25.02.2016 – Wniosek Z. Kękusia o wyłączenie biegłych sądowych dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 25 lutego 2016 r.

Prokurator Dorota Baranowska

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

Do wiadomości:

 1. Pan Andrzej Wsołek, lekarz psychiatra, biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszańska 5, gabinet 9 B, 31-513 Kraków
 2. Pani Kinga Zoła, lekarz psychiatra, biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Olszańska 5, gabinet 9 B, 31-513 Kraków
 3. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 4. Pani adw. Ewelina Słabosz, Kancelaria Adwokacka, ul. Siewna 20, 31-321 Kraków
 5. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 6. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 7. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 8. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 9. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 10. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 11. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 12. Prokurator Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 13. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 14. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 16. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 17. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 18. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 20. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 21. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 22. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyłączenie biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły z powodu:
  1. moich uzasadnionych wątpliwości co do:
   1. bezstronności biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
   2. bezstronności biegłej lek. med. Kingi Zoły,
  2. moich uzasadnionych wątpliwości, czy biegły dr Andrzej Wsołek jest w pełni zdolny do:
   1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
   2. kierowania swoim postępowaniem,
  3. moich uzasadnionych wątpliwości, czy biegła lek. med. Kinga Zoła w pełni zdolna do:
   1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
   2. kierowania swoim postępowaniem,
  4. moich uzasadnionych wątpliwości do wiedzy biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
  5. moich uzasadnionych wątpliwości do wiedzy biegłej lek. med. Kingi Zoły,

które to wątpliwości mają podstawę w sporządzeniu przez nich w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ w marcu 2015 r. wniosku o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie.

 1. Wniosek o przeprowadzenie przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku, jak w pkt. I dowodów z:
  1. akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,
  2. zeznań adw. Eweliny Słabosz, adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Siewna 20, 31-321 Kraków
 1. Wniosek o doręczenie mi przed wyznaczeniem następnej czynności procesowej z moim udziałem w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14postanowienia wraz z uzasadnieniem w sprawie wniosku jak w pkt I.
 2. Zawiadomienie, że z powodu wniosku, jak w pkt. I nie stawię się na badania w dniu 25 lutego 2016 r., jak w wezwaniu z dnia 5 lutego 2016 r. – Załącznik 1.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  3. kopia postanowienia w sprawie wniosku, jak w pkt. I zostanie umieszczona w w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22 lutego 2016 r. odebrałem wezwanie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza Sygn. akt 2 Ds 542/14 Kraków, dnia 05.02.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś Termin dnia 25.02.2016 r.

Wzywa się Pana(ią) do osobistego stawiennictwa w dniu 25.02.2016 r. od godz. 14:00 w Gabinecie Psychoterapii pokój 9 B /parter/ gabinet dr A. Wsołek, K. Zoła ul. Olszańka 5 31-513 Kraków jako podejrzanego w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 542/14 tj. o przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

STARSZY REFERNT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. –

Załącznik 1

 

Wcześniej, w dniu 5 lutego 2016 r. wydała Pani postanowienie o treści – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14, Kraków, dnia 05 lutego 2016 r. Postanowienie o powołaniu biegłych zasięgnięciu opinii biegłych

Dorota Baranowska- prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne w oparciu o art..: 193, 194, 196, 197, 198, 200 i 202 § 1kpk postanawia:

 1. powoła dwóch biegłych psychiatrów w osobach: Andrzeja Wsołka i Kingi Zoła celem stwierdzenia:
  1. czy podejrzany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego miał pełną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem
  2. czy zdolność ta (podp. 1) była w znacznym stopniu ograniczona, jeśli tak – to z jakich przyczyn
  3. czy podejrzany z uwagi na stan swego zdrowia psychicznego może brać udział w czynnościach procesowych w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu
  4. czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  5. inne wnioski biegłych
 2. Udostępnić biegłym materiały akt sprawy 2Ds 542/14
 3. Zakreślić termin wydania opinii w terminie niezbędnym do przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii na piśmie, w terminie niezwłocznie.

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 k.k. (pozbawienie wolności do lat 3).

Uzasadnienie:

Do sygn. akt 2 Ds542/14 w Tutejszej Prokuraturze toczy się postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowii o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

W sprawie zachodzą wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego Zbigniewa Kękusia.

W tym stanie rzeczy celowym, a wręcz koniecznym jest, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności wymienionego, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów co do stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconych mu czynów. Postanowiono jak na wstępie. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r. – Załącznik 2

 

W związku z wyznaczeniem przez Panią biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły do przeprowadzenia moich badań psychiatrycznych i sporządzenia opinii pragnę poinformować, że dr A. Wsołka i k. Zołę wyznaczył do przeprowadzenia moich badań psychiatrycznych prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik w sprawie, którą rozpoznawał przeciwko mnie do sygn. akt 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, na podstawie ustnych zawiadomień z dnia 27 września 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll w sprawie o popełnienie przeze mnie na ich szkodę przestępstw:

 1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
 2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał postanowienia:

 1. o powołaniu biegłych”Załącznik 3
 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Załącznik 4

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powołaniu biegłych” prokurator Dariusz Furdzik podał – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

 1. Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
  1. miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
  2. jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
  3. w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
 2. Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
 3. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

– obrońcy – po ustanowieniu przez Sąd

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowód
: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 3

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator Dariusz Furdzik podał – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po zapoznaniu się z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarządził:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,
 2. przeprowadzić w razie takiej konieczności przeszukanie pomieszczeń w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kękusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobieństwa przebywania tam podejrzanego.
 3. wykonanie zarządzenia powierzyć funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 4. doręczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postępowania karnego prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadnione obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej czynności albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Zbigniew Kękuś kilkukrotnie nie stawił się na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawił się w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebrał w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwanie odebrał w dniu 18 lutego 2014 r.). W żadnym z tych przypadków podejrzany nie usprawiedliwił w wystarczająco swego niestawiennictwa a przysyłane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury dają dowód tego, iż utrudnia on prowadzenie postępowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia toku postępowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiązków przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyższe postanowienie zatrzymanemu przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 4

 

Zgodnie z postanowieniem prokuratora Dariusza Furdzika zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzony do Gabinetu 9B Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.

Obecny był biegły dr Andrzej Wsołek.

Poinformowałem go, że nie poddam się badaniom ponieważ:

 1. w postanowieniu z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” prokurator Dariusz Furdzik niedopełnił określonego w art. 60 § 1 k.p.k. obowiązku wykazania, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll,
 2. w dniu 28 lutego 2013 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora Dariusza Furdzika i ponieważ nie został rozpoznany przed dniem 3 marca 2014 r. – policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2015 r. nie doręczyli mi postanowienia w sprawie mojego wniosku – prokuratorowi D. Furdzikowi nie wolno było wydać tego dnia w.w. postanowień.

 

Wysłuchawszy mojego – złożonego w obecności policjantów, którzy mnie zatrzymali – wyjaśnienia, biegły dr Andrzej Wsołek odstąpił od badań i zostałem zwolniony przez policjantów.

W związku z moją odmową poddania się w dniu 6.03.2014 r. badaniom psychiatrycznym, biegły A. Wsołek skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód pismo z dnia 10 marca 2014 r. o treści: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10 marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 

Prokurator Dariusz Furdzik skierował pismo z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych A. Wsołka i K. Zoły, w którym podał między innymi: „(…) proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

 

Biegły A. Wsołek odpowiedział pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego.

Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym.
Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Biegły Andrzej Wsołek nie stwierdził zatem, że nabrał jakichkolwiek wątpliwości co do stanu mojej poczytalności.

Po niespełna roku, pismem z dnia 4 lutego 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik doręczył mi kolejne wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 4 lutego 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 05.03.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r. – Załącznik 5

 

Ponieważ biegli Andrzej Wsołek i Kinga Zoła mają w środowisku osób kierowanych na badania psychiatryczne przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji krakowskiej opinię biegłych dyspozycyjnych, tj. sporządzających opinie zgodne z oczekiwaniami ich zleceniodawców – tj. sędziów i prokuratorów – zażądałem żeby prokurator D. Furdzik zobowiązał do uczestnictwa w moim spotkaniu z nimi w dniu 5 marca 2015 r. wyznaczoną mi przez Sąd na jego wniosek na podstawie art.79 § 1 k.p.k. – „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. – obrońcę z urzędu, adw. Ewelinę Słabosz.

Stawiłem się także obecności dwóch osób zaufania.

Po wejściu do gabinetu razem z adw. Eweliną Słabosz i w.w. dwoma towarzyszącymi mi osobami zaufania poinformowałem biegłych Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę, że odmawiam poddania się badaniom, wręczyłem im pismo z dnia 5 marca 2015 r. /Załącznik 6/, które do nich w tej sprawie przygotowałem i razem z towarzyszącymi mi osobami zaufania opuściłem gabinet.

Po opuszczeniu przeze mnie gabinetu – moje spotkanie z biegłymi trwało około 1 /słownie: jednej/ minuty – pozostała w nim adw. Ewelina Słabosz.

Po wyjściu wręczyła mi opatrzoną pieczęcią biegłego Andrzeja Wsołka kopię pisma, które wręczyłem biegłym i którym złożyłem – Załącznik 6: „Państwo

 1. dr med. Andrzej Wsołek – biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. lek. med. Kinga Zoła – biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła –

Załącznik 6

 

Biegły A. Wsołek napisał na moim egzemplarzu pisma oraz poświadczył podpisem – Załącznik 6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA /podpis – ZKE/
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła –

Załącznik 6

 

Kilka dni później, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną. Z upoważnienia prokuratora Referent Prawny Anna Karteczka”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 7

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora Dariusza Furdzika, podając w uzasadnieniu m.in. – Załącznik 8: „Sygn. akt II Kp 270/15/S POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cielarska Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód – Anny Balon po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia postanawia:

 1. na podstawie art. 203 § 1 i 2 w zw. z art. 259 § 2 kpk nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego;
 2. na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982. r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 116, poz. 124 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Eweliny Słabosz, Kancelaria Adwokacka w Skawinie ul. Generała Sikorskiego 18, kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi z urzędu w związku z postępowaniem w przedmiocie wniosku o poddanie obserwacji psychiatrycznej;
 3. na podstawie art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni,

Sygn. akt II Kp 270/15/S

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dni 30 czerwca 2015 roku

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód prowadzi w sprawie o sygn. akr 4 Ds. 292/14 postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi, któremu zarzucono popełnienie dwóch występków, mianowicie tego, że:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Andrzeja Zolla i pomówił go o postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Wiesławę Zoll i pomówił ją o postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).

Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).

Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego.

Sąd zważył, co następuje:
Wniosek Prokuratora na uwzględnienie nie zasługuje.

(…) Odnosząc te rozważania do niniejszej sprawy wskazać należy, iż występki zarzucane podejrzanemu, zarówno występek określony w art. 212 § 1kk jak i występek określony w art. 216 § 1 kk zagrożone są karą grzywny albo ograniczenia wolności. Skoro zatem są to przestępstwa zagrożone alternatywnie karą łagodniejszego rodzaju grzywny i ograniczenia wolności oczywistym jest, że w przypadku wyrokowania Sąd orzekłby jedną z wymienionych kar. W tej sytuacji wniosek Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego nie mógł zostać uwzględniony.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie powołanych w sentencji przepisów.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 8

 

Okazuje się zatem, że po tym, gdy:

 1. biegły dr Andrzej Wsołek spotkał się ze mną – pod nieobecność biegłej Kingi Zoły – w dniu 3 marca 2014 r. i po tym spotkaniu poinformował prokuratora D. Furdzika pismem z dnia 10 marca 2014 r.: „Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”
 2. sędzia K. Cielarska poświadczyła, w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 8: „Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
 3. biegli dr A. Wsołek i Kinga Zoła spotkali się za mną w dniu 5 marca 2015 r. i biegły dr A. Wsołek poświadczył osobiście przez niego sporządzoną adnotacją na moim piśmie do niego i do biegłej K. Zoły z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA”

biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła po trwającym ok. 1 minutę spotkaniu ze mną w dniu 5 marca 2015 r. złożyli wniosek, o którym sędzia K. Cielarska podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 8: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”

 

Biegli A. Wsołek i K. Zoła musieli złożyć ten wniosek po naszym spotkaniu w dniu 5 marca 2015 r. ponieważ, jak wspomniałem, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła w.w. zawiadomienie dla mnie, w którym podała – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.

xxx

 

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości pragnę poinformować, że mnie przysługuje prawo do złożenia wniosku o wyłączenie biegłych sądowych, a obowiązkiem Prokuratury jest jego rozpoznanie oraz sporządzenie i doręczenie mi postanowienia.

Jako dowód słuszności mojego stanowiska w załączeniu przesyłam postanowienie z dnia 5 października 2012 r. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o wniosku biegłych sądowych lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej i lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło o ich wyłączenie w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię B. Stój do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/. Sędzia B. Stój podała – Załącznik 9: „Sygn. akt II. K. 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Jedynak

po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i inne z urzędu w przedmiocie wyłączenia biegłych sądowych na podstawie art. 196 § 3 k.p.k. postanawia nie wyłączać biegłych lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej i lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło od wydania opinii w tej sprawie.

Uzasadnienie

Wyżej wskazane biegłe sądowe złożyły wniosek o zwolnienie ich od wydania opinii w tej sprawie, podając na uzasadnienie, że widnieją jako biegłe na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, a pokrzywdzonymi w tej sprawie są sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Biegłe wyraziły obawę, że może to być powodem kwestionowania ich opinii.

Sąd powołuje innego biegłego, jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego lub inne ważne powody (art. 196 § 3 k.p.k.).

Okoliczności podane przez biegłe nie uzasadniają, w ocenie Sądu, wyłączenia ich od opracowania opinii w tej sprawie. Biegłe nie wskazały na osobistą znajomość z żadnym z pokrzywdzonych, a z samego faktu, iż widnieję na liście biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie, nie można wyciągać wniosków, że strony postępowania będą z tego powodu kwestionować ich bezstronność, tym bardziej, że żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyłączenie biegłych.

Z uwagi na powyższe, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K

407/13/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 5 października 2012 r. – Załącznik 9

 

xxx

 

W niniejszym zgłoszonej sprawie wskazać należy, że obserwacja psychiatryczna jest pozbawieniem wolności.

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10.07.2007 r., sygn. akt SK 50/06: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…) III Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…)
W ramach niniejszego postępowania problematyka wolnościowa rozpatrywana będzie w kontekście przymusowego umieszczenia oskarżonego w zakładzie leczniczym celem poddania go obserwacji psychiatrycznej, a zatem w kontekście pozbawienia go wolności osobistej na czas obserwacji psychiatrycznej.
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności. (…)”

 

Biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła:

 1. złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności – przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że mnie nie badali, a bezpośredni kontakt biegłej Kingi Zoły ze mną trwał – podczas spotkania w dniu 5 marca 2015 r. – około 1 minuty,
 2. złożyli wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie, w której ścigany byłem za słowa, tj. za popełnienie przestępstw:
  1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
  2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

Takie potraktowanie mnie przez biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, tj. złożenie w opisanych wyżej okolicznościach wniosku o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej budzi moje uzasadnione wątpliwości:

 1. co do bezstronności biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
 2. co do bezstronności biegłej Kingi Zoły,
 3. czy biegły dr Andrzej Wsołek jest w pełni zdolny do:
  1. rozpoznawania znaczenia swoich czynów,
  2. kierowania swoim postępowaniem,
 4. czy biegła Kinga Zoła jest w pełni zdolna do:
  1. rozpoznawania znaczenia ich czynów,
  2. kierowania swoim postępowaniem,
 5. co do wiedzy biegłego dr. Andrzeja Wsołka,
 6. co do wiedzy biegłej Kingi Zoły,

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

 

Wnoszę także o przeprowadzenie przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku, jak w pkt. I dowodów z:

 1. akt sprawy rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Dariusza Furdzika do sygnatury 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,
 2. zeznań adw. Eweliny Słabosz,

na okoliczność zweryfikowania wiarygodności przedstawionych przeze mnie w niniejszym piśmie faktów stanowiących uzasadnienie dla mojego wniosku o wyłączenie biegłych dr. Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły w sprawie przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

xxx

 

Informuję, że z powodu wniosku jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma nie stawię się na badania psychiatryczne wyznaczone przez adresatkę niniejszego pisma na dzień 25 lutego 2016 r. – Załącznik 1.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S
 9. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 5 października 2012 r.