23.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej na bezczynność Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby

Kraków, dnia 23 lutego 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pani

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okręgowy w Krakowie

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

Do wiadomości:

 1. Pani Agata Chmielarczyk-Skiba Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 2. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 5. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 6. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. św. Gertrudy 24/13, 31-048 Kraków
 7. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 8. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 9. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 10. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 11. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny, „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 16. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-009 Kraków
 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 18. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl

Dotyczy:

 1. Zażalenie – na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. – na bezczynność Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby polegającą na nierozpoznaniu do dnia złożenia niniejszego pisma skierowanych przeze mnie:
  1. pismem z dnia 24 października 2014 r. /data wpływu 27.10.2014 r. – Załącznik 1, Załącznik 2/ Zawiadomienia o popełnieniu przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
   1. sierż. sztab. Michała Dorobę
   2. sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
   3. st. post. Marcina Raka

w dniu 5 maja 2014 r., w Krakowie, przestępstw z:

   1. art. 217 § 1 k.k.
   2. art. 233 § 1 k.k.
  1. pismem z dnia 3 listopada 2014 r. Zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. – Załącznik 3.
 1. Wniosek – na podstawie art. 305 k.p.k. – o wydanie polecenia:
  1. rozpoznania:
   1. Zawiadomienia z dnia 27 października 2014 r. /data wpływu/, jak w pkt. I.1 /Załącznik 1/,
   2. Zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r., jak w pkt. I.2 /Załącznik 3/

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma,

  1. doręczenia mi Postanowień w sprawie Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r. /Załącznik 1/ oraz z dnia 3 listopada 2014 r. /Załącznik 3/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 1. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia, z jakich przyczyn złożone przeze mnie w dniach 27 października 2014 r. i 3 listopada 2014 r. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 3/ nie zostały rozpoznane do dnia złożenia niniejszego pisma, mimo obowiązku prokuratury określonego w art. 305 k.p.k.
 2. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, jak w pkt. III stawię się osobiście na dyżurze Prokuratora Okręgowego w Krakowie w dniu 2 marca 2015 r.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Część I. Przepisy prawa

 1. Artykuł 305 Kodeksu postępowania karnego:
  „§ 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. § 2. (uchylony).
  § 3. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator.
  § 4.
  O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.”
 2. Artykuł 306 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”

Część II. Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 października 2014 r. /data wpływu 27 października 2014 r./ skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiba złożyłem – Załącznik 1: „Pani Agata Chmielarczyk-Skiba Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
  1. sierż. sztab. Michała Dorobę
  2. sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
  3. st. post. Marcina Raka

w dniu 5 maja 2014 r., w Krakowie, przestępstw z:

  1. art. 217 § 1 k.k. – naruszenie nietykalności cielesnej
  2. art. 233 § 1 k.k. – złożenie fałszywych zeznań
 1. Wniosek – na podstawie art. 14.1 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. „Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.” – żeby zawiadomienia jak w pkt. I. nie przekazano do rozpoznania zatrudnionemu w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza na etacie prokuratora Bartłomiejowi Legutko.
 2. Wniosek o dopuszczenie dowodu z wizji lokalnej na okoliczność zdarzenia z moim oraz sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka udziałem w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, przedstawionego przez nich w ich sprzecznych i wzajemnie wykluczających się zeznaniach złożonych w Komisariacie Policji IV w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r., w godz. 18:45 – 19:40.
 3. Wniosek o dopuszczenie dowodu ze sporządzonych w dniu 5 maja 2014 r., w godz. 18:45 – 19:40, w Komisariacie Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4 Protokołów przesłuchań sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka, na okoliczność sprzecznych i wzajemnie wykluczających się zeznań w sprawie zdarzenia, do którego miało dojść z moim i ich udziałem w dniu 5 maja 2014 r., ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.
 4. Wniosek o dopuszczenie dowodu ze sporządzonego w dniu 5 maja 2014 r. w filii Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Radzikowskiego 29, w godz. 16:45 – 17:00 „Protokołu Zatrzymania Osoby”.
 5. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań autora „Protokołu Zatrzymania Osoby” z dnia 5 maja 2014 r., st. asp. Romana Tarnówko /adres: Komisariat Policji IV w Krakowie, ul. Radzikowskiego 29, 31-300 Kraków/ na okoliczność wyjaśnienia:
  1. czy sporządzał Protokół w mojej oraz sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka obecności,
  2. dlaczego nie podał w Protokole, że w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 doszło do zdarzenia przedstawionego przez sierż. sztab. Michała Dorobę, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka w zeznaniach złożonych w Komisariacie Policji IV w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 18:45 – 19:40, mojej rzekomej próby samouwolnienia.
 6. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań:
  1. sierż. sztab. Michała Doroby
  2. sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
  3. st. post. Marcina Raka

na okoliczność, dlaczego nie zgłosili do sporządzanego w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45 – 17:00 w ich i mojej obecności „Protokołu Zatrzymania Osoby” zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, z moim oraz ich udziałem i które zgłosili w zeznaniach złożonych w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 18:45 – 19:40.

 1. Wniosek o dopuszczenie dowodu z Protokołu mojego przesłuchania w dniu 6 maja 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, przez asp. Marcina Monia, na okoliczność, że w Protokole zapisano okazanie przeze mnie asp. M. Moniowi otarć do krwi naskórka na wierzchnich stronach obydwóch dłoni w następstwie powalenia mnie podczas konwojowania w dniu 5 maja 2014 r. na płyty chodnikowe przez konwojujących mnie sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka.
 2. Wniosek o spowodowanie rozpoznania niniejszym złożonego zawiadomienia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z prawem określonym w art. 306 § 3 ustawy Kodeks postępowania karnego.
 3. Zawiadomienie o wyrażeniu przeze mnie zgody na skierowanie na ewentualny wniosek sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka niniejszym zgłoszonej sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy sierż. sztab. Michałem Dorobą, sierż. sztab. Pawłem Lewkowiczem, st. post. Marcinem Rakiem i mną – art. 23a § 1 k.p.k.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. /data

wpływu/ – Załącznik 1

Wyżej wymienione pismo z dnia 24 października 2014 r. wpłynęło do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w dniu 27 października 2014 r., czego potwierdzeniem prezentata Prokuratury na Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 2:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Potwierdzenie Odbioru w dniu 27 października 2014 r. przesyłki

listowej poleconej Nr nadania (00)359007734493747037 – Załącznik 2

Pismem z dnia 3 listopada 2014 r. skierowanym do skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiba złożyłem – Załącznik 3: „Pani Agata Chmielarczyk-Skiba Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Dotyczy: Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., tj. niedopełnienia obowiązków w postępowaniu do sygn. 2 Ds. 542/14 i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez pozbawienie mnie możności skorzystania z fundamentalnego, gwarantowanego przez Konstytucję oraz przez przepisy konwencji, które Polska ratyfikowała prawa do obrony.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r. –

Załącznik 3

Z winy Prokuratora Okręgowego w Krakowie nie doręczono mi w ustawowym terminie 6 tygodni /art. 305 § 4 k.p.k./, postanowień o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa w sprawach zgłoszonych przeze mnie Zawiadomieniami złożonymi w dniu 27 października 2014 r. – Załącznik 1, Załącznik 3.

W związku z upływem ponad trzech miesięcy od daty złożenia przeze mnie w.w. Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r. /Załącznik 1/ i 3 listopada 2014 r. /Załącznik 3/ informuję i wnoszę – na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. – jak na wstępie, w tym o wydanie polecenia:

 1. rozpoznania Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r. i z dnia 3 listopada 2014 r., jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 3/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma,
 2. doręczenia mi Postanowień w sprawie Zawiadomień z dnia 27 października 2014 r. i z dnia 3 listopada 2014 r., jak w pkt. I /Załącznik 1, Załącznik 3/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

Wskazać należy, że z przepisu art. 306 § 3 k.p.k. wynika, że prokurator nadrzędny nad prokuratorem do którego skierowano zawiadomienie o przestępstwie powinien osobiście rozpoznać zażalenie dotyczące tego prokuratora.

To znaczy, że nie Prokurator Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy lub ktoś z podwładnych prokurator Agaty Chmielarczyk-Skiby powinien sporządzić odpowiedź na niniejsze Zażalenie, lecz jego adresat Prokurator Okręgowy w Krakowie.

W związku z powyższym po odpowiedź na wniosek, jak w pkt. III, str. 1 niniejszego pisma stawię się osobiście na dyżurze Prokuratora Okręgowego w Krakowie w dniu 2 marca 2015 r.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 27 października 2014 r. /data wpływu/
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Potwierdzenie Odbioru w dniu 27 października 2014 r. przesyłki listowej poleconej Nr nadania (00)359007734493747037
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r.