Rzeczpospolita opresyjna ? czy mnie w dniu 20 sierpnia br. umieści prokurator Dorota Baranowska w szpitalu psychiatrycznym wysługując się Policją

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa – jak poprzednie – w interesie społecznym.

Tym razem jednak zamiast moich komentarzy do orzeczeń wydawanych w sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z powodu mojej rzekomej próby samouwolnienia się podczas zatrzymania mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka, w załączeniu przesyłam skany pism, które w w.w. sprawie złożył wyznaczony mi przez Sąd z urzędu obrońca adw. Wojciech Wandzel. Dą to:

1. pismo adw. Wojciecha Wandzla z dnia 12 sierpnia 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierające: „Wniosek o odstąpienie przez od poddania podejrzanego obserwacji w zakładzie leczniczym.”Załącznik 2

2. pismo adw. Wojciecha Wandzla z dnia 3 sierpnia 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierające: „Wniosek dowodowy o przeprowadzenie eksperymentu procesowego.”Załącznik 3

3. pismo adw. Wojciecha Wandzla z dnia 31 lipca 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierające: „Wniosek dowodowy o przesłuchanie starszego aspiranta Romana Tarnówko.” Załącznik 4

W załączeniu przesyłam także skany dokumentów, w tym dowodów, na podstawie których adw. Wojciech Wandzel sporządził wnioski, które zamieścił w w.w. pismach.

Przypomnę, że w.w. policjanci zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. wykonując polecenie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój.

Sędzia B. Stój – od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Rejonowego w Dębicy – rozpoznaje od listopada 2010 r. sprawę przeciwko mnie, w której raz już zapadł skazujący mnie wyrok. Wydał go w dniu 18 grudnia 2007 r. jej kolega z pracy sędzia Tomasz Kuczma. Skazał mnie – na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan – za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie, za pośrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 przestępstw polegających na:

– znieważeniu i zniesławieniu 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

– zniesławieniu adw. Wiesławy Zoll,

– znieważeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

– rozpowszechnianiu wiadomości z rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie sprawy o rozwód pomiędzy mną i moją żoną.

Wyrok sędziego T. Kuczmy uchyliły – na moją korzyść – w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynów Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. i Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące naruszenie w przypadku 16 czynów prawa materialnego, tj. że mnie w dniu 18 grudnia 2007 r. skazał z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, z którego ściganie było niedopuszczalne już od dnia 19 października 2006 r.

Sąd Najwyższy zarzucił mu, że mnie w przypadku pozostałych dwóch czynów – a także tych 16, co do których jego wyrok wzruszył Sąd Okręgowy w Rzeszowie – skazał w dniu 18.12.2007 r. będąc od sierpnia i października 2007 r. w posiadaniu doręczonych mu przez Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A. dowodów mojej niewinności, tj. pism, którymi w.w. operatorzy internetowi zawiadomili Sąd w Dębicy, że czyny, które miałem rzekomo popełnić ja w Krakowie, popełnili mieszkańcy Warszawy w Warszawie.

Po uchyleniu skazującego mnie wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy, na sędziego referenta wyznaczono Beatę Stój, a ta w marcu 2011 r. uznała, że… ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i zaczęła wydawać kolejne postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Potem – gdy ją informowałem, że przyczyną uchylenia wyroku sędziego T. Kuczmy było rażące przez niego naruszenia prawa, a nie domniemana przez w.w. Sądy odwoławcze moja niepoczytalność – od stycznia 2013 r. wydawała nakazy Policji zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania.

Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. na podstawie postanowienia sędzi B. Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Sędzia B. Stój uznała, że moje badania psychiatryczne przeprowadzone w maju 2014 r. wykażą, czy ja byłem poczytalny, zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., tj. gdy pracowałem w centrali Banku Zachodniego WBK S.A. na stanowisku dyrektora Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami, w tym zarządzając zespołem liczącym ok. 200 pracowników oraz liczącym kilkaset obiektów zasobem nieruchomości Banku, gdy dokonywałem zakupów wszystkich produktów i usług dla Banku, zarządzałem jego kosztami operacyjnymi i na bieżąco współpracowałem z przedstawicielami właściciela wtedy BZ WBK S.A. irlandzkiego Allied Irish Banks.

Gdy zatrzymany w dniu 5.05.2014 r. przez Policję zeskakiwałem z nałożonymi na ręce kajdankami z progu samochodu, którym mnie konwojowano potknąłem się i wpadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.

Nie podali informacji o zdarzeniu do sporządzanego w nas wszystkich obecności niedługo potem „Protokołu zatrzymania osoby”.

A dwie godziny potem wrócili, już beze mnie, do Komisariatu i złożyli obciążające mnie zeznania, którymi przypisali mi próbę samouwolnienia się.

Każdy przedstawił inną wersję zdarzenia.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza wybrał w dniu 6 maja 2014 r. jedną z nich i przedstawił mi na jej podstawie zarzuty.

Nie zdziwiło go, że pozostałe dwie wersje przeczą nie tylko tej, którą on wybrał, ale że także są wzajemnie sprzeczne.

Uznał mnie za niepoczytalnego i także w dniu 6 maja 2014 r. wydał postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i psychologicznym.

Żeby badania odbyły się bez świadka, tj. bez mojego obrońcy z urzędu, którego zapewnienie mi – jako uznanemu za niepoczytalnego – było jego ustawowym i konstytucyjnym obowiązkiem wyznaczył ich termin na… następny dzień, 7 maja 2014 r., gdy mnie Policja miała doprowadzić na w.w. badania wyznaczone przez sędzię B. Stój.

Obrońcę w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora B. Legutkę Sąd wyznaczył mi w dniu 12 maja 2014 r.

Jak się okazało po badaniach.

Policja doprowadziła mnie w dniu 7 maja 2014 r. na spotkanie z biegłymi, lekarzami psychiatrami Katarzyną Bilską-Zarembą i Mariuszem Patlą oraz psychologiem Ryszardem Janczurą, do Aresztu Śledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

Przekonany, że nasze spotkanie dotyczy sprawy rozpoznawanej przez sędzię B. Stój poinformowałem ich, że nie poddam się badaniom i złożyłem oświadczenie do protokołu, w którym podałem przyczyny mojego stanowiska.

Gdy zakończyłem jego dyktowanie, biegli zakończyli nasze spotkanie.

Trwało z całą pewnością krócej niż 10 minut, z tego poza powitaniem i pożegnaniem polegało na dyktowaniu przeze mnie w.w. oświadczenia.

Po dwóch miesiącach, w lipcu 2014 r. dowiedziałem się, że mnie biegli psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zatemba badali jednak w dniu 7 maja 2014 r. Nawet mnie o tym nie poinformowawszy. Co więcej, badali mnie w… dwóch sprawach, tj. tej rozpoznawanej od listopada 2006 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy, w tym od listopada 2010 r. przez sędzię B. Stój oraz w tej, którą od dnia 6 maja 2014 r. prowadził przeciwko mnie prokurator B. Legutko.

W obydwóch złożyli wnioski o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

W sprawie rozpoznawanej przez prokuratora B. Legutkę, w dniu 16 października 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała – na wniosek prokuratora B. Legutko – postanowienie o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Utrzymał je w mocy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie SSO Lidia haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Zbigniewa Grzesika.

Nie ma chyba prawa, którego by nie naruszył i z którego możności skorzystania nie pozbawiłby mnie prokurator Bartlomiej Legutko. Między innymi dopuścił, że w tej samej sprawie uczestniczą – naprzemiennie – jako właściwe miejscowo… dwa różne sądy.

Czegoś takiego z całą pewnością nie było jeszcze w historii wymiaru sprawiedliwości. I to nie tylko w Polsce.

W obecności prokuratora B. Legutko w.w. postanowienie z dnia 16.10.2014 r. wydała sędzia nieuprawniona, tj. sędzia Sądu niewłaściwego miejscowo.

Co się tyczy biegłych, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli, pragnę poinformować, że po w.w. spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. sporządzili Opinię sądowo-psychiatryczną, w której podali: „W kontakcie słownym logicznym, rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych.”

Gdy ich przesłuchiwała sędzia Katarzyna Kaczmara w dniu 16 października 2014 r. prosiłem, żeby podali przykłady moich zachowań, wypowiedzi, które uzasadniałyby ich stanowisko. Biegli odpowiedzieli, że… nie pamiętają, a życzliwa im sędzia K. Kaczmara… oddaliła mój wniosek, co poświadcza zapis protokołu posiedzenia – Załącznik 16. „Przewodniczący uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.”

Łaskawa dla biegłych sędzia K. Kaczmara oddaliła także mój wniosek o dopuszczenie dowodu z notatek sporządzonych przez biegłych podczas moich badań w dniu 7 maja 2014 r.

Wyjaśnienie: „Przewodniczący uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.” jest co najmniej groteskowe w kontekście decyzji wobec mnie biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli.

Oni nie pamiętali w dniu 16 października 2015 r. nic ze spotkania ze mną w dniu 7 maja 2014 r., a w sprawie rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój złożyli w Opinii sądowo-psychiatrycznej sporządzonej w dniu 5 czerwca 2014 r. złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, której wyniki mają pokazać, czy ja byłem poczytalny w okresie od… stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Co się tyczy stanowiska „(…) jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.” o tyle ono… nieadekwatne, że przecież na postawie moich zachowań biegli sporządzili Opinię.

Co się tyczy moich rzekomych urojeń…

Biegli nie potrafili podać przykładów takowych.

Tymczasem oni sami w obydwóch Opiniach sądowo-psychiatrycznych sporządzonych po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r., tj. w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. do sprawy rozpoznawanej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę – obecnie przez prokurator Dorotę Baranowską – oraz w Opinii z dnia 5 czerwca 2014 r. do sprawy rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój podali tak samo, tj.: „(…) 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

Przesłuchiwany podczas posiedzenia Sądu w dniu 16 października 2014 r. biegły Mariusz Patla przyznał się, że – Załącznik 16: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Biegła Katarzyna Bilska-Zaremba potaknęła. Znaczy ona też się… przejęzyczyła.

Na piśmie. Dwa razy, tj. w dwóch Opiniach.

I kto z nas ma urojenia…? Ja czy biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mraiusz Patla?

Umieszczone na trwale w Opiniach o mnie skutki ich urojeń nazywają się… przejęzyczeniami.

 

Ja już w maju 2014 r. skierowałem wniosek do prokuratora B. Legutko, żeby albo ją umorzył sprawę przeciwko mnie, albo ją skierował do postępowania mediacyjnego.

Wiem, jak bardzo byli zdenerwowani sierż. sztab. P. Lewkowicz, sierż. sztab. M. Doroba i st. post. M. Raj, gdy mnie zatrzymali w dniu 5 maja 2014 r. Złożone przez nich, sprzeczne, wykluczające się, niespójne zeznania, które złożyli tego potwierdzeniem.

Prokurator Bartłomiej Legutko postanowił jednak, że mnie…skaże na karę pozbawienia wolności, odbywaną w szpitalu psychiatrycznym. Przed sporządzeniem aktu oskarżenia, bez postępowania dowodowego, na etapie postępowania przygotowawczego.

Znalazł sojuszniczki w sędzi niewłaściwego miejscowo do rozpoznawania sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynie Kaczmarze i sędzinach Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, Lidii Haj, Jadwidze Żmudzkiej i Agnieszcze Sułowskiej-Gibas. Te udowodniły, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. nie wiedziały jeszcze o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca… 2007 roku.

Dlaczego twierdzę, że niniejszego email’a kieruję do Państwa w interesie społecznym?

Bo przecież Państwa w każdej chwili może spotkać to samo, co mnie.

Wystarczy kaprys funkcjonariusza w służbie publicznej. W oka mgnieniu będziecie Państwo mieć przeciwko sobie gromadę osobowościowych klonów, pałających żądzą zniszczenia Was tzw. autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach, doskonale ze sobą współpracujących w „dziele niszczenia” funkcjonariuszy systemu prawnego i politycznego.

W załączeniu przesyłam pismo, które w dniu dzisiejszym skierowałem do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp.Janusza Barcika w związku ze sprawą rozpoznawaną przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza z inicjatywy prokuratora Bartłomieja Legutko oraz w związku z Wezwaniem dla mnie do stawiennictwa w dniu jutrzejszym, 20 sierpnia 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa znieważenia prokuratora Bartłomieja Legutko.

O ile mnie kreują wizerunek osoby niepoczytalnej, chorej psychicznie, niezrównoważonej prokuratorzy, sędziowie i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll – sami obnażając ich moralną degrengoladę i ignorancję, w którą trudno uwierzyć – to wyznaczonego mi przez Sąd z urzędu, zatrudnionego przez renomowaną Kancelarię Prawną, współpracującego z jednym z największych banków w Polsce – patrz: http://www.kkg.pl/zespol/wojciech-wandzel/ – z całą pewnością nie można uznać za takiego.

Zapoznajcie się Państwo zatem, uprzejmie proszę, z wnioskami, które złożył w sprawie przeciwko mnie oraz z dokumentami, na podstawie których je zredagował.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

 

 

Pan

insp. Janusz Barcik

Komendant Miejski Policji w Krakowie

ul. Siemiradzkiego 24

31-137Kraków

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 Ds. 542/14

Dotyczy:

I. Wniosek o odmowę przez Policję wykonania wydanego ewentualnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza – prokurator Dorota Baranowska, Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska – polecenia zatrzymania mnie w sprawie do sygn.akt 2 Ds. 542/14 i przymusowego doprowadzenia do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

II. Zawiadomienie, że w przypadku doprowadzenia mnie przez Policję do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14, natychmiast rozpocznę tam – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – protest głodowy, tj. nie będę jadł ani pił.

III. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 08:55 w Recepcji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 na Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 16 lipca 2015 r. – Załącznik 22.

IV. Zawiadomienie o mojej odmowie – w oparciu o ideę „obywatelskiego nieposłuszeństwa” – stawiennictwa w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 09:00 w pokoju nr 117 Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy celem przesłuchania mnie jako ściganego z oskarżenia publicznego za ścigane w trybie prywatnoskargowym przestępstwa znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.

V. Zawiadomienie, że:

1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Artykuł 27 ust.1 ustawy 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

„(…) Jednocześnie informuję, że Policja jest ustawowo zobowiązana do wykonywania czynności na polecenie Sądu, Prokuratora oraz organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Funkcjonariusz obowiązany jest odmówić wykonania takiego polecenia jeśli jego realizacja byłaby jednoznaczna z popełnieniem przestępstwa.

P.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Krakowie podinsp. Monika Górka”

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Kontroli, sygn.. akt AZ.L.0511.127.2015, pismo p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Kontroli podinsp. Moniki Górki z dnia 18 maja 2015 r. – Załącznik 22

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza prowadzi od dnia 6 maja 2014 r. Postępowanie przeciwko mnie do sygn. Akt 2 Ds. 542/14 na podstawie zeznań złożonych w dniu 5 maja 2014 r. funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka, którzy zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. realizując postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7, celem przeprowadzenia badań psychiatrycznych, które mieli przeprowadzić wyznaczeni przez nią biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla oraz psycholog Ryszard Janczura.

W sprawie jak wyżej sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała – na wniosek prokuratora Bartłomieja Legutko – w dniu 16 października 2014 r. postanowienie, sygn. akt IX Kp 300/14, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29.

Postanowienie to utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy – SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas – postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14.

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza doręczyła mi Wezwanie – Załącznik 1 – do stawiennictwa w dniu 18 maja 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie celem poddania mnie obserwacji.

Z przyczyn podanych w załączonych do niniejszego pisma pismach złożonych przez mojego obrońcę z urzędu adw. Wojciecha Wandzla do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542.14, mających uzasadnienie w także załączonych do niniejszego pisma kserokopiach dokumentów, nie stawiłem się na w.w. Wezwanie.

W załączeniu przesyłam kserokopie:

I. pisma adw. Wojciecha Wandzla z dnia 12 sierpnia 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierającego: „Wniosek o odstąpienie przez od poddania podejrzanego obserwacji w zakładzie leczniczym.”Załącznik 2

II. pisma adw. Wojciecha Wandzla z dnia 3 sierpnia 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierającego: „Wniosek dowodowy o przeprowadzenie eksperymentu procesowego.”Załącznik 3

III. pisma adw. Wojciecha Wandzla z dnia 31 lipca 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej zawierającego: „Wniosek dowodowy o przesłuchanie starszego aspiranta Romana Tarnówko.” Załącznik 4

W załączeniu przesyłam także kserokopie dokumentów/dowodów, na podstawie których adw. Wojciech Wandzel sporządził w.w. wnioski.

Oto pełny wykaz Załączników, tj. kserokopii dokumentów załączonych do niniejszego pisma:

1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds/542/14, Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2015 r. do stawiennictwa w dniu 18 maja 2015 r. na obserwację psychiatryczną

2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, wniosek adw. Wojciecha Wandzla z dnia 12 sierpnia 2015 r. o odstąpienie od poddania podejrzanego obserwacji w zakładzie leczniczym

3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, Wniosek dowodowy adw. Wojciecha Wandzla z dnia 3 sierpnia 2015 r. o przeprowadzenie eksperymentu procesowego

4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, Wniosek dowodowy adw. Wojciecha Wandzla z dnia 31 lipca 2015 r. o przesłuchanie starszego aspiranta Romana Tarnówko

5. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r.

6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie, „Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza

8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka

9. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby

10. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów

11. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sporządzone w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie „Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego(ich) kwalifikacji prawnej.”, L.dz. MKZD-1851/14 RSD-1053/14

12. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

13. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

14. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.

15. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.

16. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14, Protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.

17. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, w składzie: SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14

18. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie z dnia 18 czerwca 2014 r.

19. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, sygn.. akt II Kp 293/14/K, Zarządzenie przewodniczącego Wydziału, sędziego Sebastiana Mazurka z dnia 25 czerwca 2015 r.

20. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r.

21. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie ml. asp. Patryka Lasoty z dnia 16 lipca 2015 r.

Ponad argumenty przedstawione przez adw. Wojciecha Wandzla w uzasadnieniach do wniosków, które złożył pismami skierowanymi do prokurator Doroty Baranowskiej wskazać należy, że:

1. pismo z dnia 2 grudnia 2014 r. Prokuratora Rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby /Załącznik 20/ jest dowodem poświadczającym, że prokurator Bartłomiej Legutko pozbawił mnie możności skorzystania podczas pierwszej po przedstawieniu mi w dniu 6 maja 2014 r. zarzutów czynności procesowej z moim udziałem, tj. badań psychiatrycznych wyznaczonych przez niego w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r., z prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z dnia 18 czerwca 2014 r. /Załącznik 18/, Zarządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy sędziego Sebastiana Mazurka /Załącznik 19/ oraz Postanowienie z dnia 16 października 2014 r. sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny sędzi Katarzyny Kaczmary /Załącznik 15/ są dowodami poświadczającymi, że postanowienie z dnia 16 października 2014 r. wydała sędzia nieuprawniona, tj. sędzia Sądu niewłaściwego miejscowo.

Ad. 1

Wskazać należy, że:

1. art. 79 § 1 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. stanowił: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

2. art. 42.2 Konstytucji stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”

Na podstawie zacytowanego wyżej prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji:

1. Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”

2. Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba podała w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 20: „W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. (…) Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora

rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 20

Z winy prokuratora Bartłomieja Legutki, który wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. termin moich badań psychiatrycznych na następny dzień, tj. 7 maja 2014 r., w pierwszej czynności procesowej wyznaczonej przez prokuratora B. Legutkę w sprawie przeciwko mnie zostałem pozbawiony możności skorzystania z prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji, tj. prawa do uczestnictwa w badaniach– jako uznanemu przez prokuratora B. Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego – dopiero w dniu 12 maja 2014 r. obrońcy z urzędu. Sąd wyznaczył mi go dopiero w dniu 12 maja 2014 r.

Ad. 2

Wskazać należy, że art. 31§ 1 k.p.k. stanowi: „Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.”

§ 2. Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku.

§ 3. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.”

Oczywistym wnioskiem z art. 31 k.p.k. jest, że w jedenej sprawie nie mogą był właściwe miejscowo dwa sądy.

A tak właśnie stało się za wiedzą i akceptacją – w tym w obecności w dniu 16 października 2014 r. – prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Bartłomieja Legutko w sprawie w.w. Prokuratury przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, tj.

1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny

2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny

W Zawiadomieniu z dnia 18 czerwca 2014 r. Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza podano, że – Załącznik 18: „(…) w dniu 17 czerwca 2014 r. skierowany został do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karnywniosek o przeprowadzenie badań i badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją psychiatryczną podejrzanego Zbigniewa Kękusia w sprawie sygn.. 2 Ds. 542/14.”

W Zarządzeniu z dnia 25 czerwca 2015 r. podano – Załącznik 19: „Sygn. akt II Kp 293/14/K ZARZĄDZENIE Dnia 25 czerwca 2015 r.Przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w KrakowieSSR Sebastian Mazurek po rozpoznaniu wniosku obrońcy oskarżonego w sprawie 2 Ds. 542/14 o wyznaczenie innego obrońcy na podstawie art. 81 § 2 kpk zarządził wyznaczyć podejrzanemu Zbigniewowi Kękuś nowego obrońcę z urzędu w osobie adw. Wojciecha Wandzel.”

Postanowienie z dnia 16 października 2014 r. o badaniu stanu zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wydała sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny.

Do zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutów doszło w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4 poświadczają to zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka i sier. sztab. Michała Doroby – Załącznik 7, Załącznik 8, Załącznik 9.

Na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny podano:

„Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Właściwość terytorialna Wydział II Karny

RODZAJ NAZWA ULICY OBSZAR
UL. KRÓLEWSKA Cała

Źródło: http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-381

Jeśli cała ulica Królewska w Krakowie znajduje się w obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, a do zdarzenia, skutkującego przedstawieniem mi zarzutów doszło w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Królewskiej 4, to znaczy, że właściwym miejscowo do rozpoznawania sprawy przeciwko mnie jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny.

Postanowienie z dnia 16 października 2014 r. o badaniu stanu zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wydała sędzia nieuprawniona, tj. sędzia sądu niewłaściwego miejscowo, tj. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny.

Z podanych w niniejszym piśmie przyczyn wnoszę oraz informuję, jak na wstępie.

W związku z Wezwaniem dla mnie mł. asp. Patryka Lasoty do stawiennictwa w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy celem przesłuchania mnie jako podejrzanego w sprawie o popełnienie przestępstwa znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – prokuratora Bartłomieja Legutko informuję, jak w pkt. III i IV niniejszego pisma oraz jak w moim piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. do m.in. Adresata niniejszego pisma oraz do mł. asp. P. Lasoty.

Uważam, że nie zachodzi interes społeczny w ściganiu mnie z oskarżenia publicznego za czyny ścigane z oskarżenia prywatnego, a jeśli prokurator Bartłomiej Legutko uważa się za znieważonego przeze mnie powinien sporządzić prywatny akt oskarżenia.

Więcej informacji na temat sprawy przeciwko mnie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14 jest umieszczonych na:

1. stronie www.kekusz.pl

2. blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl

3. kanale www.monitorpolski–YouTube

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 104 do ściągnięcia

1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds/542/14, Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2015 r. do stawiennictwa w dniu 18 maja 2015 r. na obserwację psychiatryczną

2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, wniosek adw. Wojciecha Wandzla z dnia 12 sierpnia 2015 r. o odstąpienie od poddania podejrzanego obserwacji w zakładzie leczniczy

3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, Wniosek dowodowy adw. Wojciecha Wandzla z dnia 3 sierpnia 2015 r. o przeprowadzenie eksperymentu procesowego

4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn., akt 2 Ds. 542/14, Wniosek dowodowy adw. Wojciecha Wandzla z dnia 31 lipca 2015 r. o przesłuchanie starszego aspiranta Romana Tarnówko

5. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r.

6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie, „Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza

8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka

9. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby

10. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów

11. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sporządzone w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie „Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego(ich) kwalifikacji prawnej.”, L.dz. MKZD-1851/14 RSD-1053/14

12. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

13. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

14. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.

15. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.

16. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14, Protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r.

17. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, w składzie: SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14

18. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Zawiadomienie z dnia 18 czerwca 2014 r.

19. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, sygn.. akt II Kp 293/14/K, Zarządzenie przewodniczącego Wydziału, sędziego Sebastiana Mazurka z dnia 25 czerwca 2015 r.

20. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r.

21. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 16 lipca 2015 r.

22. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Kontroli, sygn.. akt AZ.L.0511.127.2015, pismo p.o. zastępcy naczelnika Wydziału Kontroli podinsp. Moniki Górki z dnia 18 maja 2015 r.