Rzeczpospolita opresyjna – biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla

„Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Załączam do niego List otwarty, skierowany przeze mnie w dniu 27 lipca br. do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej prof. dr. hab. med. Bartosza Łozy.

Pan Prezes nie udzielił przez siedem miesięcy odpowiedzi na moje wnioski z dwóch pism do niego z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczących wypełniania obowiązków biegłego sądowego przez biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę.

W skierowanym do Prezesa prof. dr. hab. B. Łozy Liście otwartym proszę go zatem o udzielenie odpowiedzi na wnioski z w.w. pism z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz kieruję kolejne.

To co mnie spotkało ze strony Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli w każdej chwili stać się może także Państwa udziałem. Wystarczy, że jakiś urzędnik ignorant poczuje się przez Państwa zniesławiony i/lub znieważony – a czasem doprawdy niewiele potrzeba – i zaangażuje przeciwko Państwu prokuratora lub sędziego. Ten już wie, co ma zrobić… Kieruje niepokornego lub kontestującego w obronie interesu pokrzywdzonego na badania psychiatryczne.

A tam czekają na niego biegli sądowi. Jak ci, Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyna Bilska-Zaremba zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna w Krakowie, ul. Rusznikarska 17 i lek. med. Mariusz Patla zatrudnionywZakładzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Krakowie – Szpital Oddział Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7.

Pozostawiam Państwu ocenę moralną tego, w jaki sposób potraktowali mnie lekarze, biegli sądowi, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla.

Niektórzy sędziowie i prokuratorzy z Krakowa są nimi zachwyceni…

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 lipca 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

prof. dr hab. med. Bartosz Łoza

Prezes Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

ul. Juranda 1

71-156 Szczecin

Do wiadomości:

1. Pan Adw. Wojciech Wandzel Kancelaria Adwokacka ul. Rakowicka 7 31-511 Kraków

2. Pani Dorota Baranowska, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

3. Pani Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

4. SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

5. Pan Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

6. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

7. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

8. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

9. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

10. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

11. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

12. Pan mł. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, 30-045 Kraków

13. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

14. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

15. inni

Dotyczy:

I. List Otwarty

II. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na moje wnioski z pism do Adresata niniejszego pisma z dnia 19 grudnia 2014 r. – Załącznik 1, Załącznik 2 – w sprawie wypełniania obowiązków biegłych sądowych przez biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę.

III. Zawiadomienie, że sporządzone przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę po równoczesnym badaniu mnie przez kilka minut w dniu 7 maja 2014 r. identycznej treści:

1. Opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy, sygn. akt 2 Ds. 542/14,

2. Opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

są rażąco sprzeczne z prawem określonym w art. 200 § 2 k.p.k.

IV. Zawiadomienie, że biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla:

1. poświadczyli w Opiniach sądowo-psychiatrycznych, jak w pkt. III nieprawdę, podając – Załączniki 3, Załącznik 4: „(…) analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”,

2. przyznali się w dniu 16 października 2014 r. przed sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyną Kaczmarą do poświadczenia nieprawdy, tj. poinformowali Sąd – Załącznik 8: „Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

3. przyznawszy się do poświadczenia nieprawdy, nie złożyli wniosku o usunięcie z Opinii z dnia 03.06.2014 r. i 05.06.2014 r. nieprawdziwych stwierdzeń.

V. Zawiadomienie, że biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla zamieścili w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 5 czerwca 2014 r. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II KI 407/13 wniosek o skierowanie mnie na obserwację psychiatryczną, mimo że skierowanie mnie w tej sprawie na obserwację jest niedopuszczalne, co poświadczyła sędzia referent w w.w. sprawie Beata Stój w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r.

VI. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy było dopuszczalne równoczesne, tj. w tym samym czasie, badanie mnie przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w dwóch różnych sprawach, tj. jako:

1. oskarżonego o popełnienie w okresie od stycznia do września 2005 r. za pośrednictwem Internetu przestępstw zniesławienia i znieważenia,

2. podejrzanego o próbę samouwolnienia się podczas konwojowania mnie przez Policję w dniu 5 maja 2014 r.

VII. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy było dopuszczalne sporządzenie przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę dwóch identycznej treści Opinii sądowo-psychiatrycznych w dwóch różnych sprawach, jak w pkt. III.1 i III. 2.

VIII. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi, czy słuszne jest stanowisko biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli, że możliwe będzie stwierdzenie stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. na podstawie mojej obserwacji psychiatrycznej przeprowadzonej po dniu 3 czerwca 2014 r., gdy sporządzili Opinię sądowo-psychiatryczną do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

IX. Wniosek o skierowanie przez Adresata niniejszego pisma wniosku do biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli o sporządzenie i doręczenie Panu wyjaśnienia, czy skopiowawszy Opinię z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14 /Załącznik 3/ na potrzebę sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 /Załącznik 4/ pobrali od Sądu Rejonowego w Dębicy honorarium za kopię. Jeśli tak, w jakiej kwocie.

X. Wniosek o doręczenie mi kopii odpowiedzi biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli na wniosek, jak w pkt. IX.

XI. Zawiadomienie, że:

1. na podstawie Opinii sądowo-psychiatrycznej biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. postanowienie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją przez okres nie dłuższy niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie,

2. na podstawie Opinii sądowo-psychiatrycznej biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 sędzia tego Sądu, Beata Stój wydała w dniu 14 kwietnia 2014 r. postanowienie o połączeniu moich badań sądowo-psychiatrycznych z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, na okres nie dłuższy niż obserwacja sądowo-psychiatryczna orzeczona w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie o sygnaturze 2 Ds. 542/14, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K.

XII. Zawiadomienie, że:

1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

 

„Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

Szanowny Panie,

Uprzejmie przypominam, że dwoma skierowanymi do Pana pismami z dnia 19 grudnia 2014 r. złożyłem:

1. Załącznik 1: „Pan prof. dr hab. med. Bartosz Łoza Prezes Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej ul. Żołnierska 55 71-210 Szczecin Dotyczy: Prośba o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy biegły sądowy lekarz psychiatra może przeprowadzić badanie psychiatryczne osoby doprowadzonej na badanie przez Policję:

1. po odebraniu wyjaśnienia od tej osoby, że ta nie wyraża zgody na poddanie jej badaniu,

2. bez uprzedniego poinformowania osoby doprowadzonej na badania o rozpoczęciu badania.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy – Załącznik 1

2. Załącznik 2: „Pan prof. dr hab. med. Bartosz Łoza Prezes Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej ul. Żołnierska 55 71-210 Szczecin Dotyczy: „Prośba o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy można jako wiarygodną traktować opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r., w której biegli sądowi, lekarze psychiatrzy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, po ich trwającym około 6-8 minut spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. , z tego przez okres około 5-6 minut dyktowania im przeze mnie wyjaśnienia, dlaczego nie poddam się badaniom podali, iż stwierdzili u mnie, na podstawie moich gestów i mimiki – cytat: „psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy – Załącznik 2

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi.

Przypomnę zatem okoliczności, w jakich doszło do mojego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzami psychiatrami, Katarzyną Bilską-Zarembą i Mariuszem Patlą.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała postanowienie, sygn. akt II K 407/13, o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i przymusowym doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12:00, do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, na badania psychiatryczne i psychologiczne, które mieli przeprowadzić wyznaczeni przez nią biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla oraz psycholog Ryszard Janczura.

Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi od dnia 14 listopada 2006 r., do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postępowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., którym ta oskarżyła mnie o to, że wokresieodstycznia2003r.do maja lub września2005r.,wKrakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem osiemnaście przestępstw, tj.:

I. pkt.I,III-XVI aktu oskarżenia – znieważyłem i wzwiązkuzpełnieniemobowiązkówsłużbowych/art.226§1k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./piętnaściorosędziówSąduOkręgowegowKrakowieiSąduApelacyjnegowKrakowie-SSOMajaRymar /byłaPrezesSąduOkręgowegowKrakowie/SSOEwaHańderek,SSOTeresaDyrga,SSRAgataWasilewska-Kawałek,SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKłosińska,SSRIzabelaStrózik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch,SSOMałgorzataFerek,SSAWłodzimierzBaran/byłyPrezesSąduApelacyjnegowKrakowie/,SSAJanKremer,SSAMariaKuś-Trybek,SSAAnnaKowacz-Braun,SSAKrzysztofSobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,

II. pkt II aktu oskarżeniazniesławiłem/art.212§2kk/adwokataWiesławęZoll,pełnomocnikamojejżonywprowadzonymprzezSądOkręgowywKrakowieiSądApelacyjnywKrakowiewlatach1997-2006postępowaniuzmojegopowództwaorozwód/sygn.akt Sądu Okręgowego w Krakowie XICR603/04/,

III. pktXVII aktu oskarżeniaznieważyłem /art.226§3k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,rzecznikaprawobywatelskichwosobiepiastującegotenurządAndrzejaZolla

IV. pkt XVIII aktu oskarżenia –rozpowszechniałemwiadomościzrozprawysądowejprowadzonejzwyłączeniemjawności-art.241§2k.k.

Dowód: SądRejonowywDębicy,sygn.aktIIK407/13/uprzednioIIK451/06/aktoskarżeniaprokuratorRadosławyRidanzdnia12czerwca2006r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

W sprawie jak wyżej raz już zapadł wyrok. Wydał go w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędzia Tomasz Kuczma przypisując mi popełnienie wszystkich wyżej wymienionych czynów. Wyrok ten uchyliły następnie:

1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k., uchylił wyrok z dnia 18.12.2007 r. na moją korzyść, wznowił postępowanie do sygn. II K 451/05 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie szesnastu czynów z pkt. I, III – XVII.

2. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji

prokuratora generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11.

Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. i art. 7 k.p.k., uchylił wyrok z dnia 18.12.2007 r. na moją korzyść, wznowił postępowanie do sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII.

Po wydaniu pierwszego z w.w. wyroków wznowieniowych i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ją sędzia Beata Stój, która w dniu 15 marca 2011 r. uznała, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2011 r. i wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Po drugim z w.w. wyroków wznowieniowych wydawała następne takie postanowienia. Ponieważ w.w. Sądy odwoławcze nie z powodu domniemanej przez nie u mnie niepoczytalności w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy lecz z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa przez autora wyroku, nie stawiałem się na doręczane mi wezwania do stawiennictwa na badania, za każdym razem usprawiedliwiając moje niestawiennictwo.

Sędzia B. Stój zaczęła zatem wydawać nakazy Policji zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania. Po tym, gdy mnie Policja poszukiwała w niedzielę 23 marca 2014 r. w mieszkaniu mojej matki, pismem z dnia 31 marca 2014 r. skierowanym do sędzi B. Stój złożyłem wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania. Zawiadomiłem ją, że jeśli nie doręczy mi go do dnia 6 maja 2014 r., stawię się celem jego odebrania osobiście w Sądzie Rejonowym w Dębicy w dniu 7 maja 2014 r.

Sędzia nie uwierzyła mi i wydała w dniu 25 kwietnia 2014 r. w.w. postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania w dniu… 7 maja 2014 r.

Policja zatrzymała mnie w dniu 5 maja 2014 r., ok. godz. 15:30.

Ok. godz. 16:00, przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4, gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z progu samochodu Fiat Ducato, którym mnie konwojowano, potknąłem się i upadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wszyscy trzej konwojujący mnie policjanci, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.

Potem sporządzono „Protokół Zatrzymania Osoby”, a następnie przewieziono mnie – w wykonaniu w.w. postanowienia sędzi B. Stój – do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Następnego dnia, 6 maja 2014 r., przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie mi policjant odczytał zarzut próby samouwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. i spowodowania obrażeń ciała jednego z trzech konwojujących mnie policjantów. Sprawę – sygn. akt 2 Ds. 542/14 – prowadził od dnia 6 maja 2014 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko.

Po odczytaniu mi w.w. zarzutu policjanci przewieźli mnie do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie i stamtąd w dniu 7 maja 2014 r. doprowadzili mnie do Aresztu Śledczego w Krakowie na spotkanie z biegłymi, Katarzyną Bilską-Zaremba, Mariuszem Patlą i Ryszardem Janczurą.

Po przywitaniu się z biegłymi poinformowałem ich, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom i poprosiłem o zaprotokołowanie mojego oświadczenia, w którym przedstawiłem przyczyny mojego stanowiska. Zostało zaprotokołowane i po jego przeze mnie zakończeniu, biegli zakończyli także nasze, trwające łącznie kilka minut spotkanie.

Oświadczenie, jak wyżej złożyłem przekonany, że moje spotkanie z biegłymi dotyczy sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13.

Jak się potem okazało, biegli badali mnie jednak. Nie tylko bez mej zgody i bez poinformowania mnie o tym, że mnie badają, ale … równocześnie na potrzebę sporządzenia Opinii sądowo-psychiatrycznych w dwóch wyżej wymienionych sprawach, tj. w:

1. rozpoznawanej od 14 listopada 2006 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy, w tym od listopada 2010 r. przez sędzię Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 407/13,

2. rozpoznawanej od dnia 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę z Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili:

1. w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14

2. w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13,

Ad. 1

W Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 biegli Katarzyna Bilska-Zaremba podali – Załącznik 3:03.06.2014 r. Kraków Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SĄDOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kękuś, s. (…) ur. 02.05.1958 r. w Krakowie, zameldowanego w Krakowie (…) zamieszkałego w Krakowie (…), obywatela polskiego, o wykształceniu wyższym, stanu wolnego, ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majątku, niekaranego.

Dane z akt sprawy:

Zbigniew Kękuś podejrzany jest o to, że:

W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty ubezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta /imię, nazwisko, stopień – ZKE/ w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji tj. o p-stwo z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 2 kk

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego dnia 06.05.2014 roku nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.

Dane od opiniowanego:

Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji. Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów): Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Stan psychiczny:

W kontakcie słownym logicznym, rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lęk (psychotyczny?) że informacje przez niego podane zostaną użyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napięty, drażliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne żywe, często nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spiętrzeń afektu.

WNIOSKI

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne nie jesteśmy w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości podstawowe znaczenia dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą określić m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna

sporządzona przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w dniu 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 3

Ad. 2

W Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 5 czerwca 2014 r. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/14 biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla podali – Załącznik 4: „Do sygn. akt II K 407/13 05.06.2014 r. Kraków Opinia sądowo – psychiatryczna Wydana na polecenie Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydział Karny, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu badanej w warunkach ambulatoryjnych oskarżonego Zbigniewa Kękusia s. /imię ojca – ZKE/ ur. 02.05.1958, w Krakowie, zameldowanego w Krakowie /adres – ZKE/ podającego adres pobytu Kraków /adres – ZKE/ obywatela polskiego o wykształceniu wyższym, stanu wolnego, żonatego ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majątku, niekaranego.

Dane z akt sprawy:

Zbigniew Kękuś dnia 12.06.2006 roku został oskarżony o to, że /zarzuty – ZKE/

Podczas Rozprawy Głównej dnia 15 marca 2011 roku nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zeznawał /zeznania – ZKE/. Biegli zapoznali się z licznymi pasmami, które opiniowany wysyłał do różnych instytucji, się z protokołem przyjęcia ustnego zawiadomienia o wykroczeniu.

Dane od opiniowanego:

Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji. Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania.

Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów):

Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Stan psychiczny:

W kontakcie słownym logicznym, rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lęk (psychotyczny?) że informacje przez niego podane zostaną użyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napięty, drażliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne żywe, często nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spiętrzeń afektu.

Wnioski

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne nie jesteśmy w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości podstawowe znaczenia dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą określić m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, Opinia sądowo-

psychiatryczna sporządzona przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w dniu 5 czerwca 2014 r., karty 4829 – 4839 – Załącznik 4

Biegli poświadczyli w Opiniach z dnia 3 i 5 czerwca 2014 r., że sporządzili je po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r., poddają mnie wtedy równoczesnym badaniom. Podali:

1. w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 3: „Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji.”

2. w Opinii z dnia 5 czerwca 2014 r. – Załącznik 4: „Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji.”

W obydwóch Opiniach biegli skłamali podając, że – Załącznik 3, Załącznik 4: Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.”

W rzeczywistości nasze spotkanie w dniu 7 maja 2014 r. odbyło się świetlicy Biura Przepustek mieszczącego się naprzeciwko głównego budynku Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7.

Aby opinia biegłych mogła spełniać walory dowodowe musi odpowiadać określonym wymogom, tj. musi być pełna, jasna i niesprzeczna – patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2002 r., sygn. akt IV KKN 253/99.

Wskazać także należy, że art. 200 § 2 k.p.k. stanowi: „Opinia powinna zawierać: 1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego,

2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich,

3) w wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji,

4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii,

5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,

6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.”

Obydwie Opinie biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli zostały sporządzone z oczywistym i rażącym naruszeniem tego prawa. Biegli nie podali w Opinii z dnia 03.06.2014 r. ani Opinii z dnia 05.06.2014 r.:

1. że w naszym spotkaniu w dniu 7 czerwca 2014 r. uczestniczył także wyznaczony przez sędzię Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 407/13 oraz przez prokuratora B. Legutkę w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 psycholog Ryszard Janczura,

2. czasu przeprowadzonych badań, tj., że trwały ok. 7 – 8 minut,

3. sprawozdania z przeprowadzonych czynności.

Na podstawie:

1. Opinii sądowo-psychiatrycznej biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. postanowienie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją przez okres nie dłuższy niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 5

2. Opinii sądowo-psychiatrycznej biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sędzia tego Sądu, Beata Stój wydała w dniu 14 kwietnia 2014 r. postanowienie o połączeniu moich badań sądowo-psychiatrycznych z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, na okres nie dłuższy niż obserwacja sądowo-psychiatryczna orzeczona w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie o sygnaturze 2 Ds. 542/14, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 6

W zażaleniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. na postanowienie sędzi B. Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r., mój obrońca z urzędu, adw. Robert Bryk podał – Załącznik 7: „W pierwszej kolejności wskazać należy, iż połączenie badań sądowo-psychiatrycznych oskarżonego Zbigniewa Kękusia z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie na okres nie dłuższy niż obserwacja sądowo-psychiatryczna orzeczona w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie o sygnaturze 2 Ds. 542/14, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 16.10.2014 r., sygnatura akt: IX Kp 300/14/K nie znajduje podstaw prawnych. Sąd I instancji połączył badania psychiatryczne w niniejszej sprawie z obserwacją orzeczoną w innym postępowaniu. Postanowienie Sądu nie znajduje podstaw prawnych. Nie ma przepisu prawa dozwalającego sądowi na tego rodzaju decyzję. Badanie psychiatryczne połączone z obserwacją, jako środkiem pozbawienia wolności, zastosowano w konkretnej sprawie i tylko w takim zakresie dopuszczalne jest naruszenie wolności i swobody oskarżonego. Prowadzenie obserwacji psychiatrycznej nie może być „okazją” do innych czynności ponad te, które wynikają z decyzji mocą której obserwację psychiatryczną zarządzono.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, zażalenie adw. Roberta Bryka na postanowienie SSR

Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r. /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 7

Według mej wiedzy te same zasady dotyczą badań psychiatrycznych. Nie mogą być prowadzone w tym samym czasie dwa – równoczesne – badania do dwóch różnych spraw.

Przypomnieć należy, że:

1. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 mam status oskarżonego o popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. czynów za pośrednictwem Internetu,

2. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mam status podejrzanego o popełnienie w dniu 6 maja 2014 r. próby samouwolnienia się, gdy byłem konwojowany przez policjantów.

xxx

Jak orzekł Sąd Najwyższy, aby opinia biegłych mogła spełniać walory dowodowe musi być m.in. niesprzeczna.

Wskazać zatem należy, że biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla podali:

1. w Opini sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy, sygn. akt 2 Ds. 542/14, m.in. – Załącznik 3: „monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych.”, żeby w tej samej Opinii podać – Załącznik 3: „Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania”,

2. w Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 4: „monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych.”, żeby w tej samej Opinii podać – Załącznik 4: „Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania”.

Wskazać także należy, że po tym, gdy przesłuchała biegłych K. Bilską-Zarembę i M. Patlę, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój także poświadczyła w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 6: „(…) Z akt sprawy wynika, że powyższa przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie, a Zbigniew Kękuś nie wyraził zgody na obserwację psychiatryczną. Wcześniej przez ponad trzy lata nie stawiał się na badania i uniemożliwiał swoje doprowadzenie na nie. Ostatecznie doprowadzony do biegłych, odmówił współpracy z nimi i poddania się badaniu.”

Jak wspomniałem, moje spotkanie w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi K. Bilską-Zarembą i M. Patlą polegało – poza przywitaniem i pożegnaniem – na podyktowaniu przeze mnie oświadczenia prezentującego przyczyny mojej odmowy poddania się badaniom w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II KI 407/13. O tym, że dotyczy także zarejestrowanego w dniu 6 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza postępowania przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dowiedziałem się w dniu … 21 lipca 2014 r. od sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary, która prowadziła posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora B. Legutko z dnia 17 czerwca 2014 r. o wydanie – na podstawie Opinii K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli – postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

Biegli K. Bilska-Zaremba poświadczyli podczas następnego posiedzenia w tej sprawie, w dniu 16 października 2014 r., że ja złożyłem w.w. oświadczenie. W protokole z tego posiedzenia podano – Załącznik 8: „Opiniowany przybył na badanie sądowo psychiatryczne i wygłosił oświadczenie, które zacytowaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 8

Ponieważ biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla przedstawili mi w obydwóch sporządzonych przez nich w dniach 3 i 5 czerwca 2014 r. opiniach zarzut: „monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych.”, przypomnę raz jeszcze zacytowane przez nich w obydwóch Opiniach oświadczenie, które złożyłem – Załącznik 3, Załącznik 4: Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów): Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Gdzie w tym: „przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych”?

Ja przecież w sposób spójny, logiczny przedstawiłem w czterech zdaniach faktyczny na dzień 7 maja 2014 r. stan sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13.

Ponieważ biegli potwierdzili, zgodnie ze stanem faktycznym, że ja odmówiłem udzielania odpowiedzi na pytania, zacytowane wyżej oświadczenie jest jedynym, któremu biegli mogliby przedstawić zarzut: „monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych.”

Poza tym oświadczeniem nie było z mojej strony żadnych innych wypowiedzi. Po tym, jak poinformowałem biegłych, że nie poddam się badaniom oraz odmawiam udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadawane mi pytania, biegli … nie zadawali mi żadnych pytań. Po zaprotokołowaniu złożonego przeze mnie oświadczenia zakończyli nasze spotkanie.

xxx

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla zamieścili w Opinii z dnia 5 czerwca 2014 r. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 wniosek – Załącznik 4: „Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.”

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla skopiowali ten wniosek – jak całą zresztą Opinię – z Opinii, którą sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 3. Nie zadali sobie nawet trudu zmienienia liczby pojedynczej rzeczownika „czyn” na liczbę mnogą. A przecież w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II KI 407/13 jestem ścigany za popełnienie osiemnastu czynów.

Co wszak najważniejsze to, że biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla podali, że Opinię tę sporządzili na podstawie m.in. dokonanej przez nich akt sprawy. Podali – Załącznik 4: „Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Rzetelna analiza akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 wskazuje zatem, że biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla:

1. Uważają, że poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej po dniu 5 czerwca 2014 r., gdy sporządzili ich Opinię, jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania mojego stanu psychicznego i wydania opinii o mojej poczytalności w odniesieniu do zarzucanych mi czynów, które popełniono w okresie … od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

2. Nierzetelnej biegli dokonali analizy akt sprawy. Jej wyniki są bowiem całkowicie sprzeczne z wynikami analizy, którą przeprowadziła sędzia referent w sprawie sygn. II K 407/13 Beata Stój. Analiza, którą ona przeprowadziła doprowadziła ją do zupełnie innego wniosku. Zamieściła go w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 6: „Zgodnie z treścią art. 259 § 2 k.p.k., który stosuje się odpowiednio do obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 1 k.p.k.), nie orzeka się obserwacji, jeśli na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, chyba że oskarżony wyrazi zgodę na poddanie go obserwacji. Z akt sprawy wynika, że powyższa przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie,”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K

854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 6

Nie dość, że już sama sensowność badania w formie obserwacji psychiatrycznej mojej poczytalności po 10 latach od popełnienia czynów, za które ściga mnie sędzia Beata Stój budzi wątpliwości co do merytorycznej celowości, to sama sędzia Beata Stój, referent w sprawie przeciwko mnie, udowodniła biegłym K. Bilskiej-Zarembie i M. Patli ignorancję. Analiza akt sprawy, którą oni przeprowadzili doprowadziła do sporządzenia przez nich wniosku o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, a sędzia referent w sprawie Beata Stój stwierdziła, że poddanie mnie w tej sprawie obserwacji jest … niedopuszczalne.

Nawiasem mówiąc, biegli lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla tak analizowali akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, że z dwóch wydanych na moją korzyść wyroków wznowieniowych od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. wysnuli wniosek, że ja mogę być niepoczytalny…

Mój obrońca z urzędu adw. Robert Bryk i ja zgadzamy się z sędzią B. Stój… Niedopuszczalność poddania mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ jest bardzo łatwa do stwierdzenia. Otóż ponieważ raz już w tej sprawie zapadł skazujący mnie wyrok – sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – który został potem uchylony na moją korzyść w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów, to ponownie rozpoznając tę samą sprawę, Sąd w Dębicy nie może skazać mnie na karę surowszą niż ta, którą orzekł sędzia T. Kuczma. A że on skazał mnie na karę grzywny w kwocie 15.000,00 zł, to … sędzia Beata Stój nie będzie mogła orzec wobec mnie żadnej kary izolacyjnej. A zatem nie wolno jej także orzec mojej obserwacji psychiatrycznej, albowiem nie zachodzi – co poświadczyła sędzia B. Stój w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. /Załącznik 6/ – przesłanka określona w art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k.

xxx

O ile w opisanym wyżej przypadku analiza akt, którą Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla przeprowadzili w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 doprowadziła ich do wniosku zanegowanego kilka miesięcy później przez sędzię referenta w tej sprawie Beatę Stój, to w innym przypadku biegli okazali się K. Bilska-Zaremba i M. Patla kłamcami, oszustami. Podali:

1. w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r., do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 3: „Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

2. w Opinii z dnia 5 czerwca 2014 r. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 4: „Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Tymczasem przesłuchiwany w dniu 16 października 2014 r. przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzynę Kaczmarę, rozpoznającą wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko o wydanie w sprawie rozpoznawanej przez niego do sygn. akt 2 Ds. 542/14 postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, biegły Mariusz Patla przyznał sięZałącznik 8: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16

października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 8

Biegła Katrzyna Bilska-Zaremba potaknęła. Potwierdziła, że i w jej przypadku to była pomyłka, przejęzyczenie.

Co charakterystyczne, to że oboje biegli się przejęzyczyli. Żadne z nich nie zauważyło omyłki w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14.

To nie wszystko…

W ten sam sposób biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla omylili się, przejęzyczyli w Opinii, którą sporządzili dwa dni później, tj. w dniu 5 marca 2014 r. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13.

Na „usprawiedliwienie” mają, że ta druga to wierna kopia pierwszej. Cóż to jednak – hucpa – za usprawiedliwienie.

To jednak też nie wszystko…

Omyłka, czy też przejęzyczenie biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli w w.w. Opiniach nie tylko mnie zniesławia. Ma – a także może mieć w przyszłości – ogromne dla mnie znaczenie prawne. Na podstawie ich opartych na „filarach” nie tylko badań, analizy akt spraw, ale i analizy rzekomego uprzedniego leczenia, która „sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.” opiniach sędzia Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, a sędzia B. Stój, że jej nie wolno było orzec samoistnej obserwacji, to orzekła równoczesną z tą, którą orzekła sędzia K. Kaczmara.

Biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla są z całą pewnością świadomi skutków ich omyłek i przejęzyczeń – omylili się i przejęzyczyli dwukrotnie, w dwóch Opiniach – dla mnie.

Nie tylko mnie jednak nie przeprosili podczas posiedzenia Sądu w dniu 16 października 2014 r., ale także – gdy się już przyznali do omyłki i przejęzyczenia, gdy poświadczyli – Załącznik 8: „Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”, nie złożyli wniosku o usunięcie nieprawdziwej informacji z Opinii z dnia 03.06.2014 r., co skutkować by musiało także korektą Opinii z dnia 5 czerwca 2014 r.

Poza opisanymi wyżej przypadkami postępowania biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli budzącymi ogromne wątpliwości co do ich rzetelności, kwalifikacji moralnych i merytorycznych, jeden jeszcze aspekt wymaga poświęcenia m uwagi.

Otóż sporządziwszy Opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r. do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 ds. 542/14, tę drugą, tj. do sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, „sporządzili” przez… skopiowanie pierwszej.

Ciekawe będzie się dowiedzieć, czy pobrali za tę kopię pobrali honorarium, a jeśli tak, w jakiej kwocie.

Uprzejmie informuję, że ponieważ nie udzielił mi Pan odpowiedzi na wnioski z pism z dnia 19 grudnia 2014 r. niniejszemu nadam formę Listu otwartego.

Wnoszę, jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki: do ściągnięcia od 1 do 37

1. Pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy

2. Pismo Z. Kękusia z dnia 19 grudnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej prof. dr hab. med. Bartosza Łozy

3. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w dniu 3 czerwca 2014 r.

4. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, Opinia sądowo-psychiatryczna sporządzona przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w dniu 5 czerwca 2014 r., karty 4829 – 4839

5. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14/K

6. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r.

7. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, zażalenie adw. Roberta Bryka na postanowienie SSR Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r.

8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14/K