19.12.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy o wyjaśnienie, czy biegłym sądowym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzom psychiatrom Katarzynie Bilskiej-Zarembie i Mariuszowi Patli wolno było badać Z. Kękusia bez wyrażenia jego zgody na badania oraz bez poinformowania go o rozpoczęciu badania

Zbigniew Kękuś – Kraków, dnia 19 grudnia 2014 r.

Pan

prof. dr hab. med. Bartosz Łoza

Prezes Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

ul. Żołnierska 55

71-210 Szczecin

Do wiadomości:

 1. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 5. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 6. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 9. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków

 10. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 11. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 16. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 18. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Prośba o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy biegły sądowy lekarz psychiatra może przeprowadzić badanie psychiatryczne osoby doprowadzonej na badanie przez Policję:

  1. po odebraniu wyjaśnienia od tej osoby, że ta nie wyraża zgody na poddanie jej badaniu,

  2. bez uprzedniego poinformowania osoby doprowadzonej na badania o rozpoczęciu badania,

 2. Zawiadomienie, że kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością.”

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

Szanowny Panie,

W dniu 7 maja 2014 r. zostałem doprowadzony przez Policję na badania sądowo-psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie. Badania mieli przeprowadzić biegli sądowi lekarze psychiatrzy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, na podstawie:

 1. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I K407/13,

 2. postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14,

Na początku naszego spotkania poinformowałem biegłych, że nie poddam się badaniom oraz przedstawiłem uzasadnienie dla mojego stanowiska. Poprosiłem biegłych o jego zaprotokołowanie.

Po tym, gdy zakończyłem trwające ok. 5-6 minut oświadczenie, nasze spotkanie zostało zakończone. Trwało łącznie 6-8 minut.

Jak mnie następnie, podczas posiedzenia w dniu 21 lipca 2014 r. poinformowała sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyna Kaczmara, biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili po wyżej wymienionym spotkaniu ze mną Opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r., w której zamieścili wniosek o umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym i poddanie obserwacji psychiatrycznej. Podali – ponieważ w obydwóch wyżej wymienionych sprawach, tj. do sygn. akt II K 407/13 i do sygn. 2 Ds. 542/14 biegli sporządzili identyczne opinie różniące się tylko opisem czynów, które mi przypisano, załączam Opinię sporządzoną w sprawie sygn. 2 Ds. 542/14 – Załącznik 1: „03.06.2014 r. Kraków Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SĄDOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kękuś, s. (…) ur. 02.05.1958 r. w Krakowie, zameldowanego w Krakowie (…) zamieszkałego w Krakowie (…), obywatela polskiego, o wykształceniu wyższym, stanu wolnego, ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majątku, niekaranego.

Dane z akt sprawy:
Zbigniew Kękuś podejrzany jest o to, że:

W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty ubezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta /imię, nazwisko, stopień – ZKE/ w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji tj. o p-stwo z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 2 kk

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego dnia 06.05.2014 roku nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.

Dane od opiniowanego:
Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji. Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów):
Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach spray SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Stan psychiczny:
W kontakcie słownym logicznym, rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lęk (psychotyczny?) że informacje przez niego podane zostaną użyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napięty, drażliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne żywe, często nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spiętrzeń afektu.

WNIOSKI

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne nie jesteśmy w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości podstawowe znaczenia dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą określić m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 1

Moje oświadczenie o przyczynach braku zgody na poddanie mnie badaniom dotyczyło wyłącznie sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 ponieważ o tym, że prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wydał w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o poddaniu mnie badaniom w rozpoznawanej przez niego sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dowiedziałem się niemal trzy tygodnie po spotkaniu w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi K. Bilską-Zarembą i M. Patlą, tj. gdy mi w dniu 26 maja 2014 r. doręczono dwa postanowienia prokuratora Bartłomieja Legutki z dnia 6 maja 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym w związku z niepotwierdzonym w sporządzonym przez Policje w „Protokole Zatrzymania Osoby” z dnia 5 maja 2014 r. zdarzeniem, do którego miało dojść w dniu 5 maja 2014 r., podczas zatrzymania mnie przez funkcjonariuszy Policji, celem doprowadzenia mnie na badania zarządzone przez sędzię Beatę Stój w.w. postanowieniem z dnia 5 maja 2014 r.

Biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili zacytowaną wyżej Opinię:

 1. mimo że ja poinformowałem ich, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom,

 2. biegli nie poinformowali mnie, że mimo braku mej zgody rozpoczęli i prowadzą badanie.

W związku z powyższym pragnę poinformować, że:

 1. podczas posiedzenia przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. biegli poświadczyli, że moje z nimi spotkanie w dniu 7 maja 2014 r. ograniczyło się do złożenia przeze mnie oświadczenia prezentującego przyczyny odmowy poddania mnie badaniom. W protokole posiedzenia w dniu 16.10.2014 r. podano – Załącznik 2: „Przewodniczący pouczył biegłych o odpowiedzialności karnej grożącej za składanie fałszywych opinii.

biegły Mariusz Patla: lat /wiek – ZKE/, zam. w /nazwa miasta – ZKE/, z zawodu lekarz, nie karany za składanie fałszywych zeznań i oskarżeń, obcy dla podejrzanego, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

biegła Katarzyna Bilska – Zaremba lat /wiek – ZKE/zam. w /nazwa miasta – ZKE/, z zawodu lekarz, nie karana za składanie fałszywych zeznań i oskarżeń, obca dla podejrzanego, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Biegli powołują się na przyrzeczenia złożone przy ustanowieniu ich w charakterze biegłego sądowego.

Na pytanie Przewodniczącego biegły Mariusz Patla podaje: (…) Opiniowany przybył na badanie sądowo psychiatryczne i wygłosił oświadczenie, które zacytowaliśmy. (…) Biegła Katarzyna Bilska – Zaremba podaje: podtrzymuję opinię pisemną, podzielam opinię doktora Patli i nie mam nic więcej do dodania.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia w

dniu 16 października 2014 r. – Załącznik 2

 1. po tym, gdy w dniu 27 września 2013 r. były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll i jego małżonka adw. Wiesława Zoll złożyli w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw ich znieważenia i zniesławienia, rozpoznający sprawę prokurator Dariusz Furdzik także wydał – w dniu 3 marca 2014 r. – postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i doprowadzeniu na nie pod przymusem przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. Gdy mnie funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie doprowadzili na badania, poinformowałem wyznaczonego przez prokuratora Dariusza Furdzika biegłego z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarza psychiatrę dr. Andrzeja Wsołka, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom. Podałem przyczyny. Biegły odstąpił od badania.
  Prokurator Dariusz Furdzik skierował następnie pismo do wyznaczonych przez niego biegłych, Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka, w którym przedstawił żądania: „4 Ds. 256/13 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ Kraków, dnia 14 marca 2014 r. Pani lek. med. biegła Kinga Zoła Pan dr med. biegły Andrzej Wsołek. W związku z faktem doprowadzenia podejrzanego w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 Zbigniewa Kękusia na badanie psychiatryczne przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii w Krakowie pok. 9b, po wydaniu w dniu 3 marca 2014 postanowienia Prokuratury o powołaniu Państwa w charakterze biegłych celem wydania opinii co do stanu zdrowia psychicznego tego podejrzanego proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.
  (…) Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

W odpowiedzi na żądania prokuratora Dariusza Furdzika z pisma z dnia 14 marca 2014 r., biegły dr Andrzej Wsołek poinformował prokuratora Dariusza Furdzika pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne, kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego. Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego. Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym. Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

Z pytania prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych oraz odpowiedzi na nie dr. Andrzeja Wsołka wniosek, że po tym, gdy ja po krótkiej rozmowie z biegłym dr. A. Wsołkiem, podczas której poinformowałem go o mojej odmowie poddania mnie badaniom i przedstawieniu przyczyny mojej decyzji, biegły, po telefonicznej konsultacji z drugą z wyznaczonych przez prokuratora D. Furdzika biegłych, lek. Kingą Zołą zdecydowali – wydaje się, że „zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego” – o odstąpieniu od badania.

Dwoje innych biegłych z tej samej listy tego samego prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla zachowali się w identycznej sytuacji zupełnie inaczej.

Mimo braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom, nie uprzedziwszy mnie o tym, że będą mnie jednak badać, zbadali mnie. Jak wyjaśnili sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzynie Karczmarze podczas w.w. posiedzenia Sądu w dniu 16.10.2014 r., badanie polegało na ich obserwacji mojej mimiki i gestów w czasie składania przeze mnie zacytowanego następnie w Opinii z dnia 3.06.2014 r. /Załącznik 1/ oświadczenia prezentującego przyczyny odmowy poddania mnie badaniom, W protokole posiedzenia podano – Załącznik 2: „Sposób wypowiedzi opiniowanego podczas kontaktu z nami, jego zachowanie, mimika, emocje, gestykulacja wskazywały na takie spostrzeżenia jakie zostały opisane w opinii.”

W związku z powyższym proszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.