19.12.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy o wyjaśnienie, czy wiarygodna jest Opinia biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli sporządzona po trwającym kilka minut spotkaniu

Zbigniew Kękuś – Kraków, dnia 19 grudnia 2014 r.

Pan

prof. dr hab. med. Bartosz Łoza

Prezes Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

ul. Żołnierska 55

71-210 Szczecin

Do wiadomości:

 1. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 5. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 6. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 9. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków

 10. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 11. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 16. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 18. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Prośba o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy można jako wiarygodną traktować opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r., w której biegli sądowi, lekarze psychiatrzy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, po ich trwającym około 6-8 minut spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. , z tego przez okres około 5-6 minut dyktowania im przeze mnie wyjaśnienia, dlaczego nie poddam się badaniom podali, iż stwierdzili u mnie, na podstawie moich gestów i mimiki – cytat: „psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

 2. Zawiadomienie, że kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

Szanowny Panie,

W dniu 7 maja 2014 r. zostałem doprowadzony przez Policję na badania sądowo-psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie. Badania mieli przeprowadzić biegli sądowi lekarze psychiatrzy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, na podstawie:

 1. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I K407/13,

 2. postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14,

Na początku naszego spotkania poinformowałem biegłych, że nie poddam się badaniom oraz przedstawiłem uzasadnienie dla mojego stanowiska. Poprosiłem biegłych o jego zaprotokołowanie. Po tym, gdy zakończyłem trwające ok. 5-6 minut oświadczenie, nasze spotkanie zostało zakończone. Trwało łącznie 6-8 minut.

Jak mnie następnie, podczas posiedzenia w dniu 21 lipca 2014 r. poinformowała sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyna Kaczmara, biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili po wyżej wymienionym spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r., w której zamieścili wniosek o umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym i poddanie obserwacji psychiatrycznej. Podali – ponieważ w obydwóch wyżej wymienionych sprawach, tj. do sygn. akt II K 407/13 i do sygn. 2 Ds. 542/14 biegli sporządzili identyczne opinie różniące się tylko opisem czynów, które mi przypisano, załączam Opinię sporządzoną w sprawie sygn. 2 Ds. 542/14 – Załącznik 1: „03.06.2014 r. Kraków Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SĄDOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kękuś, s. (…) ur. 02.05.1958 r. w Krakowie, zameldowanego w Krakowie (…) zamieszkałego w Krakowie (…), obywatela polskiego, o wykształceniu wyższym, stanu wolnego, ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majątku, niekaranego.

Dane z akt sprawy:
Zbigniew Kękuś podejrzany jest o to, że:

W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty ubezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta /imię, nazwisko, stopień – ZKE/ w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji tj. o p-stwo z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 2 kk

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego dnia 06.05.2014 roku nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.

Dane od opiniowanego:
Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji. Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów):
Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach spray SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Stan psychiczny:
W kontakcie słownym logicznym, rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lęk (psychotyczny?) że informacje przez niego podane zostaną użyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napięty, drażliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne żywe, często nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spiętrzeń afektu.

WNIOSKI

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne nie jesteśmy w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości podstawowe znaczenia dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą określić m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 1

Moje oświadczenie o przyczynach braku zgody na poddanie mnie badaniom dotyczyło wyłącznie sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 ponieważ o tym, że prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wydał w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o poddaniu mnie badaniom w rozpoznawanej przez niego sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dowiedziałem się niemal trzy tygodnie po spotkaniu w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi K. Bilską-Zarembą i M. Patlą, tj. gdy mi w dniu 26 maja 2014 r. doręczono dwa postanowienia prokuratora Bartłomieja Legutki z dnia 6 maja 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym w związku z niepotwierdzonym w sporządzonym przez Policje w „Protokole Zatrzymania Osoby” z dnia 5 maja 2014 r. zdarzeniem, do którego miało dojść w dniu 5 maja 2014 r., podczas zatrzymania mnie przez funkcjonariuszy Policji, celem doprowadzenia mnie na badania zarządzone przez sędzię Beatę Stój w.w. postanowieniem z dnia 5 maja 2014 r.

Pragnę poinformować, że podczas posiedzenia przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. biegli poświadczyli, że moje z nimi spotkanie w dniu 7 maja 2014 r. polegało na złożeniu przeze mnie oświadczenia prezentującego przyczyny odmowy poddania mnie badaniom. W protokole posiedzenia w dniu 16.10.2014 r. podano – Załącznik 2: „Przewodniczący pouczył biegłych o odpowiedzialności karnej grożącej za składanie fałszywych opinii.

(…) Biegli powołują się na przyrzeczenia złożone przy ustanowieniu ich w charakterze biegłego sądowego.

Na pytanie Przewodniczącego biegły Mariusz Patla podaje: (…) Opiniowany przybył na badanie sądowo psychiatryczne i wygłosił oświadczenie, które zacytowaliśmy. (…) Biegła Katarzyna Bilska – Zaremba podaje: podtrzymuję opinię pisemną, podzielam opinię doktora Patli i nie mam nic więcej do dodania.

(…) Na pytanie podejrzanego:

Sposób wypowiedzi opiniowanego podczas kontaktu z nami, jego zachowanie, mimika, emocje, gestykulacja wskazywały na takie spostrzeżenia jakie zostały opisane w opinii.

Przewodniczący /SSR Katarzyna Kaczmara – ZKE/ uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia w

dniu 16 października 2014 r. – Załącznik 2

W podsumowaniu zacytowanych wyżej dokumentów wskazać należy, że biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla:

 1. poświadczyli przed Sądem w dniu 16 października 2014 r. rzeczywisty stan faktyczny, tj. że ich spotkanie ze mną w dniu 7 maja 2014 r. polegało – poza powitaniem i pożegnaniem – na wysłuchaniu i zaprotokołowaniu mojego oświadczenia o odmowie poddania mnie badaniom, które zacytowali w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 2: „Opiniowany przybył na badanie sądowo psychiatryczne i wygłosił oświadczenie, które zacytowaliśmy.”

 2. przesłuchiwani przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę podczas posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. poświadczyli, że przeprowadzone przez nich badanie mnie w dniu 7 maja 2014 r. polegało na obserwacji przez nich moich gestów i mimiki podczas tego spotkania, czyli podczas powitania i pożegnania oraz gdy dyktowałem oświadczenie – biegła Katarzyna Bilska-Zaremba miała utrudnioną obserwację ponieważ to ona zapisywała dyktowane jej przeze mnie oświadczenie. Podali – Załącznik 2: „Sposób wypowiedzi opiniowanego podczas kontaktu z nami, jego zachowanie, mimika, emocje, gestykulacja wskazywały na takie spostrzeżenia jakie zostały opisane w opinii.”

 3. w sporządzonej po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. podali – Załącznik 1: Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

 4. podczas posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. biegli przyznali, że się pomylili … przejęzyczyli, jak to określił biegły Mariusz Patla, a biegła Katarzyna Bilska-Zaremba potaknęła, podając w Opinii z dnia 3.06.2014 r., że ja byłem w przeszłości leczony psychiatrycznie. Podali – Załącznik 2: Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.1

 5. w sporządzonej w podanych wyżej okolicznościach Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. zamieścili wniosek – Załącznik 1: Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.”

Na podstawie wniosku biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny złożył wniosek o przeprowadzenie moich badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Podczas prowadzonego przez sędzię Katarzynę Kaczmarę posiedzenia przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora Bartłomieja Legutki z dnia 17 czerwca 2014 r.:

 1. biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla podtrzymali ich wniosek z Opinii z dnia 3.06.2014 r.. Podali – Załącznik 2: „Na pytanie Przewodniczącego biegły Mariusz Patla podaje: Podtrzymuję opinię pisemną w całości, wraz z końcowymi wnioskami. (…) Biegła Katarzyna Bilska – Zaremba podaje: podtrzymuję opinię pisemną, podzielam opinię doktora Patli i nie mam nic więcej do dodania.”

 2. sędzia Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie, w którym podała – Załącznik 3: „Sygn. akt IX Kp 300/14/K POSTANOWIENIE Dnia 16 października 2014 roku
  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w IX Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kaczmara Protokolant: /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Bartłomieja Legutki po rozpoznaniu w dniu 21.07.2014 r. i 16.10.2014 r. w Krakowie w sprawie Zbigniewa Kękusia (Kękuś) syna Czesława i Wandy urodzonego dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie podejrzanego o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k. wniosku Prokuratora o orzeczenie obserwacji psychiatrycznej na okres do czterech tygodni w warunkach zakładu leczniczego postanawia:
  I. na zasadzie art. 203 § 1, § 2 oraz § 3 k.p.k. orzec wobec Zbigniewa Kękusia (Kękuś), syna /imiona i nazwiska, nazwisko panieńskie matki – ZKE/ ur. Dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie, badanie stanu zdrowia psychicznego, połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż 4 (cztery) tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji wymienionego – Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29,
  |II. na zasadzie art. 98 § 2 odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas 7 dni,
  III. na zasadzie art. 462 § 1 kpk wstrzymać wykonanie postanowienia do czasu prawomocności”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 3

W związku z powyższym proszę, jak na wstępie, tj. o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy można jako wiarygodną traktować opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r., w której biegli sądowi, lekarze psychiatrzy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, po ich trwającym około 6-8 minut spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r., z tego przez okres około 5-6 minut dyktowania im przeze mnie oświadczenia prezentującego uzasadnienie dla mojego stanowiska o odmowie poddania mnie badaniom podali, iż stwierdzili u mnie, na podstawie moich gestów i mimiki – cytat: „psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.

 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.

1 W związku z podaniem przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 1: „Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.” tj. nieprawdziwej informacji, że ja byłem w przeszłości leczony psychiatrycznie, a następnie przyznaniem przez nich podczas posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. – Załącznik 2:Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy., pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby, złożyłem – Załącznik 4: Zawiadomienie o popełnienie przez biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów:

1. Katarzynę Bilską-Zarembę – zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków,

2. Mariusza Patlę – zatrudniony w Areszcie Śledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

przestępstwa zniesławienia mnie – art. 212 § 1 k.k. – przez podanie w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14, że ja byłem leczony psychiatrycznie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 15 grudnia 2014 r. – Załącznik 4