06.03.2016 – Pismo Z. Kękusia do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie loży Independent Order of B’nai B’rith “Niezależny Zakon Synów Przymierza”, loża Polin

Andrzej Duda
Andrzej Duda

Kraków, dnia 6 marca 2016 r.

Zbigniew Kękuś


Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Do wiadomości:

 1. Pan Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul Batorego 5, 02-591 Warszawa
 2. Pan Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, Biuro Poselskie, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 3. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 4. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 5. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 6. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 7. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 8. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 9. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 10. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 12. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 16. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 18. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 61.1 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy została reaktywowana w Polsce loża Independent Order of B’nai B’rith /Niezależny Zakon Synów Przymierza/, loża Polin, zdelegalizowana przez Prezydenta Ignacego Mościckiego dekretem z dnia 22 listopada 1938 r.
 2. Wniosek – na podstawie art. 61.1 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o zobowiązanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka do sporządzenia i doręczenia mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśnienia, czy została reaktywowana w Polsce loża Independent Order of B’nai B’rith, loża Polin.
 3. Wniosek o zlecenie przeprowadzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – postępowania wyjaśniającego w Kancelarii Prezydenta, mającego na celu ustalenie, czy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, lub którykolwiek z jego poprzedników na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził zgodę na funkcjonowanie w Polsce zrzeszeń wolnomularskich, w tym loży Independent Order of B’nai B’rith, loża Polin, zdelegalizowanej przez Prezydenta Ignacego Mościckiego dekretem z dnia 22 listopada 1938 r.
 4. Wniosek – na podstawie art. 61.1 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli Lech Kaczyński, lub którykolwiek z jego poprzedników na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził zgodę na: funkcjonowanie w Polsce zrzeszeń wolnomularskich, w tym na reaktywowanie loży Independent Order of B’nai B’rith, “Niezależny Zakon Synów Przymierza”, loża Polin, o doręczenie mi kopii dokumentu – z pieczęcią Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron tego dokumentu – którym prezydent wyraził tę zgodę.
 5. Zawiadomienie, że Jarosław Kaczyński, prezes Rady Ministrów w okresie od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r., nie odpowiedział na moje pismo do niego z dnia 28 lipca 2015 r. zawierające – Załącznik 1: „Kraków, dnia 28 lipca 2015 r. PanJarosław KaczyńskiPoseł na Sejm Rzeczypospolitej PolskiejPrezes Partii Prawo i Sprawiedliwość Biuro Poselskieul. Nowogrodzka 84/8602-018 Warszawa Dotyczy: (…) V. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest prawdą, że Lech Kaczyński reaktywował lożę masońską B’nai B’rith – Loża Polin.”
 6. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi” Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. (…)

Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone,

że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć,

to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

xxx

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa (…).”
 2. Artykuł 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
  2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.”
 3. Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 4. Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

 

Część II Uzasadnienie

 

Według licznych źródeł internetowych w dniu 9 września 2007 r. została w Polsce zainstalowana loża Independent Order of B’nai B’rith /Niezależny Zakon Synów Przymierza/, loża Polin.

Polin to w języku hebrajskim Polska, ale ma także swój inny pierwowzór, którym są słowa: „Tutaj spocznij”. A więc słowo Polska oznacza dla Żydów jednocześnie miejsce ostatecznego spoczynku, jest celem wędrówki Żydów.

Loża ta została ze względu na jej destrukcyjny wpływ na niepodległe państwo zdelegalizowanadekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 roku rozwiązującym antypolskie organizacje masońskie w Polsce.
W dekrecie z 22.11.1938 r. podano – Załącznik 1: „DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich Na podstawie art. 55 ust. (2) konstytucyjnej postanawiam co następuje:
Art. 1. (1) Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa.

(2) Minister Spraw Wewnętrznych rozwiąże zrzeszenia zależne od wolnomularstwa..

(3) Majątek rozwiązanych zrzeszeń przeznacza się na cele dobroczynności publicznej, archiwa zaś i dokumenty przekazuje się na rzecz Państwa.

Art. 2. (1) Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalności takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny

(2) Kto taki związek zakłada lub nim kieruje podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 2 lat i gzryny.

Art. 3. (1) Kto uczestniczy w tajnej działalności zrzeszenia rozwiązanego na podstawie art. 1 ust. (2) lub taką działalność popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.

(2) Tym samym karom podlega, kto bierze udział w związku, posiadającym nieujawnioną organizację hierarchiczną lub odbierającym od swoich uczestników przyrzecznie bezwzględnej tajemnicy lub bezwzględnego posłuszeństwa, albo też działalność takiego związku popiera.

Art. 4. Do przestępstw określonych w art. 2 i 3 nie stosuje się przepisu art. 6 kodeksu karnego.

Art. 5. Minister Spraw Wewnętrznych zarządzi likwidację zrzeszeń wolnomularskich oraz wskaże instytucje, na które przechodzi ich majątek.

Art. 6 (1) Zarządzenie o rozwiązaniu zrzeszenia, wydane na podstawie art. 1 ust. (2) należy całkowicie do swobodnego uznania Ministra Spraw Wewnętrznych.

(2) Zarządzenie ogłasza się w gazecie rządowej.

(3) W razie rozwiązania zrzeszenia w trybie przewidzianym w ustępach poprzedzających stosuje się odpowiednio przepis art. 5.

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki,

Prezes Rady Ministrów i Ministrów Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski”

Źródło: Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 r. – Załącznik

1

 

Według licznych źródeł internetowych „organizacjaB’nai B’rith jest żydowską, nacjonalistyczną, syjonistyczną i masońską, a ze swej natury i celów całkowicie antychrześcijańską organizacją, której źródło stanowi mieszanina masońskiego rytu York i Odd Fellows. Założona została w 1848 roku w Nowym Jorku i przyjęła wzór wolnomularski, symbole masońskie, rytuały, stopnie oraz sposób prowadzenia działalności. Jak wskazuje na to wiele autorów, w tym ks. prof. Michał Poradowski, celem organizacji jest jednoczenie środowiska żydowskiego i tworzenie warunków do politycznej, gospodarczej i religijnej dominacji nad światem w ramach budowania tzw. Nowego Światowego Porządku (New World Order). Tak jak wiele oficjalnie działających organizacji masońskich, tak i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej.

Loża B’nai B’rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność w 1923 roku, lecz wszystkie 11 lóż masońskich zostało zdelegalizowanych przez Prezydenta Rzeczyposplitej, Ignacego Mościckiego, dekretem z dnia 22 listopada 1938 roku.

Reaktywowała swoją działalność 9 września 2007 po prawie 70 latach oficjalnej nieobecności.

(…) Propagandowym i medialnym ramieniem organizacji B’nai B’rith jest “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation League – ADL) – skrajnie antykatolicka organizacja żydowska, której celem jest judaizacja społeczeństw chrześcijańskich, osłabianie wiary katolickiej i wpływów Kościoła oraz tropienie tzw. antysemityzmu, a nawet podgrzewanie nastrojów do jego pobudzania. Organizacja ta została założona w Nowym Jorku w 1913 roku jako The Anti–Defamation League of B’nai of B’nai B’rith“, co wskazywało wyraźnie na założyciela – właśnie masońską organizację The Independent Order ofof B’nai B’rith“. Po pewnym czasie dla celów propagandowych zrezygnowano z drugiego członu nazwy.”

Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/97282/nd/Masoneria-obecna-w-Polsce

 

Pragnę poinformować, że pismem z dnia 28 lipca 2015 r. skierowanym do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, w okresie od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego złożyłem – Załącznik 2: „Kraków, dnia 28 lipca 2015 r. Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość Biuro Poselskie ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy: (…) V. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest prawdą, że Lech Kaczyński reaktywował lożę masońską B’nai B’rith – Loża Polin.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 28 lipca 2015 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i

Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 2

 

Przesyłka listowa, którą wysłałem pismo jak wyżej została doręczona do Biura Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 29 lipca 2015 r., czego potwierdzeniem pieczęć Biura i podpis na Potwierdzeniu Odbioru przesyłki listowej polecone nr (00)359007734719977309 – Załącznik 3:
Źródło: Potwierdzenie odbioru w dniu 29 lipca 2015 r. przesyłki listowej poleconej nr (00)359007734719977309 –

Załącznik 3

 

Artykuł 58.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: 2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.” . Organizacje – w tym B’nai B’rith, loża Polin -o utajnionym celu działalności w Polsce wypełniają warunek określony w art. 58.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 6 do ściagnięcia

 1. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 28 lipca 2015 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego
 3. Potwierdzenie odbioru w dniu 29 lipca 2015 r. przesyłki listowej poleconej nr (00)359007734719977309