26.10.2015 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Podgórza Elżbiety Doniec

Kraków, dnia 26 października 2015 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Elżbieta Doniec

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórza

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

 

Sygn. akt: Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wezwanie prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty Anny Sikory-Ciba do doręczenia mi legalnego, tj. sporządzonego zgodnie z prawem określonym w art. 94 § 2 k.p.k., zarządzenia o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. 5 Ds. 153/14 o znieważenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutki.
 2. Zawiadomienie o moim zamiarze skorzystania podczas moich badań psychiatrycznych z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku niedoręczenia mi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty lub Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze przed dniem 12 listopada 2015 r. legalnego, tj. sporządzonego zgodnie z prawem określonym w art. 94 § 2 k.p.k. zarządzenia o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu w sprawie sygn. 5 Ds. 153/14, nie stawię się – na podstawie prawa określonego w art. 7 i art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – na badania sądowo-psychiatryczne wyznaczone na dzień 12.11.2015 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.
 4. Wniosek o doręczenie mi – zgodnie prawem, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego – legalnego, tj. sporządzonego zgodnie z prawem określonym w art. 94 § 2 k.p.k. zarządzenia o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. 5 Ds. 153/14.
 5. Wniosek o doręczenie mi kopii wniosku prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.
 6. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe (…).”

Artykuł 82a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 9 października 2015 r. Pani podwładny prokurator Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 1

 

W dniu 12 października 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził Wezwanie dla mnie o treści – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.

Załącznik 2

 

Wskazać należy, że art. 42.2 Konstytucji stanowi:Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Na podstawie zacytowanego wyżej prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji:

 1. Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”
 2. Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

 

Zamierzam skorzystać z w.w. przysługującego każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do obrony podczas moich badań sądowo-psychiatrycznych, wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego na dzień 12 listopada 2015 r.

Pragnę jednak poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty doręczył mi Zarządzenie z dnia 5 października 2015 r. zastępcy przewodniczącej Wydziału VIII Karnego tego SSR Justyny Dresler-Sewerskiej o treści – Załącznik 3: „Sygn. akt VIII Kp 571/15/n ZARZĄDZENIE Dnia 5 października 2015 r. Z-ca Przewodniczącej Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, z upoważnienia Prezesa Sądu, po rozpatrzeniu wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w sprawie 5 Ds. 153/14 zarządziła:

1. wyznaczyć dla Zbigniewa Kękuś podejrzanego o czyn z art. 216 § 2 k.k. i inne zam. /adres – ZKE/ obrońcę z urzędu w osobie adw. Natalii Galwas Kancelaria Adwokacka /adres – ZKE/;

2. zawiadomić o tym:

  1. podejrzanego Zbigniewa Kękuś;
  2. wyznaczonego obrońcę
  3. Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze

Z-ca Przewodniczącej Wydziału VIII Karnego SSR Justyna Dresler-Sewerska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Wydział VIII Karny przesyła odpis zarządzenia

Z-ca Przewodniczącej Wydziału VIII Karnego SSR Justyna Dresler-Sewerska”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, sygn. akt VIII Kp 571/15/N, zarządzenie zastępcy

przewodniczącej Wydziału VIII Karnego sędzi Justyny Dresler-Sewerskiej z dnia 5 października 2015 r.; /podkreślenie moje – ZKE/ – Załącznik 3

 

Zarządzenie zastępcy przewodniczącej Wydziału VIII Karnego sędzi Justyny Dresler-Sewerskiej z dnia 5 października 2015 r. jest nielegalne, tj. niezgodne z prawem. Przypomnę:

 

LEGALNY”: «zgodny z prawem»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 405

 

Wskazać należy, że artykuł 94 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „§ 1. Postanowienie powinno zawierać: 1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie, 2) datę wydania postanowienia, 3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy, 4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej, 5) uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zarządzeń.

Zastępca przewodniczącej Wydziału VIII Karnego sędzia Justyna Dresler-Sewerska oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone w art. 94 k.p.k. Nie podała:

 1. podstawy prawnej zarządzenia
 2. uzasadnienia

 

Jakkolwiek naruszenie przez zastępcę przewodniczącej Wydziału VIII Karnego sędzię Justynę Dresler-Sewerską w zarządzeniu, które wydała w dni5 5 października 2015 r. jest oczywiste i nie może budzić najmniejszych wątpliwości, to z ostrożności procesowej w załączeniu przesyłam kserokopię legalnego, tj. sporządzonego w zgodzie z prawem określonym w art. 94 § 2 k.p.k. zarządzenia o wyznaczeniu obrońcy z urzędu. Wydał je w w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie wszczętej przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14 przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny sędzia Sebastian Mazurek, podając – Załącznik 4: „Sygn. akt II Kp 293/14/K ZARZĄDZENIE Dnia 25 czerwca 2015 r. Przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie SSR Sebastian Mazurek po rozpoznaniu wniosku obrońcy oskarżonego w sprawie 2 Ds. 542/14 o wyznaczenie innego obrońcy

na podstawie art. 81 § 2 kpk zarządził wyznaczyć podejrzanemu Zbigniewowi Kękuś nowgeo obrońcę z urzędu w osobie adw. Wojciecha Wandzel, Kancelaria Adwokacka w Krakowie ul. Rakowicka 7, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza, pod sygn. 2 Ds.. 542/14 w miejsce dotychczasowego obrońcy adw. Jarosław Piekar.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 12 maja 2014 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza wyznaczono podejrzanemu Zbigniewowi Kękuś obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. Jak wynika z pisma nadesłanego przez w/wym, podejrzany Zbigniew Kękuś utracił zaufanie do jego osoby jako obrońcy co wynika z pism podejrzanego w związku z powyższym zobligowany był wystąpić o wyznaczenie nowego obrońcy. Uwzględniając wniosek orzeczono jak na wstępie.”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, zarządzenie sędziego Sebastiana Mazurka z

dnia 25 czerwca 2015 r. /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 4

 

Sędzia Sebastian Mazurek zna prawo określone w art. 94 k.p.k., a zatem podał w zarządzeniu z dnia 25 czerwca 2015 r. jego podstawę prawną oraz sporządził dlań uzasadnienie. Sędzia Justyna Dresler-Sewerską go nie zna, a zatem nie podała podstawy prawnej zarządzenia z dnia 5 października 2015 r. ani uzasadnienia dlań.

 

xxx

 

Jak wspomniałem, zamierzam skorzystać z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony podczas badań psychiatrycznych wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

Jednak przewodnicząca Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty sędzia Justyna Dresler-Sewerska wyznaczyła mi obrońcę z urzędu nielegalnym, sporządzonym z naruszeniem prawa określonego w par. 2 w zw. z par. 1 pkt. 4 i 5 art. 94 k.p.k. zarządzeniem z dnia 5 października 2015 r.

Ponieważ SSR Justyna Dreszer-Sewerska naruszyła w.w. prawo nie wiem, na podstawie którego prawa oraz z jakiej przyczyny wyznaczyła mi obrońcę z urzędu.

 

Pragnę zauważyć, że celem uniknięcia przewłoki postępowania do sygn. akt 5 Ds. 153/14, spowodowanej wydaniem przez nieznającą prawa karnego procesowego zastępcę przewodniczącej Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty sędzię Justynę Dresler-Sewerską nielegalnego, sporządzonego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 94 § 2 k.p.k. zarządzenia z dnia 5 października 2015 r. o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu, niniejsze pismo kieruję do prokuratora rejonowego dla Krakowa Podgórza w dniu 26 października 2015 r., niezwłocznie, w terminie tygodnia po odebraniu przeze mnie w dniu 19 października 2015 r. przesyłek listowych, którymi doręczono mi:

 1. wezwanie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie – Załącznik 2,
 2. zarządzenie z dnia 5 października 2015 r. SSR Justyny Dresler-Sewerskiej – Załącznik 3.

 

Może się jednak zdarzyć, że nie zdążę – przestrzegając przepisów rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym; Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r. – odebrać przed dniem 12 listopada 2015 r. przesyłki listowej poleconej, którą wyekspediowane zostanie do mnie legalne, w zgodzie z prawem określonym w art. 94 § 2 k.p.k. sporządzone przez sędziego znającego prawo zarządzenie o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.

W takim przypadku nie stawię się w dniu 12 listopada 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Ustawowym, określonym w art. 7 Konstytucji – „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – sądu, do którego prokurator Cezary Kwiatkowski zwrócił się z wnioskiem o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu, było wydać legalne, oparte na prawie określonym w art. 94 § 2 k.p.k. zarządzenie. Nieznająca prawa karnego procesowego zastępca przewodniczącej Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty sędzia Justyna Dresler-Sewerska niedopełniła tego obowiązku.

 

Uprzejmie proszę, jeśli z podanej wyżej przyczyny niedopełnię obowiązku stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, o zwrócenie się przez adresatkę niniejszego pisma z uprzejmą prośbą do prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, żeby był łaskaw nie wysyłać po mnie Policji z wydanym jej nakazem zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania sądowo-psychiatryczne. Uważam, że ja oraz ewentualnie przebywający w pomieszczeniu, w którym zostałbym zatrzymany członkowie mojej rodziny nie możemy ponosić skutków zatrudniania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty na stanowisku zastępcy przewodniczącej Wydziału VIII Karnego niedouczonej, niedopełniającej całymi latami ustawowego obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych sędzi ignorantki Justyny Dreszer-Sewerskiej. Przypomnę:

 

IGNORANT”: «człowiek nie mający podstawowych wiadomości, nieuk»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 272

Informuję i wnoszę, jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: do ściągnięcia od 1 do 4

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, sygn. akt VIII Kp 571/15/N, zarządzenie zastępcy przewodniczącej Wydziału VIII Karnego sędzi Justyny Dresler-Sewerskiej z dnia 5 października 2015 r.
 4. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, zarządzenie sędziego Sebastiana Mazurka z dnia 25 czerwca 2015 r.