Rzeczpospolita opresyjna – jak prokurator C. Kwiatkowski z mł. asp. P. Lasotą prokuratorowi B. Legutko usługę ścigania mnie świadczą

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Prezentuję – na przykładzie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego i mł. asp. Patryka Lasoty z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – na czym w praktyce polega przez podwładnych Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta realizacja nadrzędnych celów funkcjonowania opłacanych przez podatnika prokuratorów:

„Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Prokurator Batłomiej Legutko wszczął w dniu 6 maja 2014 r. postępowanie w sprawie, o której informowałem Państwa w poprzednich e-mailach. Nie ma chyba prawa, którego nie naruszyłby, nie ma chyba prawa możności z którego skorzystania nie pozbawiłby mnie prowadząc tę sprawę.

Jak to niektórzy prokuratorzy – niektórzy sędziowie i Rzecznicy Praw Obywatelskich, jak prof. Andrzej Zoll też tak mają – że celem uniknięcia odpowiedzialności za naruszanie prawa wykonał tzw. „ucieczkę do przodu”. Poczuł się przeze mnie znieważony.

Znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – jest wprawdzie ścigane z oskarżenia prywatnego, ale … od czego są koledzy prokuratorzy. Prokurator Cezary Kwiatkowski z Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze postanowił wyświadczyć prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce usługę – na koszt państwa, niektórych Adresatów niniejszego e-mail’a, którzy pracują na utrzymanie funkcjonariuszy publicznych – nieodpłatną usługę ścigania mnie za jego znieważenie z oskarżenia publicznego. Uznał, że leży to w interesie społecznym.

Nie wiem, dlaczego tak uznał – Bartłomiej Leutko nie jest osobą niedołężną, nie potrafiącą zadbać o swoje interesy, wręcz przeciwnie, jest prokuratorem, tym bardziej zatem powinien sporządzić prywatny akt oskarżenia jeśli czuje się przeze mnie znieważony – ponieważ nie znam treści wydanego przez niego postanowienia o objęciu ściganiem z urzędu ściganego z oskarżenia prywatnego znieważenia przeze mnie prokuratora B. Legutko.

Mam nadzieję, że mi nie odmówi doręczenia jego kopii prokurator C. Kwiatkowski.

Życzliwy prokuratorowi B. Legutce prokurator C. Kwiatkowski prowadzi postępowanie przeciwko mnie razem z mł. asp. Patrykiem Lasotą z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Mł. asp. P. Lasota wzywał mnie nieprawidłowo przez wiele miesięcy do stawiennictwa celem przesłuchania mnie w charakterze podejrzanego, albo kierował do mnie prawnie wadliwe – sprzeczne z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. – wezwania.

Jeśli – na przykład – odebrałem w dniu 3 kwietnia 2015 r., w zgodzie z prawem o podwójnym awizowaniu, wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. to było oczywiste, że nie mogłem się stawić w terminie, który mi wyznaczył mł. asp. P. Lasota.

Jedno z wezwań mł. asp. P. Lasota przyniósł mi osobiście. To było z kolei sporządzone w sprzeczności z prawem dotyczącym wzywania. Zapytany przeze mnie, dlaczego sam się fatygował – art. 131. § 1 stanowi: „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności przez Policję.” – odpowiedział, że ja nie odebrałem wezwania, które mi wysłał. Sprawdziłem w urzędzie pocztowym. Okazało się, że mnie okłamał mł. asp. P. Lasota bo urząd nie zwrócił żadnej przesyłki listowej kierowanej do mnie, w tym przez Policję.

Złożyłem wniosek o wyłączenie mł. asp. P. Lasoty. Nie został rozpoznany, ale mł. asp. P. Lasota wreszcie prawidłowo mi doręczył prawidłowo sporządzone wezwanie. Na dzień 20 sierpnia br.

Stawiłem się w KMP w Krakowie i – w okolicznościach opisanych w pismach załączonych do niniejszego e-mail’a – zostałem… zatrzymany przez Policję i odwieziony na obserwację psychiatryczną do Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie w sprawie wszczętej przeciwko mnie przez prokuratora B. Legutkę. Następczyni w niej prokuratora B. Legutko, prokurator Dorota Baranowska skorzystała z okazji wykreowanej przez mł. asp. Patryka Lasotę.

Co dziwne, on sam oraz nadzorujący prowadzone przez niego postępowanie prokurator Cezary Kwiatkowski z niej nie skorzystali.

Dlaczego uważam, że to dziwne?
Bo zaraz po tym, gdy mnie w dniu 24 sierpnia 2015 r. wypisano ze Szpitala, w dniu 27 sierpnia prokurator C. Kwiatkowski wydał postanowienie o… zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie o znieważenie prokuratora B. Legutki.

Dlaczego mnie nie zatrzymano w tej sprawie w dniu 20 sierpnia, gdy byłem w KMP? Dlaczego po tym, gdy mnie zatrzymała Policja w KMP w Krakowie w sprawie przeciwko mnie wszczętej przez prokuratora B. Legutkę i kontynuowanej przez prokurator B. Legutkę nie doprowadzono mnie na przesłuchanie do… czekającego na mnie w KMP w Krakowie mł. asp. Patryka Lasoty?
Dlaczego skoro pozbawiono mnie wolności i umieszczono w Szpitalu nie stawił się tam mł. asp. Patryk Lasota celem przesłuchania mnie?
Prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego najwyraźniej przecież „gonią” przecież terminy.

Jak wspomniałem, trzy dni po wypisaniu mnie ze Szpitala wydał postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie, ze skutkami w postaci poszukiwania mnie w dniu 2 września i 10 września 2015 r. w mieszkaniu mojej matki.

W dniu 10.09.2015 r. mł. asp. Patryk Lasota osobiście – razem z dwoma innymi policjantami – stawił się u niej. Żeby ją poinformować, że jeśli ja do niego nie zadzwonię, to on roześle za mną list gończy.

Odgrywa się mł. asp. Patryk Lasota na mojej 79-letniej matce za złożony przeze mnie m.in. wniosek o jego wyłączenie.

Powyżej zadałem pytania, „dlaczego…?”
Odpowiedź mi, że dlatego, iż ja – jak się okazuje – źle wypadam w relacjach z funkcjonariuszami publicznymi lub osobami świadczącymi im usługi – jak biegli sądowi – tylko wtedy, gdy ja jestem sam, a ich kilkoro.

Jedna z takowych – z funkcjonariuszami Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Michałem Dorobą, sierż. sztab. Pawłem Lewkowiczem i st. post. Marcinem Rakiem, którzy zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. wykonując polecenie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój w sprawie przeciwko mnie, którą Sąd w Dębicy rozpoznaje od dnia 14 listopada 2006 r., w tym po dwóch wydanych we wrześniu 2010 r. oraz w styczniu 2012 r. na moją korzyść wyrokach wznowieniowych od raz już wydanego skazującego mnie wyroku z grudnia 2007 r. – zakończyła się dla mnie umieszczeniem mnie w dniu 20 sierpnia br. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w postępowaniu o umieszczenie mnie w nim wszczętym przez prokuratora B. Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. po beztroskim, bezrefleksyjnym, z naruszeniem prawa określonego w art. 7 k.p.k.

„Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania

oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

zapoznaniu się przez niego w dniu 6 maja 2014 r. z niespójnymi, niekonsekwentnymi, wykluczającymi się nawzajem zeznaniami złożonymi w dniu 5 maja 2015 r. godz. 18:45 – 19:40 przez sierż. sztab. Michała Dorobę, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka.

Zatrzymany po raz kolejny przez Policję znowu mogę przecież… dowiedzieć się potem, że zachowałem się w sposób, który musi – to zdaje się być imperatywem dla niektórych prokuratorów i sędziów i – skutkować umieszczeniem mnie w szpitalu psychiatrycznym na etapie prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego.

Niektórzy, obdarowani przywilejami związanymi z posiadaną przez nich władzą, mocno nimi zdemoralizowani funkcjonariusze w służbie publicznej całkowicie zapomnieli, że:

„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej o takowych w pismach załączonych do niniejszego e-mail’a i skierowanych przeze mnie do prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego oraz do jego przełożonej, prokuratora rejonowego dla Krakowa Podgórza Elżbiety Doniec.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 18 września 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Cezary Kwiatkowski

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

Sygn. akt:

1. Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze:5 Ds. 153/14

2. Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy: L. dz.MD.5601.40.15

Dotyczy:

I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, dlaczego Adresat niniejszego pisma, referent w sprawie do sygn., akt 5 Ds. 153/14, nie wydał Policji polecenia zatrzymania mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. , gdy stawiłem się w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 na Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty.

II. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – kopii postanowienia o objęciu ściganiem z oskarżenia publicznego czynu prywatnoskargowego znieważenia /art. 216 § 1 i §2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.

III. Wniosek o uchylenie postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – sygn. akt 5 Ds. 153/14.

IV. Wniosek o umorzenie postępowania przeciwko mnie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

V. Wniosek – w przypadku kontynuowania ścigania mnie za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko – o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu, adw. Wojciecha Wandzela – adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków

VI. Wniosek – w przypadku kontynuowania ścigania mnie za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko – o wydanie polecenia mł. asp. Patrykowi Lasocie sporządzenia prawidłowego, w oparciu o przepis art. 129 § 1 k.p.k., wezwania dla mnie do stawiennictwa celem przesłuchania mnie oraz jego prawidłowego doręczenia mi przez operatora pocztowego.

VII. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma –wyjaśnienia, dlaczego funkcjonariusza Policji mł. asp. Patryka Laosty prowadzącego pod nadzorem Adresata niniejszego pisma dochodzenie w sprawie przeciwko mnie nie dotyczą przepisy o wyłączenie.

VIII. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, z mocy którego przepisu prawa mł. asp. Patryk Lasota poinformował osobiście moją matkę w dniu 10 września 2015 r., że roześle za mną list gończy.

IX. Zawiadomienie, że:

1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze prowadzi razem z Wydziałem Dochodzeniowo –Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie postępowanie przeciwko mnie w sprawie o znieważenie prokuratora – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.

Znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – jest z mocy prawa określonego w art. 216 § 5 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego.

Przez kilka miesięcy prowadzący dochodzenie w w.w. sprawie pod Pana nadzorem mł. asp. Patryk Lasota doręczał mie nieprawidłowo, nieprawidłowo – tj. w sprzeczności z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. – sporządzone Wezwania do stawiennictwa celem przesłuchania mnie. W związku z powyższym, pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do jego przełożonego, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika złożyłem: „Kraków, dnia 13 maja 2015 r. 30-019 Kraków Pan insp. Janusz Barcik Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15 Dotyczy:

I. Wniosek o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty od rozpoznawania sprawy do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15 z przyczyn podanych w Zawiadomieniu, jak w pkt. II.

II. Zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krystyny Kowalczyk zawiadomienia: „o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”

III. Wniosek o wydanie polecenia doręczenia mi prawidłowo sporządzonego – tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15.

IV. Wniosek o wydanie zakazu wykonania wydanego Policji ewentualnie przez:

1. mł. asp. Patryka Lasotę,

2. prokuratora nadzorującego postępowanie prowadzone przez mł asp. Patryka Lasotę w sprawie do sygn,. akt L. dz. MD.5601.40.15.

nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:

1. doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,

2. doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II,

3. mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.

V. Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjantaślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Rota ślubowania Policjanta

Uzasadnienie

Mł. asp. Patryk Lasota rozpoznaje z urzędu sprawę przeciwko mnie o popełnienie prywatnoskargowego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. znieważenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko. O tym mnie zawiadomił Wezwaniem, które mi osobiście wręczył w dniu 6 maja 2015 r. ok. godz.19:00 w mieszkaniu mojej matki.

Być może ściga mnie także z art. 216 § 2 k.k., co podał w nieprawidłowo doręczonym mi Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r.

Nie jest wykluczone, że obok ścigania mnie z art. 216 § 1 k.k. za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko mł. asp. Patryk Lasota ściga mnie za jakieś inne jeszcze przestępstwo/a, bo o ile w Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa – Załącznik 1.2: „z art. 216 § 1 i § 2 kk”, to w Wezwaniu z dnia 6 maja 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa – Załącznik 1.1: „z art. 216 § 1 kk i inne.”

Artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

Informacja dla mnie „i inne” jest niezgodna z normą prawną opisaną w art. 129 § 1 k.k.

W załączeniu przesyłam złożone przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk: „Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z rt. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. – Załącznik 1

Wnoszę o potraktowanie jego treści jako uzasadnienia do wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty od rozpoznawania sprawy do sygn. akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie L. dz.MD.5601.40.15.

Zawiadomienie, jak wyżej prezentuje dowody stronniczości mł. asp. Patryka Lasoty, który mnoży kolejne nieprawidłowe wezwania dla mnie do stawiennictwa oraz wmawia mi – w dniu 6 maja 2015 r., ok. godz. 19:00 w mieszkaniu mojej matki, gdzie się stawił celem osobistego wręczenia mi kolejnego… nieprawidłowego, tj. sporządzonego z naruszeniem prawa określonego w art. 129 § 1 k.k. Wezwania, przez ukrycie, w jakiej sprawie mnie wzywa, tj. podanie „i inne” – niesłusznie, że nie odebrałem wezwania, które rzekomo do mnie wysłał.

Po tym, gdy mnie osobiście poinformował w dniu 6 maja 2015 r., że nie odebrałem Wezwania, które mi doręczył, sprawdziłem wiarygodność tej informacji w Urzędzie Pocztowym Kraków 65, gdzie odbieram przesyłki listowe polecone.

Poinformowano mnie, że… w ciągu ostatnich dwóch miesięcy UPT 65 nie zwracał żadnemu nadawcy żadnej z kierowanych do mnie przesyłek listowych poleconych.

Wydaje się, że tylko po to zachowuje się w opisany wyżej sposób – tj. mnoży nieprawidłowe Wezwania – mł. asp. Patryk Lasota, żeby … mieć argument dla wydania Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W związku z powyższym wnoszę o wydanie zakazu wykonania wydanego Policji ewentualnie przez mł. asp. Patryka Lasotę lub prokuratora nadzorującego postępowanie prowadzone przez mł asp. Patryka Lasotę w sprawie do sygn,. akt L. dz. MD.5601.40.15, nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:

1. doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,

2. doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II, str. 1.

3. mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.

Wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r.”

Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. do

Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi – mimo że kierowałem w tej sprawie wniosek do insp. J. Barcika – na mój wniosek j.w. o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty.

Mł. asp. Patryk Lasota doręczył mi – wreszcie – prawidłowo, prawidłowo sporządzone Wezwanie do stawiennictwa w KMP w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24, w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Poinformowałem go, że stawię się w Recepcji Komendy, ale powodowany ideą obywatelskiego niedposłuszeństwa, nie stawię się, jak podano w Wezwaniu, w pok. 117.

W uzasadnieniu podałem, że czyny z art. 216 § 1 i § 2 k.k. są ścigane z oskarżenia prywatnego. Przedstawiłem także dowody licznych naruszeń prawa przez prokuratora B. Legutkę we wszczętym i prowadzonym przez niego postępowaniu przeciwko mnie do sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14. Wyjaśniłem, na czym polega idea obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Zgodnie z zapowiedzią jak wyżej stawiłem się w dniu 20.08.2015 r. o godz. 08:55 w Recepcji KMP Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24. Byłem w obecności towarzyszących mi znajomych. O moim stawiennictwie poinformowałem telefonicznie mł. asp. Patryka Lasotę.

Poinformował mnie, że przyjdzie do mnie i poprosił, żebym na niego zaczekał.

Czekając na niego zauważyłem dwoje Policjantów. Spytałem, czy otrzymali polecenie zatrzymania mnie.

Odpowiedzieli, że nie mogą udzielać odpowiedzi na moje pytania.

Przekonany, że czekają na mnie, żeby mnie zatrzymać i doprowadzić przymusowo na przesłuchanie, które miał przeprowadzić mł. asp. Patryk Lasota, poprosiłem towarzyszącego mi red. Marka Podleckiego, żeby przygotował kamerę, celem nagrania filmu prezentującego, jak działają funkcjonariusze demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej – art. 2 Konstytucji – tj. jak mnie Policja ściga celem zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie, w sprawie, w której jestem ścigany z oskarżenia publicznego za ścigane z oskarżenia prywatnego znieważenie prokuratora B. Legutko.

Red. M. Podlecki przygotował kamerę, a ja opuściłem Recepcję KMP.

Dwoje w.w. policjantów wyszło za mną. Zacząłem iść szybkim krokiem. Oni także przyspieszyli. Zacząłem biec. Oni także.

Po kilku krokach zatrzymałem się. Policjanci zatrzymali mnie i zaprowadzili… do samochodu. Zawieźli mnie do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego. Okazało się, że moją obecność w dniu 20 sierpnia 2015 r. w KMP w Krakowie wykorzystała następczyni prokuratora Bartłomieja Legutko w w.w. sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Prokurator Bartłomiej Legutko został z niej wyłączony w związku z postępowaniem prowadzonym przez Pana w sprawie przeciwko mnie o jego znieważenie.

Materiał filmowy poświadczający zatrzymanie mnie przez Policję w dniu 20 sierpnia 2015 r. w KMP w Krakowie jest umieszczony na stronie: http://www.monitor-polski.pl/dr-zbigniew-kekus-pojmany-i-umieszczony-w-psychiatryku-podjal-protest-glodowy/

Sporządzony przez Policję w dniu 20 sierpnia 2015 r. Protokół Zatrzymania Osoby poświadcza, że zostałem zatrzymany tego dnia o godz. 09:00 – Załącznik 1.5.

Już o godz. 09:10 rozpoczęto sporządzanie w.w. Protokołu Zatrzymania Osoby w Komisariacie Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, gdzie mnie zawieziono przed odwiezieniem do Szpitala.

Gdybym nie został zatrzymany i wywieziony do Szpitala, tj. gdybym spotkał się z mł. asp. Patrykiem Lasotą, ten albo by mnie przesłuchał w Recepcji, albo wydał by policjantom zatrudnionym w KMP w Krakowie polecenie zatrzymania mnie i doprowadzenia do jego pokoju, gdzie by mnie przesłuchał.

W dniu 24 sierpnia 2015 r. zostałem wypisany ze Szpitala.

W dniach 2 września i 10 września w mieszkaniu mojej matki Wandy Kękuś stawili się poszukujący mnie policjanci. W dniu 10 września był wśród nich mł. asp. Patryk Lasota. Powiedział mojej matce, żeby mi przekazała, że jeśli ja się z nim nie skontaktuję, to on… roześle za mną list gończy.

Jak się okazuje Pan wydał w dniu 27 sierpnia 2015 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie, którą Pan rozpoznaje przeciwko mnie razem z mł. asp. Patrykiem Lasotą..

A przecież ja stawiłem się w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Uprzedziłem mł. asp. Patryka Lasotę, że stawię się w Recepcji KMP.

Wiedziała o tym prokurator Dorota Baranowska i skorzystała z okazji wydając Policji polecenie zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego na obserwację psychiatryczną w sprawie wszczętej przeciwko mnie przez prokuratora B. Legutkę.

Dlaczego Pan, nadzorujący postępowanie przeciwko mnie prowadzone przez mł. asp. Patryka Lasotę nie zachował się, jak prokurator D. Baranowska i nie wydał Policji polecenia zatrzymania mnie w dniu 20.08.2015 r. i doprowadzenia na przesłuchanie mnie przez niego?

Dlaczego nie wydał Pan polecenia mł. asp. P. Lasocie przesłuchania mnie, gdy pozbawiony wolności przebywałem w Szpitalu.
Jak mnie informowała Ordynator Oddziału 4B, w którym przebywałem Danuta Wożniak, zaraz po doprowadzeniu mnie do Szpitala kontaktował się z nią policjant informując ją, że stawi się celem przesłuchania mnie.

To mógł być tylko mł. asp. Patryk. Lasota. Tylko on – razem z Panem – prowadzi postępowanie przeciwko mnie.

Nie stawił się jednak.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 16 września 2015 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Podgórza Elżbiety Doniec zawierające m.in. – Załącznik 1: „Pani Elżbieta Doniec Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórza oś. Stalowe 16D31-922 Kraków

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14 2. Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy: L. dz.MD.5601.40.15

Dotyczy:

I. Wniosek o uchylenie postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – sygn. akt 5 Ds. 153/14.

II. Wniosek o umorzenie postępowania przeciwko mnie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn akt 5 Ds. 153/14, pismo Z. Kękusia z dnia 16 września

2015 r. do Prokuratora Rejonowego Elżbiety Doniec – Załącznik 1

Wnoszę o potraktowanie jego treści jako uzasadnienia do wniosków, jak w pkt. II i IV niniejszego pisma.

Wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn akt 5 Ds. 153/14, pismo Z. Kękusia z dnia 16 września 2015 r. do Prokuratora Rejonowego Elżbiety Doniec

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 16 września 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pani

Elżbieta Doniec

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórza

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

Sygn. akt:

1. Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14

2. Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy: L. dz.MD.5601.40.15

 

Dotyczy:

I. Wniosek o uchylenie postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – sygn. akt 5 Ds. 153/14.

II. Wniosek o umorzenie postępowania przeciwko mnie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

III. Zawiadomienie, że:

1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

W dniu 2 września 2015 r. w mieszkaniu mojej matki Wandy Kękuś zam. /…/ w Krakowie stawiło się dwóch poszukujących mnie policjantów. Nie wyjaśnili, z jakiego powodu mnie poszukują.

Poproszona o to przeze mnie red. Krystyna Górzyńska skierowała zapytanie do rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie zapytanie: „Czy Prokuratura posiada wiadomości na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu policjanci w cywilu z KMP w Krakowie na ul. Siemiradzkiego poszukiwali w środę 2 września 2015 r. ok. godz. 8.30 rano pana Zbigniewa Kękusia w mieszkaniu jego 80-letniej matki Wandy Kękuś?”

W dniu 10 września 2015 r. w mieszkaniu mojej matki stawił się mł. asp. Patryk Lasota z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w towarzystwie dwóch innych policjantów. Poinformował moją matkę, że jeśli do niego nie zadzwonię, to on roześle za mną list gończy ponieważ sprawa, którą rozpoznaje dotyczy prokuratora.

Chodzi o sprawę o popełnieniu przeze mnie mnie przestępstwa znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – sygn. akt 5 Ds. 153/14.W dniu 14 września 2015 r. red. Krystyna Górzyńska otrzymała e-mail’a od rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie PPO Janusza Hantko o treści: „Szanowna Pani W odpowiedzi na Pani e-mail informuję, że po sprawdzeniach ustalono, że pod sygnaturą 5 Ds. 153/14 Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze wydano postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu podejrzanego Zbigniewa K. Powyższe postanowienie zostało wydane w związku z tym, iż Zbigniew K., podejrzany o przest. z art. 216 par. 2 k.k. i inne, nie stawiał się w Komendzie Miejskiej Policji na prawidłowo doręczone wezwania, a jego nieobecności zostały uznane za nieusprawiedliwione.
Funkcjonariusze KMP w Krakowie wykonywali czynności realizując wydane przez Prokuratora postanowienie.
Zbigniew K. w swojej korespondencji kierowanej do Prokuratury, jak i innych osób i organów, konsekwentnie wskazywał miejsce poszukiwania jako swój adres.

Rzecznik Prasowy wz PPO Janusz Hantko”

PPO Janusz Hantko kłamie zarzucając mi, że nie stawiałem się na prawidłowo doręczane wezwania.

Mł. asp. Patryk Lasota doręczał mi nieprawidłowo lub nieprawidłowo sporządzone Wezwania.

Bardzo łatwo to udowodnić…

Na ostatnie z doręczonych mi – prawidłowo sporządzone i prawidłowo doręczone – stawiłem się w KMP w Krakowie w dniu 20.08.2015 r.

Zostałem zatrzymany przez Policję i przymusowo doprowadzony do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Artykuł 129 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

W załączeniu przesyłam skany dwóch Wezwań sporządzonych osobiście przez mł. asp. Patryka Lasotę:

1. z dnia 13 marca 2015 r. do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. – Załącznik 1,

2. z dnia 6 maja 2015 r. do stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r.- Załącznik 2

W przypadku Wezwania z dnia 13 marca 2015 r. tak je do mnie wysłał mł. asp. Patryk Lasota, że je odebrałem – w zgodzie z przepisami o dwukrotnym awizowaniu w dniu 3 kwietnia 2015 r., trzy dni po wyznaczonym mi terminie stawiennictwa.

Poza tym w pozycji „sprawa”, podał mł. asp. Patryk Lasota -“Załącznik 3: „w sprawie znieważenia podejrz. o przestępstwo z art. 216 §1 i §2 k.k.”

Nie podał, kogo znieważyłem. Jak miałbym się przygotować do spotkania z mł. asp. Patrykiem Lasotą?

Nie dość zatem, że mi mł. asp. Patryk Lasota nieprawidłowo doręczył w.w. Wezwanie, to było ono nieprawidłowe, sporządzone z naruszeniem prawa określonego w art. 129 § 1 k.k.

W przypadku Wezwania z dnia 15 maja 2015 r., przyniósł mi je mł. asp. Patryk Lasota osobiście, do mieszkania. Był w towarzystwie kobiety.

Zapytany przeze mnie dlaczego mnie nachodzi, wyjaśnił, że nie odebrałem Wezwania, które on do mnie wysłał. Sprawdziłem w Urzędzie Pocztowym… Nie zwrócono przez dwa miesiące przed najściem mieszkania mojej matki przez mł. asp. Patryka Lasotę żadnej adresowanej do mnie przesyłki listowej.

Co z tego zresztą, że się mł. asp. Patryk Lasota osobiście pofatygował do mieszkania mojej matki skoro mi osobiście doręczył nieprawidłowo sporządzone Wezwanie. W pozycji „sprawa” podał – Załącznik 2: „w sprawie znieważenia B. Legutko, podejrz) o przestępstwo z art. 216 § 1 kk i inne”.

Jakie „inne”? Co ukrywał przede mną do ukrycia mł. asp. Patryk Lasota?

Po tym, gdy mi mł. asp. Patryk Lasota doręczył w.w. Wezwania, a w dniu 6 maja 2015 r. stawił się osobiście w mieszkaniu mojej matki, żeby mi wręczyć sporządzone tego dnia Wezwanie, czyniąc mi zarzut, że nie odebrałem jakiegoś Wezwania, które on miał do mnie wysłać, złożyłem skargę na niego do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika. W odpowiedzi wyjaśniono mi, że mł. asp. Patryk Lasota nie narusza prawa…

Wreszcie mł. asp. Patryk Lasota prawidłowo mi doręczył prawidłowo sporządzone Wezwanie z dnia 16 lipca 2015 r. do stawiennictwa w dniu 20 sierpnia 2015 r. – Załącznik 3.

Stawiłem się zgodnie z Wezwaniem o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.

Natychmiast po stawieniu się zostałem zatrzymany przez dwoje policjantów z Komisariatu Policji IV Krakowie, asp. Sylwię Orzechowską-Poseł i mł. asp. Janusza Jakubowskiego, którzy realizowali Zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. prokurtaora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy Doroty Baranowskiej, w którym ta podała m.in. – Załącznik 14: „Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy po w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r. – Załącznik 4

Prokurator Dorota Baranowska zastąpiła prokuratora Bartłomieja Legutkę w postępowaniu do sygn. akt 2 Ds. 542/14 po jego z niej wyłączeniu po wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze postępowania przeciwko mnie o jego znieważenie.

Zatrzymanie mnie w dniu 20.08.2015 r. z podanej wyżej przyczyny w KMP w Krakowie poświadcza sporządzony w tym dniu od godz. 09:10 w KMP w Krakowie Protokół Zatrzymania Osoby, w którym podano – Załącznik 5: „Komisariat Policji IV w Krakowie MZ 274/15 PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY

Imię i nazwisko zatrzymanego – godzina i data zatrzymania: Zbigniew Kękuś 09:00 20.08.2015

Miejsce czynności – Kraków ul. Siemiradzkiego 24

Stopień, imię i nazwisko policjanta prowadzącego czynność – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł z KP IV Kraków

Miejsce sporządzenia protokołu – KP IV Kraków 09:10 20.08.2015

(…) Przyczyna zatrzymania – Realizacja nakazu doprowadzenia Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 zarządzającego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Szpitala im. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 oddział 4B na dzień 20-08-2015 r. w godz. 08:15 – 10:30.

(…) Stopień imię i nazwisko, podpis policjanta zawiadamiającego – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł”
Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia

2015 r. – Załącznik 5

Materiał filmowy poświadczający zatrzymanie mnie przez Policję w dniu 20 sierpnia 2015 r. w KMP w Krakowie jest umieszczony na stronie: http://www.monitor-polski.pl/dr-zbigniew-kekus-pojmany-i-umieszczony-w-psychiatryku-podjal-protest-glodowy/

Z Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie zostałem wypisany w dniu 24 sierpnia 2015 r. co potwierdza sporządzona w tym dniu epikryza – Załącznik 6: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Karta informacyjna leczenia szpitalnego Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I

Nazwisko i imię: Kękuś Zbigniew urodzony: 02-05-1958 Adres /adres – ZKE/ PESEL /Nr PESEL – ZKE/ Pacjent przebywał w szpitalu: od 20-08-2015 do 24-08-2015

Rozpoznanie: Z04.06 Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Epikryza: Pacjent przyjęty w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej, pacjenta wypisano z Oddziału.
Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Wyniki badań laboratoryjnych:
RR-188/107; 145/100, 155/97; 144/06, 128/95 (24.08.2015r.) mmHg

Pacjent nie zgadza się na pobranie krwi do badań laboratoryjnych, a także na badanie EEG oraz KT głowy.

Leczenie biologiczne:

A. Podstawowe leczenie psychotropowe: –

B. Inne leki: –

Zalecenia:

Brak zaleceń.

Recept nie wydano.

Kartę przekazano: – do rąk własnych pacjenta

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421

Lekarz wypisujący lek. med. Urszula Hybel specjalista psychiatra 2060068”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r. –

Załącznik 6

xxx

Pismem z dnia 4 września 2015 r. zawiadomiono mojego obrońcę z urzędu w w.w. wszczętej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 adw. Wojciecha Wandzela – Załącznik 7: „2 Ds. 542/14 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Kraków, dnia 04 września 2015 r. Pan Wojciech Wandzel 31-511 Kraków ul. Rakowicka 7 ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam Pana, jako obrońcę z urzędu podejrzanego Zbigniewa Kękusia /art. 13 §1kk w zw. z art. 242§4kk, 157§2kk i inne), iż w dniu 28 września 2015 r. godz. 08.30 odbędą się czynności w sprawie 2 Ds. 542/14 z udziałem podejrzanego Zbigniewa Kękusia:

1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fita Dukato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie podejrzanego. Młodszy Referent /imię nieczytelne – ZKE/ Skorupka”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 4 września 2015 r. do adw. Wojciecha Wandzela – Załącznik 7

Zawiadomienie z dnia 4 września 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 jest dowodem poświadczającym, że w 16-ym miesiącu po wszczęciu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. postępowania przeciwko mnie do w.w. sygnatury akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, następczyni prokuratora B. Legutki w postępowaniu prokurator Dorota Baranowska oraz sprawująca nadzór nad postępowaniem prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska nabrały uzasadnionych wątpliwości co do sprawstwa przeze mnie czynów, które prokurator Bartłomiej Legutko.

Jest zatem dowodem poświadczającym nierzetelność prokuratora Bartłomieja Legutko.

W sprawie, w której prokurator Dorota Baranowska i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska potwierdziły decyzją z września 2015 r. o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego, że posiadają uzasadnione wątpliwości co do popełnienia przeze mnie czynów przypisanych mi przez prokuratora Barłomieja Legutkę, ten nie tylko przypisał mi je bez przeprowadzenia eksperymentu procesowego, ale natychmiast po zapoznaniu się w dniu 6 maja 2014 r. z bardzo wątpliwym materiałem dowodowym – sprzeczne, nielogiczne, niekonsekwentne, niespójne, wykluczające się nawzajem zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Michała Dorobę, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka – tego samego dnia, 6 maja 2014 r. wszczął procedurę poddania mnie obserwacji psychiatrycznej, skutkującą ostatecznie pozbawieniem mnie wolności przez umieszczenie mnie w Szpitalu Specjalistycznym im dr. J. Babińskiego na okres 20 – 24 sierpnia 2015 r..

W związku z powyższym, tj. ponieważ:

1. mł. asp. Patryk Lasota doręczył mi dwukrotnie nieprawidłowo lub nieprawidłowe, tj. w niezgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. sporządzone wezwania do stawiennictwa w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze sygn.. akt 5 Ds. 153/14,

2. ja stawiłem się w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie zgodnie z prawidłowo sporządzonym i prawidłowo doręczonym mi Wezwaniem mł. asp. Patryka Lasoty i zostałem zatrzymany przez Policję

3. zarządzeniem z września 2015 r. o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego w postępowaniu wszczętym przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy sygn. akt 2 Ds. 542/14, w tym m.in. wszczętej przez niego w dniu 6 maja 2014 r. – bez przeprowadzenia eksperymentu procesowego – procedury poddania mnie obserwacji psychiatrycznej, zakończonej pozbawieniem mnie wolności przez umieszczeniem mnie w okresie 20 – 24 sierpnia 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie,

wnoszę, jak na wstępie, tj. o:

1. uchylenie postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie w sprawie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – sygn. akt 5 Ds. 153/14

2. umorzenie postępowania przeciwko mnie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 12 do ściągnięcia

1. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 13 marca 2015 r.

2. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 6 maja 2015 r.

3. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 16 lipca 2015 r.

4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Zarządzenie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.

5. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia 2015 r.

6. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r.

7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 4 września 2015 r. do adw. Wojciecha Wandzela