23.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

Kraków, dnia 23 lutego 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Artur Wrona
Prokurator Apelacyjny w Krakowie
ul. Cystersów 18
31-553 Kraków

Do wiadomości:

 1. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 2. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 4. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 5. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. św. Gertrudy 24/13, 31-048 Kraków
 6. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 7. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 8. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 9. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 10. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 11. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 12. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 13. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 14. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 15. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-009 Kraków
 16. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 17. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl

Dotyczy:

 1. Zażalenie – na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. – na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej polegającą na nierozpoznaniu do dnia złożenia niniejszego pisma skierowanych przeze mnie:
  1. pismem z dnia 27 października 2014 r. Zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 271 § 1 i § 3 k.k. – Załącznik 1
  2. pismem z dnia 27 października 2014 r. Zawiadomienia o popełnieniu przez biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Marusza Patlę przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. – Załącznik 2.
 2. Wniosek – na podstawie art. 305 k.p.k. – o wydanie polecenia:
  1. rozpoznania Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r., jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 2/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma,
  2. doręczenia mi Postanowień w sprawie Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r., jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia, z jakich przyczyn złożone przeze mnie w dniu 27 października 2014 r. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, jak w pkt. I nie zostały rozpoznane do dnia złożenia niniejszego pisma, mimo obowiązku prokuratury określonego w art. 305 k.p.k.
 4. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, jak w pkt. III stawię się osobiście na dyżurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 2 marca 2015 r.
 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Część I. Przepisy prawa

 1. Artykuł 305 Kodeksu postępowania karnego:
  „§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. § 2. (uchylony).
  § 3. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator.
  § 4.
  O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.”
 2. Artykuł 306 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”

Część II. Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 października 2014 r. skierowanym do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej złożyłem – Załącznik 1: „Kraków, dnia 27 października 2014 r. Prokurator Lidia Jaryczkowska Prokurator Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 271 § 1 i § 3 k.k.”
Dowód: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. do Prokuratora

Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej – Załącznik 1

Pismem z dnia 27 października 2014 r. skierowanym do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej złożyłem – Załącznik 2: „Kraków, dnia 27 października 2014 r. Prokurator Lidia Jaryczkowska Prokurator Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ Zawiadomienie o popełnieniu przez biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i dr Marusza Patlę przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.”
Dowód: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. do Prokuratora

Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej – Załącznik 2

Z winy Prokuratora Okręgowego w Krakowie nie doręczono mi w ustawowym terminie 6 tygodni /art. 305 § 4 k.p.k./, postanowień o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa w sprawach zgłoszonych przeze mnie Zawiadomieniami złożonymi w dniu 27 października 2014 r. – Załącznik 1, Załącznik 2.

W związku z upływem ponad trzech miesięcy od daty złożenia przeze mnie w.w. Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r. /Załącznik 1, Załącznik 2/ informuję i wnoszę – na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. – jak na wstępie, w tym o wydanie polecenia:

 1. rozpoznania Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r., jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 2/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma,
 2. doręczenia mi Postanowień w sprawie Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r., jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 2/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

Wskazać należy, że z przepisu art. 306 § 3 k.p.k. wynika, że prokurator nadrzędny nad prokuratorem do którego skierowano zawiadomienie o przestępstwie powinien osobiście rozpoznać zażalenie dotyczące tego prokuratora.

To znaczy, że nie Prokurator Okręgowy w Krakowie lub ktoś z podwładnych prokurator Lidii Jaryczkowskiej powinien sporządzić odpowiedź na niniejsze Zażalenie, lecz jego adresat Prokurator Apelacyjny w Krakowie.

W związku z powyższym po odpowiedź na wniosek, jak w pkt. III, str. 1 niniejszego pisma stawię się osobiście na dyżurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 2 marca 2015 r.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. do Prokuratora Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej
 2. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. do Prokuratora Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej