16.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na Zarządzenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika

Kraków, dnia 16 lutego 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Anna Rokicka-Lis
Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

Sygn. akt: 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

Państwo:

 1. Dariusz Furdzik, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 2. Pani adw. Ewelina Słabosz, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
 3. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 6. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 7. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 8. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 9. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 11. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 12. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 13. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 14. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 15. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 16. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 17. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 18. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 19. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 20. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 21. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie na Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 1.
 2. Wniosek – na podstawie art. 8a. pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 326 § 3 pkt 4 k.pk., art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 156 § 5 k.p.k. o:
  1. uchylenie Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 16 stycznia 2015 r.
  2. wydanie Zarządzenia o wydaniu mi kserokopii – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającej za zgodność z oryginałem na każdej ze stron:
   1. „Przeglądu Akt,” karta 1 akt sygn. 4 Ds. 292/14.
   2. Postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego”.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie Postanowienia w sprawie Zażalenia, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

TUMAN” – «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą”

Julian Tuwim

Część I. Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”
 2. Artykuł 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego:„(…) § 5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.”
 3. Artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „1. Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.”
 4. Artykuł 326 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „(…) § 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności: (…) 4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.”

 

Część II. Uzasadnienie

 

W sprawie do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ prokurator D. Furdzik ściga mnie na wniosek Andrzeja Zolla i Wiesławy Zoll z oskarżenia publicznego za ścigane z oskarżenia prywatnego:

 1. zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ Andrzeja Zolla
 2. zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll

 

Skierowanym do adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. złożyłem wniosek o wydanie mi – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 156 § 5 k.p.k. – kserokopii, z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron:

 1. „Przeglądu Akt” karta 1 akt sygn. 4 Ds. 292/14,
 2. Postanowienia z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego”.

 

W odpowiedzi na mój wniosek doręczono mi Zarządzenie prokuratora D. Furdzika z dnia 16 stycznia 2015 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE o odmowie udostępnienia odpisów dokumentów z akt sprawy

Dariusz Furdzik – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po rozpoznaniu wniosku podejrzanego Zbigniewa Kękusia o udostępnienie odpisu dokumentów z akt sprawy w postaci postanowienia z dnia 2 października 2014 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13) zarządził odmówić podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi udostępnienia odpisów dokumentów w postaci postanowienia z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13).

Uzasadnienie

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie prowadzone jest dochodzenie sygn. 4 Ds. 292/14 (poprzednio 4 Ds. 256/13) w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Podejrzany Zbigniew Kękuś złożył wniosek o udostępnienie odpisu dokumentów z akt sprawy w postaci postanowienia z dnia 2 października 2013 r. o objęciu ściganiem czynów prywatnoskargowych oraz przeglądu akt sprawy.

Wniosek podejrzanego nie może zostać uwzględniony.

Powielenie kart postępowania przygotowawczego na obecnym jego etapie a następnie przekazywanie ich podejrzanemu jest niezasadne i może mieć negatywny wpływ na czynności podejmowane w sprawie. Z aktami postępowania karnego podejrzany będzie miał możliwość zapoznania się w trakcie czynności procesowej zaznajomienia po jego zakończeniu. Ponadto stwierdzić należy, iż sam przegląd akt postępowania nie jest dokumentem stanowiącym materiał dowodowy prowadzonego dochodzenia. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds.

256/13/, Postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 12 stycznia 2015 r. – Załącznik 1

 

Wykonujący zawód prokuratora tuman Dariusz Furdzik rażąco naruszył prawo określone w art. Kodeksu postępowania karnego: „§ 1. Postanowienie powinno zawierać: (…) 4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej, (…)

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zarządzeń.

 

Tuman Dariusz Furdzik nie podał podstawy prawnej Zarządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. – patrz: Załącznik 1.

D. Furdzik nie wyjaśnił także, dlaczego wydanie mi kserokopii karty 1 „Przeglądu Akt” oraz Postanowienia z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” może mieć, jak podał – Załącznik 1: „negatywny wpływ na czynności podejmowane w sprawie.”

Postanowienie z dnia 02.10.2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” jest dowodem:

 1. czy prokurator D. Furdzik dopełnił obowiązku określonego w art. 60 § 1 k.p.k.: „W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.”
 2. znajomości przez prokuratora D. Furdzika „Wytycznych Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udziału prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe”.

 

Z kolei „Przegląd Akt”, o którego kserokopię 1-ej strony proszę nie jest nawet dokumentem. Jest… li tylko w ujęciu chronologicznym wykazem zawierającym nazwy dokumentów złożonych do akt sprawy 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/. Prokurator D. Furdzik sam przyznał w Zarządzeniu z dnia 16.01.2015 r. – Załącznik 1: „Ponadto stwierdzić należy, iż sam przegląd akt postępowania nie jest dokumentem stanowiącym materiał dowodowy prowadzonego dochodzenia. Dlaczego zatem wydanie mi jego kserokopii miałoby mieć, jak podaje prokurator D. Furdzik – Załącznik 1: „negatywny wpływ na czynności podejmowane w sprawie.”?

Z Furdzika nie tylko tuman, ale i cwaniak – „CWANIAK”«kanciarz»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 105

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 16 stycznia 2015 r.