3.11.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursa o sporządzenie i doręczenie informacji o wynagrodzeniu sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary

Kraków, 3 listopada 2014 r.

Zbigniew Kękuś


Sędzia

Barbara Kursa

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Do wiadomości:

 1. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pracownicy Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 3. Sędzia Liliana Kaltenbek, Wiceprezes Sądu Okręgowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 6. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 7. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 8. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 10. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 11. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 12. Sędzia Katarzyna Kaczmara, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o kwocie bieżącego wynagrodzenia miesięcznego brutto sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary.

 2. Pouczenie, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.).

 3. Zawiadomienie, że w najbliższych dniach wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Liliana Kaltenbek, na mój wniosek:

  1. udzieli adresatce niniejszego pisma pouczenia, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną

  2. wyda adresatce niniejszego pisma polecenie sporządzenia i doręczenia mi informacji publicznej o wynagrodzeniu sędzi Katarzyny Kaczmary.

 4. Wniosek o doręczenie mi informacji publicznej jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

 

IGNORANT” : «człowiek nie mający podstawowych wiadomości, nieuk»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

Uzasadnienie

 

W odpowiedzi z dnia 21 lipca 2014 r. na mój wniosek z dnia 17 lipca 2014 r. do sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary: „Wniosek o podanie mi podczas posiedzenia w dniu 21 lipca 2014 r. informacji publicznej w postaci informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto adresatki niniejszego pisma.”, poinformowała mnie Pani – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków Prez. Adm. 400-12/14/K Kraków, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dotyczy: – Wniosku o udostępnienie informacji publicznej – Sygnatura akt IX Kp 300/14/K

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2014 roku dotyczący podania wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto SSR Katarzyny Kaczmarg uprzejmie informuję, iż informacja ta nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy.

Kwestie wynagrodzeń uregulowane są w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 91 – 91a w/w ustawy.

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSO Barbara Kursa”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, sygn. akt Prez. Adm. 400-12/14/K, pismo prezesa Sądu Barbary

Kursy z dnia 21 lipca 2014 r. – Załącznik 1

 

Uprzejmie informuję, że myli się Pani. Wbrew Pani stanowisku informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.). Wynagrodzenia sędzi Katarzyny Kaczmary też to dotyczy.

Uprzejmie informuję, że w najbliższych dniach wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Liliana Kaltenbek, na mój wniosek:

 1. udzieli adresatce niniejszego pisma pouczenia, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną

 2. wyda adresatce niniejszego pisma polecenie sporządzenia i doręczenia mi informacji publicznej o wynagrodzeniu sędzi Katarzyny Kaczmary.

SSO Liliana Kaltenbek doręczyła mi pismem z dnia 7 października 2014 r. informację o wynagrodzeniu – w kwocie 11.487 zł – sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział II Cywilny – Odwoławczy SSO Grzegorza Buły – Załącznik 2:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. Prez. Adm. 400/461/14/SO, pismo wiceprezes Sądu Okręgowego w

Krakowie Liliany Kaltenbek z dnia 7 października 2014 r. – Załącznik 2

 

Pragnę także poinformować, że w odpowiedzi na moje wnioski w sprawie doręczenia mi informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniach, otrzymałem takowe o wynagrodzeniu między innymi: Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Artura Wrony, Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk i jej zastępców, prokuratorów Edyty Frączek-Padoł i Tomasza Waszczuka.

Doręczono mi także informację o wynagrodzeniu Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Uważam, że sędzia Katarzyna Kaczmara nie powinna cieszyć się szczególnymi przywilejami.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Uprzejmie proszę, bez zbędnej zwłoki. Z powodu – kolejny raz dowiedzionej – rzadko spotykanej ignorancji adresatki niniejszego pisma, na informację o wynagrodzeniu sędzi Katarzyny Kaczmary oczekuję od dnia 17 lipca br.

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, sygn. akt Prez. Adm. 400-12/14/K, pismo prezesa Sądu Barbary Kursy z dnia 21 lipca 2014 r.

 2. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. Prez. Adm. 400/461/14/SO, pismo wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliany Kaltenbek z dnia 7 października 2014 r.