09.02.2015 – Zażalenie Zbigniewa Kękusia na zarządzenie D. Furdzika

Kraków, dnia 9 lutego 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pani
Anna Rokicka-Lis
Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

Sygn. akt: 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

Państwo:

 1. Pan Dariusz Furdzik, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 2. Pani adw. Ewelina Słabosz, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
 3. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 6. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 7. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 8. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 9. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
 10. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 13. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 14. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 17. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 21. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 23. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie – na podstawie art. 159 k.p.k. – na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 12 stycznia 2015 r.
 2. Wniosek – na podstawie art. 8a. pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 326 § 3 pkt 4 k.pk., art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 156 § 5 k.p.k. o:
  1. uchylenie Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 12 stycznia 2015 r.
  2. wydanie zarządzenia o wydaniu mi kserokopii – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającej za zgodność z oryginałem na każdej ze stron:
   1. „Przeglądu Akt,” karta 1 akt sygn. 4 Ds. 256/13,
   2. Postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego.
 3. Zawiadomienie, że po odbiór kserokopii dokumentów, jak w pkt. II.2 stawię się na dyżurze skargowym adresatki niniejszego pisma w środę 18 lutego 2015 r.
 4. Zawiadomienie, że w przypadku pozbawienia mnie przez adresatkę niniejszego pisma możności skorzystania z prawa określonego w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w art. 156 § 5 k.p.k., od dnia 25 lutego 2015 r. rozpocznę prowadzony całodobowo protest przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód.
 5. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Bądźmy wdzięczni idiotom, gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu.”

Mark Twain

 

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą”

Julian Tuwim

 

Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych.”

Tadeusz Kotarbiński

 

 

Część I. Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”
 2. Artykuł 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego: „(…) § 5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.”
 3. Artykuł 159 Kodeksu postępowania karnego: „Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego.”
 4. Artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „1. Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.”
 5. Artykuł 326 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „(…) § 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności: (…) 4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.”

 

Część II. Uzasadnienie

 

Skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. złożyłem: „Kraków, dnia 7 stycznia 2015 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Pani Anna Rokicka-Lis Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 156 § 5 k.p.k. – o wydanie mi kserokopii, z pieczęciami Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającymi za zgodność z oryginałem na każdej ze stron:
  1. „Przeglądu Akt,” karta 1 akt sygn. 4 Ds. 256/13,
  2. Postanowienia z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego.
 1. Zawiadomienie, że po odbiór kserokopii, jak w pkt. I stawię się osobiście na dyżurze Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód, w dniu 14 stycznia 2015 r. „

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, pismo Z. Kękusia z dnia 7 stycznia 2015 r. do Prokuratora Rejonowego

 

Gdy w dniu 14 stycznia 2015 r. stawiłem się na dyżurze Prokuratora Rejonowego Pani odesłała mnie do prokuratora referenta w sprawie sygn. 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, a ten poinformował mnie, że wyekspediował do mnie Zarządzenie w sprawie złożonego przeze mnie wniosku.

W dniu 2 lutego 2015 r. doręczono mi Zarządzenie prokuratora D. Furdzika z dnia 12 stycznia 2015 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE o odmowie udostępnienia odpisów dokumentów z akt sprawy

Dariusz Furdzik – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po rozpoznaniu wniosku podejrzanego Zbigniewa Kękusia o udostępnienie odpisu dokumentów z akt sprawy w postaci postanowienia z dnia 2 października 2014 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13) zarządził odmówić podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi udostępnienia odpisów dokumentów w postaci postanowienia z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13).

Uzasadnienie

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie prowadzone jest dochodzenie sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13) w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Podejrzany Zbigniew Kękuś złożył wniosek o udostępnienie odpisu dokumentów z akt sprawy w postaci postanowienia z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy.

Wniosek podejrzanego nie może zostać uwzględniony.

Powielenie kart postępowania przygotowawczego na obecnym jego etapie a następnie przekazywanie ich podejrzanemu jest niezasadne i może mieć negatywny wpływ na czynności podejmowane w sprawie. Z aktami postępowania karnego podejrzany będzie miał możliwość zapoznania się w trakcie czynności procesowej zaznajomienia po jego zakończeniu. Ponadto

Stwierdzić

 

W dniu 12 stycznia 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał Zarz

 

 

     1. Art. 94

§ 1. Postanowienie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie,

2) datę wydania postanowienia,

3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy,

4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej,

5) uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zarządzeń.

 

 

 

W dniu 2 lutego 2015 r. odebrałem Wezwanie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 29.01.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r. – Załącznik 1

 

W sprawie do sygn. akt 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13 prokurator D. Furdzik ściga mnie na podstawie zawiadomień złożonych ustnie w dniu 27 września 2013 r. przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławę Zoll o popełnienie przestępstw:

 1. zniesławiania /art. 212 § 1 k.k./ i znieważania /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla,
 2. zniesławiania /art. 212 § 1 k.k./ i znieważania /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll.

 

Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2015 r. zostało sporządzone/wydrukowane – jak podano w stopce Wezwania /Załącznik 1/ – w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 11:40:00.

Gdyby je zatem wysłano tego samego dnia było niemożliwe, żebym je odebrał – przestrzegając ustawowych terminów pocztowych – przed wyznaczonym mi przez prokuratora D. Furdzika terminem stawiennictwa, tj. 29 stycznia 2015 r.

W rzeczywistości wyekspediowano je w dniu 15 stycznia 2015 r., a do Urzędu Pocztowego odbiorczego dostarczono w dniu 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 2:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds/292/14, przesyłka listowa polecona Nr

015755390000 – Załącznik 2

 

Ja odebrałem je – w terminie skoro mi ją wydano – w dniu 2 lutego 2015 r.

 

Wskazać należy, że raz już prokurator Dariusz Furdzik sprokurował w rozpoznawanej przez niego przeciwko mnie sprawie identyczną sytuację.

W dniu 14 stycznia 2014 r. odebrałem wydane na jego polecenie Wezwanie do stawiennictwa na przesłuchanie w dniu… 13 stycznia 2014 r.

Po tamtym zdarzeniu zwróciłem mu uwagę, żeby na przyszłość pomyślał, zanim coś zrobi. Złożyłem skargę na niego.

Szczęśliwie dla prokuratora D. Furdzika wzięła go wtedy w obronę zastępca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Monika Dziedzic-Jamborska i tumanipoczuł się zwolniony z obowiązku myślenia.

Chyba, że jednak myśli i… w pełni świadomie, tj. celowo „nabija” „licznik” wezwań, żeby wydać Policji – jak już raz uczynił – polecenie zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne z powodu mojego… „wielokrotnego niestawiennictwa na kierowane do mnie wezwania”.

 

Wskazać należy, że prokurator Dariusz Furdzik nie może twierdzić, że do opisanej wyżej sytuacji – wysłanie do mnie w dniu 15 stycznia 2015 r. wydrukowanego w dniu 14 stycznia 2015 r. Wezwania na badania psychiatryczne w dniu 29 stycznia 2015 r. – doszło bez jego wiedzy.

Ja stawiłem się w dniu 14 stycznia 2015 r. na dyżurze adresatki niniejszego pisma, a Pani odesłała mnie w zgłoszonej Pani przeze mnie sprawie do prokuratora Dariusza Furdzika. Spotkałem się z nim w jego gabinecie w dniu 14 stycznia br. ok. godz. 14:00 w obecności towarzyszącego mi dziennikarza. Skoro był obecny w pracy w dniu 14 stycznia br. w pracy prokurator D. Furdzik, powinien dopilnować – szczególnie po w.w. zdarzeniu z doręczeniem mi Wezwania prokuratora D. Furdzika do stawiennictwa na przesłuchanie w dniu 13.01.2014 r., dzień po wyznaczonym przez niego terminie stawiennictwa, tj. 14 stycznia 2014 r. – prawidłowości skierowanego do mnie Wezwania z dnia 14.01.2015 r., w tym, zapewnienia mi możności stawienia się w wyznaczonym mi przez niego terminie stawiennictwa.

Prokurator Dariusz Furdzik zwiększa koszty sprawy rozpoznawanej przez niego z oskarżenia publicznego w interesie społecznym. Mnożenie kosztów rozpoznawania sprawy z całą pewnością nie leży w interesie społecznym.

 

Wnoszę jak na wstępie, tj. o zastosowanie wobec prokuratora Dariusza Furdzika jednej z kar dyscyplinarnych przedstawionych w art. 67.1ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) usunięcie z zajmowanej funkcji; 4) przeniesienie na inne miejsce służbowe; 5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.”

Ponieważ bezmyślny, nie potrafiący się uczyć nawet na własnych błędach tuman w służbie publicznej stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, sugeruję wydalenie Dariusza Furdzika – przez wzgląd na interes społeczny – ze służby prokuratorskiej.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds/292/14, przesyłka listowa polecona Nr 015755390000

 

i TUMAN” : «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051