Pismo Z. Kękusia do Prokurator Doroty Baranowskiej

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego email’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Fakty przedstawione w załączonym do niego piśmie z dnia 21 września 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej oraz poświadczające je kserokopie dokumentów dowodzą, jak bardzo mylą się ci, co twierdzą, że nie leży w interesie społecznym podważanie wiarygodności, uczciwości, bezstronności, dobrej woli, profesjonalizmu prokuratorów i sędziów, że jest szkodliwe po podważa społeczne zaufanie do instytucji państwa prawa.

Prezentuję w nim między innymi, jak:

 1. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrzy Dorota Baranowska dopiero po tym, jak mnie na okres 20 do 24 sierpnia 2015 r. pozbawiła – pod nadzorem swojej przełożonej, prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2015 r. wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, w dniu 4 września 2015 r. wydała zarządzenie o przeprowadzeniu w dniu 28 września 2014 r. eksperymentu procesowego, który ma wykazać, czy ja byłem sprawcą czynów, na podstawie których wydała w.w. zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
 2. prokurator rejonowy Małgorzata Lipska ujawniła w piśmie do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani Krystyny Górzyńskiej, że nie później niż w dniu 9 września 2015 r. ustaliła z prokurator Dorotą Baranowską, że negatywne dla mnie będą wyniki eksperymentu procesowego, którego przeprowadzenie w dniu 28 września 2015 r. prokurator Dorota Baranowska zarządziła zarządzeniem z dnia 4 września 2015 r. i niespełna trzy tygodnie przed przeprowadzeniem eksperymentu podjęły działania zmierzające do – po raz drugi w tej samej sprawie, na podstawie tego samego postanowienia… niewłaściwego miejscowo sądu, tj. SSR Katarzyny Kaczmary z Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny pozbawienia mnie wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

 

Prokurator Dorota Baranowska i prokurator Małgorzata Lipska są niewątpliwie psychopatkami. Przypomnę:

 

PSYCHOPATA”«o kimś, kto zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami i budzi lęk w otoczeniu»

Słownik Języka Polskiego PWN

 

Tylko psychopata zachowuje się w sposób, jak mnie potraktowały Dorota Baranowska i Małgorzata Lipska. W sierpniu 2015 r. umieściły mnie w szpitalu psychiatrycznym twierdząc, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przeze mnie czynów, za które mnie ścigają i za których rzekome sprawstwo pozbawiły mnie wolności, a po tym gdy zostałem wypisany ze szpitala wydały – prokurator Dorota Baranowska pod nadzorem prokurator Małgorzaty Lipskiej – zarządzenie, na podstawie którego w dniu 28 września 2015 r… ustalać będą, czy ja mogłem popełnić czyn, za który pozbawiły mnie wolności i czy go popełniłem.

 

Ponieważ niektórzy funkcjonariusze publiczni, sędziowie, prokuratorzy, były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, kreują mi wizerunek osoby chorej psychicznie, niezrównoważonej, niepoczytalnej, w załączeniu do zamieszczonego poniżej pisma z dnia 21 września 2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej przesyłam kopie wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie, w związku z umieszczeniem mnie w nim przez nią razem z prokuratorem rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatą Lipską, w tym sporządzonych przez personel medyczny i pielęgniarski Oddziału. Pozostawiam go Państwu pod ocenę.

Ja uważam, że zachować się w taki sposób, żeby najpierw podejrzanego pozbawić wolności przez umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym, potem, po jego tam pobycie podjąć działania na rzecz wyjaśnienia, czy on popełnił czyny, za które został pozbawiony wolności i natychmiast, przed poznaniem wyników tych działań, podjąć następne na rzecz powtórnego pozbawienia podejrzanego wolności przez umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym może tylko psychopata. Bo to zachowanie niezgodne z normami – w tym prawnymi – i budzi lęk.

 

Prezentuję także opartą na wynikach moich badań przeprowadzonych w dniach 20 – 24.08.2015 r. w Szpitalu informację o wpływie zatrzymania mnie przez Policję i przymusowego doprowadzenia do Szpitala na moje zdrowie, tj. ciśnienie w dniu doprowadzenia na poziomie 188/107, wracające przez kolejne dni do mojej normy – 120/80 – i wynoszące w dniu wypisu 128/95.

Prokurator Dorota Baranowska razem z nadzorującą ją prokurator rejonowym Małgorzatą Lipską najpewniej zadowolone z siebie kontynuowały wtedy wykonywanie obowiązków w służbie publicznej.

Uważam, że w kwestii podawania do publicznej wiadomości informacji o zachowaniach prokuratorów, sędziów zgodną z interesem społecznym nie jest szkoła o szkodliwości ich ujawniania, gdy patologiczne, lecz prezentowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka szkoła, o której tak pisze były m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll:

 

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości, które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…) Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 21 września 2015 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Dorota Baranowska

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Do wiadomości:

 1. Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 2. Pani Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 3. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 4. Pani lek. med. Danuta Woźniak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 5. Pani Ewa Jelonek, Przełożona Pielęgniarek, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 6. Pani lek. med. Urszula Hybel, Oddział 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 7. Pan lek. med. Szczepan Ligara, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 8. Pan lek. med. Jan Strokosz, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 9. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 10. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 11. Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 12. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 13. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 14. Pan mł. asp. Patryk Lasota Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 15. Prokurator Bartłomiej-Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 16. Pani Elżbieta Doniec, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórza, oś. Stalowe 16D, 31-922 Kraków, sygn. akt 5 Ds. 153/14
 17. Pan Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 18. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 19. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 20. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 21. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 22. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 23. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – marszałek i wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 24. Państwo: Małgorzata Kidawa-Błońska, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – marszałek i wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 25. Pani Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 26. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 27. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 28. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 29. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 30. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 31. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 32. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 33. Pan Piotr Bachurski, Redaktor Naczelny, „Warszawska Gazeta”, ul. M. Konopnickiej 6, lok. 226, 00-491 Warszawa
 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 35. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 37. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 39. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Pouczenie, że z mocy prawa określonego w art. 203 § 3 k.p.k. sąd przedłuża termin obserwacji w zakładzie leczniczym na wniosek zakładu.
 2. Zawiadomienie, że w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Ordynator Oddziału 4B Szpitala lek. med. Danuta Woźniak ani zatrudniona w nim lek. med. Urszula Hybel – nie skierował wniosku o przedłużenie obserwacji, której na zarządzenie Adresatki niniejszego pisma byłem poddany w okresie 20 do 24 sierpnia 2015 r.
 3. Wniosek o sporządzenie i wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem wyznaczonego na ten dzień, godz. 08:30, eksperymentu procesowego – wyjaśnienia:
  1. dlaczego dopiero po pozbawieniu mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w okresie od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 24 sierpnia 2015 r. wydała Pani Zarządzenie o przeprowadzeniu w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego poprzez odtworzenie przebiegu zdarzenia z dnia 5 maja 2014 roku, w trakcie którego rzekomo popełniłem czyny, za które Pani pozbawiła mnie wolności,
  2. z jakich przyczyn Pani i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska podjęłyście od dnia 4 września 2015 . do dnia 9 września 2015 r. włącznie, tj. przed przeprowadzeniem zaplanowanego na dzień 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego, działania zmierzające do wykonania – po raz drugi – prawomocnego postanowienia sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej,
  3. jakie działania podjęła:
   1. Pani i które z nich Pani zrealizowała,
   2. prokurator rejonowy Małgorzata Lipska i które z nich zrealizowała,

do dnia 28 września 2015 r. w celu poddania mnie drugi raz obserwacji psychiatrycznej w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14,

  1. na podstawie którego prawa, zamierza Pani poddać mnie drugi raz w tej samej sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 obserwacji psychiatrycznej.
 1. Wniosek – w przypadku kontynuacji przez Adresatkę niniejszego pisma zamiaru powtórnego poddania mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – o uprzednie skierowanie do Ordynatora Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Danuty Woźniak oraz do zatrudnionej w tym Oddziale lek. med. Urszuli Hybel wniosku o sporządzenie Opinii sądowo-psychiatrycznej na podstawie mojego pobytu w w.w. Oddziale w okresie 20 do 24 sierpnia 2015 r. i doręczenie Opinii:
  1. Adresatce niniejszego pisma,
  2. mnie.
 2. Wniosek o sporządzenie i wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem wyznaczonego na ten dzień, godz. 08:30, eksperymentu procesowego – wyjaśnień:
  1. czy w tej samej sprawie mogą orzekać jako właściwe miejscowo dwa sądy, jeśli tak, z mocy którego prawa,
  2. czy Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny był Sądem właściwym miejscowo do wydania postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.
 3. Wniosek – w przypadku kontynuacji przez Adresatkę niniejszego pisma zamiaru powtórnego poddania mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – o skierowanie wniosku w tej sprawie do, właściwego miejscowo, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o wydanie stosownego postanowienia.
 4. Wniosek – na podstawie art. 203 § 3 k.p.k., art. 31.1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o odstąpienie od realizacji zamiaru poddania mnie po raz drugi obserwacji psychiatrycznej zasądzonej przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę postanowieniem z dnia 16 października 2015 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K.
 5. Prezentacja wpływu na moje zdrowie zatrzymania mnie – na podstawie Zarządzenia Adresatki niniejszego pisma z dnia 19 sierpnia 2015 r. – w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez Policję i przymusowego doprowadzenia do Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie.
 6. Zawiadomienie, że w przypadku wydania drugiego w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 zarządzenia o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na obserwację psychiatryczną, natychmiast po doprowadzeniu mnie do szpitala rozpocznę protest głodowy – nie będę jadł ani pił – i będę go prowadził do dnia wypisania mnie ze szpitala.
 7. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

ASERTYWNOŚĆ” – «Łagodna pewność siebie»

 

Uzasadnienie

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wydała Pani zarządzenie, którym zarządziła Pani – Załącznik 37: „Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy po w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r. – Załącznik 37

 

W dniu 20 sierpnia 2015 r. stawiłem się w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie na Wezwanie z dnia 16 lipca 2015 r. mł. asp. Patryka Lasoty w sprawie o popełnienie przeze mnie przestępstwa znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – inicjatora postępowania w sprawie sygn. 2 Ds. 542/14, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.

Natychmiast po stawieniu się zostałem zatrzymany przez Policję na podstawie Pani Zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. i doprowadzony do Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Zostałem wypisany ze Szpitala w dniu 24 sierpnia 2015 r. W dniu wypisania wręczono mi epikryzę o treści – Załącznik 2: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Karta informacyjna leczenia szpitalnego Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I

Nazwisko i imię: Kękuś Zbigniew urodzony: 02-05-1958 Adres /adres – ZKE/ PESEL /Nr PESEL – ZKE/ Pacjent przebywał w szpitalu: od 20-08-2015 do 24-08-2015

Rozpoznanie: Z04.06 Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Epikryza: Pacjent przyjęty w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej, pacjenta wypisano z Oddziału.
Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Wyniki badań laboratoryjnych:
RR-188/107; 145/100, 155/97; 144/06, 128/95 (24.08.2015r.) mmHg

Pacjent nie zgadza się na pobranie krwi do badań laboratoryjnych, a także na badanie EEG oraz KT głowy.

Leczenie biologiczne:

A. Podstawowe leczenie psychotropowe: –

B. Inne leki: –

Zalecenia: Brak zaleceń.

Recept nie wydano.

Kartę przekazano: – do rąk własnych pacjenta

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421

Lekarz wypisujący lek. med. Urszula Hybel specjalista psychiatra 2060068”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r. –

Załącznik 2

 

W dniu 9 września 2015 r. Pani przełożona, prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska skierowała pismo do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani Krystyny Górzyńskiej o treści – Załącznik 28: „2 Ds. 542/14 Kraków, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza dnia 9 września 2015 r. Pani Krystyna Górzyńska „Gazeta Obywatelska”, „Prawda jest ciekawa” /adres – ZKE/ W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w szczególności maila z dnia 7 września 2015 r. informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej – Załącznik 28

 

Tut. Prokuratura” znaczy w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Pani razem z nadzorującą postępowanie prowadzone przez Panią przeciwko mnie prokurator rejonową Małgorzatą Lipską. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać Panie językiem polskiej inteligencji, najwyższych rangą przedstawicieli elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej:

 

CZYŻEŚCIE OCHU…ŁY?! Względnie: „POJE…ŁO WAS?!”

Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 61

 

Najwyżsi rangą przedstawiciele klasy politycznej używają sformułowań, jak wyżej podczas spotkań służbowych – czyli takich, których koszty w postaci opłat za skonsumowane przez wybrańców Narodu posiłki i wypite alkohole pokrywa pracujący na nich podatnik – korzystając z dorobku ludzkości, w tym zasady sformułowanej przez red. Mariusza Cieślika i opublikowanej w „Newsweeku”, na podstawie wystąpienia telewizyjnego Marcina Mellera z telewizji TVN:

 

Trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata.

Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k …, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.” 2

Źródło: Mariusz Cieślik, „O wyższości k … nad kuźwą”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12

Ja także jestem polskim inteligentem. Jako takowy mam prawo korzystać na takich samych, jak autor w.w. pytania „Czyżeście (…)” przedstawiciel klasy politycznej, prawach z dorobku ludzkości.

Opisana powyżej, nie jest jedyną okazją do zadania Pani i Pani przełożonej pytania, jak to zapożyczone przeze mnie od hierarchów władzy politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Inną, jeszcze bardziej wyrazistą przedstawię poniżej, prezentując i omawiając dowody poświadczające, że Pani i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska nie później niż w dniu 9 września 2015 r. ustaliłyście, jaki będzie wynik eksperymentu procesowego, który zgodnie z Pani Zarządzeniem wydanym nie później niż w dniu 4 września 2015 r. zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2015 r.

 

Jak Panie jeszcze – okazuje się – nie wiecie, art. 203 § 3 k.p.k. stanowi od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat: „Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie; na wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd.”

Po tym, gdy Pani red. Krystyna Górzyńska wydała mi – na skierowany przeze mnie do niej, oparty na prawie określonym w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” – wniosek pismo do niej z dnia 9 września 2015 r. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, byłem pewien, że to Panie lek. med. Danuta Woźniak i/lub lek. med. Urszula Hybel złożyły wniosek do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 o przedłużenie mojej obserwacji, której Pani mnie poddała w okresie 20 – 24 sierpnia 2015 r.

To oczywisty przecież wniosek wyciągnięty na podstawie art. 203 § 3 k.p.k. oraz informacji, którą prokurator rejonowy Małgorzata Lipska przekazała red. Krystynie Górzyńskiej.

Tylko bowiem zakład leczniczy – nie prokuratura lub sąd – może złożyć wniosek o przedłużenie obserwacji, której był w nim poddany oskarżony/podejrzany. A moja, zarządzona przez Panią obserwacja zakończyła się w dniu 24 sierpnia 2015 r. Zostałem ze Szpitala wypisany, tj. nie… uciekłem z niego.

Udałem się zatem w dniu 18 września br. do Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego i poprosiłem Ordynator Oddziału Panią lek. med. Danutę Woźniak o wydanie mi kserokopii wszystkich dokumentów:

 1. sporządzonych przez personel Oddziału,
 2. dostarczonych Oddziałowi

w związku z postanowieniem sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

Wydano mi łącznie 45 stron, w cenie 77 gr za stronę. W załączeniu przesyłam:

 1. kserokopie zlecenia Ordynatora Oddziału 4 B Szpitala, Pani lek. med. Danuty Woźniak przyjęcia przez Kasę Szpitala ode mnie opłaty za 45 stron kserokopii – Załącznik 29
  Dowód
  :Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział 4B, zlecenie Ordynator Danuty

Woźniak przyjęcia opłaty – Załącznik 29

 1. kserokopię paragonu fiskalnego z dnia 18 września 2015 r. poświadczającego uiszczenie przeze mnie opłaty w kwocie 34,65 zł – Załącznik 30:

Dowód: Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie, paragon fiskalny z dnia 18 września

2015 r. – Załącznik 30

W załączeniu przesyłam także kserokopie – z pieczęciami poświadczającymi za zgodność z oryginałem – 45 stron dokumentów wydanych mi w dniu 18 września 2015 r. – Załączniki 1 – 27.

Wnoszę o uważne zapoznanie się z nimi przez Adresatkę niniejszego pisma.

Jeśli założyć, że lek. med. Danuta Woźniak wydała mi kserokopie wszystkich dokumentów doręczonych Oddziałowi 4B Szpitala oraz sporządzonych przez personel medyczny i pielęgniarski Oddziału w związku z postanowieniem sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r. o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, wskazać należy, że brak wśród nich dokumentu, którym lek. med. Danuta Woźniak i/lub lek. med. Urszula Hybel, która sprawowała nade mną opiekę podczas zarządzonej przez Panią i prowadzonej w dniach 20 do 24.08.2015 r. obserwacji, skierowałyby do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 wniosek o jej przedłużenie.

 

xxx

 

Poniżej prezentuję uzasadnienie dla wniosków z pkt. III – VII, str. 1, 2 niniejszego pisma.

 

Ad pkt. III.1, str. 1

Artykuł 31.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.”
Artykuł 31.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pani doręczyła mi Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2015 r. do stawiennictwa w dniu 18 maja 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie celem poddania mnie obserwacji psychiatrycznej – Załącznik 36: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza w Krakowie Sygn. akt 2 Ds./542/14 Kraków, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Termin dnia: 18.05.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 18.05.2015 r. o godz. 09:00 do Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 /obserwacja będzie wykonywana na Oddziale 4 B/ jako podejrzanego w spraie sygn. akt 2 Ds./542/14 podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk.

Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. Starszy referent Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds/542/14, Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2015 r. –

Załącznik 1

 

Gdy się nie stawiłem – ponieważ wiem, że nie popełniłem czynów, które przypisał mi prokurator Bartłomiej Legutko w dniu 6 maja 2014 r. i za które Pani mnie ściga, po wyłączeniu B. Legutki od rozpoznawania sprawy z powodu wszczęcia przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego postępowania przeciwko mnie o jego znieważenie, art. 216 § 1 i § 2 k.k. – wydała Pani w dniu 19 sierpnia 2015 r. zarządzenie /Załącznik 37/ o zatrzymaniu mnie przez Policję i przymusowym doprowadzeniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. do Oddziału 4B w.w. Szpitala celem poddania mnie obserwacji.

Wskazać należy, że w wyroku z dnia 10 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny podał: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, o r z e k a: (…)

III Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

W ramach niniejszego postępowania problematyka wolnościowa rozpatrywana będzie w kontekście przymusowego umieszczenia oskarżonego w zakładzie leczniczym celem poddania go obserwacji psychiatrycznej,a zatem w kontekście pozbawienia go wolności osobistej na czas obserwacji psychiatrycznej. (…) Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwieformę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Krakowie z 24 sierpnia2000 r., sygn. akt II AKa 141/00, KZS nr 9/2000, poz. 33; postanowienie SN z 17 września2002 r., sygn. akt II KK 227/02, Lex nr 55534). Nie sposób bowiem podzielić wyrażanegoniekiedy w orzecznictwie sądowym poglądu, że poddanie oskarżonego obserwacjipsychiatrycznej dla stwierdzenia jego poczytalności nie jest działaniem naruszającymprawo do wolności osobistej, lecz jest jedynie czynnością procesową o charakterzedowodowym (zob. wyrok SA w Katowicach z 16 maja 2002 r., sygn. akt II AKa 114/02,„Wokanda” nr 5/2003, poz. 43; postanowienie SA w Krakowie z 23 października 2003 r., sygn. akt II AKz 408/03, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” nr 11/2003, poz. 35). Przebywanie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym z reguły nie stanowi formy jedynie chwilowego pozbawienia go wolności, gdyż zgodnie z art. 203 § 3 k.p.k. obserwacja taka może trwać 6 tygodni, a następnie ten termin może być przedłużony, przy czym ustawodawca nie określa maksymalnego czasu jej trwania. Jest to zatem forma pozbawienia wolności często co najmniej tak dolegliwa dla oskarżonego jak tymczasowe aresztowanie.

 

Skutkiem wydanego przez Panią Zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. było pozbawienie mnie wolności – mimo że ona podlega ochronie prawnej – na okres 20 do 24 sierpnia 2015 r.

Wskazać zatem należy, że w następstwie wyroku TK z dnia 10.07.2007 r. zmieniona została artykułem 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.20.104) treść art. 203 § 1 k.p.k. i od dnia 24 lutego 2009 r. przepis ten stanowi: „W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.”

Przypomnę, że zanim w dniu 19.08.2015 r. Pani wydała Zarządzenie o zatrzymaniu mnie w dniu 20.08.2015 r. i przymusowym doprowadzeniu:

 1. ja pismami z dnia 8 czerwca 2015 r., 12 czerwca 2015 r., 16 czerwca 2015 r., 3 lipca 2015 r., 14 lipca 2015 r., 23 lipca 2015 r., 5 sierpnia 2015 r., 12 sierpnia 2015 r. złożonymi do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 i skierowanymi do Pani oraz do byłej i obecnej prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby i Małgorzaty Lipskiej składałem wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność ustalenia czy:
  1. jest możliwe popełnienie czynów przypisanych mi w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów,
  2. jest wiarygodna przedstawiona przeze mnie wersja zdarzenia skutkująca wydaniem w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów”
 2. pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. złożonym do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 mój obrońca z urzędu adw. Wojciech Wandzel złożył skierowany do Pani wniosek – Załącznik 31: „Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wandzel, Kraków, dnia 3 sierpnia 2015 roku Pani Prokurator Dorota Baranowska /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela, Kancelaria Adwokacka /adres – ZKE/WNIOSEK DOWODOWY O PRZEPROWADZENIE EKSPERYMMENTU PROCESOWEGO.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha

Wandzela z dnia 3 sierpnia 2015 r. – Załącznik 31

 

Obaj powoływaliśmy się w naszych wnioskach na utrwalone od wielu lat orzecznictwo Sądu Najwyższego:

 1. z dnia 5 marca 2002 roku (sygn. akt III KKN 329/99: „Stan psychiczny może, rzecz jasna, powodować, że w sytuacjach określonych w art. 31 § 1 k.k. jest on niezdolny do popełnienia przestępstwa, ale proces karny nie jest psychiatrycznym postępowaniem diagnostycznym, w którym nie kwestia popełnienia przez pacjenta czynu zabronionego w rozumieniu art. 115 § 1 k.k., lecz jego stan psychiczny stanowi przedmiot badania lekarskiego. W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego, co wynika również z treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.”
 2. z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 306/08: Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 KK, popełnił zarzucany mu czyn. Użyte sformułowania w art. 31 § 1 KK „w czasie czynu” oraz w art. 414 § 1 KPK „w chwili czynu”, wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności.”

 

Adw. Wojciech Wandzel powołał się dodatkowo na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2013 roku (sygn. akt III KO 69/02): Eksperyment procesowy można przeprowadzić w postępowaniu sądowym bądź przygotowawczym, o ile jest to celowe dla sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy.”

 

Po tym, gdy Pani pozbawiła mnie wolności na okres 20 do 24 sierpnia 2015 r., Zawiadomieniem z dnia 4 września 2015 r. poinformowała Pani adw. Wojciecha Wandzela – Załącznik 32: „2 Ds. 542/14 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Kraków, dnia 04 września 2015 r. Pan Wojciech Wandzel 31-511 Kraków ul. Rakowicka 7 ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam Pana, jako obrońcę z urzędu podejrzanego Zbigniewa Kękusia /art. 13 §1kk w zw. z art. 242§4kk, 157§2kk i inne), iż w dniu 28 września 2015 r. godz. 08.30 odbędą się czynności w sprawie 2 Ds. 542/14 z udziałem podejrzanego Zbigniewa Kękusia:

1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Dukato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie podejrzanego. Młodszy Referent Katarzyna Skorupka”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 4 września 2015 r. do adw. Wojciecha Wandzela – Załącznik 32

 

Powinno być: „Po wykonaniu czynności z pkt. 1 i 2 przesłuchanie podejrzanego.” Pkt 3 brzmi bowiem: „Po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 (…).”

 

Pani zatem, pod nadzorem prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, najpierw uznała, że w sprawie przeciwko mnie z całą pewnością zapadnie wyrok skazujący mnie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i pozbawiła mnie Pani wolności na okres czterech dni w warunkach co najmniej tak dotkliwych – jak orzekł osiem lat temu, w dniu 10 lipca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny – jak tymczasowe aresztowanie, a dopiero potem podjęła Pani, w… siedemnastym miesiącu prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza postępowania przeciwko mnie, działania mające na celu ustalenie, czy zachodzi w nim wskazana w art. 31 § 1 k.p.k. „w czasie czynu” i w art. 414 § 1 k.p.k. „w chwili czynu”, przesłanka uprawniająca Panią, organ ścigania, do orzeczenia obserwacji psychiatrycznej.

Wprawdzie upieracie się Panie, tj. Pani i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska, że to mnie trzeba poddać obserwacji psychiatrycznej, ale ja uważam, że opisana wyżej i poświadczona kserokopiami załączonych do niniejszego pisma dokumentów chronologia czynności realizowanych przez Panie w postępowaniu przeciwko mnie w pełni uzasadnia moje prawo do zadania Paniom pytania, jak to artykułowane przez niektórych przedstawicieli najwyższych władz państwowych, przypomniane przeze mnie na str. 3 niniejszego pisma.

Panie nie później niż w dniu sporządzenia w.w. Zawiadomienia 4 września 2015 r. zdecydowałyście, że w dniu 28 września 2015 r. zrealizujcie czynności, które wykażą, czy miałyście Panie rację podejmując w dniu 19 sierpnia 2015 r. decyzję o pozbawieniu mnie wolności przez okres od dnia 20 sierpnia 2015 r.

Ja uważam, że kolejność powinna być odwrotna. Najpierw eksperyment procesowy, a potem, w zależności od jego wyników, wyrok – który Pani, prokurator, już w sprawie przeciwko mnie wydała – pozbawienia mnie wolności.

Wskazać należy, że pozbawiła mnie Pani wolności na „tylko” cztery dni, bo decyzją lek. med. Danuty Woźniak i lek. med. Urszuli Hubel zostałem w dniu 24.08.2015 r. wypisany ze szpitala. Gdybym nie rozpoczął w dniu 20 sierpnia protestu głodowego, okres pozbawienia mnie przez Panią wolności byłby zapewne dłuższy niż cztery dni.

Gdy w dniu 19 sierpnia 2015 r. wydawała Pani Zarządzenie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej zaliczanej na poczet kary pozbawienia wolności – w istocie zatem wyroku skazujący mnie na karę pozbawienia wolności – nie miała Pani wątpliwości co do sprawstwa przeze mnie czynów, za które mnie Pani ściga.

Nabrała ich Pani potem, nie później niż w dniu 4 września 2015 r. wydając Zarządzenia o przeprowadzeniu w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego, o którego przeprowadzenie ja prosiłem Panią ośmiokrotnie od dnia 8 czerwca 2015 r. a mój obrońca z urzędu adw. Wojciech Wandzel pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r.

 

Ad. pkt. III.2, III.3, III.4, str. 2

W dniu 9 września 2015 r. Pani skierowała pismo do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani Krystyny Górzyńskiej o treści, jak zacytowana wyżej – Załącznik 28.

Nie później jednak niż w dniu 4 września 2015 r. wydała Zarządzenie o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego w sprawie przeciwko mnie. Nie później, ponieważ w dniu 04.09.2015 r. sporządzono w.w. Zawiadomienie dla mojego obrońcy z urzędu adw. Wojciecha Wandzela – Załącznik 32.

Także w dniu 4 września 2015 r. sporządzono Wezwanie dla mnie o treści – Załącznik 33: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 04 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 28.09.2016 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 28.09.2015 r. o godz. 08:30 Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie, Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 gab. 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 podejrz: o przest. z art. 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk w celu:

1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Dukato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego. Młodszy Referent Katarzyna Skorupka”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Wezwanie z dnia 4 września 2015 r. – Załącznik 33

 

Uwaga taka sama, jak w przypadku Zawiadomienia z dnia 4 września 2015 r., dla adw. Wojciecha Wandzela, tj. że powinno być: „Po wykonaniu czynności z pkt. 1 i 2 przesłuchanie podejrzanego.” Pkt 3 brzmi bowiem: „Po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 (…).”

Co do meritum, wskazać należy, że z treści dokumentów sporządzonych na Pani zarządzenie, tj. Zawiadomienia z dnia 4 września 2015 r. dla adw. Wojciecha Wandzela o Pani zamiarze przeprowadzenia w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego /Załącznik 32/ i Wezwania dla mnie z dnia 4 września 2015 r. do uczestnictwa w tym eksperymencie /Załącznik 33/, a także z pisma z dnia 9 września 2015 r. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej do red. Krystyny Górzyńskiej, w którym autorka podała – Załącznik 28: „(…) informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej., oczywisty wniosek, że… zanim w dniu 28 września 2015 r. zostanie przeprowadzony zarządzony przez Panią nie później niż w dniu 4 września 2015 r. eksperyment procesowy z moim oraz sierż. sztab. Michałem Dorobą, sierż. sztab Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka udziałem, „tut. Prokuratura”, tj. Pani oraz prokurator rejonowy Małgorzata Lipska, pod której nadzorem Pani prowadzi postępowanie przeciwko mnie, już w dniu 9 września 2015 r. znałyście wyniki tego eksperymentu.

Wiedziałyście, że… je uznacie za negatywne dla mnie. Czyli usprawiedliwiające Pani Zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. o zatrzymaniu mnie w dniu 20 sierpnia i przymusowym doprowadzeniu na obserwację psychiatryczną.

Wiedziałyście Panie, że je uznacie za negatywne dla mnie, bo przecież tylko takie uprawniają Panie do podejmowania działań zmierzających do… do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. /mnie – ZKE/ obserwacji psychiatrycznej.,

Wprawdzie to prokurator rejonowy Małgorzata Lipska ujawniła w piśmie z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej, że przesądzone są – jako dla mnie negatywne – wyniki eksperymentu, który zostanie przeprowadzony w dniu 28.09.2015 r., ale ona nie przekazałaby zacytowanej wyżej informacji red. Krystynie Górzyńskiej bez Pani o wynikach wiedzy. To Pani jest referentem w sprawie i Pani prowadzi postępowanie przygotowawcze. Prokurator rejonowy Małgorzata Lipska li tylko nadzoruje prowadzone przez Panią postępowanie.

Jedyny z tego – że Pani, referent w sprawie przeciwko mnie, a także nadzorująca prowadzone przez Panią postępowanie przygotowawcze prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska do dnia 9 września 2015 r. włącznie podjęłyście działania zmierzające do wykonania postanowienia sędzi K. Kaczmary o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, wiedząc od co najmniej 4 września 2015 r., że na dzień 28 września 2015 r. wyznaczyłyście Panie termin przeprowadzenia eksperymentu procesowego – wniosek, iż nie później niż w dniu 9 września 2015 r. ustaliłyście Panie wyniki eksperymentu procesowego, na którym spotkamy się, Pani, sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, st. post. Marcin Rak, mój obrońca z urzędu adw. Wojciech Wandzel i ja w dniu 28 września 2015 r.

Raz jeszcze, jak na stronie 3 niniejszego pisma, zapytać muszę dokonując zapożyczenia od najwyższych dostojników Rzeczypospolitej Polskiej:

CZYŻEŚCIE OCHU…ŁY?! Względnie: „POJE…ŁO WAS?!”

Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

 

To – dotyczące Pani prokurator Małgorzaty Lipskiej kwalifikacji moralnych, czyli czynienia przez Panie zadość wymogom ustawodawcy w zakresie nieskazitelności Pań charakterów – oczywiście nie jest jedyne pytanie, które należy postawić w związku z ujawnieniem przez prokurator M. Lispką w piśmie z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej że ustaliłyście Panie, jako negatywne dla mnie wyniki eksperymentu procesowego, który odbędzie się w dniu 28 września 2015 r.

Innym jest: po co ten eksperyment w dniu 28 września 2015 r., skoro Pani, prokurator referent w sprawie przeciwko mnie razem ze sprawującą nadzór nad prowadzonym przez Panią postępowaniem przygotowawczym prokurator rejonowy Małgorzata Lipska, nie później niż w dniu 9 września 2015 r. ustaliłyście jego wynik?

Ad. pkt. IV, str. 2

Wskazać należy, że jakkolwiek w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza lek. Danuta Woźniak podała – Załącznik 13: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, 25 sierpnia 2015 r. 4B-5104-24/15 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Uprzejmie informujemy, że pacjent Zbigniew Kękuś ur. 02-05-1958, PESEL /Numer PESEL – ZKE/ zam. /adres – ZKE/ został przyjęty w dniu 20.08.2015 r. w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej tym samym wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano z Oddziału. Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Dotyczy: 2 Ds. 542/14.

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 13

ale z innych dokumentów sporządzonych podczas mojego pobytu w Oddziału 4B jednoznacznie wynika, że jego personel – medyczny i pielęgniarski – prowadził moją obserwację. Sporządzone zostały dokumenty jak:

 1. w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez specjalistę psychiatrę Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”Załącznik 15:
  Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzona w dniu 20 sierpnia

2015 r. przez lek. med. Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”Załącznik 15

 1. sporządzana każdego dnia mojego pobytu w Szpitalu przez lek. med. Danutę Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie” Załącznik 16:

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24

sierpnia 2015 r. przez lek. med. Danutę Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie”Załącznik 16

 1. sporządzana każdego dnia mojego pobytu w Oddziale „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”, której autorzy wielokrotnie użyli sformułowania „obserwacja” – Załącznik 17:

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24

sierpnia 2015 r. „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”Załącznik 17

 

Wyżej wymienione dokumenty stanowią dowody, że podczas mojego pobytu w dniach 20 – 24 sierpnia 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie byłem obserwowany przez personel medyczny i pielęgniarski.

Pani chce mnie poddać drugi raz obserwacji psychiatrycznej na podstawie tego samego, wykonanego w okresie 20 do 24 sierpnia 2015 r. postanowienia SSR Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2015 r.

 

Wskazać należy, że SSR Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie z dnia 16 października 2015 r. na wniosek biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli, zamieszczony przez nich w Opinii sądowo-psychiatrycznej sporządzonej w dniu 3 czerwca 2014 r. Biegli sporządzili tę Opinię po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r., na które zostałem doprowadzony przez Policję w związku ze sprawą rozpoznawaną przeciwko mnie p od dnia 14.11.2006 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 407/13.

Moje spotkanie z biegłymi K. Bilską – Zarembą i M. Patlą w dniu 7 maja 2014 r. trwało kilka – z całą pewnością mniej niż dziesięć – minut. Poza trwającymi po kilkadziesiąt sekund przywitaniem i zajęciem miejsc oraz pożegnaniem i opuszczeniem świetlicy Biura Przepustek Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, gdzie spotkaliśmy się, polegało na złożeniu przeze mnie do protokołu spotkania oświadczenia dotyczącego w.w. sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13. . Biegli podali w Opinii – Załącznik 34: Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów):
Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach spray SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 34

 

Po złożeniu przeze mnie zacytowanego wyżej oświadczenia i jego zaprotokołowaniu przez biegłą K. Bilską – Zarembę, biegli zakończyli nasze spotkanie. Na jego podstawie sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo – psychiatryczną, w której podali – Załącznik 34: „03.06.2014 r. Kraków Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SĄDOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie, dotycząca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalności i zdolności do udziału w toczącym się postępowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kękuś, s. (…) ur. 02.05.1958 r. w Krakowie, zameldowanego w Krakowie (…) zamieszkałego w Krakowie (…), obywatela polskiego, o wykształceniu wyższym, stanu wolnego, ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majątku, niekaranego.

Dane z akt sprawy:
Zbigniew Kękuś podejrzany jest o to, że:

W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty ubezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta /imię, nazwisko, stopień – ZKE/ w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji tj. o p-stwo z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 2 kk

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego dnia 06.05.2014 roku nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień.

Dane od opiniowanego:
Zbigniew Kękuś został doprowadzony na badanie sądowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwój policji.
Badanie miało miejsce w gabinecie badań Oddziału Psychiatrii Sądowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów):/oświadczenie, jak wyżej – ZKE/

Stan psychiczny:
W kontakcie słownym logicznym,
rozmawia niechętnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujący, wypowiedzi wielowątkowe, sugerujące przeżywanie doznań urojeniowych z kręgu urojeń prześladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lęk (psychotyczny?) że informacje przez niego podane zostaną użyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napięty, drażliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne żywe, często nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spiętrzeń afektu.

WNIOSKI

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne nie jesteśmy w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości podstawowe znaczenia dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą określić m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 34

 

Jeśli nie odpowiadałem na pytania, to – co oczywiste – nie mogło być z mojej strony wypowiedzi wielowątkowych.

Oświadczenie, które złożyłem też trudno nazwać monologiem lub wypowiedzią wielowątkową. W najkrótszy – uważam – z możliwych sposób przedstawiłem najważniejsze fakty z w.w. rozpoznawanej od dnia 14.11.2006 r. sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13

Przesłuchiwani w dniu 16 października 2014 r. przez SSR K. Kaczmarę biegli K. Bilska – Zaremba i M. Patla poinformowali Sąd, że sporządzili Opinię z dnia 03.06.2014 r. na postawie obserwacji mojej mimiki i gestów. SSR K. Kaczmara podała w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 11: „Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14 – Załącznik 11

 

Poproszeni przeze mnie podczas posiedzenia prowadzonego przez sędzię K. Kaczmarę o podanie przykładów moich zachowań uzasadniających taką o mnie opinię biegli odmówili, bo… zapomnieli, a SSR K. Kaczmara oddaliła mój wniosek o dopuszczenie dowodu z protokołu/notatki ze spotkania ze mną w dniu 7 maja 2014 r. Biegły M. Patla poinformował sędzię K. Kaczmarę, że nie pamięta, biegła K. Bilska-Zaremba potaknęła, że ona też, a sędzia K. Kaczmara oddaliła mój wniosek, co poświadcza zapis Protokołu: „Przewodniczący uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jak to nie mające znaczenia…? Przecież na podstawie moich zachowań biegli sporządzili wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

 

Biegli K. Bilska – Zaremba i M. Patla podali w Opinii z dnia 03.06.2015 r. – Załącznik 34: 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczeniasugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

Gdy na temat zdiagnozowanego u mnie przez biegłych podejrzenia schizofrenii rozmawiałem podczas zorganizowanego mi przez Panią pobytu w dniach 20 do 24 sierpnia br. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie z jego Ordynator, lek. med. Danutą Woźniak, ta poinformowała mnie, że schizofrenię diagnozuje się u mężczyzn do 25 roku życia. Po wypisaniu mnie ze Szpitala zweryfikowałem wiarygodność tej informacji. Pani lek. med. Danuta Woźniak miała rację. Oto wyniki moich poszukiwań w Internecie:

 1. Prof. Barosz Łoza /prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/, prof. Agata Szulc /kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/, rozmowa: Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 21 milionów ludzi na świecie cierpi na schizofrenię. W większości przypadków choroba rozwija się między 15. a 30. rokiem życia.

Źródło: http://www.biznes.newseria.pl/news/70_proc_osob,p911254614

 1. Stanisław Porczyk: 60-70% zachorowań następuje przed 30 r.ż. Objawy narastać mogą szybko (przez kilka, kilkanaście dni) albo miesiącami a nawet latami. Jednak u 2/3 chorych od momentu ujawniania się pierwszych objawów do ich pełnego rozwinięcia upływa nie więcej niż pół roku.”
  Źródło: http://online.synapsis.pl/Schizofrenia-podstawowe-informacje/Przebieg-schizofrenii.html
 2. Joanna Borowiecka-Kluza: „Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1%. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.–24. roku życia) niż kobiety (25.–34. rokiem życia).”

Źródło: http://psychiatria.mp.pl/choroby/78549,schizofrenia

 1. Kamila Drozd: „Wieloletnie obserwacje i badania, mające na celu wykazać, jak rozwija się schizofrenia, udowodniły, że najwcześniejsze objawy schizofrenii pojawiają się we wczesnej fazie dorosłości. U mężczyzn okres ten przypada zazwyczaj między 18. a 22. rokiem życia. Nieco później wyznacza się go u kobiet. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia.”

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/objawy-schizofrenii

 1. Psychiatria.pl, artykuł: „Ryzyko zachorowania na całym świecie ocenia się na ok. 1 % i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje zwykle pomiędzy 15-25 rż., natomiast u kobiet odpowiednio: 25-35 rż.”
  Źródło: http://www.psychiatria.pl/artykul/zaburzenia-schizofreniczne/625.html

itd.

Nie ma innych stanowisk w kwestii zachorowalności na schizofrenię ponad te, że jej pierwsze objawy pojawią się u mężczyzn najpóźniej w 30 roku życia. Miała rację Ordynator Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Danuta Woźniak.

Ponieważ biegli sądowi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla zdiagnozowali u mnie podejrzenie schizofrenii w 56 roku życia, pozwolę sobie przedstawić kilka informacji o mnie z okresu, gdy mężczyźni zapadają na schizofrenię.

 1. W 1982 r. – w wieku 24 lat – ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Władze AE złożyły mi ofertę pracy na stanowisku asystenta profesora. Pracowałem na Uczelni, w Katedrze Ekonomiki Przemysłu, przez 10 lat, do 1992 r., w tym czasie m.in.:
 1. prowadziłem zajęcia dydaktyczne z łącznie kilkoma tysiącami studentów,
 2. byłem uczestnikiem zespołów realizujących prace na zlecenie agend rządowych i zakładów przemysłowych,
 3. współpracując z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym /PTE/ oraz Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierowania /TNOiK/ prowadziłem szkolenia – oraz byłem kierownikiem grup szkoleniowych – dla kadr przedsiębiorstw przemysłowych z siedzibami zarządów w Małopolsce,
 4. pisałem artykuły publikowane w czasopismach ekonomicznych o zasięgu ogólnopolskim, „Przegląd Techniczny”, „Gospodarka Materiałowa”, „Gospodarka Planowa”, „Przegląd Organizacji” oraz w „Zeszytach Naukowych AE”,
 5. w latach 1989 r. – 1991 uzyskałem trzykrotnie indywidualną Nagrodę Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej,
 6. w nagrodę za wyniki pracy, w 1992 r. władze Akademii Ekonomicznej w Krakowie wysłały mnie na studia do Tilburga organizowane przez Tilburg University, University of Antwerp i VLEKHO Brussels w ramach sponsorowanego przez Unię Europejską Programu Tempus.
 1. W 1992 roku uzyskałem tytuł doktora nauk ekonomicznych.
 2. W 1992 r., w 34 roku życia, zrezygnowałem – z przyczyn finansowych, miałem na utrzymaniu niepracującą zonę i dwoje dzieci – z pracy na Uczelni i podjąłem pracę w Coca-Cola Polska sp. z o.o.

 

W wieku 34 lat i później nie mogłem już zachorować na schizofrenię. Z tzw. „ostrożności procesowe” nadmienię jednak, że przez następnych kilkanaście lat pracowałem – korzystając z ofert składanych mi przez firmy świadczące usługi z zakresu doradztwa personalnego – na kierowniczych stanowiskach w kilku przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych, zarządzałem zespołami pracowników liczącymi setki osób oraz budżetami o wartości wielu miliardów złotych.

Karierę zawodową zakończyli mi – przez sporządzenie niesłusznego aktu oskarżenia, a potem wydanie niesłusznego, skazującego mnie wyroku – prokuratorzy i sędziowie zaangażowani w w.w. postępowanie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13.

 

Najpewniej z tej przyczyny, że schizofrenię diagnozuje się u mężczyzn do 25 roku życia, celem uwiarygodnienia zawartej w Opinii „diagnozy” o moich rzekomo – zdiagnozowanych na podstawie obserwacji przez kilka minut mojej mimiki i gestów – zaburzeniach psychicznych „być może z kręgu schizofrenii”, biegli podali także, że analizowali moje uprzednie leczenie – Załącznik 34:„analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Przesłuchiwani w dniu 16 października 2014 przez sędzię Katarzynę Kaczmarę przyznali się jednak – Załącznik 35: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 35

 

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla nie podali w Opinii, że – na przykład – słyszeli o moim uprzednim leczeniu. Podali, że… analizowali moje uprzednie leczenie – Załączniki 34: „analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia (…)”.

Mnie zarzucili urojenia, choć nie potrafili – bo zapomnieli… – podać choć jednego przykładu takowych.

Ich samych oczywiste urojenie o ich rzekomej analizie mojego rzekomego uprzednio leczenia – co miało być dowodem stwierdzonej przez nich u mnie w 56 roku życia, a diagnozowanej u mężczyzn do 25 roku życia schizofrenii – nazwał biegły Mariusz Patla przejęzyczeniem, a biegła Katarzyna Bilska – Zaremba potaknęła, że ona także się przejęzyczyła.

Na piśmie.

Dwa razy, bo to samo „przejęzyczenie” – „analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia (…)”.biegli zamieścili także w Opinii sądowo – psychiatrycznej sporządzonej w dniu 5 czerwca 2014 r. na potrzebę w.w. sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt 2 K 407/13.

Podkreślić należy, że przyznawszy się obecności SSR K. Kaczmary, że się „przejęzyczyli”, biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla nie usunęli ze sporządzonej przez nich Opinii sądowo-psychiatrycznej polegającego nieprawdzie zapisu: :„analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia (…).” Ten wciąż tkwi w Opinii – Opiniach – stanowiąc ogromne dla mnie zagrożenie w przypadku kolejnego ewentualnie wszczętego przeciwko mnie postępowania.

 

Wskazać należy, że lek. med. Danuta Woźniak jest Ordynatorem Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, a zarazem Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa tego Szpitala. Jest także biegłą sądową z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jeśli Pani zamierza poddać mnie po raz drugi obserwacji psychiatrycznej, wnoszę o uprzednie skierowanie wniosku do lek. med. Danuty Woźniak oraz do lek. med. Urszuli Hybel o sporządzenie Opinii sądowo – psychiatrycznej na podstawie obserwacji, której byłem poddawany w Oddziale 4B w.w. Szpitala w okresie 20 – 24.08.2015 r.

Biegli K. Bilska – Zaremba i M. Patla sporządzili takową – Załącznik 34 – na podstawie kilkuminutowej rozmowy ze mną podczas spotkania w dniu 7 maja 2014 r.

W Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie spędziłem cztery dni obserwowany przez jego personel medyczny i pielęgniarski, rozmawiałem przez łącznie kilka godzin z lek. med. Danutą Woźniak i lek. med. Urszulą Hybel.

Moje rozmowy z lek. med. Szczepanem Ligarą i lek med. Janem Strokoszem nie były krótsze, niż to w dniu 7 maja 2014 r. z lek. med. Katarzyną Bilską – Zarembą i dr. Mariuszem Patlą, na podstawie którego oni sporządzili Opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r.

Skoro moja trwająca kilka minut rozmowa w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi Katarzyną Bilską – Zarembą i Mariuszem Patlą była badaniem – przeprowadzonym bez mojej zgody – na podstawie którego biegli sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo – psychiatryczną /Załącznik 34/, tym bardziej jako badania należy potraktować trwające łącznie kilka godzin wywiady ze mną prowadzone przez lek. med. Danutę Woźniak i lek. med. Urszulę Hybel. Jako badania można potraktować także kilkuminutowe wywiady, które ze mną przeprowadzili lek. med. Szczepan Ligara i lek. med. Jan Strokosz.

Wskazać należy, że w dokumencie „Historia choroby – Obserwacje lekarskie” podano m.in. – Załącznik 16: Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Historia choroby – Obserwacje lekarskie Jednostka: 4B – Oddz. Psychiatryczny Kraków – Podgórze I Nazwisko imię: Kękuś Zbigniew (…) Nr ks. oddz.: IV B/01654/2015 Nr ks. gł.: 467195 W szpitalu od: 20-08-2015 do 24-08-2015 Rozpoznania Z04.6 Zasad. Obserwacja sądowo-psychiatryczne Opis: (…) 21-08-2015 Pacjent w logicznym kontakcie, wszechstronnie zorientowany prawidłowo. W zachowaniu dostosowanym, spokojny. Pozwolił na zmierzenie podstawowych parametrów, CTK 148/95, Tętno 75/min, temp. B36,3. Dolegliwości nie zgłasza. Konsekwentnie odmawia przyjmowania posiłków i płynów. W Oddziale aktyny, chętnie nawiązuje kontakt z innymi pacjentami.

23-08-2015 Pacjent w logicznym kontakcie, chętnie nawiązuje rozmowę. CTK 128/95 T89/min. Od dnia wczorajszego przyjmuje płyny p.o. dzisiaj pije sok. Nadal konsekwentnie odmawia posiłków. (…)”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24

sierpnia 2015 r. przez lek. med. Danutę Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie” Załącznik 16

 

Byłem zatem poddawany obserwacji.

 

W następstwie przeprowadzonego ze mną w dniu 20 sierpnia 2015 r., trwającego ok. 90 minut wywiadu lek. med. Urszula Hybel sporządziła liczący niemal dwie strony, zapisany najmniejszą czcionką dokument „Historia choroby – badania przedmiotowe”, w którym podała m.in. – Załącznik 15:Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Historia choroby – Badania przedmiotowe Nazwisko imię: Kękuś Zbigniew (…) Badania przedmiotowe: 20-08-2015 (…) Stan psychiczny; orientacja prawidłowa, kontakt rzeczowy, ma poczucie niesprawiedliwości dotyczących jego praw obywatelskich, urojeń wprost nie wypowiada omamom przeczy śpi dobrze, nastrój i napęd w normie, nigdy nie miał prób samobójczych, wielomowny, dużo i chętnie opowiada o swojej sprawie karnej, bez zaburzeń nastroju.

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzona w dniu 20 sierpnia

2015 r. przez lek. med. Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”Załącznik 15

 

Byłem zatem badany. Odpowiadałem na zadawane mi pytania. Udzielałem wyjaśnień.

Kilkukrotnie, za każdym razem, gdy mnie o to proszono, wyrażałem zgodę na przeprowadzenie przez lekarzy moich badań w formie – jak ta, z której skorzystali w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska – Zaremba i Mariusz Patla na potrzebę sporządzonej przez nich w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej – wywiadów prowadzonych ze mną. Wielokrotnie rozmawiałem także z Paniami pielęgniarkami, które się mną opiekowały podczas zorganizowanego mi przez Panią, pod nadzorem prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, pobytu w Szpitalu.

 

Ad. pkt. V, VI, str. 2

Wskazać należy, że w jednej sprawie nie mogą orzekać jako właściwe miejscowo dwa sądy. A tak właśnie jest w sprawie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową dla Krakowa Krowodrzy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Do zdarzenia, które skutkuje przedstawieniem mi zarzutów w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 doszło w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.

Art. 35 § 1 k.p.k. stanowi: Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi.”

Na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny podano:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Właściwość terytorialna Wydział II Karny

 

RODZAJ NAZWA ULICY OBSZAR
UL. KRÓLEWSKA Cała

 

Źródło: http://www.krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-381

 

Jeśli cała ulica Królewska w Krakowie znajduje się w obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, a do zdarzenia, skutkującego przedstawieniem mi zarzutów doszło w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Królewskiej 4, to znaczy, że właściwym miejscowo do rozpoznawania sprawy przeciwko mnie jest ten właśnie Sąd.

Dowodami słuszności mojego stanowiska są dwa zarządzenia o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Wydał je – w dniu 12 maja 2014 r. oraz w dniu 25 czerwca 2015 r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny.

Postanowienie z dnia 16 października 2014 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wydał Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny.

Wniosek z podanych wyżej faktów, że właściwym miejscowo do rozpoznawania sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 były naprzemiennie:

 1. w dniu 12 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny
 2. w dniu 16 października 2014 r. był Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny
 3. w dniu 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny

 

To chyba nie jest normalne…

Jak wspomniałem, w tej samej sprawie nie mogą orzekać jako właściwe miejscowo naprzemiennie dwa sądy. W sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny.

Postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, wydała sędzia niewłaściwego miejscowo Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara.

Postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, jest więc dotknięte nieważnością.

 

xxx

 

Na zakończenie przedstawię, jaki wpływ wykonanie przez Policję Pani Zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. o zatrzymaniu mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. i przymusowym doprowadzeniu do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego Krakowie miało na moje zdrowie.
Przedstawię go na przykładzie wyników badania mojego ciśnienia. Moje normalne ciśnieniewynosi niezmiennie, od… zawsze, ok. 120/80. W sporządzonej w dniu 24.08.2015 r., gdy mnie wypisywano ze Szpitala Epikryzie podano – Załącznik 2: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Karta informacyjna leczenia szpitalnego Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I

Nazwisko i imię: Kękuś Zbigniew urodzony: 02-05-1958 Adres /adres – ZKE/ PESEL /Nr PESEL – ZKE/ Pacjent przebywał w szpitalu: od 20-08-2015 do 24-08-2015

Rozpoznanie: Z04.06 Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Wyniki badań laboratoryjnych:
RR
-188/107; 145/100, 155/97; 144/06, 128/95 (24.08.2015r.) mmHg

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r. –

Załącznik 2

 

Lekarze, którzy sprawowali nade mną opiekę oraz Panie pielęgniarki byli bardzo zaniepokojeni moim wysokim, spowodowanym niewątpliwie zatrzymaniem mnie – z każdym kolejnym dniem mojego pobytu w Szpitalu wracało do normy – ciśnieniem.

Pani w tym czasie, gdy ja pozbawiony przez Panią wolności przebywałem w okresie 20 – 24.08.2015 r. w szpitalu psychiatrycznym – w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. SK 50/06, skazała mnie Pani na karę pozbawienia wolności w warunkach co najmniej tak dotkliwych, jak tymczasowe aresztowanie – przychodziła na osiem godzin do pracy. Najpewniej zadowolona z siebie, tj. ze sposobu wypełniania przez Panią obowiązków prokuratora oraz roty złożonego przez Panią ślubowania:

 

Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora Generalnego według następującej roty:

Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości“; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: “Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 45.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

 

Przypomnę także, że pismami z m.in. 03.07.2015 r., 13.07.2015 r. i 23.07.2015 r. informowałem Panią, uprzedzałem, że w przypadku zatrzymania mnie przez Policję i przymusowego doprowadzenia do szpitala na obserwację psychiatryczną, natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocznę protest głodowy i będę go kontynuował do dnia wypisania mnie ze szpitala.

Zatrzymany przez Policję w dniu 20.08.2015 r. na podstawie Pani Zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. /Załącznik 36/ i doprowadzony do Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. d. J. Babińskiego w Krakowie tak właśnie uczyniłem. Natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocząłem protest głodowy, przez dwa pierwsze dni pobytu w Szpitalu nie jadłem i nie piłem, w trzecim dniu, uległszy namowom lekarzy, pielęgniarek i znajomych, którzy mnie odwiedzali zacząłem pić. Nie jadłem do 24.08.2015 r., gdy mnie wypisano ze Szpitala.

Dopiero po odbyciu przeze mnie nałożonej na mnie przez Panią kary pozbawienia mnie wolności, tj. wypisaniu mnie ze Szpitala, Pani wydała – w szesnastym miesiącu prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza postępowania przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 wszczętego w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę – zarządzenie o przeprowadzeniu w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego.

Prokurator rejonowy Małgorzata Lipska ujawniła pismem z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej, że wyniki tego eksperymentu trzy niespełna tygodnie… przed jego przeprowadzeniem uznałyście Panie – pani i prokurator Małgorzata Lipska – za negatywne dla mnie.

 

xxx

 

W załączeniu przesyłam – Załączniki 1 – 27 – m.in. kserokopie wszystkich dokumentów /ponieważ z powodu procedowania przez prokuratora Bartłomieja Legutkę, Panią oraz dwie kolejne prokurator rejonowe dla Krakowa Krowodrzy, Agatę Chmielarczyk-Skibę i Małgorzatę Lipską zostaną także umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, zanonimizowałem niektóre z nich przez usunięcie imion i nazwisk ich autorów/:

 1. sporządzonych przez personel medyczny i pielęgniarski Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w związku z wykonaniem wydanego przez sędzię – niewłaściwego miejscowo – Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny SSR Katarzynę Kaczmarę postanowienia z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie,
 2. dostarczonych Oddziałowi 4B w związku z postanowieniem jak wyżej.

 

W żadnym z nich żaden z obserwujących mnie i badających – wywiady – lekarzy nie stwierdził, że ma jakiekolwiek wątpliwości co do stanu mojego zdrowia psychicznego. Z żadnego z nich nie wynika, żeby którykolwiek z lekarzy, który te dokumenty sporządził miał jakiekolwiek wątpliwości co do stanu mojego zdrowia psychicznego.

Pani, razem z prokuratorem rejonowym Małgorzatą Lipską podjęłyście jednak działania zmierzające do wykonania… drugi raz postanowienia SSR Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r.

Podjęłyście je Panie znowu świadome, że wykonanie tego postanowienia, tj. po raz drugi pozbawienie mnie wolności, skutkować będzie m.in. przymusowym dokarmianiem mnie. Wiedząc bowiem, że nie popełniłem czynów przypisanych mi przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r., co do których popełnienia ich przeze mnie Pani nabrała wątpliwości w dniu 4 września 2015 r. i wydała Zarządzenie o m.in. przeprowadzeniu w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego, którego wyniki uznała Pani w dniu 9 września 2015 r. lub wcześniej za negatywne dla mnie, umieszczony przez Panią ewentualnie znowu w szpitalu psychiatrycznym, także rozpocznę prowadzenie protestu głodowego, który będę kontynuował do dnia wypisania mnie.

 

Nie znając jeszcze jego wyników, do dnia 9 września 2015 r. podjęła Pani – razem z nadzorującą prowadzone przez Panią postępowanie prokuratorem rejonowym Małgorzatą Lipską – działania, o których prokurator M. Lipska tak poinformowała red. Krystynę Górzyńską – Załącznik 28: „W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w szczególności maila z dnia 7 września 2015 r. informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej.

 

W związku z powyższym, przypominając, że:

 

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

oraz że

Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:  od 1 do 67 do ściągnięcia

1 – 27 kserokopie dokumentów wydanych mi w dniu 18 września 2015 r. przez kierownictwo Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr.

J. Babińskiego w Krakowie, z tego Załączniki:

2. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r.

11. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w

Krakowie, Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt IX Kp 300/14

13. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury

Rejonowej Kraków Krowodrza

15. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzona w dniu 20 sierpnia

2015 r. przez lek. med. Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”

16. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24 sierpnia 2015 r. przez lek. med. Danutę

Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie

17. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24

sierpnia 2015 r. „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”

(…)

28. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 9 września

2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej

29. Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział 4B, zlecenie Ordynator Danuty Woźniak przyjęcia opłaty

30. Szpital Specjalistyczny im dr. J. Babińskiego w Krakowie, paragon fiskalny z dnia 18 września

2015 r.

31. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia 3 sierpnia 2015 r.

32. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 4 września 2015 r. do adw. Wojciecha Wandzela

33. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Wezwanie z dnia 4 września 2015 r.

34. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych lek. Mariusza Patli i lek.

Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.

35. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K

36. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds/542/14, Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2015 r.

37. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Zarządzenie prokurator Doroty

1 „CZYŻEŚCIE OCHU…LI?!”«Względnie: Poje…ło was?! Rodzaj nieformalnej apelacji podejmowanej przez młodego chłopaka w sprawie Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja, spod dużego palca»; „TRZEPANIE ŻONY”«Kontrola skarbowa u Moniki, czyli małżonki Lolo Pindolo. Blokuje ją młody chłopak. patrz też: wsadzą mnie do więzienia, k…!, rutynówka i zadaniówka», „ZAMKNĄĆ RYJA” «Socjotechniczne metody zarządzania sytuacją kryzysową. Zalecane Lolo Pindolo, który nie potrafi się zdecydować, skąd ma szwajcarski zegarek za 20 500 zł, przez co „ludziom się już zupełnie popier…liło»; „SPOD DUŻEGO PALCA”«Uproszczona metoda wpisywania danych w oświadczeniu majątkowym Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja».

2 Zawsze uważałem, że używanie wulgaryzmów jest dowodem chamstwa. Musiałem zmienić zdanie, bo gdy kreujący nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze największej oglądalności – w sobotnie przedpołudnie, gdy telewizję oglądają dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie śniadanie mistrzów, powiedział: „Jeśli liberałowie PiS-owscy przystąpiliby do Platformy, mielibyśmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie śniadanie mistrzów”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieślik perswadował czytelnikom „Newsweeka”, że Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporządził mowę obrończą, której nadał tytuł „O wyższości k … nad kuźwą” i w której powołał się nawet na Jana Kochanowskiego. Obwieścił: „Wiem, że się teraz narażę na oskarżenie, że popieram schamianie polszczyzny, ale naprawdę k … Mellera zupełnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przykłady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodzą, że trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata. (…) Dawne elity ulegają erozji i przestają obowiązywać inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupełnie zanikło poczucie językowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k …, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.”Źródło: Mariusz Cieślik, „O wyższości k … nad kuźwą”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.