11.03.2016 – Pismo Z. Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krawodrzy

Kraków, dnia 11 marca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

II Wydział Karny

Ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt: II Kp 61/16/K

 

Do wiadomości:

 1. Pani Barbara Kursa, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 30-965 Kraków
 2. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 3. Pani Małgorzata Wassermann, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków
 4. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 5. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 6. Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
 7. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 8. Pani Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 9. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 10. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 11. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 12. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 13. Pan Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 14. Pan Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 15. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 16. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 18. Pan Józef Pilchr, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 19. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 20. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 21. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 22. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 23. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 24. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o odroczenie posiedzenia wyznaczonego na dzień 14 marca 2016 r. z powodu oczywistego i rażącego naruszenia przez Sąd prawa określonego w art. 129 § 2 k.p.k. w zw. z art. 129 § 1 k.p.k. i nieprawidłowego zawiadomienia mnie o tym posiedzeniu.
 2. Wniosek – w przypadku oddalenia wniosku, jak w pkt. I – o rejestrowanie posiedzenia w dniu 14 marca 2016 r. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

 

Uzasadnienie

 

Sąd doręczył mi zawiadomienie z dnia 4 lutego 2016 r. o treści – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data wysłania: 4 lutego 2016 Sygnatura akt: II Kp 61/16/K Termin: 14 marca 2016 r. o godz. 10:45 sala D-141 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny zawiadamia Pana w charakterze skarżącego, że w dniu 14 marca 2016 r. o godz. 10:45 sala D-141 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Jednocześnie sąd poucza, że pokrzywdzony (strona), który nie ma pełnomocnika z wyboru może żądać, aby mu wyznaczono pełnomocnika z urzędu, jeżeli w sposób należyty wskaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów zastępstwa procesowego bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może cofnąć wyznaczenie pełnomocnika jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono. Na postanowienie o cofnięciu wyznaczenia pełnomocnika przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu (art. 78 § 1 kpk w zw. z art. 88kpk). Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu protokolant Małgorzata Zbroińska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 61/16/K, zawiadomienie z dnia 4

lutego 2016 – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że artykuł 129 k.p.k. stanowi: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.

Sąd oczywiście i rażąco naruszył prawo określone w art. 129 § 2 k.p.k. w zw. z art. 129 § 1 k.p.k. nie podając, w jakiej sprawie mnie wzywa.

Sąd podał tylko sygnaturę akt Sądu, tj. II Kp 61/16/K.

Nie podał Sąd sygnatury akt Prokuratury pozbawiając mnie w ten sposób możności przygotowania się do posiedzenia w dniu 14 marca 2016 r.

 

Na ewentualność oddalenia przez Sąd mojego wniosku, jak pkt. I, str. 1 z powołaniem się na możliwość stawienia się przeze mnie w Sądzie celem osobistego zapoznania się z aktami sprawy sygn. II Kp 61/16/K informuję, że:

 1. ustawowym obowiązkiem Sądu jest prawidłowo, zgodnie z prawem określonym w art. 129 k.p.k. zawiadomić mnie o organizowanym przez Sąd posiedzeniu, a nie zmuszać mnie do osobistego stawiennictwa w Sądzie,
 2. jakkolwiek na niniejszym piśmie pracownik Biura Podawczego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy złoży pieczęć z napisem „Osobiście”, to zostało ono złożone przez mojego znajomego.

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 3 do ściagnięcia

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 61/16/K, zawiadomienie z dnia 4 lutego 2016