07.01.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ireny Lipowicz o zrzeknięcie się wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich

Kraków, dnia 7 stycznia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Do wiadomości:

 1. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 2. Państwo: Radosław Sikorski, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 3. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 4. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 5. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 6. Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 7. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 8. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 9. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 10. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 11. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 14. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 15. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 18. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 19. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 20. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 21. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 22. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 23. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 24. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 7.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o zrzeknięcie się przez adresatkę niniejszego pisma wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Metody ochrony interesu adresatki niniejszego pisma zastosowane przez:
  1. marszałek Sejmu Ewę Kopacz
  2. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.
  3. asesora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ Przemysława Nowaka
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie: www.kekusz.pl.
  2. kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Słowa te piszę już po wyborze na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich profesor Ireny Lipowicz.

To świetny wybór. Znam panią Lipowicz od wielu lat. (…)

Będziemy mieć bardzo dobrą Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Andrzej Zoll, w: „Zollowie – opowieść rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 490

 

Irena Lipowicz jest kandydatką PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – poinformował szef klubu PO Grzegorz Schetyna. (…) Irena Lipowicz (…) byłą posłanką Unii Demokratycznej i Unii Wolności.”

Źródło: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/po;ma;kandydata;na;rzecznika;praw;obywatelskich,135,0,617863.html

 

Informuję, iż w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011,

łączna kwota wynagrodzenia Pani Profesor Ireny Lipowicz wynosiła 173.617,37 zł brutto

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. BDG-0140-86/2012/EGK, pismo zastępcy dyrektora generalnego Biura RPO Magdaleny Krawczyńskiej-Krupy z dnia 6 czerwca 2012 r. do Z. Kękusia

PASOŻYT”«człowiek żyjący cudzym kosztem; darmozjad»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 645

PROSTYTUOWAĆ SIĘ”«wysługiwać się komuś dla pieniędzy lub innych korzyści»

Słownik Języka Polskiego

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą

Julian Tuwim

Uzasadnienie

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 5 stycznia 2015 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego zawierające – Załącznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie prawa określonego w art. 7.2 i ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz utrwalonej doktryny podanej przez Adresata niniejszego pisma w piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. BP-S-174/06 /Załącznik 1/ – o wszczęcie przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwośćpostępowania zmierzającego do odwołania Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu wielokrotnego, notorycznego sprzeniewierzania się złożonemu przed Sejmem ślubowaniu przez między innymi:
  1. posłużenie się oszustwem celem pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 521 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.”
  2. oszukanie Adresata niniejszego pisma, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość,
  3. odmowę interwencji i zezwolenie na okrutne, nieludzkie traktowanie mnie przez powtórne – po uchyleniu skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez autora wyroku sędziego Tomasza Kuczmę prawa materialnego i procesowego – ściganie mnie z rażącym naruszeniem prawa określonego:
   1. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,
   2. znowelizowanym na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak wyżej art. 226 § 1 Kodeksu karnego,
   3. w artykule 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
   4. w artykule 17 § 1 k.p.k.
   5. w artykule 17 § 2 k.p.k.
   6. w artykule 17 § 6 k.p.k.
   7. w artykule 60 § 1 k.p.k.
  1. odmowę rozpoznania zgłoszonej przeze mnie pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz osobiście podczas spotkania w dniu 27 czerwca 2011 r. w Biurze RPO w Warszawie, sprawy poświadczenia przez Radcę w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura RPO mgr Monikę Nowak w jej piśmie do mnie z dnia 7 kwietnia 2010 r. /Załącznik 13/ nieprawdy, że Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoznał zgłoszoną przeze mnie pismem z dnia 20 kwietnia 2002 r. Rzecznikowi prof. Andrzejowi Zollowi sprawę naruszenia konstytucyjnych i ustawowych praw mojego wtedy małoletniego chorego na skoliozę, lordozę i garb żebrowy syna przez:
   1. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek i SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek,
   2. sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremera, SSA Annę Kowacz-Braun i SSA Marię Kus-Trybek.”

Dowód: Biuro Poselskie Posła Jarosława Kaczyńskiego, sygn. akt BP-S-174/06, pismo Z. Kękusia do posła Jarosława Kaczyńskiego z dnia 5 stycznia 2015 r. – Załącznik 1

 

Przypomnę, że skierowanym do Pani, Rzecznika Praw Obywatelskich, pismem z dnia 28 października 2010 r. złożyłem wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego, skazującego mnie wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, którym sędzia uznał mnie – na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan – za winnego tego, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:

 1. pkt. I, III-XVI wyroku znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/
 2. pkt II wyrokuzniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
 3. pkt XVII wyroku znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
 4. pkt XVIII wyroku – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / wyrok sędziego

Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

Mój wniosek do Pani z pisma z dnia 28.10.2010 r. dotyczył czynów z pkt. II i XVIII wyroku. Wcześniej bowiem, w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok, którym uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy w zakresie 16 czynów, z pkt. I, III – XVII, z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez sędziego T. Kuczmę prawa materialnego.

Do pisma z dnia 28.10.2010 r. załączyłem dowody mojej niewinności, tj. kopie złożonych do akt Sądu Rejonowego w Dębicy przed wydaniem skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. pism Działów Bezpieczeństwa operatorów internetowych:

 1. Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r.,
 2. Interii.PL S.A. z dnia 1 października 2007 r.,

którymi te dostarczyły Sądowi dowody poświadczające, że nie ja byłem sprawcą przypisanych mi czynów i nie w Krakowie zostały popełnione, lecz że popełnili je w Warszawie mieszkańcy Warszawy.

Wirtualna Polska S.A. podała w piśmie z dnia 6.08.2007 r. dane osobowe właściciela i użytkownika – Pan Krzysztof Łapaj, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – strony www.zgsopo.webpark.pl.

Interia.PL S.A. podała w piśmie z dnia 1 października 2007 r. numery IP komputerów, z których umieszczano materiały na stronie www.zkekus.w.interia.pl. Były to numery komputerów zlokalizowanych w Warszawie.

W odpowiedzi na mój wniosek do Pani z pisma z dnia 28.10.2010 r. otrzymałem pismo z dnia 4 stycznia 2011 r., którym Pani poinformowała mnie uprzejmie – Załącznik 1.2: „Natomiast, odnośnie pozostałych zarzutów (pkt. II, XVIII) postępowanie nie zostało wznowione, a zatem postępowanie jest prawomocnie zakończone.

Uprzejmie nadmieniam, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniesie kasacji na Pana korzyść od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 451/06, (w części, w jakiej wyrok tej nie został uchylony w toku postępowania o wznowienie – art. 540 § 2 kpk).

Nadmieniam, iż powyższe akta były przedmiotem analizy w tut. Biurze, został Pan poinformowany o stanowisku zajętym przez Rzecznika, a zatem kolejne pisma pozostaną bez odpowiedzi.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo z dnia 4.01.2011r. – Załącznik 1.2

Po tym, gdy mnie Rzecznik Praw Obywatelskich pozbawił – mimo doręczenia Pani przeze mnie dowodów mojej niewinności – możności skorzystania z prawa określonego w art. 521 § 1 k.p.k.: „Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.”– pismem z dnia 8 lutego 2011 r. złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o popełnieniu przez Panią przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Moje zawiadomienie rozpoznał… asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ Przemysław Nowak, który wydał w dniu 10 lutego 2011 r. postanowienie, sygn. 1 Ds. 90/11/IV o odmowie wszczęcia śledztwa. W uzasadnieniu podał: „Nie wniesienie kasacji od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. o sygn. II K 451/06 nie stanowiło niedopełnienia obowiązków, gdyż wniesienie kasacji stanowi jedynie prawo, a nie obowiązek Rzecznika.

(…) Asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Przemysław Nowak”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt: 1 Ds. 90/11/IV postanowienie z dnia 10 lutego 2011 r. asesora Przemysława Nowaka – Załącznik 1

Żenada… I bezprawie. Rodem z „cywilizacji szwindla”.

Kilka miesięcy później, w dniu 22 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniósł – na podstawie tych samych dowodów, które ja załączyłem do w.w. pisma do Pani, Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 28.10.2010 r. – na podstawie w.w. prawa określonego w art. 521 § 1 k.p.k. kasację na moją korzyść w zakresie czynów z pkt. II i XVIII skazującego mnie wyroku. W związku z powyższym złożyłem:

 1. pismem z dnia 8 lutego 2012 r. skierowanym do marszałek Sejmu Ewy Kopacz wniosek: „Wniosek – na podstawie art. 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o złożenie przez marszałka Sejmu wniosku o odwołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.”
 2. pismem z dnia 14 czerwca 2012 r. skierowanym do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego: „Wniosek – na podstawie art. 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o złożenie przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wniosku o odwołanie Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu przez nią przed Sejmem ślubowaniu przez między innymi oszukanie Adresata niniejszego pisma, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość.

Ad. 1

W odpowiedzi na pismo do marszałek Sejmu Ewy Kopacz otrzymałem pismo z dnia 1 marca 2012 r. o treści – Załącznik 2: „Warszawa, 1 marca 2012 r. Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji Pan Zbigniew Kękuś

Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza wpływ listu z dnia 8.02.2012 r. skierowanego do Marszałka Sejmu RP, a w dniu 27.02.2012 r. przekazanego z Gabinetu Marszałka do naszego biura.

Wyjaśniamy, że BKI nie jest uprawnione do merytorycznego ustosunkowania się do poruszanej przez Pana sprawy. Ponadto informujemy, że Pańska korespondencja została dołączona do przechowywanej w naszym biurze dokumentacji. Główny Specjalista Małgorzata Niebieszczańska”

Źródło: Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji, pismo z dnia 1 marca 2012 r. Głównego Specjalisty

Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik 2

Znowu żenada, ponownie bezprawie.

Przekazanie wniosku Biuru nie posiadającemu uprawnień do jego rozpoznania to… Himalaje właściwego „cywilizacji szwindla” cwaniactwa. Wielce dla Pani łaskawa była marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

W 2010 roku media podawały:

Irena Lipowicz jest kandydatką PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – poinformował szef klubu PO Grzegorz Schetyna. (…) Schetyna poinformował, że decyzję o wystawieniu kandydatury Lipowicz na nowego RPO podjęło prezydium klubu Platformy. Irena Lipowicz jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, byłą posłanką Unii Demokratycznej i Unii Wolności.”

Źródło: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/po;ma;kandydata;na;rzecznika;praw;obywatelskich,135,0,617863.html

Prezydium Platformy Obywatelskiej przeforsowało Pani kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich, a zatem marszałek Sejmu z Platformy, „merytoryczna Ewa”, dbała – w opisany wyżej, typowy dla „cywilizacji szwindla” sposób – o zapewnienie Pani trwania na urzędzie RPO, a Pani, społeczny pasożyt, chroni interesu antypolskiej, platformerskiej judeoferajny, „prostytuując” się przy tym, w podanym wyżej tego słowa znaczeniu, na potęgę.

Ad. 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2012 r. do posła-prezesa Jarosława Kaczyńskiego otrzymałem sporządzone przez niego pismo z dnia 25 czerwca 2012 r., którym ten pouczył mnie, co ja muszę oraz prosił o zrozumienie – Załącznik 1.1: „(…) musi Pan mieć na uwadze fakt, że zgodnie z utrwaloną doktryną, za „sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu” może być uznane: powtarzające się i przybierające postać utrwalonej praktyki podejmowanie działań mających na celu ograniczenie praw i wolności obywatelskich, uporczywa bezczynność Rzecznika, przejawiająca się w niepodejmowaniu działań na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich w sprawach, w których w sposób nie budzący wątpliwości pożądana byłaby aktywność Rzecznika, czy też brak bezstronności, polegający np. na angażowaniu się w trakcie pełnienia funkcji Rzecznika w działalność polityczną. Podstawę do oceny, czy Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, powinna w zasadzie stanowić suma działań (zaniechań) Rzecznika, a nie poszczególne przypadki. Powyższe oznacza, iż brak jest podstaw, aby Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył, w obecnym stanie, wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyrażam nadzieję, że przyjmie Pan moje wyjaśnienia ze zrozumieniem. Z poważaniem PREZES PARTII Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński

Źródło: Prawo i Sprawiedliwość, pismo Prezesa Jarosława Kaczyńskiego z dnia 25 czerwca 2012 r., BP-S-

174/06 – Załącznik 1.1

Także żenada, także bezprawie. Rodem z „cywilizacji szwindla”.

Doktryna Kaczyńskiego” – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość – zezwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich na popełnianie przestępstw niedopełniania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków Rzecznika i działanie na szkodę interesu prywatnego obywateli zgłaszających Rzecznikowi sprawy naruszania ich praw. Byle Rzecznik nie popełniał ich… uporczywie. Następny moralny karzeł we władzach Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej na ten temat w moim w.w. piśmie z dnia 5 stycznia 2015 r. do posła-prezesa Jarosława KaczyńskiegoZałącznik 1.

Za Pani, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, wiedzą i przyzwoleniem, po uchyleniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. sędziego Tomasza Kuczmy w zakresie wszystkich osiemnastu przypisanych mi nim czynów, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu Beata Stój ściga mnie za nie po raz drugi, w tym kierując na badania psychiatryczne.

Niech Pani, rzeczniku judeoferajny – w tym judeofaszysty, poniemieckiego Żyda, masona, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla – sztandarowa postaci „cywilizacji szwindla” zrzeknie się wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przez wzgląd na dobro obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla dobra Pani sympatyków, kompromitujących się dla Pani funkcjonariuszy publicznych, jak asesor Przemysław Nowak, Ewa Kopacz i Jarosław Kaczyński, którzy w opisany wyżej sposób chronili Panią – ciekaw jestem, co po skierowaniu przeze mnie pisma do niego z dnia 5.01.2015 r. wymyśli na Pani obronę poseł-prezes Jarosław Kaczyński, jaką wymyśli… „doktrynę”, jakiego mi udzieli pouczenia w zakresie, co ja muszę, żeby Pani było wolno… – przed poniesieniem konsekwencji niedopełniania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków Rzecznika, lekceważenia praw człowieka i obywatela, gardzenia ludźmi, gdy ci nie-Żydami, notorycznego, uporczywego sprzeniewierzania się ślubowaniu złożonemu uroczyście przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Pani protegowanym, Andrzejem Zollem nie sposób się nie zgodzić… Mają, on, jego małżonka oszustka adw. Wiesława Zoll oraz sędziowie i prokuratorzy ich osobowościowe klony, w Pani – cytat: „bardzo dobrego rzecznika”.

To, że mu loda1 tudzież laskę2 zrobiły – jak sytuacje skrajnego serwilizmu opisuje sugestywnie marszałek Sejmu Radosław Sikorski – lub robią panie: Radzia, Lidzia, Krysia, Edzie /dwie/, Becia, panowie: Piotrek, Jacek, Tomek, doraz wiele innych łajdaków obojga płci uchodzących za autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach mogę zrozumieć. To „plankton”, antyobywatelskie bydło3. Ale Pani, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej… Nawet jeśli oboje reprezentujecie judeoferajnę powinna się Pani bardziej szanować. „Szlachectwo” zobowiązuje. Poza tym kosztuje nas Pani, okrutna, ortodoksyjna Żydówko, pozbawiona ambicji, honoru pasożycie społeczny, razem z Biurem Rzecznika 40 mln zł.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Biuro Poselskie Posła Jarosława Kaczyńskiego, sygn. akt BP-S-174/06, pismo Z. Kękusia do posła J. Kaczyńskiego z dnia 5 stycznia 2015 r.
 2. Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji, pismo z dnia 1 marca 2012 r. Głównego Specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej

1 Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartymrobieniem lodaAmerykanom, którzy traktują nas jak murzynów” Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”; „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

2 Robienie laski«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»; – Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6

3 BYDLĘ”: «o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.