Rzeczpospolita opresyjna – za co się prokurator Legutko Bartłomiej znieważony uważa i chce mnie przestępcą uczynić

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym. Prezentuje, co może każdego z Państwa spotkać ze strony butnego, aroganckiego funkcjonariusza publicznego działającego w grupie mu podobnych.

Jak Państwa informowałem, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Legutko Bartłomiej prowadzi postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Wiedząc, że dowody, które zgromadził – zeznania funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby, st. post. Marcina Raka – nie potwierdzają zarzutów, które mi przedstawił, postanowił umieścić mnie w szpitalu psychiatrycznym na etapie prowadzonego przez niego postępowania przygotowawczego.

W jego sprzecznym z m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dni 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06 oraz postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. IV KK 306/08 działaniu znalazł sprzymierzeńców w sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzynie Kaczmarze, sędziach Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO Jadwidze Żmudzkiej, SSR del. Agnieszce Sułowskiej-Gibas i prokuratorze Prokuratury Okręgowej w Krakowie Zbigniewie Grzesiku.

Jeszcze zanim osiągnął cel, tj. zanim w.w. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie utrzymały postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. w mocy postanowienie z dnia 16 października 2014 r. sędzi Katarzyny Kaczmary o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym połączonym z obserwacją w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, prokurator B. Legutko postanowił, że mnie dodatkowo uczyni przestępcą winnym jego znieważenia.

Znalazł sprzymierzeńca w mł. asp. Patryku Lasocie z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Po tym, gdy dowiedziałem się, że jestem ścigany za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutki, skierowanym do niego pismem z dnia 13 maja 2015 r. złożyłem wniosek, żeby poinformował mł. asp. Patryka Lasotę, że nie czuje się przeze mnie pokrzywdzony, tj. znieważony, nie jest zainteresowany prowadzeniem postępowania przeciwko mnie i nie chce, żeby z jego udziałem były prowadzone jakiekolwiek czynności procesowe.

Prokurator B. Legutko nie złożył takiego wniosku. Znaczy… chce, żeby kontynuowano ściganie mnie za jego znieważenie.

Znieważenie /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Artykuł 216 § 5 Kodeksu karnego stanowi: „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

Artykuł 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.”

Czyny z artykułu 216 k.k. są ścigane z oskarżenia publicznego tylko wtedy, gdy godzą w dobra ogólne i/lub gdy pokrzywdzony jest osobą niedołężną, zagubioną, nie umiejącą zadbać o własne interesy, przytłoczoną obawami, że nie podoła trudom procesu prowadzonego z oskarżenia prywatnego.

Kto, jak kto, ale prokurator powinien potrafić sporządzić prywatny akt oskarżenia.

Prokurator Bartłomiej Legutko najwyraźniej obawia się, że nie podoła nie tylko temu, ale także trudom procesu, w którym, gdyby go prowadzono z oskarżenia prywatnego, musiałby się zmierzyć ze mną. A przecież uważa mnie za niepoczytalnego.

Następny z prokuratora Legutki Bartłomieja przewrażliwiony na swoim punkcie ignorant i arogant, od jakich roi się w korpusie prokuratorów Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w tym jego “frakcji” krakowskiej kierowanej przez Prokuratora Apelacyjnego Artura Wronę.

Sympatyzujący z prokuratorem Bartłomiejem Legutką mł. asp. Patryk Lasota także uważa, że należy mnie ścigać za jego znieważenie z oskarżenia publicznego.

Sam tym się wyróżnił, że doręczył mi dwa nieprawidłowo sporządzone wezwania do stawiennictwa na przesłuchanie.

Co zabawne to, że po tym, gdy mi doręczono pocztą nieprawidłowo sporządzone przez niego wezwanie do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. i ja pismem z dnia 8 kwietnia 2015 skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ins. Janusza Barcika złożyłem “Wniosek o doręczenie mi prawidłowo sporządzonego wezwania w sprawie do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15”, mł. asp. Patryk Lasota osobiście, w obecności towarzyszącej mu kobiety, przyniósł mi do domu w dniu 6 maja 2015 r. … następne nieprawidłowo sporządzone przez niego wezwanie.

Zapytany przeze mnie, dlaczego się fatygował wyjaśnił mi, że dlatego, iż nie odebrałem na poczcie wysłanego do mnie wezwania.

Kłamca!

Sprawdziłem… Urząd Pocztowy, z którego usług korzystam nie zwrócił żadnej z kierowanych do mnie od dwóch miesięcy przed dniem 6 kwietnia 2015 r. przesyłek listowych poleconych.

Potem doręczono mi następne, wreszcie prawidłowe – do trzech razy sztuka – wezwanie. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 13 maja br. o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty oraz na zawiadomienie z dnia 13 maja br. o popełnieniu przez niego przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 15 czerwca 2015 r. do mł. asp. Patryka Lasoty usprawiedliwiające moje niestawiennictwo w dniu 17 czerwca 2015 r. w KMP w Krakowie oraz pismo z dnia 15 czerwca 2015 r. do jego przełożonych, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika, Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka i Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 15 czerwca 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Mł. asp. Patryk Lasota

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

ul. Siemiradzkiego 24

31-137 Kraków

Sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15

 

Do wiadomości:

1. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

2. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

3. Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

4. Prokurator Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków

5. Prokurator Dorota Baranowska, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków

6. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

7. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

8. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

9. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

10. inni

 

Dotyczy:

I. Usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa w dniu 17 czerwca 2015 r. z powodu niedoręczenia mi:

1. odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt L. dz.MD.5601.40.15, do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika o Pana wyłączenie,

2. postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie skierowanego przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. do Prokuratora Rejonowego w.w. Prokuratury Krystyny Kowalczyk zawiadomienia o popełnieniu przez Pana przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

II. Zawiadomienie, że w sprawie do sygn. akt L. dz.MD.5601.40.15 stawię się:

1. na prawidłowo doręczone mi prawidłowo sporządzone Wezwanie,

2. po doręczeniu mi odpowiedzi na pisma, jak w pkt. I.1, I.2.

III. Zawiadomienie, że:

1. przestępstwo z art. 216 k.k. jest ścigane z oskarżenia prywatnego,

2. ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z oskarżenia prywatnego znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko jest sprzeczne z „Wytycznymi Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udziału prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe.”

IV. Wniosek o doręczenie mi – przed doręczeniem mi kolejnego Wezwania do stawiennictwa – postanowienia o objęciu ściganiem z oskarżenia publicznego ściganych z oskarżenia prywatnego czynów z art. 216 § 1 i § 2 k.k.

V. Wyjaśnienie, dlaczego uważam prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę za:

1. idiotę„IDIOTA”: «człowiek upośledzony umysłowo, pozbawiony inteligencji»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271.

2. łajdaka„ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424.

VI. Wniosek o wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania do sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15.

VII. Zawiadomienie, że:

1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Tuman”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

xxx

W dniu 6 maja 2015 r. ok. godz. 19:00 stawił się Pan w mieszkaniu mojej matki z towarzyszącą Panu kobietą, żeby mi osobiście doręczyć Wezwanie o treści – Załącznik 1: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L.dz. MD.5601.40.15 Data 06.05.2015 r. Termin dnia 15.05.2015 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9.00 w Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy /adres – ZKE/ pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia B. Legutko podejrz.) o przestępstwo z art. 216 § 1 kk i inne. mł. asp. Patryk Lasota”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie

z dnia 6 maja 2015 r. – Załącznik 1

Wcześniej raz już doręczono mi, nieprawidłowo, Wezwanie w sprawie do sygn. akt L. Dz. MD.5601.40.15. Było to sporządzone także przez Pana wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. – Załącznik 2: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L.dz. MD.5601.40.15 Data 13.03.2015 r. Termin dnia 31.03.2015 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy /adres – ZKE/ pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia podejrz.) o przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk. mł. asp. Patryk Lasota”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie

z dnia 13 marca 2015 r. – Załącznik 2

W ubiegłym tygodniu doręczono mi kolejne sporządzone przez Pana Wezwanie. Tym razem z dnia 21 maja 2015 r. do stawiennictwa w dniu 17 czerwca 2015 r. – Załącznik 3: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L.dz. MD.5601.40.15 Data 13.03.2015 r. Termin dnia 17.06.2015 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy /adres – ZKE/ pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia B. Legutko podejrz. przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk. mł. asp. Patryk Lasota”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie

z dnia 21 maja 2015 r. – Załącznik 3

Trzeba było aż… trzech Wezwań, żeby Pan wreszcie prawidłowe sporządził.

Wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. odebrałem w urzędzie pocztowym – w zgodzie z awizowaniem – w dniu 3 kwietnia 2015 r. Nie mogłem się zatem stawić w dniu 31 marca 2015 r. Doręczył mi Pan Wezwanie naruszając prawo określone w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, którego:

1. § 6.1 stanowi: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”

2. §7 stanowi: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.

2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Nie dość, że nieprawidłowo mi je Pan doręczył, to także nieprawidłowo – w sprzeczności z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k.: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.” – je Pan sporządził.

Nie podał Pan, w jakiej sprawie mnie Pan wzywa.

Drugie Wezwanie o tyle było lepsze, że doręczono mi je prawidłowo.

Co z tego jednak, skoro znowu było nieprawidłowe. Znowu nie podał Pan, w jakiej sprawie mnie Pan wzywa. O ile w pierwszym Wezwaniu, z dnia 13 marca 2015 r. podał Pan, że: „w sprawie znieważenia podejrz.) o przestępstwo z o przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk.”, to w drugim z dnia 6 maja 2015 r., że: „w sprawie znieważenia B. Legutko podejrz.) o przestępstwo z art. 216 § 1 kk i inne.”

Jakie inne…?

Wreszcie za trzecim razem prawidłowo sporządził Pan i doręczył mi Wezwanie.

Do trzech razy sztuka…

Myślałem, że tylko sądy i prokuratury wysyłają przeciwko mnie największych, jakich mają do dyspozycji tumanów. Okazuje się, że Policja także.

Pan dodatkowo jest oszustem.

Gdy Pan naszedł w dniu 6 maja 2015 r. ok. godz. 19:00 mieszkanie mojej matki, zapytany przeze mnie, dlaczego osobiście doręcza mi Pan Wezwanie, poinformował mnie Pan, że dlatego, iż ja nie odebrałem Wezwania, które Pan wyekspediował do mnie pocztą. Sprawdziłem w Urzędzie Pocztowym Kraków 65. Urząd ten nie zwrócił żadnej z kierowanych do mnie w ciągu minionych dwóch miesięcy przesyłek listowych poleconych.

Pan, tuman, oszust postanowił nękać mnie i moją matkę, u której bywam.

Z tego powodu złożyłem:

1. pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – Załącznik 4: „Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód /adres – ZKE/ Dotyczy:

I. Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.

II. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań kobiety, która towarzyszyła mł. asp. Patrykowi Lasocie w dniu 6 maja 2015 r., ok. godz. 19:00, gdy stawił się w mieszkaniu mojej matki przy ul. (…) w Krakowie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, pismo Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Załącznik 4

2. pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, insp. Janusza Barcika – Załącznik 5:„Pan insp. Janusz BarcikKomendant Miejski Policji w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15Dotyczy:

I. Wniosek o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty od rozpoznawania sprawy do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15 z przyczyn podanych w Zawiadomieniu, jak w pkt. II.

II. Zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krystyny Kowalczyk zawiadomienia: „o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”

III. Wniosek o wydanie polecenia doręczenia mi prawidłowo sporządzonego – tj. w zgodzie z prawem `określonym w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15.

IV.Wniosek o wydanie zakazu wykonania wydanego Policji ewentualnie przez:

1. mł. asp. Patryka Lasotę,

2. prokuratora nadzorującego postępowanie prowadzone przez mł asp. Patryka Lasotę w sprawie do sygn,. akt L. dz. MD.5601.40.15.

nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:

1. doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,

2. doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II,

3. mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.

V. Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia

13 maja 2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji insp. Janusza Barcika – Załącznik 5

Odebrałem wszystkie przesyłki listowe polecone z awizowanym terminem odbioru do wyznaczonego mi przez Pana terminu stawiennictwa 17 czerwca 2015 r. Nie ma wśród nich odpowiedzi na żadne z w.w. pism z dnia 13 maja 2015 r.

Pan sporządził w dniu 21 maja 2015 r. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 17 czerwca 2015 r.

Skąd Pan wiedział, że mój wniosek z pisma z dnia 13 maja 2015 r. do insp. J. Barcika został rozpoznany i oddalony niego – albo przez prokuratora, któremu go przekazał – jeśli ja nie otrzymam do dnia 18 czerwca 2015 r. postanowienia w tej sprawie?

Nawiasem mówiąc, Adresat kopii niniejszego pisma, Pana przełożony, Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Janusz Barcik nie udzielił mi do dnia złożenia niniejszego pisma odpowiedzi na wnioski z pisma do niego z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Załącznik 8: „Pan insp. Janusz Barcik Komendant Miejski Policji w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt: Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: Ldz. MD-5601.40.15 Dotyczy:

I. Wniosek o doręczenie mi prawidłowo sporządzonego wezwania w sprawie do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15

II. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy prokuratura sprawuje nadzór nad postępowaniem do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15; jeśli tak, wnoszę o podanie:

1. nazwy Prokuratury, która sprawuje nadzór,

2. sygnatury akt Prokuratury w w.w. sprawie.”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt Ldz. MD-5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 8 kwietnia

2015 r. do insp. Janusza Barcika – Załącznik 8

 

Skąd Pan wiedział w dniu 21 maja 2015 r., poinformowany przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. o złożonym przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. zawiadomieniu o popełnieniu przez Pana przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., że Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód odmówiła wszczęcia śledztwa, jeśli ja nie otrzymam do dnia 18 czerwca 2015 r. postanowienia w tej sprawie…?

 

Z podanych wyżej powodów nie stawię się w dniu 17 czerwca 2015 r.

Prokuratura mogła wszcząć postępowanie karne przeciwko Panu. Może Pan być wyłączony.

Ponieważ ściga mnie Pan z oskarżenia publicznego za znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – prokuratora Bartłomieja Legutko, pragnę zauważyć, że przestępstwa z art. 216 k.k. są ścigane z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 216 k.k. stanowi: „§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

(…) § 5. „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Ściganie mnie z oskarżenia publicznego za znieważenie prokuratora B. Legutko jest w sprzeczności z „Wytycznymi Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udziału prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe.”

Nie wiem, z jakich przyczyn prokurator B. Legutko czuje się przeze mnie znieważony. W dodatku korzysta ze świadczonej mu przez Pana na koszt państwa usługi prawnej.

Jakby sam – prokurator (!) – nie potrafił sporządzić prywatnego aktu oskarżenia.

Informuję, że pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora B. Legutko złożyłem: „Bartłomiej Legutko Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: L. dz.MD.5601.40.15 Dotyczy:

I. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo – Śledczy w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa Pana znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./.

II. Wniosek o złożenie do dnia 14 maja 2015 r. do akt sprawy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt L.dz. MD.5601.40.15, zawiadomienia, że nie czuje się Pan przeze mnie pokrzywdzony, tj. znieważony, nie jest Pan zainteresowany prowadzeniem postępowania przeciwko mnie i nie chce Pan, żeby z Pana udziałem były prowadzone jakiekolwiek czynności procesowe.

III. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – kopii zawiadomienia, jak w pkt. II.

IV. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego:

1. postanowienie z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłego –zasięgnięciu opinii” doręczył Pan tylko mnie podczas, gdy postanowienie z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” doręczył Pan mnie, mojemu obrońcy z urzędu i wyznaczonym przez Pana biegłym,

2. postanowienia z dnia 6 maja 2014 r., jak w pkt. IV.1 i IV.2 doręczył mi Pan trzy tygodnie po moich badaniach, które wyznaczył Pan w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r.,

3. dlaczego wiedząc w dniu 6 maja 2014 r., że niedopełni Pan na dzień 7 maja 2014 r. określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. obowiązku zapewnienia mi obrońcy z urzędu pozbawiając mnie możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji wyznaczył Pan termin moich badań psychiatrycznych na dzień 7 maja 2014 r.

V. Wniosek o osobiste przez Pana sporządzenie odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV.

VI. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

VII. Prezentacja uzasadnienia dla mojego stanowiska, że jest Pan m.in.:

1. idiotę – „IDIOTA”: «człowiek upośledzony umysłowo, pozbawiony inteligencji»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271.

2. łajdaka – „ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424.

VIII. Prezentacja skutków poziomu Pana rozwoju intelektualnego dla systemu prawnego, w tym dla postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

IX. Prezentacja metod chronienia Pana interesu przez:

1. Pana przełożoną, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę,

2. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas.

X. Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 13

maja 2015 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko

Ponieważ Pan doręczył mi kolejne Wezwanie, rozumiem, że prokurator B. Legutko nie złożył wniosku, jak w pkt. II mojego pisma do niego z dnia 13 maja 2015 r.

Skoro świadczy Pan na koszt państwa usługę prawną prokuratorowi B. Legutko uprzejmie informuję, że uważam go za idiotę i łajdaka – według podanych wyżej definicji – z podanych niżej przyczyn.

W sprawie, którą prokurator B. Legutko rozpoznaje przeciwko mnie od dnia 6 maja 2014 r. wydał w dniu 6 maja 2014 r. dwa postanowienia:

  1. „Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów”
  2. „Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii”

W postanowieniu z dnia 6.05.2014 r. o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów podał – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów

Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie o sygn. 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 198 § 1, 200 i 202 § 1 kpk postanowił:

1. Powołać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów z listy Sądu Okręgowego w Krakowie w osobach dra Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej – Zaremby aby po zapoznaniu się z aktami sprawy i zbadaniu podejrzanego wydali opinię na piśmie, czy Zbigniew Kękuś:

· w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to dlaczego?

· czy zdolności te były ograniczone , a jeżeli tak to w jakim stopniu?

· czy w przypadku stwierdzenia zniesienia lub ograniczenia poczytalności stopniu znacznym, dalsze przebywanie podejrzanego na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?

· czy podejrzany jest zdolny do udziału w postępowaniu?

2. Wydać w/w biegłym w odpowiednim zakresie kserokopię akt sprawy 2 Ds. 542/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii – 7 dni

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. Z akt sprawy oraz okoliczności zdarzenia wynika, iż zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poczytalności podejrzanego. Z tego też względu koniecznym jest zasięgnięcie opinii biegłych lekarzy psychiatrów – celem ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i jego poczytalności zarówno w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu jak i co do zdolności do dalszego udziału w postępowaniu karnym. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Pouczenie: Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniach biegłych oraz zapoznania się z opinią, złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 kpk.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 kpk odpis postanowienia doręczyć:

1. podejrzanemu: Zbigniew Kękuś

2. biegłym lekarzom psychiatrom

3. obrońcy

Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 6

W postanowieniu o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii prokurator B. Legutko podał – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrzanemu o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 2 kpk postanowił:

1. Powołać biegłego psychologa Ryszarda Janczura – w celu przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia jego poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości oraz ewentualnych zmian organicznych OUN oraz wskazania innych uwag nasuwających się biegłemu po przeprowadzonych badaniach.

2. Udostępnić biegłemu akta 2 Ds. 542/14

3. Zakreślić biegłemu termin do wydania opinii – w jak najkrótszym terminie

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. W toku postępowania zaszła potrzeba przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia poziomu jego rozwoju intelektualnego, cech osobowości i dlatego postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Pouczenie: podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniach biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 kpk.

Na zasadzie art. 318 k.p.k. postanowienie doręczyć: podejrzanemu – Zbigniew Kękuś Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 6

Wskazać należy, że artykuł 318 k.p.k. stanowi: Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.”

Prawo to jest znane prokuratorowi B. Legutce ponieważ integralną częścią postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” uczynił zarządzenie, którym zarządził – Załącznik 6: „Zarządzenie: Stosownie do art. 318 kpk odpis postanowienia doręczyć:

  1. podejrzanemu: Zbigniew Kękuś
  2. biegłym lekarzom psychiatrom
  3. obrońcy

Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 6

W dniu 6 maja 2014 r. prokurator B. Legutko wydał także drugie postanowienie, tj. „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii”. Także jego integralną częścią uczynił zarządzenie, którym zarządził – Załącznik 7: Na zasadzie art. 318 k.p.k. postanowienie doręczyć: podejrzanemu – Zbigniew Kękuś Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 7

Czy istnieje choćby jedną racjonalną przyczyna pominięcia w „rozdzielniku” zarządzenia z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” obrońcy oraz biegłego psychologa, którego wyznaczył?

Przepis art. 318 k.p.k. nakłada na wszystkie organy ścigania – a zatem także na prokuratora B. Legutkę – obowiązek doręczania obrońcom oskarżonych/podejrzanych postanowień o dopuszczeniu dowodów z opinii biegłych. Bez względu na zawód wykonywany przez biegłego. Dlaczego zatem nie zarządził doręczenia mojemu obrońcy postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii”?

Profesja biegłych nie jest także ustanowionym przez art. 318 k.p.k. kryterium posiadania przez biegłego prawa dostępu do postanowień o dopuszczeniu dowodów z opinii biegłych. Dlaczego zatem prokurator B. Legutko zarządził, powołując się na art. 318 k.p.k., doręczenie biegłym lekarzom psychiatrom Katarzynie Bilskiej-Zarembie i Mariuszowi Patli postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów”, a powołując się w wydanym także 6 maja 2014 r. postanowieniu „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” na ten sam art. 318 k.p.k. nie zarządził jego doręczenia biegłemu psychologowi Ryszardowi Janczurze?

Gdyby wydał w dniu 6 maja 2014 r. jedno tylko postanowienie, tj. to „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” można by go uważać za li tylko ignoranta.

Ponieważ jednak wydał tego dnia dwa postanowienia, tym drugim poświadczając, że jednak znany jest mu obowiązek określony w art. 318 k.p.k., którego niedopełnił w drugim, wydanym tego samego dnia postanowieniu, stwierdzić należy, że jest prokurator Bartłomiej Legitko idiotą w podanym na stronie 1 niniejszego pisma tego słowa znaczeniu.

Jest osobą pozbawioną inteligencji o ile nie upośledzoną umysłowo, bo poświadczywszy w obydwóch postanowieniach wydanych w dniu 6 maja 2014 r., że posiada wiedzę o art. 318 k.p.k., jedno z nich zarządził doręczyć mnie, mojemu obrońcy, a drugie tylko mnie.

Jest także idiotą – w podanym wyżej tego słowa znaczeniu – także z tej przyczyny, że postanowienie „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” zarządził doręczyć wyznaczonym przez siebie biegłym, a postanowienia „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” nie.

Prokuratorowi B. Legutce należało by zadać także pytania, jak te:

1. dlaczego wiedząc, że nie będzie w stanie doręczyć mi w.w. postanowień w ciągu jednego dnia, wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. termin moich badań na dzień 7 maja 2014 r.?

2. dlaczego wyznaczywszy w dniu 6 maja 2014 r. termin moich badań na dzień 7 maja 2014 r. i wiedząc, że od dnia 5 maja 2014 r. przebywałem w Izbie Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nie doręczył mi tam, tj. do Izby Zatrzymań w.w. postanowień?

3. dlaczego wyznaczywszy w dniu 6 maja 2014 r. termin moich badań na dzień 7 maja 2014 r. i wiedząc, że w dniu 7 maja 2014 r. zostanę doprowadzony na badania do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, nie zapewnił doręczenia mi – np. przez Policję – tam, przed badaniami, postanowień z dnia 6 maja 2014 r.?

Według mej wiedzy obowiązkiem prokuratora B. Legutko było doręczyć mi postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i psychologicznym przed wyznaczonym przez mi przez niego terminem badań. Było jego obowiązkiem doręczyć mi te postanowienia przed moimi badaniami, które wyznaczył na dzień 7 maja 2014 r.

Niedopełnił tego obowiązku.

Prokuratora B. Legutko trzeba by także zapytać, dlaczego niedopełnił obowiązku określonego w art. 79 § 1 k.p.k. i pozbawił mnie możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytycji?

Artykuł 79 § 1 pkt 3 k.p.k. tak przecież określa Pana obowiązek: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

„MUSIEĆ” znaczy: «podlegać przymusowi, nie móc postąpić inaczej» Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 484

Zacytowanymi wyżej postanowieniami „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” oraz „o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” prokurator B. Legutko poświadczył, że w dniu ich wydania nabrał uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności. Był to dzień 6 maja 2014 r.

Tego samego dnia przedstawiono mi zarzut. Przetrzymywanego od dnia 5 maja 2014 r. na podstawie postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25.04.2014 r. w Izbie Zatrzymań KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 9, przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, a tam asp. Marcin Moń odczytał mi doręczone mi potem Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

W tym miejscu wskazać należy, że art. 42.2 Konstytucji stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”

Na podstawie zacytowanego wyżej prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji:

1. Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”

2. Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

Od dnia przedstawienia mi zarzutów w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14, tj. od dnia 6 maja 2014 r. przysługuje mi zatem konstytucyjne prawo do obrony. Jako uznanemu przez niego w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego przysługuje mi konstytucyjne prawo do obrońcy z urzędu.

Od dnia 6 maja 2014 r., gdy mnie uznał za niepoczytalnego ciążył na prokuraturze B. Legutce obowiązek określony w zacytowanym wyżej art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.

Świadom tego obowiązku skierował w dniu 6 maja 2014 r. wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Kraków, dnia 6 maja 2014 r. 2 Ds. 542/14 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny

Na zasadzie art. 79 § 1 pkt 3 kpk wnoszę o wyznaczenie obrońcy z urzędu dla Zbigniewa Kękusia (Kękuś) s. /imię ojca – ZKE/ ur. 02.05.1958 r., w Krakowie, zam. /adres – ZKE/ podejrzanego o przest. z art. 242 § 4 kk w postępowaniu tut. Prokuratury o sygn. 2 Ds. 542/14, bowiem zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności, a nie ma on obrońcy z wyboru. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 6 maja 2014 r. prokuratora

Bartłomieja Legutki do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

Jak wspomniałem, tego samego dnia, tj. 6 maja 2014 r. prokurator B. Legutko wyznaczył mi termin moich badań psychiatrycznych na dzień 7 maja 2014 r.

Adresat jego zacytowanego wyżej wniosku, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, nie zdążył mi jednak wyznaczyć obrońcy na dzień 7 maja 2014 r.

Wyznaczył mi go dopiero w dniu… 12 maja 2014 r. zarządzeniem przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny: „Sygn. akt II Kp 293/14/K, 2 Ds. 542/14 Dnia 12.05.2014 r. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Sebastian Mazurek Protokolant (…) po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z dnia 07.05/2014 w sprawie 2 Ds. 542/14 na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 Zarządził: wyznaczyć dla podejrzanego Zbigniewa Kękuś (…) obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekara (…) albowiem prokurator dopuścił dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, stąd udział obrońcy jest obligatoryjny, przynajmniej do czasu, aż biegli stwierdzą, że poczytalność podejrzanego nie budzi wątpliwości, a skoro podejrzany nie ma obrońcy z wyboru, należało wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. (…)”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, sygn. akt II Kp 293/14/K, Zarządzenie z dnia 12

maja 2014 r. sędziego Sebastiana Mazurka o wyznaczeniu obrońcy z urzędu w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14

Powyżej udowodniłem – to znaczy… prokurator Bartłomiej Legutko osobiście udowodnił – że jest idiotą w znaczeniu tego słowa zaprezentowanym na str. 1 niniejszego pisma.

Jest także łajdakiem – definicja str. 1 – bo uznawszy mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego, tego samego dnia zdecydował, że mnie, niepoczytalnego, pozbawi możności skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji podczas pierwszej i najważniejszej po przedstawieniu mi zarzutów w dniu 6 maja 2014 r. czynności procesowej z moim udziałem, tj. podczas moich badań psychiatrycznych wyznaczonych na dzień 7 maja 2014 r. Uczynił to świadomie. Niedopełniając przy tym na dzień 7 maja 2014 r. obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.

Chyba, że jest aż tak wielkim idiotą, że nie domyślił się, że jeśli w dniu 6 maja 2014 r. skieruje wniosek do Sądu o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu, to Sąd nie zdąży mi go wyznaczyć na dzień 7 maja 2014 r., gdy o godz. 12:00 zaczęło się moje spotkanie z wyznaczonymi przez niego w dniu 6 maja 2014 r. biegłymi.

W związku z powyższym, usprawiedliwiwszy moje niestawiennictwo w dniu 17 czerwca 2015 r. informuję i wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie z dnia 6 maja 2015 r.

2. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie z dnia 13 marca 2015 r.

3. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie z dnia 21 maja 2015 r.

4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, pismo Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

5. Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji insp. Janusza Barcika

6. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

7. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

8. Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt Ldz. MD-5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 8 kwietnia 2015 r. do insp. Janusza Barcika

Załączniki od 1 do 14