19.12.2014 Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę przestępstwa zniesławienia Z. Kękusia

Kraków, dnia 19 grudnia 2014 r.

Zbigniew Kękuś

Pani

Agata Chmielarczyk-Skiba

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

Do wiadomości:

 1. Pani Małgorzata Miśkowiec, Starszy Protokolant Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Kraków

 2. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 3. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 4. Pan płk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 5. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków

 6. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa

 7. Pani Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 8. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 10. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 11. Sędzia Barbara Kursa, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 12. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 13. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 14. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 15. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 16. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 17. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 19. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 21. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 23. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnienie przez biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów:

  1. Katarzynę Bilską-Zarembę – zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

  2. Mariusza Patlę – zatrudniony w Areszcie Śledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

przestępstwa zniesławienia mnie – art. 212 § 1 k.k. – przez podanie w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14, że ja byłem leczony psychiatrycznie.

 1. Wniosek o dopuszczenie dowodu z:

  1. Opinii sądowo psychiatrycznej, jak w pkt. I – Załącznik 1,

  2. protokołu posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 2 – na okoliczność przyznania przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę, że w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r., że nie posiadali żadnych informacji o moim leczeniu psychiatrycznym.

 2. Wniosek, żeby niniejszym złożonego zawiadomienia nie przekazano do rozpoznania prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiejowi Legutce.

 3. Wniosek o rozpoznanie niniejszym złożonego zawiadomienia bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.

 4. Zawiadomienie, że niniejsze pismo oraz postanowienie wydane w związku z nim przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza zostaną:

  1. doręczone Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi i Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie Arturowi Wronie,

  2. doręczone Adresatom kopii niniejszego pisma,

  3. umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W sporządzonej na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko w sprawie do sygn. 2 Ds. 542/14 Opinii sądowo-psychiatrycznej, biegli sądowi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla podali między innymi – Załącznik 1: „03.06.2014 r. Kraków Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SĄDOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kękuś (…) WNIOSKI (…) 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej. (…) Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 1

Podczas prowadzonego przez sędzię Katarzynę Kaczmarę w dniu 16 października 2014 r. posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w przedmiocie rozpoznania sporządzonego na podstawie w.w. Opinii z dnia 3.06.2014 r. wniosku prokuratora B. Legutki o przeprowadzenie moich badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, prokurator B. Legutko zapytał biegłych – byli przesłuchiwani razem przez sędzię Katarzynę Kaczmarę – w kontekście ich zacytowanego wyżej twierdzenia, czy są w posiadaniu jakichkolwiek dowodów poświadczających, że ja byłem leczony psychiatrycznie. Biegły Mariusz Patla odpowiedział w obecności drugiej autorki Opinii, biegłej K. Bilskiej-Zaremby – Załącznik 2: Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia

w dniu 16 października 2014 r. – Załącznik 2

Biegła K. Bilska-Zaremba potaknęła.

Ponieważ biegły M. Patla usprawiedliwiał się przed Sądem, w obecności biegłej K. Bilskiej-Zaremby, a ta po zakończeniu jego wypowiedzi potaknęła – Załącznik 2: „(…) nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie,”, ja wyjaśnię, że „przejęzyczenie”1 biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie poległo na poświadczeniu… poniżającej mnie w opinii publicznej nieprawdy.

Podając w Opinii nieprawdziwą informację, że ja byłem leczony psychiatrycznie biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, zniesławili mnie, poniżyli mnie w opinii publicznej.

Ja nigdy – tj. przed spotkaniem z biegłymi w dniu 7 maja 2014 r. oraz po tym spotkaniu – nie byłem leczony psychiatrycznie.

Wskazać należy, że opisane wyżej działanie biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli wyczerpuje znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 212 § 1 k.k..

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „Art. 212 § 1 k.k. „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

(…) Znamiona określające czynność sprawczą. (…) „13. Osoba będąca odbiorcą przekazywanej informacji charakteryzować się musi zdolnością do rozpoznania pomawiającej treści.Chodzi o znajomość języka, w którym sformułowano zniesławiający zarzut, a także osiągnięcie odpowiedniego dla zrozumienia dokonanego przez sprawcę przekazu informacyjnego poziomu intelektualnego (A. Zoll (w:) Kodeks karny… red. A. Zoll, s. 644).”
14.
Artykuł 212 § 1 nie statuuje wymogu, aby pomówienie miało charakter publiczny. Z art. 213 § 1 wynika zresztą, że może być dokonane niepublicznie. O przestępności pomówienia decyduje wynikająca z niego możliwość poniżenia pokrzywdzonego w opinii publicznej (…).

15. Dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy odbiorca informacji zawierających treści pomawiające przekaże je następnie innym osobom. W orzecznictwie akcentuje się, że podniesienie zarzutu zniesławiającego w kręgu osób, co do których sprawca jest pewien, że nie przekażą go dalej, nie wyłącza odpowiedzialności karnej za zniesławienie (wyrok SN z dnia 28 maja 1934 r., III K 546/34. Zb.Orz. 1935, poz. 6).

Z realizacją znamion czynu zabronionego określonego w art. 212 k.k. będziemy mieli również do czynienia w sytuacji, w której osoby będące adresatami zobowiązane są, na przykład z uwagi na tajemnicę służbową, do zachowania przekazywanej im zniesławiającej informacji dla siebie. Podobnie: „Zastrzeżenie poufności przy zakomunikowaniu zniesławiających wiadomości, nie pozbawia tego czynu przestępnego cech zniesławienia” (wyrok SN z dnia 20 marca 1935 r., I K 51/35, Zb. Orz. 1935, poz. 460).”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową

Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 945

Adresaci Opinii z dnia 3.06.2014 r., prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, w tym prokurator Bartłomiej Legutko, na żądanie którego biegli ją sporządzili, oraz sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, Katarzyna Kaczora, która rozpoznawała sporządzony na podstawie Opinii wniosek prokuratora B. Legutki z dnia 17.06.2014 r. o przeprowadzenie moich badań połączonych z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, z całą pewnością charakteryzują się zdolnością do rozpoznania treści Opinii, osiągnęli odpowiedni poziom intelektualny dla zrozumienia dokonanego przez biegłych K. Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę przekazu informacyjnego.

Artykuł 212 § 1 nie statuuje wymogu, aby pomówienie miało charakter publiczny. Jak słusznie podaje prof. dr hab. Andrzej Zoll: „z art. 213 § 1 wynika zresztą, że może być dokonane niepublicznie.”

Jak także podaje prof. dr hab. A. Zoll: „Dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy odbiorca informacji zawierających treści pomawiające przekaże je następnie innym osobom.”

O zniesławieniu mnie w opisany wyżej sposób przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę dowiedzieli się także – poza prokuratorem B. Legutką i sędzią Katarzyną Kaczmarą:

 1. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza nadzorujący postępowanie prowadzone przez prokuratora B. Legutkę,

 2. wyznaczony mi w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 obrońca z urzędu adw. Jarosław Piekar,

 3. Aplikant z Kancelarii Adwokackiej adw. Jarosława Piekara, który zna akta sprawy sygn. 2 Ds. 542/14

 4. Starszy Protokolant Sądowy Pani Małgorzata Miśkowiec, która protokołowała prowadzone przez sędzię Katarzynę Kaczmarę w dniu 16 października 2014 r. posiedzenie w przedmiocie rozpoznania w.w. wniosku prokuratora Bartłomieja Legutki z dnia 17.06.2014 r. o orzeczenie mojej obserwacji psychiatrycznej, na okres do 4 tygodni, w Szpitalu Specjalistycznym. im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Wskazać należy, że to, iż podając w Opinii z dnia 3.06.2014 r. „Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.” biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla mieli na myśli leczenie psychiatryczne – a nie inne – nie tylko wynika jednoznacznie z treści zacytowanego wyżej twierdzenia, ale że biegli poświadczyli to osobiście podczas posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. przed Sądem, tj. sędzią K. Kaczmarą, w obecności prokuratora B. Legutki, adw. Jarosława Piekara, Starszego Protokolanta Sądowego Pani Małgorzaty Miśkowiec i mojej.

Poświadczywszy – Załącznik 2: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy., biegły Mariusz Patla przyznał, że podając w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r., że ja byłem leczony psychiatrycznie – Załącznik 1: „WNIOSKI (…) 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych., on sam i biegła Katarzyna Bilska-Zaremba mieli na myśli leczenie psychiatryczne.

Ponieważ informacja, co do której biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla poświadczyli w obecności między innymi sędzi Katarzyny Kaczmary i prokuratora Bartłomieja Legutki, że się pomylili, przejęzyczyli, że nie posiadają informacji o moim z okresu sprzed sporządzenia Opinii leczeniu psychiatrycznym zniesławia mnie, poniża w opinii publicznej, wskazać należy, że biegli postawili przed prokuratorem, który będzie rozpoznawał niniejszym złożone zawiadomienie wielce proste zadanie …

Przyznali się w obecności sędzi, prokuratora, mojej oraz wyznaczonego mi z urzędu obrońcy, że z powodu pomyłki, „przejęzyczenia” w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. podali nieprawdziwą o mnie informację. Podając ją zniesławili mnie, poniżyli w opinii publicznej, tj. popełnili na moją szkodę czyn określony jako przestępstwo w art. 212 § 1 k.k. Przyznanie się przez nich do popełnienia w.w. przestępstwa poświadcza zacytowany przeze mnie wyżej zapis protokołu prowadzonego przez sędzię Katarzynę Kaczmarę posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.

Z oczywistych dla Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy oraz dla prokuratora Bartłomieja Legutki przyczyn wnoszę, żeby niniejsze zawiadomienie przekazano do rozpoznania prokuratorowi innemu niż Bartłomiej Legutko.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.

 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.

1Biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla nie mogli popełnić w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. przejęzyczenia. Opinia została wszak sporządzona na piśmie, a przejęzyczenie to błąd językowy – „PRZEJĘZYCZENIE”: «błąd językowy polegający na przekręceniu, niewłaściwym użyciu wyrazu lub związku wyrazowego»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 778. Nie można przejęzyczyć się na piśmie. Można się przejęzyczyć li tylko wypowiadając się, artykułując myśli. A każdy uczciwy, prawy człowiek zorientowawszy się w przejęzyczeniu, jeśli ono zniesławia, poniża inną osobę, natychmiast by przeprosił.

Od dnia spotkania ze mną, tj. 7 maja 2014 r. do dnia sporządzenia Opinii, tj. 3 czerwca 2014 r. upłynął niespełna miesiąc. Biegli mieli wystarczająco dużo czasu na sporządzenie – liczącej łącznie niespełna 3 strony /Załącznik 1/ – Opinii w pełni profesjonalnej, z dopełnieniem wymogów rzetelności i staranności. Bez pomyłek i „przejęzyczeń”. Dopełnienie tych wymogów tym większe miało znaczenie, że przecież biegli ostatecznie wnioskowali o pozbawienie mnie wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, a nazwane przez nich „przejęzyczeniem” kłamstwo podali jako jeden z głównych argumentów uzasadniających ich wniosek.