22.12.2014 Pismo Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Tomasza Wojciechowskiego w sprawie postępowania prowadzonego przeciwko Z. Kękusiowi przez prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk

Kraków, dnia 22 grudnia 2014 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie:

 1. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 3. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Kraków-Sródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S

2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

Do wiadomości:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 2. Sędzia Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica

 3. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa

 4. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pan Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 8. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 9. Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 10. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 11. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica

 12. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, wceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 15. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 16. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 17. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 20. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 23. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 24. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 25. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 26. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 27. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że:

  1. w dacie złożenia niniejszego pisma prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój ściga mnie przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk, pod nadzorem Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Adresata niniejszego pisma sędziego Tomasza Wojciechowskiego, z oskarżenia publicznego, z art. 212 § 2 k.k. za zniesławienie adw. Wiesławy Zoll, mimo że:

   1. z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego,

   2. autorka aktu oskarżenia, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan niedopełniła obowiązku określonego w art. 60 § 1 k.p.k. i nie wykazała w akcie oskarżenia, że interes społeczny wymaga ścigania mnie za ten czyn z oskarżenia publicznego,

   3. karalność tego czynu ustała z dniem 1 października 2013 r.

  2. jestem ścigany łącznie 9-rok za czyn jak w pkt. I.1

  3. raz już byłem skazany – wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 – za czyn, jak w pkt. I.1

  4. ścigając mnie po uchyleniu przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy, po raz drugi za czyn, jak w pkt. I.1:

   1. sędzia Beata Stój wydała 4 postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

   2. sędzia Beata Stój wydała Policji 6 nakazów zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne,

   3. sędzia Beata Stój groziła mi dwukrotnie – w marcu i maju 2013 r. – że mnie umieści w areszcie, celem poddania mnie tam badaniom sądowo-psychiatrycznym,

   4. w dniu 5 maja 2014 r. zostałem z nakazu sędzi Beaty Stój zatrzymany przez Policję celem doprowadzenia mnie pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, w tym:

    1. doprowadzono mnie, z rękami skutymi kajdankami, do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie musiałem się rozebrać do naga i – w ramach obowiązującej procedury – robić przysiady,

    2. przebywałem w Izbie Zatrzymań do dnia 7 maja 2014 r., ok. godz. 11:00,

    3. zostałem doprowadzony w dniu 7 maja 2014 r. pod przymusem, z rękami skutymi kajdankami, na badania psychiatryczne.

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jakie działania podejmą Adresaci niniejszego pisma w związku z oczywistym naruszeniem przez sędzię Beatę Stój i prokurator Krystynę Kowalczyk prawa określonego w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiupolitycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

 2. Wniosek o zainicjowanie przez Adresatów niniejszego pisma postępowania zmierzającego do poddania sędzi Beaty Stój i prokurator Krystyny Kowalczyk badaniom psychiatrycznym, które potwierdzą ich ewentualne zdolności do wykonywania zawodu sędziego i prokuratora.

 3. Przypomnienie Panu Cezaremu Grabarczykowi, że podczas naszego zarejestrowanego przy pomocy kamery spotkania w dniu 26 czerwca 2014 r. przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, rekomendował mi – w obecności kilku osób, w tym red. Marka Podleskiego i red. Rafała Gawrońskiego – poinformowanie o naruszaniu moich praw przez sędzię Beatę Stój i prokurator Radosławę Ridan ich przełożonych.

 4. Zawiadomienie, że nagranie rozmowy Pana Cezarego Grabarczyka ze mną, jak w pkt. IV zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronach: www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu.

 5. Wniosek o zapoznanie się z umieszczoną na Youtube prezentacją pt. „Oto moja racja – dr Zbigniew Kękuś”, z tego:

  1. Część 1„Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”/Talmud, Keritot 6b/; „Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami /Talmud, Yebamoth 98a/, czyli sadyści, cwaniaki i tchórze, Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=imu60GYON9o,

  2. Część 2„Jest w porządku oszukać gojów” /Talmud, Sanhedryn 57a/, czyli sędzia złodziej, Teresa Dyrga: https://www.youtube.com/watch?v=9Qyd_P4reQ8,

  3. Część 3„Majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajął, pierwszy ma do nich prawo” /Talmud, Baba Batra 546/, czyli nieudany „skok” członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes Barbary Baran i wiceprezesa Michała Niedźwiedzia oraz sędzin Teresy Dyrgi i Ewy Olszewskiej i na mieszkanie Zbigniewa Kękusia zamieszkiwane przez jego dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=-i8XWSXP1Sg

  4. Część 4„Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”), by oszukać goja.” /Talmud, Baba Kamma 113a/,czyli „święta krowa” adwokat Wiesława Zoll: https://www.youtube.com/watch?v=Bgo2myMfrPE

  5. Część 5„Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne” /Johann Wolfgang Goethe/, czyli tumany o nieskazitelnych charakterach w krakowskiej prokuraturze, Radosława Ridan, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk: https://www.youtube.com/watch?v=_D3-NkQSAZI

  6. Część 6a, 6b – „Andrzej Seremet (…) – przyjaciele: Artrur Wrona” /Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet” /„Wprost”, 21 marca 2010r., s. 04/; „Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić” /Ernest Hemingway’, czyli nieskazitelnych charakterów prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona i jego przyjaciel prokurator generalny Andrzej Seremet – oraz byli prokuratorzy generalni, Zbigniew Ziobro, Zbigniew Ćwiąkalski, Krzysztof Kwiatkowski – na usługach sadystów, złodziei, „świętej krowy” i tumanów o nieskazitelnych charakterach: https://www.youtube.com/watch?v=zar0kjq9T0c, https://www.youtube.com/watch?v=eebpy-7Vo7s,

  7. Część 7„W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał /Talmud, Baba Kamma, 113b/, czyli priorytety sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy i Beaty Stój: https://www.youtube.com/watch?v=bCEyVIH7yzk

  8. Część 8, 9, 10 „Bądźmy wdzięczni idiotom, gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu” /Mark Twain/, czyli prokurator Dariusz Furdzik w służbie prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll: https://www.youtube.com/watch?v=wCctq1pzmgo, https://www.youtube.com/watch?v=sR-LMZJ-f3Y, https://www.youtube.com/watch?v=qyT1Asiz6I4

  9. Część 11, 12„Najlepszego z gojów zabij” /Talmud, Soferin XV par.10/; czyli Zbigniew Kękuś skierowany przez sędzię Katarzynę Kaczmarę na obserwację do szpitala psychiatrycznego: https://www.youtube.com/watch?v=HlK0qxLdJos,https://www.youtube.com/watch?v=ZWzeHfdFXPE&spfreload=10,

  10. Część 13„Pecunia non olet”, czyli adwokat Wiktor Mordarski: https://www.youtube.com/watch?v=F_AXG27oieo

 6. Zawiadomienie, że:

  1. kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie: www.kekusz.pl.

  2. kopie niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz.”
Beata Kozidrak, „Biała flaga”, wyk. „Bajm”

Szanowni Panowie,

W załączeniu przesyłam moje pisma:

 1. z dnia 19 grudnia 2014 r. do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój zawierające – Załącznik 4: „Dotyczy:

I. Posiedzenie w dniu 30 grudnia 2014 r.

II. Wniosek – na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie do sygn. akt II K 407/13 oraz prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji,, art. 2 § 1 ust. 1, ust. 4 k.p.k. i art. 2 § 2 k.p.k. – o:

  1. wydanie podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia 2014 r. wyroku uniewinniającego mnie w zakresie czynu z pkt. XVIII aktu oskarżenia na podstawie:

   1. materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, tj.:

    1. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A.

    2. pisma z dnia 1 października 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A.

   2. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06

   3. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06

   4. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

  2. umorzenia postępowania w zakresie czynów z pkt. I – XVII, z tego:

   1. w zakresie czynów z art. 226 § 1 k.k. /pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia/ na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

   2. w zakresie czynu z art. 226 § 3 k.k. /pkt XVII aktu oskarżenia/ na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

   3. w zakresie czynów z art. 212 § 2 k.k. /pkt. I – XVII aktu oskarżenia/ na podstawie art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do

prezesa Sądu Beaty Stój – Załącznik 4

 1. pismo z dnia 22 grudnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk zawierające – Załącznik 5: „Dotyczy:

  1. Wniosek o doręczenie mi kopii – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – karty/kart aktu oskarżenia sporządzonego przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan pod nadzorem m.in. adresatki niniejszego pisma, na której/których autorka aktu oskarżenia dopełniła obowiązku określonego w art. 60 § 1 k.p.k., tj. wykazała, że interes społeczny wymaga ścigania mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k.. z oskarżenia prywatnego zniesławienie adw. Wiesławy Zoll.

  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest zgodne z prawem – jeśli tak, z którym, wnoszę o podanie przepisu/przepisów prawa – ściganie oskarżonego w grudniu 2014 r. za czyn, którego karalność ustała przed 14 miesiącami, tj. z dniem 1 października 2013 r.

  3. Wniosek o doręczenie mi kopii kart, jak w pkt. I oraz odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kękusia z dnia 22 grudnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Załącznik 5

W pismach jak wyżej przedstawiam dowód na słuszność mojej tezy, że wykonująca zawód adwokata Wiesława Zoll jest tzw. „ świętą krową”.

Prezentuję w nich także okoliczności, w których Sąd Rejonowy w Dębicy – obecnie prezes Sądu Beata Stój – ściga mnie łącznie 9-y rok przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S, przez prokuratora w.w. Prokuratury Radosławę Ridan, pod nadzorem:

 1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Lidii Jaryczkowskiej – obecnie Prokurator Okręgowy w Krakowie,

 2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

 3. Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczykobecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód,

 4. p.f. Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Edyty Kuśnierz – obecnie prokurator Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie

za to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw – Załącznik 1:

 1. pkt. I, III-XVI aktu oskarżeniaznieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. pkt II aktu oskarżeniazniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. pkt XVII aktu oskarżeniaznieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,

 4. pkt XVIII aktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik 1

Raz już zostałem skazany za wyżej wymienione czyny. Skazał mnie za nie niesłusznym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 407/13, obecnie II K 407/13/ sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma. Wydany przez niego wyrok został następnie uchylony wyrokami:

 1. Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, w zakresie czynów z pkt. I, III-XVII. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k.,

 2. Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII. Sąd Najwyższy wydał wyrok na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11. Prokurator Generalny i Sąd Najwyższy zarzucili sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 7 k.p.k. i w art. 366 § 1 k.p.k.

Po uchyleniu przez w.w. Sądy odwoławcze wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ją sędzia – od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Rejonowego w DębicyBeata Stój przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk.

Prokurator Generalny Andrzej Sremet, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona i prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie doskonale znają okoliczności, w których jestem ścigany za wyżej wymienione czyny.

Prokurator Generalny Andrzej Serermet ponieważ wniósł w dniu 22 sierpnia 2011 r. do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść od niesłusznego wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona z ukrywanego przez Pana przede mną od trzech lat pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez Prokuraturę Generalną w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokurator R. Ridan pod nadzorem w.w. prokuratorów.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Tomasz Wojciechowski zna najlepiej okoliczności, w jakich ściga mnie sędzia B. Stój z pism, które do niego kieruję ponieważ:

 1. w dniu 17 kwietnia 2008 r., jako przewodniczący składu orzekającego, razem z sędziami Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Zdzisławem Kulpą i SSR del do SO Marcinem Świerkiem wydał postanowienie /sygn. II Kz 124/08/ w przedmiocie oddalenia mojego zażalenia na postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r. sędziego Tomasza Kuczmy w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. o przywrócenie mi terminu do zaskarżenia skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z

dnia 17 kwietnia 2008 r. – Załącznik 2

Sędzia Tomasz Wojciechowski utrzymał postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. /Załącznik 2/w mocy niesłuszny, pełen oczywistych wad prawnych, uchylony następnie w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów, wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 1. od ponad dwóch lat sprawuje nadzór nad postępowaniem prowadzonym przeciwko mnie przez prezes B. Stój. Pismem z dnia 29 czerwca 2012 r. poinformował mnie Pan – Załącznik 3: W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia skierowane do Ministra Sprawiedliwości, które zostało mi przekazane według właściwości informuję, że (…) Z uwagi jednak na fakt, że postępowanie w tej sprawie – uwzględniając okres przed wznowieniem postępowania oraz wyrokiem Sądu Najwyższego uwzględniającego kasację – trwa już od dłuższego czasu, postanowiłem objąć postępowanie w niniejszej sprawie nadzorem. Zobowiązałem więc Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy do składania informacji o przebiegu postępowania w tej sprawie, w terminach dwumiesięcznych. Prezes Sądu Okręgowego Tomasz Wojciechowski
  Dowód
  : Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. akt Prez. 0231-44/10, pismo prezesa Sądu Tomasza

Wojciechowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. – Załącznik 3

Pana Cezarego Grabarczyka poinformowałem o okolicznościach, w jakich jestem ścigany za podane na str. 4 czyny podczas naszej rozmowy w dniu 26 czerwca 2014 r. przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, w obecności między innymi Panów red. Rafała Gawrońskiego i red. Marka Podleckiego.

Pan poinformował mnie wtedy, że Polska jest państwem, w którym przestrzegane jest prawo i poradził mi, żebym o sprawie poinformował przedstawicieli władz.

Co niniejszym – który to już raz… – czynię.

Jak Pan być może pamięta, nasza rozmowa była rejestrowana kamerą i natychmiast po tym, gdy Pan się zorientował, że jesteśmy nagrywani, zakończył ją Pan i oddalił się. Nagranie naszej rozmowy zostanie umieszczone w Internecie w tym na stronach www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu.

Ścigany 9-y rok za czyny, które popełniły inne niż ja osoby, w innym miejscu niż ustaliła prokurator Radosława Ridan oraz w innym czasie, wśród których jest:

 1. piętnaście czynów z pkt. I, III-XVI aktu oskarżenia, przypisanych mi z art. 226 § 1 k.k., za których ściganie według opisów prokurator R. Ridan jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19 października 2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 2. czyn z pkt. XVII aktu oskarżenia, przypisany mi z art. 226 § 3 k.k., który nigdy nie był i nie jest przestępstwem, ponieważ nawet sam prof. dr hab. Andrzej Zoll – m.in. były przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były, przez dwie kadencje przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a obecnie członek tej Komisji, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, uznany w kwietniu br. przez „Dziennik Gazetę Prawną” za „prawnika XX-lecia” /listy gratulacyjne przesłali prezydent Bronisław Komorowski i marszałek Sejmu Ewa Kopacz, laudację na cześć laureata wygłosił minister sprawiedliwości Marek Biernacki1/ – w kolejnych edycjach wydawanego od kilkunastu lat pod jego redakcją naukową Komentarza do kodeksu karnego prezentuje jako słuszne wskazanie doktryny prawnej, według której Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Źródło: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

 3. siedemnaście czynów z pkt. I – XVII aktu oskarżenia, przypisanych mi z art. 212 § 2 k.k. zniesławień wymienionych na str. 4 szesnastu funkcjonariuszy publicznych i adw. Wiesławy Zoll:

  1. za które nie wolno mnie ścigać, bo prokurator R. Ridan niedopełniła w akcie oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. ustawowego, określonego w art. 60 § 1 k.p.k.2 obowiązku wykazania interesu społecznego w ściganiu mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k.3 z oskarżenia prywatnego zniesławienie,

  2. których karalność ustała z mocy prawa określonego w art. 101 § 2 k.k.4 i w art. 102 k.k.5 w przypadku:

   1. czynów z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarżenia z dniem 1 czerwca 2013 r., ponieważ jako koniec okresu ich popełniania prokurator Radosława Ridan wskazała – Załącznik 1: maj 2005 r.,

   2. czynów z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarżenia z dniem 1 października 2013 r. ponieważ jako koniec okresu ich popełniania prokurator Radosława Ridan wskazała – Załącznik 1; wrzesień 2005 r.,

zaskoczony, że nadzorującemu od dwóch i pół roku postępowanie przeciwko mnie, informowanemu co dwa miesiące przez sędzię referent Beatę Stój o przebiegu prowadzonego przez nią postępowania, Prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie Tomaszowi Wojciechowskiemu nie przeszkadza – być może dlatego, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. /Załącznik 2/ osobiście uniemożliwił mi Pan złożenie apelacji od niesłusznego, skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. – że sędzia Beata Stój ściga mnie w dacie złożenia niniejszego pisma między innymi za 17 czynów z pkt. I – XVII aktu oskarżenia, z art. 212 § 2 k.k., których karalność ustała przed ponad rokiem, z dniem 1 czerwca 2013 r. oraz z dniem 1 października 2013 r., w tym za zniesławienie wykonującej zawód adwokata Wiesławy Zoll, zwracając uwagę, że postępowanie sędzi Beaty Stój i prokurator Krystyny Kowalczyk jest rażąco sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiupolitycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

a ich zachowanie wobec mnie i mojej rodziny – ściganie mnie 9-rok w opisanych wyżej okolicznościach, pozbawienie mnie pracy, uniemożliwienie mi, niesłusznie oskarżonemu, skazanemu, znowu oskarżonemu ojca trojga dzieci podjęcia pracy, kierowanie mnie na badania psychiatryczne, wydawanie Policji nakazów poszukiwania mnie w mieszkaniu mojej matki, celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, dwukrotne grożenie mi umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom sądowo-psychiatrycznym, itp. – odpowiada definicji ludobójstwa zamieszczonej w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa:

Ludobójstwo” – «(…) b. powodowanie (…) rozstroju psychicznego członków grupy, c. rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego

lub częściowego zniszczenia fizycznego»

Źródło: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa

oraz jest w pełni zgodne z wytycznymi:

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”
Talmud
, Keritot 6b

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał
Talmud, Baba Kamma, 113b

informuję i wnoszę jak na wstępie.

xxx

Jeśli Pan Minister Cezary Grabarczyk jako formę interwencji w niniejszym zgłoszonej sprawie zamierza wybrać skierowanie pisma do prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Tomasza Wojciechowskiego, a Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet postanowi skierować pismo do swojego przyjaciela Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony6, to … uprzejmie informuję, że szkoda narażać Skarb Państwa na zbędne koszty..

Prezes Tomasz Wojciechowski odpowie, że Pan by bardzo chciał, ale nic nie może, bo „sędzia” Beata Stój niezawisła jest – znaczy wolno jej robić ze mną, co się jej rzewnie podoba.
Prokurator Apelacyjny Artur Wrona prześle pismo Prokuratora Generalnego do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej – tej samej, która jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód nadzorowała, z opisanymi wyżej skutkami, postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez dwa lata przez prokurator Radosławę Ridan – i ta mi odpowie, że przecież ja już pisałem do niej w tej sprawie, a że dokonana przez nią analiza akt sprawy nie potwierdza moich zarzutów, to moją skargę należało oddalić. To taka … „rutynówka” – mają „szymle” na twardych dyskach komputerów.. Gwarantująca tumanom i nikczemnikom dotrwanie do emerytur w niefortunnie dla ich klientów wybranych zawodach prokuratorów i sędziów.

Ferajna7, po prostu, ferajna. Tudzież sitwa8. Ze względu na stosowane taktyki, środki i narzędzia zasługująca na nazwanie ich sędziowsko-prokuratorską mafią.

MAFIA”«grupa osób nie przebierających w środkach w realizowaniu swych zamierzeń;

klika, banda, szajka»

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 674

A jakie to nabzdyczone, jakie obrażalskie…

Im większy tuman, barbarzyńca, im większe bezklasie, tym większy megaloman, tym bardziej zakochane w sobie ortodoksyjnie mściwe, bezradne bez wsparcia usłużnych mu łajdaków pozbawione ambicji i honoru nic, moralne dno, zero9.

Co szesnaścioro wymienionych na str. 4 niniejszego pisma autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach i adw. Wiesławę Zoll skłoniło do konfrontacji ze mną.

Z opisanymi w niniejszym piśmie skutkami.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 3. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. akt Prez. 0231-44/10, pismo prezesa Sądu Tomasza Wojciechowskiego z dnia 29.06. 2012 r.

 4. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do prezesa Sądu Beaty Stój

 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kękusia z dnia 22 grudnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

1 „– Aby zrozumieć, dlaczego jest postacią szczególną, nie wystarczy wymienienie tych zasług i tytułów. Konieczna jest chwila refleksji, aby zrozumieć, jak ważna dla rozwoju kraju była postawa i zestaw wartości, które reprezentuje profesor Zoll” – Minister sprawiedliwości Marek Biernacki, laudacja na cześć prof. dr hab. Andrzeja Zolla, uroczystość nadania prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi przez „Dziennik Gazetę Prawną” tytułu „prawnika XX-lecia”; Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/791157,zlote-paragrafy-2014-andrzej-zoll-prawnikiem-xx-lecia.html

2 Artykuł 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

3 Artykuł 212 § 4 Kodeksu karnego: „Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

4 Artykuł 101 Kodeksu karnego: „§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki, 5) (uchylony).
§ 2.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.”

5 Artykuł 102 Kodeksu karnego: „Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

6 Andrzej Seremet„Niesterowalny państwowiec”, „człowiek bez politycznych pleców”, „niezawisły sędzia, za którym stoją wyłącznie wyśmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik został prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnót, czy też jego taktyka była koronkową robotą mającą na celu wyprowadzenie w pole polityków i konkurentów.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okręgowy w Krakowie./powołany w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/Źródło: Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

7 FERAJNA”«grupa osób zżytych ze sobą, trzymających się razem»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 204

8 Sitwa”«grupa osób wzajemnie się popierających, dążących do wyciągania korzyści dla siebie ze spraw publicznych; klika»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 917

9 ZERO”«człowiek nie mający żadnej wybitniejszej cechy jako osobowość»;Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1259