23.03.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do senatora Platformy Obywatelskiej Janusza Sepioła

Kraków, dnia 23 marca 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pan
Janusz Sepioł
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Senatora
ul. Grunwaldzka 10/3
31-526 Kraków

Do wiadomości:

 1. Pani Ewa Kopacz Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, ul. Wiejska 12a, piętro IV, 00-490 Warszawa

Prezes Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 1. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 2. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – marszałek i wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 3. Państwo: Radosław Sikorski, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – marszałek i wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 4. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 5. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 6. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 7. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 8. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 9. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 10. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 12. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 13. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 14. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 15. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 16. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 17. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 18. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 19. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 20. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 21. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 22. Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 23. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 24. Sędzia Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 25. www.kekusz.pl,

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wystąpienie – na podstawie art. 61.1 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny z wnioskiem o sporządzenie przez niego osobiście oraz doręczenie Adresatowi niniejszego pisma i mnie:
  1. odpowiedzi na pytanie, czy powiedział w wyemitowanym przez Radio TOK FM w październiku 2014 r. programie: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują. Będę popierał zatem zwrot mienia żydowskiego w walucie, ziemi i nieruchomościach. Ci ludzie tyle wycierpieli, że należy im się zadośćuczynienie i sowita rekompensata za krzywdy jaki spotkały ich w Polsce od Polaków..”
  2. oświadczenia o treści: „Oświadczam, że nie powiedziałem dla Radia TOK FM – cytat: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy (…).” Czytelny podpis”, jeśli nie powiedział dla Radia TOK FM, jak w pkt. I.1,
  3. informacji publicznej w postaci:
   1. prezentacji metody, na podstawie której ustalono, że Polska powinna zwrócić Żydom ok. 60 mld dol.,
   2. wyjaśnienia, kto jest autorem metody, jak w pkt. I.2.1 – wnoszę o podanie imion i nazwisk autorów,
   3. wyjaśnienia, z jakich przyczyn uważa, że Polska jest przygotowana na zwrot Żydom w 2015 r. kwoty 60 miliardów dolarów, skoro Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważali w grudniu 2008 r., że Polski nie stać na wypłatę tytułem rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie komunistów w latach 1944 – 1962, kwoty większej niż 20 miliardów złotych, wszystkim pokrzywdzonym, nie tylko Żydom,
   4. wyjaśnienia, z jakich źródeł Polska miałaby wypłacić w 2015 r. Żydom 60 mld dol., tj. ponad 200 mld zł,
   5. jakie posiada dowody – wnoszę o zobowiązanie ministra do doręczenia Adresatowi niniejszego pisma i mnie kopii dokumentów sporządzonych przez Instytut Pamięci Narodowej lub instytucje ścigające zbrodnie popełnione na Żydach – poświadczające, że Polacy krzywdzili Żydów na skalę uzasadniającą kwotę łączną 60 mld dol. należnego im zadośćuczynienia i rekompensat.

jeśli powiedział dla Radia TOK FM, jak w pkt. I.1.

 1. Wniosek o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Radia TOK FM o sporządzenie i doręczenie Adresatowi niniejszego pisma i mnie informacji, w jakich dniach października 2014 r. Radio emitowało wypowiedzi dlań ministra G. Schetyny.
 2. Wniosek o wystąpienie z wnioskami do ministra Grzegorza Schetyny i do Zarządu Radia TOK FM, jak w pkt. I i II, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Wniosek o wyekspediowanie do mnie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – przesyłką listową poleconą kopii pism, jak w pkt. I i II, z pieczęcią Adresata niniejszego pisma poświadczająca za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.
 4. Zawiadomienie, że jeśli w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma poczta nie doręczy mi kopii Pana pism, jak w pkt. IV, po dniu 6 kwietnia 2015 r. stawię się w towarzystwie dziennikarzy mediów niezależnych, po ich odbiór w biurze Pana Senatora.
 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Pycha kroczy przed upadkiem.”

Salomon

Część I Przepisy prawa

Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

 1. Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II Uzasadnienie

Po tym, gdy skierowałem e-mail’a do – między innymi – Pana, w którym opisałem, w jaki sposób obowiązki funkcjonariusza publicznego wypełnia wobec mnie prokurator generalny Andrzej Seremet, Pan skierował e-mail’a do mnie o treści – Załącznik 1:

Panie Kękuś!https://drive.google.com/folderview?id=0B63cf_Xt2OxGflV3aFZ4Vmp2LXh0YnQ1bjg1WDJYb1NZV0ZWdl90enlZeWVkcktVaER2Uk0&usp=sharing

Jeśli jeszcze raz przyśle mi Pan jakieś mejle ,to pozwę Pana do sądu za molestowanie.

Żeby mi to było ostatni raz.

Bez poważania

Janusz Sepioł”

Źródło: E-mail Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła z dnia 11 marca 2015 r. – Załącznik 1

 

Sprawdziłem na Pana stronie internetowej. To – janusz@sepiol.pl – Pana adres e-mail’owy – Załącznik 2:

Źródło: Strona internetowa Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła – Załącznik 2

 

Celem zakończenia tamtej między nami korespondencji dedykuję Panu Senatorowi słowa poety:

 

Próżnoś repliki się spodziewał,

nie dam ci prztyczka ani klapsa.

Nie powiem nawet pies cię jebał,

bo byłby to mezalians dla psa.”

Julian Tuwim

xxx

 

Niniejszym pismem zgłaszam Panu ważniejszą sprawę niż to, w jaki sposób – i z jakich przyczyn… – traktuje mnie prokurator generalny Andrzej Seremet. Z ferajną Andrzeja Seremeta sam sobie poradzę.

W sprawie, którą obecnie Panu zgłaszam potrzebne jest nam, Polakom, wsparcie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczne portale internetowe informują od kilku miesięcy, że minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna powiedział w wyemitowanym dniu 5 października 2014 r. przez Radio TOK FM programie – Załącznik 3:

 

Schetyna: Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują. Będę popierał zatem zwrot mienia żydowskiego w walucie, ziemi i nieruchomościach. Ci ludzie tyle wycierpieli, że należy im się zadośćuczynienie i sowita rekompensata za krzywdy jaki spotkały ich w Polsce od Polaków..”

Źródło: „NIEPOPRAWNI.pl – Załącznik 3

 

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r. skierowanym do ministra Grzegorza Schetyny złożyłem – Załącznik 5: „Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej (…).” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy w dniu 5 października 2014 r. powiedział Pan w wywiadzie dla Radia TOK FM m.in.: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują… .”
 2. Wniosek – jeśli odpowiedź na pytanie, jak w pkt. I brzmi „tak” – o sporządzenie i doręczenie mi:
  1. prezentacji metody, na podstawie której ustalono, że Polska powinna zwrócić Żydom ok. 60 mld dol.,
  2. wyjaśnienia, kto jest autorem metody, jak w pkt. II.1, wnoszę o podanie imion i nazwisk jej autorów,
  3. wyjaśnienia, z jakich przyczyn adresat niniejszego pisma uważa, że Polska jest przygotowana na zwrot Żydom w 2015 r. kwoty 60 miliardów dolarów, skoro Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważali w grudniu 2008 r., że Polski nie stać na wypłatę tytułem rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie komunistów w latach 1944 – 1962, kwoty większej niż 20 miliardów złotych,
  4. wyjaśnienia, z jakich źródeł Polska może wypłacić w 2015 r. Żydom 60 mld dol., tj. ponad 200 mld zł.
 3. Zawiadomienie, że stanowisko zaprezentowane przez adresata niniejszego pisma w wywiadzie dla Radia TOK FM w dniu 5 października 2014 r. jest sprzeczne ze stanowiskami:
  1. Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego z marca 2011 roku – Załącznik 2, Załącznik 5,
  2. Eurostatu /urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu/ i Rady Ecofin /Rada do spraw gospodarczych i finansowych; jedna z 10 formacji Rady UE – ZKE/ – Załącznik 5.
 4. Wniosek – jeśli adresat niniejszego pisma jest autorem wypowiedzi, jak w pkt. I – o złożenie dymisji z urzędu ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I, II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 6. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 23 lutego 2015 r. do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny –

Załącznik 5

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 marca 2015 r. zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka o treści – Załącznik 4: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych BRP.0518.12.2015/2 Warszawa, dnia 9 marca 2014 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Uprzejmie informujemy, że przytoczone przez Pana w piśmie słowa przypisywane ministrowi Grzegorzowi Schetynie nigdy nie padły. Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że minister Grzegorz Schetyna 5 października 2014 roku nie udzielał wywiadu redakcji TOK FM. Z wyrazami szacunku Rafał Sobczak Zastępca Dyrektora”

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, pismo z dnia 9 marca 2015 r.

/sygn. BRP.0518.12.2015/2/ zastępcy dyrektora Rafała Sobczaka – Załącznik 4

 

Albo mamy do czynienia z rzeszą internautów konfabulantów, krzywdzących ministra Grzegorza Schetynę – w takim przypadku konfabulantem jest także Michalkiewicz – albo to mnie oszukał zastępca dyrektora Biura Prasowego MSZ Rafał Sobczak bo jego samego oszukał minister Grzegorza Schetynę lub zmusił go do oszukania mnie.

 

Pomijając błędnie podaną datę sporządzenia pisma – 9 marca 2014 r. zamiast 2015 r. – podkreślić należy lakoniczność pisma zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ R. Sobczaka. Nie podał daty mojego pisma, ani treści podanej w nim przeze mnie wypowiedzi przypisywanej przez media ministrowi G. Schetynie. Co do wyjaśnienia, że: „Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że minister Grzegorz Schetyna 5 października 2014 roku nie udzielał wywiadu redakcji TOK FM.”, jest możliwe, że wywiad z ministrem G. Schetyną mógł być nagrany wcześniej, a w dniu 05.10.2014 r. wyemitowany.

Tylko minister Grzegorz Schetyna może udzielić wiarygodnej odpowiedzi na pytanie, czy jest autorem wypowiedzi, jak w pkt. I. str. 1 niniejszego pisma, a Zarząd Radia TOK FM podać terminy, w jakich Radio emitowało programy z jego udziałem.

Co się tyczy bowiem odpowiedzi zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka, nie można wykluczyć, że minister G. Schetyna okłamał dyrektora R. Sobczaka i ten okłamał mnie, albo dyrektor R. Sobczak okłamał mnie na polecenie ministra G. Schetyny.

Wprawdzie przywódczyni po Donaldzie Tusku Platformy Obywatelskiej, Ewa Kopacz przekonuje nas, że w Państwa partii obowiązują najwyższe standardy moralne, ale przecież rzeczywistość jaka jest każdy widzi i nie można wykluczyć, że minister Grzegorz Schetyna i dyrektor Rafał Sobczak są kolejnymi, jak m.in. Ewa Kopacz, przedstawicielami cywilizacji szwindla, która w ostatnich 25 latach zdominowała życie publiczne w Polsce.

Wyjaśnienie zgłoszonej przeze mnie sprawy jest tym bardziej konieczne, że Grzegorz Schetyna należy do polityków, których już nie tylko media niezależne, ale nawet poseł Janusz Palikot zalicza do grona usiłujących wciągnąć Polskę w konflikt z Rosją. Mówi:

 

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny.

Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją.

mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.”

TVP Info 5 lutego 2015 r.

 

Wypłacenie Żydom ustalonej przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo, na jakiej podstawie – a także nie wiadomo, z czego – kwoty 60 mld. dol., a potem wciągnięcie Polski w wojnę mogłoby być doskonałym dla Żydów polonofobów, „cudzoziemców” żyjących, pasożytujących w Polsce, sposobem na zwieńczenie sukcesem roszczeniowej polityki diaspory wobec Polski, a także na ukrycie skutków dla Polaków rządów m.in. Żyda dezertera i zdrajcy interesu narodowego Donalda Tuska oraz … zapewnienie sobie ciągłości władzy.

Przypomnę, że bohater dla niektórych w Polsce – w tym m.in. dla marszałków Sejmu i Senatu R. Sikorskiego i B. Borusewicza – zastrzelony rosyjski opozycjonista Borys Niemcow mówił, że W. Putin potrzebuje wojny, bo mu ona gwarantuje ciągłość sprawowania władzy w Rosji. Jaką mamy gwarancję, że naszym – nie zawsze, jak np. w przypadku B. Komorowskiego, klarownego pochodzenia – psom wojny i ich środowiskom także nie o to chodzi?

 

xxx

 

Przed powołaniem jej rządu Ewa Kopacz mówiła nieskromnie:

 

Mój rząd będzie merytoryczny, pełen silnych osobowości i będzie spajał PO.”

Ewa Kopacz 18 września 2014 r.

 

Jako liderka Platformy Obywatelskiej mówi z kolei, że u Państwa obowiązują najwyższe standardy moralne.

Proszę, żeby Pan, członek partii, w której obowiązują te standardy dopomógł nam Polakom, którym usługę świadczy minister spraw zagranicznych w wyjaśnieniu, czy Grzegorz Schetyna, który poza tym, że wydaje się być rzeczywiście silną osobowością – media zwą go: Grzegorz „Ja cię k… załatwię” Schetyna – jest także merytoryczny i spełnia standardy Państwa partii.

Bo pomyślność Ojczyzny i dobro Polaków są ważniejsze niż spajanie judeoferajny polonofobów.

Przypomnę, że raz już, na przełomie 2008 i 2009 roku Państwa wtedy lider, Żyd Donald Tusk razem ze swoim ministrem skarbu państwa Aleksandrem Gradem usiłowali oszukać Polaków szwindlem zwanym „ustawa reprywatyzacyjna”. Przekształciliby Polskę w „drewnianą”, a Polaków „puścili w skarpetkach”. Żeby rozsiani po świecie Żydzi byli zadowoleni.

Więcej na ten temat w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie www.kekusz.pl, obejrzanej przez 350.000 internautów prezentacji pt.: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.”

Zdemaskowanie – i poinformowanie o tym marszałka Sejmu B. Komorowskiego pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. i premiera Donalda Tuska pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. – skutkowało wyrzuceniem mnie w trybie natychmiastowym z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawował… autor ustawy szwindla, minister skarbu państwa Aleksander Grad.

Po tym, gdy udowodniłem, że nie mając tzw. „bladego pojęcia”, o czym mówią premier Donald Tusk i minister Aleksander Grad gdy usiłowali nam wmówić – celem przekonania nas, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. jest, jak mówił wtedy obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk: „sprawiedliwą i przyzwoitą ustawą” – że całkowita kwota roszczeń beneficjentów ustawy reprywatyzacyjnej nie przekroczy kwoty 100 mld złotych, a także, że 20 procent od każdej kwoty większej od 100 mld złotych nigdy nie przekroczy kwoty… 20 mld złotych, a opór społeczny dla wprowadzenia szwindla w życie okazał się nie do przezwyciężenia, teraz z kolei jakieś lobujące przeciwko nam polonofoby wymyśliły, że mamy dać – nie można tego nazwać oddaniem, bo generalnie rzecz ujmując „nie wiadomo, o co chodzi”, poza tym, że rzekomo jesteśmy winni i musimy rozwiązać problem majątku żydowskiego – Żydom 60 mld… dolarów.

Przerażająco beztrosko lub świadomie sprzeniewierzając się złożonemu ślubowaniu – za to z całą pewnością zgodnie z regułą: „ryba psuje się od głowy” – ministrowie z legitymacjami Platformy Obywatelskiej traktują swoją konstytucyjną powinność:

 

W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: (…)

4. chroni interesy Skarbu Państwa.”

Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ze względu na wagę zgłoszonej niniejszym pismem sprawy – możliwie sprzeczne z polską racją stanu, zagrażające pomyślności Polski i bytowi Polaków zamiary ministra w rządzie Ewy Kopacz oraz, dodatkowo, ewentualne okłamanie przez niego zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka lub nakłonienie go do okłamania mnie – wnoszę, w interesie społecznym, jak na wstępie.

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. E-mail Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła z dnia 11 marca 2015 r.
 2. Strona internetowa Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła
 3. „NIEPOPRAWNI.pl
 4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, pismo z dnia 9 marca 2015 r. /sygn. BRP.0518.12.2015/2/ zastępcy dyrektora Rafała Sobczaka
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 lutego 2015 r. do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Załączniki od 5 do 12