katarzyny Tusk

 

Krakow, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 5. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 6. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 8. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 9. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 10. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 11. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 12. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 13. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 14. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 15. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 16. Pan Jerzy Urban, Redaktor Naczelny, „NIE”, ul. Sloneczna 25, 00-789 Warszawa

 17. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o zlozenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza za potwierdzone przez niego w pismie z dnia 9 lipca 2014 r. do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego Wydzial II w Warszawie /sygn. akt II SA/Wa 1261/14/ naruszenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. /Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 12/ o ochronie informacji niejawnych i stworzenie zagrozenia bezpieczenstwa dla corki Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska Katarzyny Tusk.

 2. Wniosek o dopelnienie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawowego, okreslonego w art. 304 § 2 Kodeksu postepowania karnego obowiazku denuncjacji i zlozenie we wlasciwej miejscowo prokuraturze zawiadomienia o popelnieniu przez ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode prywatnego interesu corki Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, Katarzyny Tusk.

 3. Zawiadomienie, ze minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz poswiadczyl w pismie z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. DPP-TPZ-012-3/2014, skierowanym do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego Wydzial II w Warszawie, ze:

  1. naruszyl ustawe z dnia 5 sierpnia 2010 r. /Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 12/ o ochronie informacji niejawnych,

  2. niedopelnil obowiazku zapewnienia tajnosci objecia przez BOR ochrona corki Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska Katarzyny Tusk ze wzgledu na dobro panstwa.

 4. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty jego wplywu.

 5. Prosba – patrz: str. 4.

 6. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

O uprawnieniach Prezydenta RP wynikajacych z Konstytucji i ustaw byl Pan wielokrotnie przez Biuro informowany. Podkreslamy zatem raz jeszcze, ze Prezydent z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc tylko i wylacznie spraw nalezacych do jego kompetencji.

Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, Nr BLO-0600-3370(86)-2014-KM,

pismo Glownego Specjalisty Magdaleny Kyci z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

– Panstwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje.”

Minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz, w: „Sienkiewicz do Belki: Panstwa nie ma!”;

„Fakt”, 16 czerwca 2014, s. 2,3

Czesc I Przepisy prawa

 

 1. Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 304 § 2 Kodeksu postepowania karnego: Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.”

 3. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:

  1. Artykul 1.1:
   Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. (…) czlonkowie Rady Ministrow.

  2. Artykul 2.4:
   Czlonkowie Rady Ministrow ponosza odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a takze za przestepstwa popelnione w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem.

  3. Artykulu 3:
   Odpowiedzialnosc konstytucyjna obejmuje czyny, ktorymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, chociazby nieumyslnie, naruszyly Konstytucje lub ustawe.”

  4. Artykulu 6.2:
   Wstepny wniosek o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej osob, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, moze byc zlozony Marszalkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta, (…).”

 

Czesc II Uzasadnienie

 

Minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz skierowal pismo z dnia 9 lipca 2014 r. do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego Wydzial II w Warszawie /sygn. II SA/Wa 1261/14/, w ktorym podal – Zalacznik 1: „Minister Spraw Wewnetrznych DPP-TPZ-012-3/2014, Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie /adres – ZKE/ Skarzacy: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Organ: Minister Spraw Wewnetrznych /adres – ZKE/ Odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych na skarge

W zwiazku ze skierowana przez Pana Zbigniewa Kekusia skarga na decyzje Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6 maja 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-2/2014), utrzymujaca w mocy decyzje Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 marca 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-1/2014) w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej w zakresie podania calkowitych kosztow zwiazanych z realizowanymi przez Biuro Ochrony Rzadu zadaniami ochronnymi wobec Pani Katarzyny Tusk, na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z pozn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1198 z pozn. zm.), uprzejmie przedstawiam odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych na skarge oraz wnosze o jej oddalenie na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi.

Uzasadnienie Decyzja z dnia 14 marca 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-2/2014) Minister Spraw Wewnetrznych odmowil udostepnienia informacji publicznej w przedmiocie podania calkowitych kosztow realizacji przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu zadan ochronnych wobec Pani Katarzyny Tusk.

Od powyzszej decyzji, w ustawowym terminie, odwolal sie Pan Zbigniew Kekus wnoszac o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Spraw Wewnetrznych, nie znajdujac okolicznosci uprawniajacych do zmiany swojego stanowiska, decyzja z dnia 6 maja 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-2/2014) utrzymal w mocy decyzje z dnia 14 marca 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-1/2014).
Pismem z dnia 24 czerwca 2014 r., doreczonym w dniu 27 czerwca 2014 r., Pan Zbigniew Kekus wniosl, za posrednictwem Ministra Spraw Wewnetrznych, skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, w ktorej zaskarzyl decyzje Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6 maja 2014 r. (znak: DN-TPZ-0212-2/2014) oraz wniosl o jej uchylenie w calosci, podnoszac jednoczesnie argument o poswiadczeniu przez Ministra Spraw Wewnetrznych nieprawdy, celem odmowy udostepnienia informacji publicznej, celem odmoy udostepnienia informacji publicznej we wnioskowanym zakresie.

Odnoszac sie do powyzszych zarzutow podniesc nalezy, co nastepuje.
Zarzuty podniesione przez Skarzacego nie zasluguja na uwzglednienie.

Zadania Biura Ochrony Rzadu realizowane w zakresie ochrony osob okresla ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu. Z mocy art. 2 ust. 2 Minister Spraw Wewnetrznych podejmuje decyzje o przyznaniu ochrony osobom ze wzgledu na dobro panstwa (wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt. 2), jak rowniez o zakresie realizowanych wobec tych osob dzialan ochronnych (w oparciu o art. 2 ust. 3), z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych. Szczegolowy zakres podejmowanych przez Biuro Ochrony Rzadu czynnosci zwiazanych z zapewnieniem bezpieczenstwa osobom chronionym okresla poufna decyzja Nr pf-38 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie objecia ochrona osob ze wzgledu na dobro panstwa oraz zakresu dzialan ochronnych realizowanych przez Biuro Ochrony Rzadu oraz uzupelnia go, w zakresie dzialan ochronnych realizowanych przez Biuro Ochrony Rzadu oraz uzupelnia go, w zakresie dzialan profilaktycznych, poufne zarzadzenie Nr 0-3 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form wykonywania przez Biuro Ochrony Rzadu dzialan profilaktycznych. Powyzsze uwarunkowania stanowia przeslanke sklaniajaca do przekonania, iz ujawnienie i upublicznienie samego faktu objecia (lub nieobjecia) ochrona Biura Ochrony Rzadu osoby ze wzgledu na dobro panstwa, ma niezwykle istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia takiej osobie bezpieczenstwa.

Ponadto przyjmujac, iz tresc decyzji Ministra Spraw Wewnetrznych podejmowanych w sprawach objecia ochrona Biura Ochrony Rzadu osob ze wzgledu na dobro panstwa oraz zakresu realizowanych wobec tych osob dzialan nie podlega udostepnieniu, przekazanie nawet szacunkowych danych na temat wysokosci kosztow realizacji przedmiotowych dzialan, oznacza zarowno ujawnienie faktu przyznania ochrony i nie pozostaje bez wplywu na poziom zapewnienia bezpieczenstwa, jak rowniez stanowi naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowo nalezy wskazac na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia kosztow realizacji calosci dzialan ochronnych w odniesieniu do poszczegolnych osob uprawnionych. Powyzsze dzialania moga miec bowiem forme zarowno ochrony bezposredniej, jak rowniez stanowic element dzialan profilaktycznych, uwzgledniajacy m.in. pozyskiwanie i aktualizowanie informacji o rodzaju biezacych zagrozen istotnych zarowno z perspektywy bezpieczenstwa Panstwa, jak osoby ochranianej.

W tym miejscu podkreslic nalezy, ze powyzszy argument, podniesiony rowniez w uzasadnieniu decyzji Ministra Spraw Wewnetrznych, w zadnym razie nie pozostaje w sprzecznosci z argumentacja zawarta w uzasadnieniu decyzji z dnia 14 marca 2014 r.

Majac powyzsze na uwadze Minister Spraw Wewnetrznych podtrzymuje swoje stanowisko i wnosi o oddalenie skargi.

W zalaczeniu przekazuje oryginaly: skargi, odpowiedzi na skarge, decyzji Ministra Spraw Wewnetrznych oraz calosc akt postepowania administracyjnego. Z up. Ministra Spraw Wewnetrznych Zastepca Dyrektora Departamentu Porzadku Publicznego Jolanta Zaborska”

Dowod: Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, sygn. DPP-TPZ-012-3/2014, pismo z dnia 9.07.2014 r. – Zalacznik 1

 

Minister spraw wewnetrznych poinformowal Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie, zeujawnieniefaktu przyznania osobie ochrony przez BOR ze wzgledu na dobro panstwa – Zalacznik 1:

 1. stanowi naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. /Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 12/,

 2. ma niezwykle istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia takiej osobie bezpieczenstwa.

 

Tymczasem o tym, ze Biuro Ochrony Rzadu realizuje zadania w zakresie ochrony corki Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska Katarzyny Tusk ze wzgledu na dobro panstwa, ja dowiedzialem sie z … gazety. Nie tylko ja. Razem ze mna okolo … 600.000 czytelnikow „Faktu”, ktory wydaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podal:

 

Najwazniejsza corka w panstwie bezpieczna! Wrogow i nachalnych amantow odgoni BOR”

Zrodlo: „Kasia Tusk ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30 stycznia 2014 r., str. 1

oraz:

Katarzyna Tusk (27 l.) ma nowych opiekunow

roslych agentow rzadowej ochrony, ktorzy jezdza za nia cywilnym autem i nie spuszczaja jej z oczu. (…)

Ochrone przyznal minister spraw wewnetrznych /Bartlomiej Sienkiewicz- ZKE/. Powodem byly wysylane pogrozki oraz korespondencja od licznych wielbicieli, ktorzy zglaszaja Kasi matrymonialne propozycje

zdradzil nam nasz rozmowca z ministerstwa.

Zrodlo: Mar, „Corka premiera ma rzadowa ochrone”; „Fakt”, 30.01.2014 r., str. 6

 

Po zapoznaniu sie z zacytowana wyzej informacja wystarczy zapoznac sie z trescia ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu, zeby wiedziec, iz Katarzyna Tusk jest chroniona przez BOR przez wzglad na dobro panstwa.

Artykul 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu stanowi: „1. Do zadan BOR, z zastrzezeniem ust. 2, nalezy ochrona:

 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, Prezesa Rady Ministrow, wiceprezesa Rady Ministrow, ministra wlasciwego dla spraw wewnetrznych oraz ministra wlasciwego do spraw zagranicznych,

 2. innych osob ze wzgledu na dobro panstwa;

 3. bylych prezydentow Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. delegacji panstw obcych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach miedzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

 6. obiektow i urzadzen o szczegolnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

 7. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektow Sejmu i senatu;

 8. obiektow sluzacych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrow, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych oraz ministrowi wlasciwemu do spraw zagranicznych.”

 

Podkreslic nalezy, ze art. 2.2 przedmiotowej ustawy stanowi: „Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objeciu ochrona osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2.”

Minister spraw wewnetrznych poinformowalWojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w.w. pismem z dnia 9 lipca 2014 r., ze – Zalacznik 1: „Powyzsze uwarunkowania stanowia przeslanke sklaniajaca do przekonania, iz ujawnienie i upublicznienie samego faktu objecia (lub nieobjecia) ochrona Biura Ochrony Rzadu osoby ze wzgledu na dobro panstwa, ma niezwykle istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia takiej osobie bezpieczenstwa.

Powyzsze uwarunkowania” to – jak podal minister w pismie z dnia 9 lipca 2014 r.:

 1. ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu.

 2. poufna decyzja Nr pf-38 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie objecia ochrona osob ze wzgledu na dobro panstwa,

 3. poufne zarzadzenie Nr 0-3 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form wykonywania przez Biuro Ochrony Rzadu dzialan profilaktycznych.

 

Minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz nie tylko to prawo naruszyl …

Pismem z dnia 9 lipca 2014 r. poswiadczyl, ze samo ujawnienie faktu przyznania ochrony BOR przez wzglad na dobro panstwa – Zalacznik 1: „stanowi naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych”.

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze:

 1. podaniem do publicznej wiadomosci, ze Biuro Ochrony Rzadu realizuje przez wzglad na dobro panstwa zadania ochrony corki Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska Katarzyny Tusk oraz …

 2. informacjami podanymi w pismie z dnia 9 lipca 2014 r. (Znak: DPP-TPZ-012-3/2014) do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego Wydzial II w Warszawie /sygn. II SA/Wa 1261/14/,

minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz poswiadczyl, ze:

 1. naruszyl ustawe o ochronie informacji niejawnych,

 2. niedopelniajac obowiazkow okreslonych ustawa o ochronie informacji niejawnych, dzialal na szkode interesu prywatnego Katarzyny Tusk z perspektywy zapewnienia jej bezpieczenstwa.

 

Na zakonczenie pozwole sobie przedstawic prosbe … Jesli Pan znowu wezmie – jak przystalo na pozytecznego idiote, ktora to role wyznaczyl Panu w jego ukladance Donald Tusk „wybierajac” Pana na prezydenta Polski – w obrone funkcjonariusza publicznego, ktory razaco narusza prawo, przed poniesieniem za to odpowiedzialnosci, niech Pan nie zmusza Pani Magdaleny Kyci, zeby mnie poinformowala, jak zawsze w takich przypadkach, ze:

 

Podkreslamy zatem raz jeszcze, ze Prezydent z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc tylko

i wylacznie spraw nalezacych do jego kompetencji.

Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, Nr BLO-0600-3370(86)-2014-KM,

pismo Glownego Specjalisty Magdaleny Kyci z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

Gdyby Pan znowu przyszlo do glowy skompromitowac urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i skorzystac z fortelu „Pani Kycia z Biura Listow odpowiada”, proponuje, zeby jednak zapobiec kolejnej kompromitacji zrobil Pan, uzytek z rady, ktorej udzielil Pan ostatnio mieszkancom Krakowa, i podwyzszyl swoja sprawnosc intelektualna rekomendowana przez Pana metoda nadetego buca „buc”: «o czlowieku zarozumialym i aroganckim»; Slownik Jezyka Polskiego:

 

Prezydent Bronislaw Komorowski (62 l.) ostro zareagowal na nieprzychylne okrzyki pod swoim adresem

i zaproponowal protestujacym „wojskowa lewatywe” Do spiecia doszlo w Krakowie, podczas uroczystego apelu rozpoczynajacego 49. Marsz Szlakiem i Kompanii Kadrowej. Kilka osob z tlumu skandowalo okrzyki: „WSI – KGB”, „Bez honoru”, i „Komorowski zdrajca Polski”. – W nawiazaniu do krzykow chcialem zapytac, czy jest lekarz wojskowy? Jesli jest, to proponowalbym te sama metode, znana z czasow armii austro-wegierskiej.

Lewatywe, ta dobrze robi na glowe – wypalil Komorowski.”
Bronislaw Komorowski, w: „Prezydent radzi: Lewatywa dobra na glowe”; „Fakt” 7 sierpnia 2014, s. 6

 

Czyzes „ochu…al?”1, czy cie „poje…lo”2?

 

Pan nie moze byc hrabia – jak Pan opowiadal – z polskimi korzeniami … Polska szlachta innych niz Pan szuka sobie autorytetow do nasladowania. Z Pana natomiast nieustannie wychodzi chamstwo, tzw. „sloma z butow”.

Nawet od stroza zyrandola – co, przypominam, jest najwazniejszym obowiazkiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdaniem Donalda Tuska – mamy prawo wiecej oczekiwac. Tym, bardziej zes Pan ogromnie drogi – jak wiadomo jeden z najdrozszych w utrzymaniu dla narodow panstw UE – w utrzymaniu dla Narodu. W dodatku w trudnych dla Pana sprawach, gdy Pan poczuwa sie do obowiazku ochrony interesow ferajny chowa sie Pan za Pania Kycie.

 

Tresc pisma z dnia 9 lipca 2014 r. (Znak: DPP-TPZ-012-3/2014) ministra spraw wewnetrznych do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego Wydzial II w Warszawie /sygn. II SA/Wa 1261/14/, porownana z dzialaniem rzeczywiscie zrealizowanym przez niego, tj. ujawnieniem faktu, ze zlecil Biuru Ochrony Rzadu zadanie chronienia Katarzyny Tusk przez wzglad na dobro panstwa dowodzi, ze jego dzialanie polegajace na ujawnieniu w.w. faktu:

 1. czyni zadosc prawu okreslonemu w art. 1.1, art. 2.4. art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu: Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. (…) czlonkowie Rady Ministrow.

 2. wyczerpuje znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

 

W zwiazku z powyzszym, przypominajac, ze Pan przysiagl Zgromadzeniu Narodowemu – jak pamietam, konczac: „Tak mi dopomoz Bog”ze pomyslnosc obywateli bedzie dla Pana najwyzszym nakazem3, przekonany, ze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nalezy chronic przed ignorancja, niekompetencja ministra spraw wewnetrznych Bartlomieja Sienkiewicza, narazajacego bezpieczenstwo „najwazniejszej corki w panstwie”, tj. corki Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, Katarzyny Tusk wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, sygn. DPP-TPZ-012-3/2014, pismo z dnia 9 lipca 2014 r.

1 „Czyzescie ochu…li?!”«Wzglednie poje…lo was?! Rodzaj nieformalnej apelacji podejmowanej przez > mlodego chlopaka w sprawie > Lolo Pindolo, patrz tez: > trzepanie zony, zamknac ryja, spod duzego palca», „Trzepanie zony”«Kontrola skarbowa u Moniki, czyli malzonki > Lolo Pindolo. Blokuje ja mlody chlopak. patrz tez: wsadza mnie do wiezienia, k…!, rutynowka i zadaniowka»; Slownik afery tasmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s.5, 6

2 j.w.

3 Artykul 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje urzad po zlozeniu wobec Zgromadzenia Narodowego nastepujacej przysiegi” Obejmujac z woli Narodu urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyscie przysiegam, ze dochowam wiernosci postanowieniom Konstytucji, bede strzegl niezlomnie godnosci Narodu, niepodleglosci i bezpieczenstwa Panstwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyslnosc obywateli beda dla mnie zawsze najwyzszym nakazem. Przysiega moze byc zlozona z dodaniem zdania: „Tak mi dopomoz Bog”.

Avec mon vente levitra priligy vente partenaire, il n’y a pas de barrieres a l’age que j’ai!
Non, on vient tous cialis soft generique cialis tadalafil de la meme planete, je vous rassure.
On s’est en effet apercu que des emotions negatives au debut de acheter du viagra generique l’etude s’averent generatrices, dix annees plus tard, de vente de viagra en europe symptomes de depression, de troubles de l’humeur et de signes d’anxiete generalisee.

Nous autres, humains, sommes egalement soumis a kamagra acheter en ligne des stress courts et intenses lies a des situations achat cialis super active 24h extremes qui nous poussent a reagir.
En commandant le Cialis soft pas cher vous retrouverez des erections fermes, puissantes et durables sans l’impression de prendre un medicament classsique a avaler sous forme de comprime avec de l’eau! Lorsque l’erection est plus longue, insuffisante, voire impossible a obtenir, certains medicaments (Viagra®, Levitra®, Cialis®) a prendre avant un rapport sexuel favorisent l’erection en augmentant l’afflux de sang au niveau du penis. L’impuissance est causee en raison d’un manque de circulation sanguine appropriee vers le penis. Cette categorie de la population a tendance a prendre du poids consequemment et quand ils en prennent ce n’est pas tres evident de les perdre. Il faut savoir aussi qu’il y a des viagra generique priligy france hymens qui sont si elastiques qu’ils ne se dechirent pas lors de la penetration, comme il existe des hymens qui « ne saignent pas ». L’interet sexuel peut etre affecte par plusieurs facteurs, notamment les changements hormonaux dus a la grossesse ou la menopause, la prise de medicaments comme les antidepresseurs ou les comprimes pour l’hypertension, la fatigue, le stress et bien sur les difficultes relationnelles. Beaucoup de personnes ont tendance a subir leur vie et la remettent aux evenements exterieurs. De plus, ne vous laissez pas imposer une sexualite idealisee par « tout le viagra ou cialis ou levitra acheter viagra pharmacie monde ».
Mais acheter propecia en ligne attention, il ne s’agit pas de se montrer lourd dans vos kamagra acheter propos, la finesse et la subtilite doivent etre vos maitres-mots.
De grace, arretez-vous lorsque la acheter cialis ligne quebec tension sexuelle devient incontrolable parce que la conduite peut viagra vente libre europe devenir dangereuse.
Sur l’ensemble du groupe, 72 femmes utilisaient des preservatifs, 57 le commander cialis prix cialis officine sterilet et 35 la surveillance du cycle.
Dall’eta compresa tra 30-40 anni, il il prezzo del cialis in farmacia cialis generico costo mexico livello di testosterone diminuisce di 1-2% all’anno.
Gli stereotipi sessuali per eccellenza riguardano i diversi vendita cialis in europa ruoli attribuiti all’uomo e alla donna, giustificati dalla loro natura, da cui e stata tante comprare cialis generico volte fatta scaturire una supremazia del sesso maschile su quello femminile.
Il nuovo gel appartiene alla categoria dei contraccettivi ormonali, come comprare viagra senza ricetta in farmacia pillola, cerotto e anello viagra prezzo in farmacia vaginale.
Il farmaco, contenente il principio attivo vardenafil, levitra prezzo e indicato specificatamente per il cialis farmacia online trattamento della disfunzione erettile (impotenza).
Circa un 80% degli uomini levitra costo hanno acquistare viagra milano riportato miglioramenti nelle capacita erettili dopo di aver assunto questo medicinali nonostante la causa del loro problema.
Finalmente potete comprare dove comprare il viagra prodotti per il potenziamento senza la ricetta e godere la vendita cialis in europa vostra vita sessuale al massimo.
In situazioni in cui 50 a quando viagra generico in italia mg non risulti essere efficace, il medico puo prescrivere il Viagra da 100 mg da prendere una volta al giorno, da 30 minuti a 4 ore prima del rapporto. e disponibile in due vendita viagra italia dosaggi, 10mg e 20mg e funziona in soli 30 minuti. «Una trasparenza, un pizzo sono piu sexy della nudita totale, in camera da letto, perche alludono a quello che nascondono e sollecitano la fantasia erotica, presupposto per una vita sessuale soddisfacente». Oggi, e possibile ottenere o prolungare l’orgasmo con la possibilita di acquistare il Viagra o online senza prescrizione medica nelle nostre farmacie online. Per il trattamento della disfunzione erettile si deve usare una metodologia complesse che comprende il trattemento piscologico ad opera di uno viagra generico uk psicoterapeuta e l’ausilio di farmaci speciali per viagra on line pagamento alla consegna la disfunzione erettile. All’interno dei corpi cavernosi del pene si trova un enzima, chiamato generico do viagra sem receita fosfodiesterasi 5, che puo degradare il cosiddetto cGMP, che conserva e trasmette le informazioni di carattere biochimico che sono necessarie affinche l’erezione avvenga e sia mantenuta. Il farmaco e stato originariamente sviluppato come il trattamento cardiovascolare per migliorare il flusso di sangue nei vasi del cuore. Tuttavia, nel XIX secolo, gli omosessuali hanno continuato a bruciare sul rogo.
GMP acquisto cialis postepay ciclico provoca i vasi sanguigni nel pene ad ampliare rilassando un sottile strato di vendita cialis in svizzera muscolo trovato nelle pareti dei vasi sanguigni.
Il farmaco farmacias online propecia raccomandato e la dose cialis soft generico di 50 mg da assumere un’ora viagra generico acquisto online prima dell’attivita sessuale previsto.
Inoltre levitra farmacia precio ci sono viagra naturale farmacia senza ricetta poche controindicazioni priligy prezzo ed effets secondaires.
Regarder ses propres lacunes propecia acheter sans ordonnance en face propecia achat prix propecia france et s’attarder sur les qualites du conjoint.
Questo sito fornisce brevi informazioni su viagra, anche per quanto riguarda le raccomandazioni di posti dove farmacias online viagra e acquistare viagra generico italia possibile acquistare il viagra senza ricetta in italia in priligy on line originale modo sicuro e semplice.
Priligy generique uses the levitra medicament active ingredient pharmacie en ligne levitra dapoxetine to significantly improve your control cialis achat internet over your climax.
Non aspettate, aderite alla nostra comunita costo cialis in farmacia propio dove comprare cialis su internet adesso fate vendita viagra in slovenia il vostro primo ordine nella nostra farmacia online:
Confiance amelioree – moins embarras, apprecierez generique du viagra acheter cialis lilly en ligne ou peut on acheter du viagra un meilleur sexe.
Dovrebbe abbandonare il comportamento severo, spesso innaturale a cui le persone comprare viagra generico farmacia dove posso comprare il viagra on line sono cosi abituate costo viagra in farmacia a e che ha per tanto tempo gli ha portato l’infelicita.
Est-ce sur d`acheter viagra generique en ligne oui, c`est sur, si l`on consulte un medecin au prealable pour savoir si l`on peut cialis france pharmacie acheter viagra sans ordonnance prendre generique levitra du sildenafil.
Non e consigliabile farmacia on line viagra prendere viagra piu il prezzo del cialis in farmacia di come acquistare viagra svizzera una volta al giorno.
On kamagra acheter en ligne prix du cialis pharmacie surnomme cette nouvelle tendance, le barebacking.
Le tensioni che si sprigionano nella donna nella fase intorno alla menopausa e dove comprare viagra a roma che acquistare levitra on line la portano a stati di irritabilita, depressione, tristezza, malinconia, nascondono spesso, in realta, il bisogno fisiologico, naturale di un cialis senza ricetta online rapporto psicoaffettivo e sessuale piu intenso, frequente, appagante, di cui ella stessa e all’oscuro e di cui risulta sovente inconsapevole.
D’abord, je vous suggere fortement d’aller voir un medecin pour connaitre les causes reelles de acheter kamagra lyon cette douleur a la tete pendant la relation sexuelle.
Les recherches confirment que la masturbation masculine est une kamagra achat en ligne sourse de bienfait pour la sante physique et mentale des acheter kamagra oral jelly petite quantite hommes egalement.
Di solito i medicinali presi sono comprar cialis generico foro diretti alla cialis 5 mg precio argentina diminuzione della velocita dell’arrivo dell’eccitazione sessuale.
Il primo posto che acquistare viagra o cialis vi consiglio e quello del rio delle dove comprare il cialis on line amazzoni, o semplicemente uno con lei sopra.