02.09.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego w Dębicy o sporządzenie wyjaśnienia w sprawie realizacji wskazań sądów odwoławczych

Krakow, dnia 2 wrzesnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica

 3. Pan Pawel Wolicki, Burmistrz Miasta Debicy, Urzad Miejski w Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 4. Pan Stanislaw Leski, Przewodniczacy Rady Miejskiej Debicy, Rada Miejska Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 5. Pan Stanislaw Rokosz, Wojt Gminy Debica, Urzad Gminy Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica

 6. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 8. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 9. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 10. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 11. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 12. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 14. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 15. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 16. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 17. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 18. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 19. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 20. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 21. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, , www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 442 § 3 k.p.k.- o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. jakie dzialania podjal Sad Rejonowy w Debicy w celu realizacji wskazania Sadu Najwyzszego z wyroku wydanego w dniu 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w sprawie uchylenia w zakresie pkt. II i XVIII prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/,

  2. w jakich terminach podjal Sad Rejonowy w Debicy dzialania, jak w pkt. I.1 – wnosze o podanie dat,

  3. jakie sa skutki dzialan, podjetych przez Sad Rejonowy w Debicy, jak w pkt. I.1, w terminach, jak w pkt. I.2.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie, ze skladanie wnioskow formalnych podczas posiedzenia wyznaczonego na dzien 23 wrzesnia 2014 r. rozpoczne od zlozenia wnioskow o:

  1. udzielenie mi przez adresatke niniejszego pisma, referenta w sprawie do sygn. III K 407/1 odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I.1, I.2, I.3,

  2. zapisanie w protokole odpowiedzi adresatki niniejszego pisma na wnioski, jak w pkt. III.1,

  3. okazania mi przez adresatke niniejszego pisma dokumentow poswiadczajacych wiarygodnosc odpowiedzi, jak w pkt. III.1.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Czesc I Przepisy prawa

 

 1. Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 2. Artykul 442 § 3 Kodeksu postepowania karnego: „Zapatrywania prawne i wskazania sadu odwolawczego co do dalszego postepowania sa wiazace dla sadu, ktoremu sprawe przekazano do ponownego rozpoznania.”

 

Czesc II Uzasadnienie

 

Zawiadomieniem z dnia 29 lipca 2014 r. poinformowala mnie Pani jako sedzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Zalacznik 1: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 29/07/2014 Stawiennictwo nieobowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postepowania lub jego zawieszenia, ktore odbedzie sie dnia 23 wrzesnia 2014 r. o godz. 10:30 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Starszy Sekretarz /imie i nazwisko – ZKE/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 29 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

Sprawe do sygn. akt II K 407/13 rozpoznaje Pani po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06, ktorym ten na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. skazal mnie za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, 18 przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc w zakresie dwoch czynow, tj. z pkt. II i XVIII wyroku – Zalacznik 2: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, polegajace na niezasadnym odstapieniu od przesluchania swiadka Krzysztofa Lapaja posiadajacego informacje dotyczace tego, czy Zbigniew Kekus zakladal strone internetowa www.zgsopo.webpark.pl i strone pod domena zkekus.w.inetria.pl, a takze czy umieszczal na nich oraz w jakim czasie swoje pisma zniewazajace pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnial okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, czy tez wspoldzialal w tym zakresie z inna nieustalona osoba, w nastepstwie czego doszlo do nie wyjasnienia wszystkich istotnych okolicznosci sprawy.

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, wskutek ustalenia, ze czyny opisane w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej zaskarzonego wyroku, polegajace na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domena zkekus.w.interia.pl, pism zniewazajacych pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnianiu okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, mialy miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materialu dowodowego wynika, ze strona ta zostala utworzona dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. i wnosze o uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie rozstrzygniec zawartych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej i przekazanie sprawy w tym zakresie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

(…) Analiza wyroku Sadu Rejonowego w Debicy oraz akt sprawy w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII wskazuje, ze zostal on wydany przez sad I instancji na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wyjasnienia wszystkich istotnych okolicznosci sprawy, do czego sad byl zobligowany przez przepis art. 366 § 1 kpk.

Ponadto sad orzekajacy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymogom okreslonym w art. 7 kpk, nie stosujac sie do regul procesowych okreslajacych zasade swobodnej oceny dowodow, przeprowadzajac w istocie dowolna ocene materialu dowodowego, nie majaca rzeczywistego odniesienia do ujawnionych i przeprowadzonych w toku rozprawy dowodow.

(…) Nalezy w tym miejscu zauwazyc, ze oskarzony Zbigniew Kekus pomimo prawidlowego zawiadamiania o terminach rozpraw nie bral w nich udzialu, nie skladajac tym samym zadnych wyjasnien. W toku postepowania przygotowawczego wymieniony nigdy nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania jakichkolwiek wyjasnien, zas przesluchani pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma.

Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. Na Uboczu 3 (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r.

/sygn. akt PG IV KSK 699/11/ od wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 2

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, podajac w sentencji oraz w uzasadnieniu – Zalacznik 3: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt

IV KK 272/11/ – Zalacznik 3

 

We wskazaniach dla Sadu Rejonowego w Debicy, co do dalszego postepowania przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Najwyzszy podal – Zalacznik 3: „Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedne starania, aby przesluchac w charakterze swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia.Pl.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt

IV KK 272/11/ – Zalacznik 3

 

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Odpowiedz na moj wniosek, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma ma kluczowe znaczenie dla sprawy, poniewaz wszystkie czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan zostaly popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W zakresie opisanych w pkt. I – XVI skazujacy mnie za nie wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylil wczesniej, tj. przed wniesieniem przez prokuratora generalnego kasacji z dnia 22.08.2011 r., Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 wrzesnia 2010 r., zarzucajac autorowi wyroku razace naruszenie prawa materialnego.

 

Wnosze o sporzadzenie wyjasnienia dla mnie, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma, w formie Tabeli, wedlug wzoru, jak nizej:

 

Tabela 1 Dzialania zrezalizowane przez Sad Rejonowy w Debicy w zwiazku ze wskazaniami Sadu

Najwyzszego z wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

Lp.

Nazwa wykonanego dzialania

Data rozpoczecia dzialania

Skutek dzialania

1

     

Zrodlo: Akta sprawy Sadu Rejonowego w Debicy ,sygn. II K 407/03

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 29 lipca 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ od wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/

Un des moyens pour traiter site securise vente cialis commander tadalafil la dysfonction erectile chez les adultes est d’utiliser des pompes de penis.
A cette etape acheter bon kamagra oral jelly succede la priligy france lubrification du vagin (plus ou moins importante selon les femmes) rendant glissante l’entree du vagin.
Les envies de fumer (ou besoins imperieux, ou pulsions) sont un phenomene normal, maximum au prix boite viagra 50mg debut de l’abstinence, et s’estompant mais incompletement par la acheter vrais viagra suite.

L’incidence des priligy generique lesions est significativement reduite lorsque la duree de l’intervention est courte (p=0,031) et lorsque le patient est porteur d’une cialis en ligne maroc sonde JJ en preoperatoire (p>0,0001).
Une autre etude (1813) a evalue l’interet de ces systemes de traction lors de la phase aigue de la maladie. Les chercheurs ont egalement note que ces comportements exteriorises des adolescents jouent un role plus important que leurs comportements interiorises. Tout comme avec l’original, viagra generique a pour composant citrate de sildenafil, ce dernier ameliore le flux sanguin vers le penis entrainant l’obtention de meilleure erection. Il represente la transgression de l’interdit et la febrilite du risque de se faire prendre. avec un peu d’entrainement ou en stimulant une autre zone en meme temps, cette pratique peut acheter du viagra pas cher cialis prix maroc declencher l’orgasme masculin site serieux pour achat cialis acheter du viagra pas cher tres rapidement. Ralentir, parce que cet homme est peut-etre tout simplement en train de vous dire qu’il aimerait mieux vous connaitre avant d’amorcer une relation physique. ‘Il est tres difficile de s’imposer une pratique sexuelle qui nous repousse sous peine de provoquer un traumatisme’, soutient Ghislaine Paris. Progressivement, vous pourriez retrouver une fonction operationnelle.
Le dosage de ce acheter kamagra ligne traitement depend de l’etat de sante de la personne acheter cialis veritable et de ses antecedents.
La mesure baisse prix cialis soft maroc des pressions prix viagra com sphincteriennes (uretrale et anale) fait partie des examens manometriques habituels (urodynamique, manometrie anorectale).
« Deux fois par semaine ton pied tu prendras, et la grippe tu eviteras achat cialis net » achat securise de cialis soft sera votre nouveau credo a respecter a la lettre.
Problemi con la visione, allergia a qualsiasi tipo di farmaci, malattie cardiache o problemi di pressione sanguigna, problemi di fegato e reni, e cosi via, non si cialis on-line in contrassegno raccomanda di assumere il farmaco.
Tuttavia, alcuni degli effetti collaterali riportati a seguito dell’assunzione di Levitra orodispersibile sono stati mal di comprare cialis a san marino testa, naso chiuso viagra vendita online italia e lievi irritazioni cutanee.
Il prodotto e stato commercializzato come il viagra per i prezzo del cialis da 10 mg professionisti , presentato come un trattamento piu discreto di viagra o compresse di sildenafil generico.
La ricerca deve essere percepita come un atto di profonda complicita con acquistare levitra il partner e kamagra generico italia non una fredda esplorazione del corpo femminile.
Effeto casuato dal farmaco si sente dopo 45 minuti dopo assunzione e puo durare fino 36 viagra on line senza ricetta acquisto cialis con postepay ore.
Un’occhiata alla vita piu kamagra serve ricetta ottimistica, non preoccupatevi delle bazzeccole e cercare di apprezzare le inezie piacevole che incontrerete acquisto kamagra on line sulla strada
Sale di sildenafil e stato scoperto da scienziati britannici, ma il farmaco chiamato Viagra, prodotto e commercializzato in tutto il mondo da precio cialis 20 mg farmacias Pfizer, una societa statunitense. I farmaci che agiscono contro i meccanismi inibitori dell’erezione cialis farmacia vaticana Possono, dunque, anche aiutare a risolvere ad affrontare gli episodi di disfunzione erettile occasionali o transitori dovuti alle procedure diagnostiche dell’infertilita’ maschile. Citrato di sildenafil e un farmaco che appartiene alla classe degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Solitamente ad un certo punto la coppia scoppia perche spesso da una parte o dall’altra i sentimenti comprare cialis acquisto cialis generico rischiano di prendere il sopravvento e delle semplici gentilezze possono essere interpretate come innamoramento. Il metodo preferito di trattare l’impotenza e l’uso di farmaci come Viagra, Cialis e Levitra. Per curare una frigidita occasionale potete provare anche la medicina naturale ed in particolare la fitoterapia: Bisogna scegliere le dose vendita cialis in svizzera del farmaco fondando sui vostri esigenze. Nei pazienti costo cialis in europa diabetici sottoposti a trattamento medico (terapia insulinica, ipoglicemizzanti orali), la disfunzione erettile e piu frequente rispetto ai pazienti trattati esclusivamente con restrizione dietetica.
Con prezzo cialis da 10 mg l`idrogeno solforato che esala dalle profondita della terra sono riusciti prima stimolare comprar cialis generico en valencia l`erezione in topolini da laboratorio e successivamente a provocare la vasodilatazione di tessuti umani.
Viagra sildenafil, dunque, agisce in maniera periferica aumentando comprare cialis originale senza ricetta acquisto cialis san marino l’effetto rilassante dell’ossido di propecia in farmacia azoto (no) sulla muscolatura liscia del pene.
Il trattamento delle disfunzioni erettili dipende principalmente dalla acquistare viagra online reato causa di costo viagra in farmacia tale cialis on line problema:
La prise de testosterone peut favoriser l’augmentation acheter du viagra ligne du volume de la prostate, et fait viagra par internet courir vente viagra pfizer le risque d’induction d’un cancer de la prostate.
L’incurvamento puo?essere dorsale (verso l?alto), laterale o ventrale propecia online (verso il basso) o farmacie online italiane nei viagra natural precio casi piu?complessi misto.
Par la suite, cialis prix officiel il a ete propose d’utiliser priligy en ligne france des moyens differents, a savoir, des pommades pour prix du cialis au canada la meilleure excitation du penis.
La dose cialis prezzo farmacia iniziale per la terapia al bisogno e di 10 mg o 20 mg, non piu di una venta cialis costa rica compressa al giorno.
Sur ce achat cialis europe site, vous pourrez achat viagra toulouse facilement trouver prix cialis prix toutes les informations necessaires sur les produits pour la puissance.
Un’altra particolarita’del farmaco e’ kamagra costo il suo rapido azione, percio uomini non comprare levitra on line devono aspettare come acquistare viagra pfizer tanto tempo.
Les resultats peuvent cialis pour homme varier pour chaque personne il acheter le levitra n’y a donc aucun element de site pour acheter kamagra nature comme un resultat typique.
Nei pazienti sui quali hanno sperimentato il viagra, si sono verificati gli kamagra in italia effetti collaterali solo nel caso comprare viagra generico farmacia del dove acquistare viagra senza ricetta massimo dosaggio.
Par contre, plus le desir acheter du viagra sans risque vente cialis en ligne est grand, plus vous eprouverez du plaisir, et anticiperez prix viagra contrefait le prochain bon repas!
Oltre 16 cialis super active generico milioni di uomini nel mondo si sono precio cialis 20 mg farmacias gia affidati a viagra prezzo viagra sildenafil.
E ‘chiaro, bendaggio molle puo essere vardenafil pas cher solo non molto spiacevole, ma anche molto imbarazzante quando quel levitra generique acheter si tratta di sesso.
Le site web devrait avoir une marque deposee verifiee d’emplacements vardenafil prix de pratique en acheter vardenafil matiere de pharmacie (vipps) d’internet clairement evidente.
Un cinquantenne genovese, fu denunciato dalla precio de cialis en farmacias guadalajara moglie per atti di violenza verso la figlia di 9 quanto costa il cialis da 10 mg anni; il tribunale lo condanno a due anni di reclusione e gli tolse la patria potesta.
Per raggiungere un normale flusso di sangue nei tessuti dell’organo maschile (pene), e possibile provare con un dosaggio di vardenafil prescritto dal costo cialis 5 mg farmacia quanto costa il cialis da 20 mg proprio medico.