Rzeczpospolita opresyjna – biegli sądowi K. Bilska-Zaremba, M. Patla, A. Wsołek i K. Zoła, profesjonaliści o nieskazitelnych charakterach czy bydło?

BYDLĘ”«o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym. Dotyczy biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby, dr. med. Mariusza Patli, dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły.

W opublikowanym w wydaniu z dnia 30 lipca 2015 r. artykule pt. „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter” radca prawny z Kancelarii Prawniczej Tomasz Niedziński i Wspólnicy, dr Tomasz Niedziński napisał m.in.:

 

(…) WSA oddalając skargę uznał, że pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego”

jest określane jako całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składające się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Chodzi o cechy: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność.

Osoba biegłego nie może więc nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości, nierzetelności

czy braku obiektywizmu.

(…) Postawa biegłego wpływa na społeczną ocenę działalności sądów i organów ścigania.”
Źródło: Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4

W załączeniu przesyłam moje pisma:

 1. z dnia 1 marca 2016 r. do dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie Stanisława Kracika zawierające: „Pan Stanisław Kracik Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków Dotyczy Wniosek o rozważenie zasadności kontynuacji zatrudniania przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Kingi Zoły, która sprzeniewierzyła się Przyrzeczeniu lekarskiemu.”
 2. z dnia 29 lutego 2016 r. do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawierające: „Artur Wrona Prokurator Apelacyjny w Krakowie ul. Cystersów 18 31-553 Kraków Dotyczy: I. Zawiadomienie o popełnieniu przez:

1. biegłą z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarza psychiatrę Kingę Zołę /Zoła/
2. biegłego z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarza psychiatrę dr. med. Andrzeja Wsołka /Wsołek/ przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.: „
Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” przez złożenie wniosku o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie w sprawie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.”

 1. z dnia 29 lutego 2016 r. do prezesa Sądu Okręgowego SSO Beaty Morawiec zawierające: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o skreślenie lekarzy psychiatrów:
  1. dr med. Andrzeja Wsołka /Wsołek/
  2. lek. med. Kingi Zoły /Zoła/

z listy biegłych prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu przez nich przyrzeczeniu – “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością.“. – przez złożenie wniosku w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie.”

 1. z dnia 29 lutego 2016 r. do mojego obrońcy z urzędu adw. Wojciecha Wandzela w sprawie wszczętej przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę, zawierające: „Wniosek o skierowanie wniosku do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na moje wnioski jak w pkt. I, II, III pisma z dnia 19 października 2015 r., w tym – Załącznik 1.: „Wniosek – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. – o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 DS. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączeniu wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o skierowanie żądań do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:
  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.

 

Oceńcie Państwo, proszę, po zapoznaniu się – o co także proszę – z treścią w.w. pism, czy biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarze psychiatrzy, dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła oraz dr med. Mariusz Patla i lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba prawymi, szlachetnymi, sumiennymi i bezstronnymi są osobami, profesjonalistami, czy też – jak ja uważam – bydłem według podanej wyżej definicji tego słowa. Czy dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, czy też rękojmię… osiągania przez rządzą się w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ferajnę jej celów niszczenia Polaków sprzeciwiających się okazywanej im patologii, w tym przez umieszczanie nas w szpitalach psychiatrycznych.

 

Biegli sądowi dr. med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła udzielili wsparcia prokuratorowi prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariuszowi Furdzikowi świadczącemu usługi prawnicze dwojgu prawnikom z 40-letmnimi stażami w zawodach prawniczych, prof. Andrzejowi Zollowi i jego małżonce adw. Wiesławie Zoll.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, były, przez dwie kadencje przewodniczący – a obecnie członek – Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, były przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Zoll i jego małżonka adw. Wiesława Zoll poczuli się przeze mnie zniesławieni i znieważeni.

Takie ich prawo.

Zniesławienie i znieważenie to jednak czyny ścigane z oskarżenia prywatnego.

Ponieważ prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wiesława Zoll to kiepscy prawnicy są, ignoranci, a do tego adw. Wiesława Zoll od 1998 r., a prof. dr hab. Andrzej Zoll od 2003 roku takiego mnóstwa doświadczyli przypadków serwilizmu, lizusostwa okazywanego im przez prokuratorów i sędziów, to uznali, iż nie będą się kłopotać ze sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia, lecz zlecą jakiemuś następnemu wobec nich sługusowi w prokuratorskiej todze zadanie ścigania mnie z oskarżenia publicznego.

Andrzej i Wiesława Zoll nie zadali obie nawet trudu przelania ich zarzutów wobec mnie na papier.

Złożyli w dniu 27 września 2013 r., w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw ich zniesławienia i znieważenia. Jak to oni, jojczeli, labiedzili i użalali się nad sobą, a na koniec złożyli wnioski, żeby mnie ścigano za ich rzekome zniesławienie i znieważenie z oskarżenia publicznego:

 

Ja chciałbym złożyć wniosek o ściganie Zbigniewa Kękusia za znieważanie i zniesławianie mnie”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, Protokół z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od prof. dr. hab. Andrzeja Zolla o przestępstwie

 

Ja składam wniosek o ściganie sprawcy przestępstw znieważania i zniesławiania mnie i stalkingu.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, Protokół z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od adw. Wiesławy Zoll o przestępstwie

 

Wnioski Andrzeja i Wiesławy Zoll to dla niektórych funkcjonariuszy demokratycznego państwa prawnego rozkazy.

Tym razem w roli ich sługusa wyżej wymienionych wystąpił prokurator w.w. Prokuratury Dariusz Furdzik.

Wydał w dniu 2 października 2013 r. „Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego.”:

 

Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego

(…) Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokuratura wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

Ujawnione okoliczności w zawiadomieniu wskazują na to, że pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kękusia naruszają powagę zajmowanych stanowisk w przeszłości oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla

i są wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie społecznym leży bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu prawnego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13,

postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r.

 

Zapewne zauważyliście Państwo, że prokurator Dariusz Furdzik nawet nie wspomniał o adw. Wiesławei Zoll w postanowieniu z dnia 2.10.2013 r., którym orzekł, że mnie będzie ścigał z oskarżenia publicznego za jej ścigane z oskarżenia prywatnego zniesławienie i znieważenie.

Potem czterokrotnie składałem wnioski o doręczenie mi kopii w.w. postanowienia z dnia 2 października 2013 r. – mogłem je tylko przepisać – i za każdym prokurator Furdzik wydawał zarządzenia o oddalenia mojego wniosku, a moje zażalenia na jego zarządzenia o odmowie utrzymywała w mocy prokurator rejonowy Anna Rokicka-Lis.

Autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach zacierają ślady oczywistego i rażącego naruszania prawa.

W opisanym wyżej przypadku pozbawiły mnie – autorytety o nieskazitelnych charakterach – możności skorzystania z prawa konstytucyjnego:

 

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych”

Artykuł 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nie każdy… Przeciwnik procesowy Andrzej i Wiesławy Zoll oraz ich naruszającego prawo sługusa prokuratora Furdzika nie.

Jak mówią… „co się odwlecze, to nie uciecze”.

Potwierdziło się także w przypadku Furdzika. Ignorancja członka drużyny Zollów, prokuratora Furdzika musiała kiedyś wypłynąć w pełnej krasie.

Ten rzadki okaz tumana „TUMAN” : «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051– chciał mnie poddać obserwacji psychiatrycznej w sprawie, w której było to prawnie niedopuszczalne.

Na pomagierów wybrał obie autorytety nad autorytety, nieskazitelne charaktery nad nieskazitelne charaktery, tj. biegłych sądowych. Ich także pogrążył. To znaczy… sami się pogrążyli. Łaskawi dla Furdzika.

Prokurator Dariusz Furdzik zdecydować, że nie tylko wyświadczy prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi i adw. Wiesławie Zoll na koszt państwa – w tym Państwa, Adresatów niniejszego e-mail’a – usługę ścigania mnie z urzędu, za w.w. czyny prywatnoskargowe, ale jako bonusa przygotowywał dla swoich zleceniodawców – prof. dr hab. Andrzej Zoll od 2002 roku przy każdej po temu okazji informuje funkcjonariuszy systemu prawnego, że ja jestem niezrównoważony, że powinienem zostać poddany badaniom psychiatrycznym – umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Gdyby mnie w nim umieszczono, przebywał bym tam na koszt państwa, w tym Państwa, Adresatów niniejszego e-mail’a.

W roli pomagierów prokuratora Dariusza Furdzika wystąpili biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła, Ordynator Oddziału 2B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Złożyli wniosek o umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, tj. o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, nawet mnie uprzednio nie badając.

Państwo – w tym Państwo, Adresaci niniejszego e-mail’a – nie musiało ponosić kosztów mojej hospitalizacji, bo następny z licznych członków, składającej się z funkcjonariuszy systemu prawnego i politycznego biało – czerwonej drużyny okrutnego, niedouczonego, zdemoralizowanego okazywaną mu uległością i służalczością poniemieckiego Żyda ortodoksa radykalnego prof. dr hab. Andrzeja Zolla i jego małżonki notorycznej oszustki adw. Wiesławy Zoll, protegowany, pupil prokuratorów:

 1. Lucyny Czechowicz i Anny Rokickiej-Lis – była i obecna prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód
 2. Lidii Jaryczkowskiej – prokurator okręgowy w Krakowie,
 3. Artura Wrony – prokurator apelacyjny w Krakowie,
 4. Andrzeja Seremeta – prokurator generalny

i sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny SSR Dariusza Stachurskiego i SSR Małgorzaty Rokosz, prokurator Dariusz Furdzik okazał się takim samym jak jego zleceniodawcy, A. i W. Zoll, niedouczonym ignorantem – „IGNORANT”«człowiek nie mający podstawowych wiadomości, nieuk»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 272 – i nie wiedział, że w sprawie, którą przeciwko mnie wszczął w dniu 2 października 2013 r., w tym w dniu 11 marca 2015 r. kierując do Sądu wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, było prawnie niedopuszczalne poddanie mnie obserwacji.

Napisałem „było”, bo już mnie nie ścigają…

Gdy tumana D. Furdzika pouczyła sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Katarzyna Cielarska postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r., że jego wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej był nielegalny wyjaśniając mu dlaczego, to ten, najwyraźniej rozgoryczony, że nie osiągnął celu natychmiast… umorzył postępowanie.

Zostawieni samym sobie, pozbawieni pomocy ich sługusa prokuratora D. Furdzika i jego przełożonych, prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wiesława Zoll nie skorzystali z prawa do złożenia prywatnych aktów oskarżenia. Jak to wszystkie łajdaki, także tchórze. Przestraszyli się konfrontacji ze mną w sądzie.

 

xxx

 

Biegli sądowi, oszuści dr med. Mariusz Patla i lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba wyświadczyli przysługę jednocześnie:

 1. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beacie Stój,
 2. prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiejowi Legutce.

 

Jak Państwa informowałem sędzia Beata Stój prowadzi postępowanie przeciwko mnie od początku 2011 roku, po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił na moją korzyść skazujący mnie wyrok jej kolegi z pracy sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. Sędzia T. Kuczma skazał mnie za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. za pośrednictwem Internetu 18 przestępstw polegających na zniesławieniu i/lub znieważeniu 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll, a także na rozpowszechnianiu wiadomości z postępowania o rozwód pomiędzy mną i moją żoną prowadzonego przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie przy udziale sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Po tym, gdy dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy w zakresie 16 czynów zarzucając sędziemu, że oczywiście i rażąco naruszył prawo materialne, jego koleżanka z pracy sędzia B. Stój uznała, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydała w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Potem, w dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy w zakresie pozostałych dwóch czynów zarzucając mu rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego. W następstwie tego wyroku sędzia B. Stój wydała w dniu 29 czerwca 2012 r. następne postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

W kwietniu 2014 r. sędzia B. Stój wydała Policji nakaz zatrzymania mnie na okres nie przekraczający 48 godzin i doprowadzenia pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne, które w Areszcie Śledczym w Krakowie przeprowadzić mieli wyznaczeni przez nią biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba i dr med. Mariusz Patla oraz psycholog Ryszard Janczura.

Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. Gdy wysiadałem z samochodu, którym mnie przewożono potknąłem się i upadłem na jednego z trzech policjantów, którzy mnie konwojowali. Wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika.

Potem przewieziono mnie do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, a w dniu 6 maja 2014 r. przedstawiono mi zarzut próby samouwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. i spowodowanie obrażeń ciała jednego z policjantów – po trzech miesiącach okazało się, że obroń ciała doznał jeszcze jeden policjant.

W dniu 7 maja 2014 r. policjanci doprowadzili mnie na spotkanie z biegłymi lek. med. Katarzyną Bilską-Zarembą, dr med. Mariuszem Patlą i psychologiem Ryszardem Janczurą.

Przekonany, że spotkaliśmy się w związku ze sprawą rozpoznawaną przez sędzię B. Stój złożyłem oświadczenie do protokołu, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom oraz przedstawiłem przyczyny mojego stanowiska.

Po złożeniu oświadczenia zostałem zwolniony. Spotkanie trwało krócej niż 10 minut.

Potem okazało się, że biegli lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla jednak mnie – bez mojej zgody i bez poinformowania mnie o tym – badali. Jednocześnie na potrzebę dwóch spraw, tj. tej rozpoznawanej przez sędzię B. Stój oraz tej wszczętej dzień wcześniej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę.

Sporządzili dwie identycznej treści opinie sądowo-psychiatryczne. W obydwóch złożyli wnioski o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej. Jak wyjaśnili potem, gdy byli przesłuchiwani przez Sąd, uznali, że trzeba mnie poddać obserwacji psychiatrycznej na podstawie mojej mimiki i gestów.

Jeśli zapoznacie się Państwo – o co proszę – z protokołem posiedzenia prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę w dniu 16 października 2014 r. dowiecie się, że tego dnia biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla nic już nie pamiętali z naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. Z powodu niezapamiętania odmówili odpowiedzi na mój wniosek o podanie przez nich przykładów moich zachowań, na podstawie których sporządzili wniosek o poddanie mnie obserwacji.

Sędzia K. Kaczmara oddaliła mój wniosek podając do protokołu ”Przewodniczący /SSR Katarzyna Kaczmara – ZKE/ uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.”

Ten „upływ czasu” to okres od 3 czerwca 2014 r., gdy biegli sporządzili Opinię – i jeszcze pamiętali przebieg naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. – do 16 października 2014 r., gdy biegli byli przesłuchiwani.

Wcześniej sędzia Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o dopuszczenie dowodu z notatek robionych przez biegłych podczas naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r.

Co wręcz groteskowe, to że biegli lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla nie pamiętali w dniu 16 października 2014 r.:

 1. nic z naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r.
 2. na jakiej podstawie sporządzili Opinię w dniu 3 czerwca 2014 r.,

a po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. sporządzili w dniu 5 czerwca 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną – identyczna w treści, jak ta z dnia 03.06.2014 r. – na potrzebę sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię B. Stój.

Także zamieścili w niej wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

Sami nie pamiętając w dniu 16 października 2014 r. zdarzeń z dnia 7 maja 2014 r. oraz dlaczego sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, uznali w dniu 5 czerwca 2014 r., że wyniki moich badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją i przeprowadzonych po dniu 05.06.2014 r. wykażą, czy byłem poczytalny w okresie … od stycznia 2003 r. do września 2005 r., gdy popełniano w.w. czyny za pośrednictwem Internetu, za które od listopada 2006 r. ściga mnie Sąd Rejonowy w Dębicy, tj. sędzia Tomasz Kuczma, a obecnie sędzia B. Stój.

Co do sędzi K. Kaczmary podanego do protokołu posiedzenia w dniu 16.10.2014 r. „Przewodniczący /SSR Katarzyna Kaczmara – ZKE/ uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.wskazać należy, że moje zachowania podczas spotkania z biegłymi w dniu 7 maja 2014 r., których opisu biegli odmówili pod ochroną sędzi K. Kaczmary jednak miały dla niej… priorytetowe, kluczowe znaczenie. Na ich podstawie wydała w dniu 16.10.2014 r. postanowienie o pozbawieniu mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, podając w uzasadnieniu: „Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.

 

W uzasadnieniu do obydwóch opinii, które biegli sporządzili podali: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”.

A ja nie byłem nigdy leczony psychiatrycznie.

Biegłym K. Bilskiej-Zarembie i M. Patli potrzebne było to moje rzekome „uprzednie leczenie”, bo zdiagnozowali u mnie schizofrenię.

Wskazać zatem należy, że schizofrenia jest diagnozowana u mężczyzn do 25 roku życia. Gdy się ze mną spotkali biegli K. Bilska –Zaremba i M. Patla miałem… 56 lat.

W wieku 24 lat kończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a na podstawie moich wyników i obserwacji moich zachowań władze Instytutu Ekonomiki Przemysłu, w tym były rektor AE i promotor mojej pracy magisterskiej, zaproponowały mi zatrudnienie na stanowisku asystenta profesora.

Nie posądzano mnie po czterech latach studiów o chorobę psychiczną. Powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Na AE w Krakowie pracowałem do października 1992 r., w tym przez cały czas prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami, zbierając nagrody za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Z pracy na Uczelni zrezygnowałem z przyczyn finansowych, miałem na utrzymaniu niepracującą żonę i dwoje dzieci. Od tego czasu przez kilkanaście lat pełniłem kierownicze i dyrektorskie funkcje w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych. Byłem także dyrektorem Pionu Infrastruktury w Spółce Skarbu Państwa PLL LOT S.A.

Aż mi sędziowsko-prokuratorsko-rzecznikowsko-adwokacka ferajna z jej najgroźniejszą dla nie-Żydów formacją „judeo” zakończyła karierę zawodową.

Po nich – sędziach, prokuratorach, RPO Andrzeju Zollu i adw. Wiesławie Zoll – do „gry” weszły autorytety nad autorytety, biegli sądowi.

Teraz, po kompromitacji biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, dr. med. Andrzeja Wsołka, dr med. Mariusza Patli, lek. med. Kingi Zoły i lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby, z arsenału nieszczęść, które spotkać mogą ofiarę patologii autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach, czyli funkcjonariuszy demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i sprzymierzonych z nimi biegłych sądowych w moim przypadku już im chyba tylko, jako ostatnia deska ratunku… seryjny samobójca pozostał.

 

Zamieszczona przez biegłych K. Bilską-Zarembę i M. Patlę w Opinii sądowo-psychiatrycznej fałszywa informacja „analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia miała uczynić ich „diagnozę” o mojej rzekomej schizofrenii wiarygodną.

Przesłuchiwani na mój wniosek przez Sąd biegli M. Patla i K. Bilska-Zaremba przyznali się do kłamstwa, które nazwali… pomyłką i przejęzyczeniem.
Życzliwa im sędzia Katarzyna Kaczmara pozwoliła im zeznawać razem – gdyby zeznawali osobno mogli by przecież zeznać każde co innego – i biegły M. Patla wyłgał się bezczelnie: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie,na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Biegła K. Bilska-Zaremba potaknęła, że ona też, jak biegły M. Patla, pomyliła się i przejęzyczyła.

Przyznawszy się do kłamstwa – nazwanego w zaakceptowanym przez sędzię Katarzynę Kaczmarę odruchu samoobrony pomyłką i przejęzyczeniem – biegli nie sprostowali go jednak i nie usunęli ze sporządzonej przez nich Opinii sądowo-psychiatrycznej – tj. dwóch Opinii o identycznej treści, sporządzonych na potrzebę dwóch w.w. spraw – nieprawdziwej informacji.

Gdy pismem z dnia 19 października 2015 r. złożyłem – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.” – wniosek w tej sprawie do następczyni w sprawie wszczętej przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę, prokurator Doroty Baranowskiej, to ta, jak to niezależny, czyli robiący, co mu się rzewnie podoba prokurator, zlekceważyła go.

Ferajna…

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Stanisław Kracik

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego

ul. Józefa Babińskiego 29

30-393 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o rozważenie zasadności kontynuacji zatrudniania przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Kingi Zoły, która sprzeniewierzyła się Przyrzeczeniu lekarskiemu.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że z przyczyn podanych w niniejszym piśmie złożyłem:
  1. pismem z dnia 29 lutego 2016 r. do prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawiadomienie o popełnieniu przez biegłą z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lek. med. Kingę Zołę przestępstwa z art. 233 § 4 k.k. – Załącznik 7,
  2. pismem z dnia 29 lutego 2016 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Morawiec wniosek o skreślenie lek. med. Kingi Zoły z listy biegłych prezesa Sądy Okręgowego w Krakowie – Załącznik 8.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejsze pismo zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

Uzasadnienie

 

Lek. med. Kinga Zoła , Ordynator Oddziału 2B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sprzeniewierzyła się Przyrzeczeniu lekarskiemu.

Przedstawiła fałszywą opinię w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.

Lek. med. Kinga Zoła złożyła w sprawie jak wyżej wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że mnie uprzednio nie badała.

 

xxx

 

W dniu 27 września 2013 r. były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, były przewodniczący – obecnie członek – Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, były przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz jego małżonka adw. Wiesława Zoll złożyli w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw:

 1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
 2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

W dniu 2 października 2013 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik wydał postanowienie o objęciu ściganiem z oskarżenia publicznego w.w. czynów prywatnoskargowych.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator D. Furdzik wydał postanowienie „o powołaniu biegłych”, w którym podał – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

 1. Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
  1. miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
  2. jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
  3. w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
 2. Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
 3. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał także postanowienie, którym orzekł m.in. – Załącznik 2: „zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 2

 

Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. po godz. 06:00 i doprowadzony do KMP w Krakowie, a następnie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b.

Obecny był tylko biegły dr Andrzej Wsołek.

Poinformowałem go, że nie poddam się badaniom ponieważ:

 1. w postanowieniu z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” prokurator Dariusz Furdzik niedopełnił określonego w art. 60 § 1 k.p.k. obowiązku wykazania, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll,
 2. w dniu 28 lutego 2014 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora Dariusza Furdzika i ponieważ nie został rozpoznany przed dniem 3 marca 2014 r. – policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2015 r. nie doręczyli mi postanowienia w sprawie mojego wniosku – prokuratorowi D. Furdzikowi nie wolno było wydać tego dnia w.w. postanowień.

 

Wysłuchawszy mojego – złożonego w obecności policjantów, którzy mnie zatrzymali – wyjaśnienia, biegły dr Andrzej Wsołek odstąpił od badań i zostałem zwolniony przez policjantów.

Odmowę poddania się przeze mnie badaniom psychiatrycznym po doprowadzeniu mnie na nie przez Policję potwierdzili:

 1. biegły A. Wsołek w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., które skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście i w którym podał: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10

marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 1. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Katarzyna Cielarska, która podała w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
  Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

W związku z moją odmową w dniu 6 marca 2014 r. poddania mnie badaniom psychiatrycznym prokurator Dariusz Furdzik skierował pismo z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych A. Wsołka i K. Zoły, w którym podał między innymi: „(…) proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

 

Biegły A. Wsołek odpowiedział pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego.

Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym.
Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Biegły Andrzej Wsołek nie stwierdził zatem, że nabrał jakichkolwiek wątpliwości co do stanu mojej poczytalności.

 

Po niespełna roku, pismem z dnia 4 lutego 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik doręczył mi kolejne wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 4 lutego 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 05.03.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ biegli Andrzej Wsołek i Kinga Zoła mają w środowisku osób kierowanych przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji krakowskiej na badania psychiatryczne opinię biegłych dyspozycyjnych, tj. sporządzających opinie zgodne z oczekiwaniami ich zleceniodawców – tj. sędziów i prokuratorów – zażądałem żeby prokurator D. Furdzik zobowiązał do uczestnictwa w moim spotkaniu z nimi w dniu 5 marca 2015 r. wyznaczoną mi przez Sąd na jego wniosek na podstawie art.79 § 1 k.p.k. – „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. – obrońcę z urzędu, adw. Ewelinę Słabosz.

Stawiłem się także obecności dwóch osób zaufania.

Po wejściu do gabinetu razem z adw. Eweliną Słabosz i w.w. dwoma towarzyszącymi mi osobami zaufania poinformowałem biegłych Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę, że odmawiam poddania się badaniom, wręczyłem im pismo z dnia 5 marca 2015 r. /Załącznik 4/, które do nich w tej sprawie przygotowałem i razem z towarzyszącymi mi osobami zaufania opuściłem gabinet.

Po opuszczeniu przeze mnie gabinetu – moje spotkanie z biegłymi trwało około 1 /słownie: jednej/ minuty – pozostała w nim adw. Ewelina Słabosz.

Po wyjściu wręczyła mi opatrzoną pieczęcią biegłego Andrzeja Wsołka kopię pisma, które wręczyłem biegłym i którym złożyłem – Załącznik 4: „Państwo

 1. dr med. Andrzej Wsołek – biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. lek. med. Kinga Zoła – biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Biegły A. Wsołek napisał na moim egzemplarzu pisma oraz poświadczył podpisem – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA /podpis – ZKE/
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Kilka dni później, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną. Z upoważnienia prokuratora Referent Prawny Anna Karteczka”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 5

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora Dariusza Furdzika, podając w uzasadnieniu m.in. – Załącznik 6: „Sygn. akt II Kp 270/15/S POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cielarska Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód – Anny Balon po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia postanawia:

 1. na podstawie art. 203 § 1 i 2 w zw. z art. 259 § 2 kpk nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego;
 2. na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982. r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 116, poz. 124 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Eweliny Słabosz, Kancelaria Adwokacka w Skawinie ul. Generała Sikorskiego 18, kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi z urzędu w związku z postępowaniem w przedmiocie wniosku o poddanie obserwacji psychiatrycznej;
 3. na podstawie art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni,

Sygn. akt II Kp 270/15/S

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dni 30 czerwca 2015 roku

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód prowadzi w sprawie o sygn. akr 4 Ds. 292/14 postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi, któremu zarzucono popełnienie dwóch występków, mianowicie tego, że:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Andrzeja Zolla i pomówił go o postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Wiesławę Zoll i pomówił ją o postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).

Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).

Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego. (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

Okazuje się zatem, że po tym, gdy:

 1. biegły dr Andrzej Wsołek spotkał się ze mną – pod nieobecność biegłej Kingi Zoły – w dniu 3 marca 2014 r. i po tym spotkaniu poinformował prokuratora D. Furdzika pismem z dnia 10 marca 2014 r.: „Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”
 2. sędzia K. Cielarska poświadczyła, w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że ja odmówiłem poddania mnie badaniom – Załącznik 6: „Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
 3. biegli dr A. Wsołek i Kinga Zoła spotkali się za mną w dniu 5 marca 2015 r. i biegły dr A. Wsołek poświadczył osobiście przez niego sporządzonym zapiskiem na moim piśmie do niego i do biegłej K. Zoły z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA”

biegła, lekarz psychiatra Kinga Zoła po trwającym ok. 1 /słownie: jedną/ minutę spotkaniu ze mną w dniu 5 marca 2015 r. złożyła – razem z biegłym dr. med. A. Wsołkiem wniosek, o którym sędzia K. Cielarska podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”

 

Wskazać należy, że po tym, gdy w dniu 6 marca 2014 r. odmówiłem poddania mnie badaniom biegli A. Wsołek i K. Zoła odmówili sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej, co poświadczyła sędzia K. Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusiagdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Po tym, gdy spotkałem się z biegłymi A. Wsołkiem i K. Zołą w dniu 5 marca 2015 r. i także odmówiłem poddania mnie badaniom, co poświadczył biegły A. Wsołek zapiskiem na moim piśmie do biegłych z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA” lekarz Kinga Zoła sporządziła – razem z biegłym A. Wsołkiem – wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, co poświadczyli:

 1. sędzia Katarzyna Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”
 2. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka podając w zawiadomieniu z dnia 11 marca 2015 r. „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.

Prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi wolno było skierować wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej tylko na podstawie wniosku biegłych A. Wsołka i K. Zoły. Artykuł 203 § 2 k.p.k.:

– w brzmieniu sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowił: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”
– w brzmieniu po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowi: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 156 § 5a oraz art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora /Dariusza Furdzika – ZKE/ wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego.

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła także w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że biegli dr med. A. Wsołek i lek. med. Kinga Zoła wiedzieli, iż nie wolno im sporządzić opinii sądowo-psychiatrycznej bez uprzedniego zbadania mnie. Podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Wskazać należy, że obserwacja psychiatryczna jest formą pozbawienia wolności.

Trybunał Konstytucyjny podał w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. SK 50/06: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…)

II Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności. (…)”

 

Podwładna Adresata niniejszego pisma, lek. med. Kinga Zoła, Ordynator Oddziału 2B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie złożyła wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – a zatem o pozbawienie mnie wolności – bez uprzedniego badania mnie.

Składając bez uprzedniego badania mnie wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej lek. med. Kinga Zoła sprzeniewierzyła się Przyrzeczeniu lekarskiemu:

 

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

 

Zachowująca się w sposób opisany w niniejszym piśmie lek. med. Kinga Zoła stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S
 7. Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 29 lutego 2016 r. o popełnieniu przez biegłą sądową lek. med. Kingę Zołę przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.
 8. Wniosek Z. Kękusia z dnia 29 lutego 2016 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Morawiec o skreślenie lek. med. Kingi Zoły z listy biegłych prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez:
  1. biegłą z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarza psychiatrę Kingę Zołę /Zoła/
  2. biegłego z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarza psychiatrę dr. med. Andrzeja Wsołka /Wsołek/

przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.: Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” przez złożenie wniosku o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie w sprawie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.

 1. Wniosek o przekazanie niniejszego zawiadomienia – bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty jego złożenia – do rozpoznania prokuraturze właściwej miejscowo z siedzibą w Krakowie.
 2. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego zawiadomienia – kopii pisma, przy którym Prokurator Apelacyjny w Krakowie przekaże niniejsze zawiadomienie prokuraturze właściwej miejscowo.
 3. Zawiadomienie, że kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

 

Uzasadnienie

 

Biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła przedstawili fałszywą opinię w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.

Biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła złożyli w sprawie jak wyżej wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że mnie uprzednio nie badali.

 

xxx

 

W dniu 27 września 2013 r. były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, były przewodniczący – obecnie członek – Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, były przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz jego małżonka adw. Wiesława Zoll złożyli w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw:

 1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
 2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

W dniu 2 października 2013 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik wydał postanowienie o objęciu ściganiem z oskarżenia publicznego w.w. czynów prywatnoskargowych.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator D. Furdzik wydał postanowienie „o powołaniu biegłych”, w którym podał – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

 1. Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
  1. miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
  2. jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
  3. w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
 2. Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
 3. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

– obrońcy – po ustanowieniu przez Sąd

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowód
: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał także postanowienie, którym orzekł m.in. – Załącznik 2: „zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 2

 

Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. po godz. 06:00 i doprowadzony do KMP w Krakowie, a następnie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b.

Obecny był biegły dr Andrzej Wsołek.

Poinformowałem go, że nie poddam się badaniom ponieważ:

 1. w postanowieniu z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” prokurator Dariusz Furdzik niedopełnił określonego w art. 60 § 1 k.p.k. obowiązku wykazania, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll,
 2. w dniu 28 lutego 2014 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora Dariusza Furdzika i ponieważ nie został rozpoznany przed dniem 3 marca 2014 r. – policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2015 r. nie doręczyli mi postanowienia w sprawie mojego wniosku – prokuratorowi D. Furdzikowi nie wolno było wydać tego dnia w.w. postanowień.

 

Wysłuchawszy mojego – złożonego w obecności policjantów, którzy mnie zatrzymali – wyjaśnienia, biegły dr Andrzej Wsołek odstąpił od badań i zostałem zwolniony przez policjantów.

Odmowę poddania się przeze mnie badaniom psychiatrycznym po doprowadzeniu mnie na nie przez Policję potwierdzili:

 1. biegły A. Wsołek w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., które skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście i w którym podał: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10

marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 1. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Katarzyna Cielarska, która podała w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
  Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

W związku z moją odmową w dniu 6 marca 2014 r. poddania mnie badaniom psychiatrycznym prokurator Dariusz Furdzik skierował pismo z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych A. Wsołka i K. Zoły, w którym podał między innymi: „(…) proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

 

Biegły A. Wsołek odpowiedział pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego.

Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym.
Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Biegły Andrzej Wsołek nie stwierdził zatem, że nabrał jakichkolwiek wątpliwości co do stanu mojej poczytalności.

 

Po niespełna roku, pismem z dnia 4 lutego 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik doręczył mi kolejne wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 4 lutego 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 05.03.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ biegli Andrzej Wsołek i Kinga Zoła mają w środowisku osób kierowanych przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji krakowskiej na badania psychiatryczne opinię biegłych dyspozycyjnych, tj. sporządzających opinie zgodne z oczekiwaniami ich zleceniodawców – tj. sędziów i prokuratorów – zażądałem żeby prokurator D. Furdzik zobowiązał do uczestnictwa w moim spotkaniu z nimi w dniu 5 marca 2015 r. wyznaczoną mi przez Sąd na jego wniosek na podstawie art.79 § 1 k.p.k. – „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. – obrońcę z urzędu, adw. Ewelinę Słabosz.

Stawiłem się także obecności dwóch osób zaufania.

Po wejściu do gabinetu razem z adw. Eweliną Słabosz i w.w. dwoma towarzyszącymi mi osobami zaufania poinformowałem biegłych Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę, że odmawiam poddania się badaniom, wręczyłem im pismo z dnia 5 marca 2015 r. /Załącznik 4/, które do nich w tej sprawie przygotowałem i razem z towarzyszącymi mi osobami zaufania opuściłem gabinet.

Po opuszczeniu przeze mnie gabinetu – moje spotkanie z biegłymi trwało około 1 /słownie: jednej/ minuty – pozostała w nim adw. Ewelina Słabosz.

Po wyjściu wręczyła mi opatrzoną pieczęcią biegłego Andrzeja Wsołka kopię pisma, które wręczyłem biegłym i którym złożyłem – Załącznik 4: „Państwo

 1. dr med. Andrzej Wsołek – biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. lek. med. Kinga Zoła – biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

I. Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym

II. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Biegły A. Wsołek napisał na moim egzemplarzu pisma oraz poświadczył podpisem – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA /podpis – ZKE/
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Kilka dni później, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną. Z upoważnienia prokuratora Referent Prawny Anna Karteczka”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 5

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora Dariusza Furdzika, podając w uzasadnieniu m.in. – Załącznik 6: „Sygn. akt II Kp 270/15/S POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cielarska Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód – Anny Balon po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia postanawia:

 1. na podstawie art. 203 § 1 i 2 w zw. z art. 259 § 2 kpk nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego;
 2. na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982. r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 116, poz. 124 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Eweliny Słabosz, Kancelaria Adwokacka w Skawinie ul. Generała Sikorskiego 18, kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi z urzędu w związku z postępowaniem w przedmiocie wniosku o poddanie obserwacji psychiatrycznej;
 3. na podstawie art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni,

Sygn. akt II Kp 270/15/S

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dni 30 czerwca 2015 roku

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód prowadzi w sprawie o sygn. akr 4 Ds. 292/14 postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi, któremu zarzucono popełnienie dwóch występków, mianowicie tego, że:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Andrzeja Zolla i pomówił go o postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Wiesławę Zoll i pomówił ją o postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).

Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).

Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego. (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

Okazuje się zatem, że po tym, gdy:

 1. biegły dr Andrzej Wsołek spotkał się ze mną – pod nieobecność biegłej Kingi Zoły – w dniu 3 marca 2014 r. i po tym spotkaniu poinformował prokuratora D. Furdzika pismem z dnia 10 marca 2014 r.: „Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”
 2. sędzia K. Cielarska poświadczyła, w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że ja odmówiłem poddania mnie badaniom – Załącznik 6: „Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
 3. biegli dr A. Wsołek i Kinga Zoła spotkali się za mną w dniu 5 marca 2015 r. i biegły dr A. Wsołek poświadczył osobiście przez niego sporządzonym zapiskiem na moim piśmie do niego i do biegłej K. Zoły z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA”

biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła po trwającym ok. 1 /słownie: jedną/ minutę spotkaniu ze mną w dniu 5 marca 2015 r. złożyli wniosek, o którym sędzia K. Cielarska podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”

 

Wskazać należy, że po tym, gdy w dniu 6 marca 2014 r. odmówiłem poddania mnie badaniom biegli A. Wsołek i K. Zoła odmówili sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej, co poświadczyła sędzia K. Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusiagdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Po tym, gdy spotkałem się z biegłymi A. Wsołkiem i K. Zołą w dniu 5 marca 2015 r. i także odmówiłem poddania mnie badaniom, co poświadczył biegły A. Wsołek zapiskiem na moim piśmie do biegłych z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA” biegli A. Wsołek i K. Zoła sporządzili wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, co poświadczyli:

 1. sędzia Katarzyna Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”
 2. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka podając w zawiadomieniu z dnia 11 marca 2015 r. „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.

Prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi wolno było skierować wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej tylko na podstawie wniosku biegłych A. Wsołka i K. Zoły. Artykuł 203 § 2 k.p.k.:

– w brzmieniu sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowił: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”
– w brzmieniu po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowi: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 156 § 5a oraz art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora /Dariusza Furdzika – ZKE/ wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego.

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła także w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że biegli dr med. A. Wsołek i lek. med. Kinga Zoła wiedzieli, iż nie wolno im sporządzić opinii sądowo-psychiatrycznej bez uprzedniego zbadania mnie. Podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Wskazać należy, że obserwacja psychiatryczna jest formą pozbawienia wolności.

Trybunał Konstytucyjny podał w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. SK 50/06: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…)

II Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności. (…)”

 

Biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – a zatem o pozbawienie mnie wolności – bez uprzedniego badania mnie.

 

Wskazać należy, że art. 233 § 4 k.k. stanowi: Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Artykuł 233 § 1 k.k. stanowi: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła sporządzili w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ fałszywą opinię ponieważ skierowali wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie.

Działanie biegłych dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 233 § 4 k.k.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o skreślenie lekarzy psychiatrów:
  1. dr med. Andrzeja Wsołka /Wsołek/
  2. lek. med. Kingi Zoły /Zoła/

z listy biegłych prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu przez nich przyrzeczeniu – “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością.“. – przez złożenie wniosku w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/ o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej bez uprzedniego badania mnie.

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejsze pismo zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

(…) WSA oddalając skargę uznał, że pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego”

jest określane jako całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składające się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Chodzi o cechy: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność.

Osoba biegłego nie może więc nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości, nierzetelności

czy braku obiektywizmu.”
Źródło: Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4

 

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

 

Uzasadnienie

 

Biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła przedstawili fałszywą opinię w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.

Biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła złożyli w sprawie jak wyżej wniosek o pozbawienie mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że mnie uprzednio nie badali.

 

xxx

 

W dniu 27 września 2013 r. były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, były przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, były przewodniczący – obecnie członek – Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, były przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz jego małżonka adw. Wiesława Zoll złożyli w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstw:

 1. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
 2. zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll

 

W dniu 2 października 2013 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik wydał postanowienie o objęciu ściganiem z oskarżenia publicznego w.w. czynów prywatnoskargowych.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator D. Furdzik wydał postanowienie „o powołaniu biegłych”, w którym podał – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

 1. Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
  1. miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
  2. jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
  3. w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
 2. Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
 3. Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia:

– podejrzanemu,

– obrońcy – po ustanowieniu przez Sąd

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowód
: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 1

 

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał także postanowienie, którym orzekł m.in. – Załącznik 2: „zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 2

 

Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. po godz. 06:00 i doprowadzony do KMP w Krakowie, a następnie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b.

Obecny był biegły dr Andrzej Wsołek.

Poinformowałem go, że nie poddam się badaniom ponieważ:

 1. w postanowieniu z dnia 2 października 2013 r. „o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego” prokurator Dariusz Furdzik niedopełnił określonego w art. 60 § 1 k.p.k. obowiązku wykazania, że leży w interesie społecznym ściganie mnie z oskarżenia publicznego za ścigane z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego zniesławienie /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll,
 2. w dniu 28 lutego 2014 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora Dariusza Furdzika i ponieważ nie został rozpoznany przed dniem 3 marca 2014 r. – policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2015 r. nie doręczyli mi postanowienia w sprawie mojego wniosku – prokuratorowi D. Furdzikowi nie wolno było wydać tego dnia w.w. postanowień.

 

Wysłuchawszy mojego – złożonego w obecności policjantów, którzy mnie zatrzymali – wyjaśnienia, biegły dr Andrzej Wsołek odstąpił od badań i zostałem zwolniony przez policjantów.

Odmowę poddania się przeze mnie badaniom psychiatrycznym po doprowadzeniu mnie na nie przez Policję potwierdzili:

 1. biegły A. Wsołek w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., które skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście i w którym podał: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10

marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 1. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Katarzyna Cielarska, która podała w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
  Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

W związku z moją odmową w dniu 6 marca 2014 r. poddania mnie badaniom psychiatrycznym prokurator Dariusz Furdzik skierował pismo z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych A. Wsołka i K. Zoły, w którym podał między innymi: „(…) proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych Kingi Zoły i dr. Andrzeja Wsołka

 

Biegły A. Wsołek odpowiedział pismem z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13 W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego.

Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym.
Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Biegły Andrzej Wsołek nie stwierdził zatem, że nabrał jakichkolwiek wątpliwości co do stanu mojej poczytalności.

 

Po niespełna roku, pismem z dnia 4 lutego 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik doręczył mi kolejne wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 4 lutego 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 05.03.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.
Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ biegli Andrzej Wsołek i Kinga Zoła mają w środowisku osób kierowanych przez sędziów i prokuratorów z obszaru apelacji krakowskiej na badania psychiatryczne opinię biegłych dyspozycyjnych, tj. sporządzających opinie zgodne z oczekiwaniami ich zleceniodawców – tj. sędziów i prokuratorów – zażądałem żeby prokurator D. Furdzik zobowiązał do uczestnictwa w moim spotkaniu z nimi w dniu 5 marca 2015 r. wyznaczoną mi przez Sąd na jego wniosek na podstawie art.79 § 1 k.p.k. – „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. – obrońcę z urzędu, adw. Ewelinę Słabosz.

Stawiłem się także obecności dwóch osób zaufania.

Po wejściu do gabinetu razem z adw. Eweliną Słabosz i w.w. dwoma towarzyszącymi mi osobami zaufania poinformowałem biegłych Andrzeja Wsołka i Kingę Zołę, że odmawiam poddania się badaniom, wręczyłem im pismo z dnia 5 marca 2015 r. /Załącznik 4/, które do nich w tej sprawie przygotowałem i razem z towarzyszącymi mi osobami zaufania opuściłem gabinet.

Po opuszczeniu przeze mnie gabinetu – moje spotkanie z biegłymi trwało około 1 /słownie: jednej/ minuty – pozostała w nim adw. Ewelina Słabosz.

Po wyjściu wręczyła mi opatrzoną pieczęcią biegłego Andrzeja Wsołka kopię pisma, które wręczyłem biegłym i którym złożyłem – Załącznik 4: „Państwo

 1. dr med. Andrzej Wsołek – biegły z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
 2. lek. med. Kinga Zoła – biegła z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Biegły A. Wsołek napisał na moim egzemplarzu pisma oraz poświadczył podpisem – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA /podpis – ZKE/
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła

Załącznik 4

 

Kilka dni później, w dniu 11 marca 2015 r. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka sporządziła zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną. Z upoważnienia prokuratora Referent Prawny Anna Karteczka”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 5

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora Dariusza Furdzika, podając w uzasadnieniu m.in. – Załącznik 6: „Sygn. akt II Kp 270/15/S POSTANOWIENIE Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cielarska Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód – Anny Balon po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia postanawia:

 1. na podstawie art. 203 § 1 i 2 w zw. z art. 259 § 2 kpk nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego;
 2. na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982. r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 116, poz. 124 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Eweliny Słabosz, Kancelaria Adwokacka w Skawinie ul. Generała Sikorskiego 18, kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi z urzędu w związku z postępowaniem w przedmiocie wniosku o poddanie obserwacji psychiatrycznej;
 3. na podstawie art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni,

Sygn. akt II Kp 270/15/S

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dni 30 czerwca 2015 roku

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód prowadzi w sprawie o sygn. akr 4 Ds. 292/14 postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi, któremu zarzucono popełnienie dwóch występków, mianowicie tego, że:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Andrzeja Zolla i pomówił go o postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osób publicznych i różnych instytucji używając obraźliwych słów znieważył Wiesławę Zoll i pomówił ją o postępowanie i właściwości, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego Zbigniewa Kękusia w chwili zarzucanych mu czynów, jak i w trakcie toczącego się postępowania, Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).

Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).

Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego. (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S – Załącznik 6

 

Okazuje się zatem, że po tym, gdy:

 1. biegły dr Andrzej Wsołek spotkał się ze mną – pod nieobecność biegłej Kingi Zoły – w dniu 3 marca 2014 r. i po tym spotkaniu poinformował prokuratora D. Furdzika pismem z dnia 10 marca 2014 r.: „Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”
 2. sędzia K. Cielarska poświadczyła, w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że ja odmówiłem poddania mnie badaniom – Załącznik 6: „Prokurator w dniu 3 marca 2014 roku wydał postanowienie o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego (k. 83. tom III).
  Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).
 3. biegli dr A. Wsołek i Kinga Zoła spotkali się za mną w dniu 5 marca 2015 r. i biegły dr A. Wsołek poświadczył osobiście przez niego sporządzonym zapiskiem na moim piśmie do niego i do biegłej K. Zoły z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 4: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA”

biegli dr Andrzej Wsołek i Kinga Zoła po trwającym ok. 1 /słownie: jedną/ minutę spotkaniu ze mną w dniu 5 marca 2015 r. złożyli wniosek, o którym sędzia K. Cielarska podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”

 

Wskazać należy, że po tym, gdy w dniu 6 marca 2014 r. odmówiłem poddania mnie badaniom biegli A. Wsołek i K. Zoła odmówili sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej, co poświadczyła sędzia K. Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: „Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusiagdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Po tym, gdy spotkałem się z biegłymi A. Wsołkiem i K. Zołą w dniu 5 marca 2015 r. i także odmówiłem poddania mnie badaniom, co poświadczył biegły A. Wsołek zapiskiem na moim piśmie do biegłych z dnia 5 marca 2015 r. – Załącznik 6: „5 III 15 Zbigniew Kękuś zgłosił się do badania ale odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek SPECJALISTA PSYCHIATRA” biegli A. Wsołek i K. Zoła sporządzili wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, co poświadczyli:

 1. sędzia Katarzyna Cielarska podając w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: „Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).”
 2. Referent Prawny Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Kinga Karteczka podając w zawiadomieniu z dnia 11 marca 2015 r. „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 11 marca 2015 roku 1. Pan Zbigniew Kękuś 2. Pani Ewelina Słabosz ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.

Prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi wolno było skierować wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej tylko na podstawie wniosku biegłych A. Wsołka i K. Zoły. Artykuł 203 § 2 k.p.k.:

– w brzmieniu sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowił: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”
– w brzmieniu po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. stanowi: O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 156 § 5a oraz art. 249 § 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Załącznik 6: Ostatecznie biegli zawnioskowali o poddanie podejrzanego Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej (k. 42, tom V).

Konsekwencja stanowiska biegłych lekarzy psychiatrów było złożenie przez Prokuratora /Dariusza Furdzika – ZKE/ wniosku o zarządzenie badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją psychiatryczną w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie podejrzanego Zbigniewa Kękusia w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego wyżej wymienionego podejrzanego.

 

Sędzia Katarzyna Cielarska poświadczyła także w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2015 r., że biegli dr med. A. Wsołek i lek. med. Kinga Zoła wiedzieli, iż nie wolno im sporządzić opinii sądowo-psychiatrycznej bez uprzedniego zbadania mnie. Podała w postanowieniu z dnia 30.06.2015 r. – Załącznik 6: Podejrzany Zbigniew Kękuś doprowadzony na badanie odmówił poddania się badaniu (pisma biegłych z dnia 10.03.2015 r., k. 105, z dnia 25.03.2015 r., k.113, z dnia 31 marca 2014 r., k. 115, tom III).

Wobec zaistniałej sytuacji nie było możliwe wydanie przez biegłych lekarzy psychiatrów opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Zbigniewa Kękusia gdyż biegli nie przeprowadzili jego badania psychiatrycznego (k. 77, tom IV).”

 

Wskazać należy, że obserwacja psychiatryczna jest formą pozbawienia wolności.

Trybunał Konstytucyjny podał w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. SK 50/06: WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…)

II Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności. (…)”

 

Biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – a zatem o pozbawienie mnie wolności – bez uprzedniego badania mnie.

Składając bez uprzedniego badania mnie wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej biegli dr med. Andrzej Wsołek i lek. med. Kinga Zoła sprzeniewierzyli się przyrzeczeniu, które złożyli:

 

Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 4 lutego 2015 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do biegłych sądowych dr Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoła
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, zawiadomienie z dnia 11 marca 2015 roku
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Katarzyny Cielarskiej z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II Kp 270/15/S

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 lutego 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Adw. Wojciech Wandzel

Kancelaria Adwokacka

ul. Rakowicka 7

31-511 Kraków

 

Sygnatura akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie wniosku do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na moje wnioski jak w pkt. I, II, III pisma z dnia 19 października 2015 r., w tym – Załącznik 1.: „Wniosek – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. – o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 DS. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączeniu wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o skierowanie żądań do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:
  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 1. Wniosek o skierowanie wniosku do prokurator Doroty Baranowskiej o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez dalszej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu pisma, którym Pan złoży ten wniosek.
 2. Prośba o skierowanie wniosku jak w pkt. I:
  1. o treści jak w ANEKSIE, patrz: str. 3 niniejszego pisma,
  2. bez zbędnej zwłoki, jeśli możliwe nie później niż do końca tygodnia, w którym złożyłem niniejsze pismo.
 3. Zawiadomienie, że po kopię złożonego przez Pana pisma zawierającego wniosek jak w pkt. I – patrz: ANEKS, str. 3 – stawię się osobiście w Pana Kancelarii Adwokackiej po doręczeniu mi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza wezwania do uczestnictwa w czynnościach procesowych w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Szanowny Panie,

 

Pismem, które złożyłem osobiście w dniu 19 października 2015 r., w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza złożyłem – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. – o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 DS. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączeniu wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o skierowanie żądań do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:
  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 2. Wniosek o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza wniosku, jak w pkt. I:
  1. niezwłocznie po rozpoznaniu wniosków o wyłączenie,
  2. przed przeprowadzeniem dopuszczonych przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza dowodów z:
   1. eksperymentu procesowego,
   2. przesłuchania st. asp. Romana Tarnówko.
 3. Wniosek o doręczenie mi przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza. kopii pisma do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, jak w pkt. I.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19

października 2015 r. – Załącznik 1

 

Zanim złożyłem w.w. pismo z dnia 19 października 2015 r., w dniu 28 września 2015 r. złożyłem wnioski o wyłączenie:

 1. prokurator Doroty Baranowskiej,
 2. prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej
 3. wszystkich pozostałych prokuratorów Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy

od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

W dniu 5 lutego 2016 r. prokurator referent w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Dorota Baranowska wydała postanowienie o poddaniu mnie – po raz drugi w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – badaniom psychiatrycznym – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14, Kraków, dnia 05 lutego 2016 r. Postanowienie o powołaniu biegłych zasięgnięciu opinii biegłych

Dorota Baranowska- prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne w oparciu o art..: 193, 194, 196, 197, 198, 200 i 202 § 1kpk postanawia:

 1. powoła dwóch biegłych psychiatrów w osobach: Andrzeja Wsołka i Kingi Zoła celem stwierdzenia:
  1. czy podejrzany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego miał pełną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem
  2. czy zdolność ta (podp. 1) była w znacznym stopniu ograniczona, jeśli tak – to z jakich przyczyn
  3. czy podejrzany z uwagi na stan swego zdrowia psychicznego może brać udział w czynnościach procesowych w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu
  4. czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  5. inne wnioski biegłych
 2. Udostępnić biegłym materiały akt sprawy 2Ds 542/14
 3. Zakreślić termin wydania opinii w terminie niezbędnym do przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii na piśmie, w terminie niezwłocznie.

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 k.k. (pozbawienie wolności do lat 3).

Uzasadnienie:

Do sygn. akt 2 Ds542/14 w Tutejszej Prokuraturze toczy się postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowii o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

W sprawie zachodzą wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego Zbigniewa Kękusia.

W tym stanie rzeczy celowym, a wręcz koniecznym jest, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności wymienionego, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów co do stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconych mu czynów. Postanowiono jak na wstępie. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 5 lutego 2016 r. – Załącznik 2

 

Wniosek z tego, że mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o jej wyłączenie został rozpoznany i oddalony.

A jednak prokurator Dorota Baranowska nie sporządziła i nie doręczyła mi odpowiedzi na wnioski z mojego pisma z dnia 19 października 2015 r. – Załącznik 1.

Wskazać należy, że biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, dr med. Mariusz Patla i lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. fałszywą Opinię sądowo-psychiatryczną, podając – Załącznik 3: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 3

 

Ja nie byłem nigdy w przeszłości – mam 57 lat – leczony psychiatrycznie.

Przesłuchiwany w dniu 16 października 2014 przez sędzię Katarzynę Kaczmarę biegły Mariusz Patla przyznał się do kłamstwa nazwanego przez niego pomyłką i przejęzyczeniem – Załącznik 4: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie,na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu

Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 4

 

Przesłuchiwana razem z biegłym dr. med. Mariuszem Patlą, stojąca obok niego biegła lek. med. Katarzyna Bilska-Zaremba potaknęła, przyznając, że ona też się pomyliła i przejęzyczyła.

Przyznawszy się w obecności Sądu, tj. sędzi Katarzyny Kaczmary oraz prokuratora Bartłomieja Legutko do:

 1. omyłki,
 2. przejęzyczenia,

biegli lek. med. Katarzyna Bilska –Zaremba i dr med. Mariusz Patla nie usunęli z Opinii sądowo–psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. polegającego na nieprawdzie tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.

 

Biegli Katarzyna Bilska – Zaremba i Mariusz Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. fałszywą Opinię sądowo-psychiatryczną w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Ta fałszywa Opinia wciąż zalega w aktach sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 i została wykorzystywana przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie, którą wszczął i prowadzi przeciwko mnie z oskarżenia publicznego o ścigane z oskarżenia publicznego znieważenie /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ inicjatora postępowania prowadzonego obecnie przez prokurator Dorotę Baranowską do sygn. akt 2 Ds. 542/14 prokuratora Bartłomieja Legutkę.

W piśmie do mnie z dnia 23 grudnia 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski podał – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 23 grudnia 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące prowadzonego przeciwko Panu, nadzorowanego prze tut. Prokuraturę, postępowania sygn. 5 Ds. 153/14, informuję, iż w dochodzeniu tym pozostaje Pan w dalszym ciągu pod przedstawionymi zarzutami z art. 216§1 i 216§2 k.k. Po przedstawieniu Panu zarzutów nie wydawano żadnego postanowienia o zmianie, czy uzupełnieniu zarzutów. Wskazanie w zarządzeniu o wyznaczeniu Panu obrońcy z urzędu, iż zarzuca się Panu czyny z art. 212§1 i 212§3 k.k. było zapewne następstwem omyłkowego podania we wniosku tut. Prokuratury o wyznaczenie obrońcy właśnie tych kwalifikacji.

W związku z innymi Pana pismami dotyczącymi podstaw wydania postanowienia o powołaniu biegłych psychiatrów, stwierdzam, iż wydanie takiego postanowienia było niezbędne w związku z ujawnieniem materiałów pochodzących z równolegle prowadzonego przeciwko Panu postępowania sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza. W opinii sądowo-psychiatrycznej wydanej w tym w/w postępowaniu nie wykluczono wprawdzie, występowania u Pana jedynie reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia postawy obronnej, jednak stwierdzono jednocześnie, iż obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowane leczenie sugeruje występowanie u Pana psychotycznych zaburzeń psychicznych być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Zgodnie z sugestią biegłych psychiatrów, w postępowaniu sygn. 2 Ds. 542/14 Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Sąd orzekł poddanie Pana badaniu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym celem rozstrzygnięcia wskazanych wyżej wątpliwości. W takich okolicznościach oczywistym jest, iż zachodzi konieczność wydania opinii o stanie Pana zdrowia psychicznego również niniejszej sprawie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. – Załącznik 5

 

Nie można wykluczyć, że fałszywa Opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 3 czerwca 2014 r. biegłych lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby i dr. med. Mariusza Patli zostanie wykorzystana przeciwko mnie w innych wszczętych ewentualnie przeciwko mnie przez instytucje wymiaru sprawiedliwości postępowaniach.

 

Pragnę wyjaśnić, że sporządzenie przeze mnie treści pisma – patrz: ANEKS – o którego skierowanie do prokurator Doroty Baranowskiej niniejszym Pana uprzejmie proszę, nie jest wyrazem braku mojego do Pana zaufania, lecz potwierdzeniem mojego szacunku dla Pana z powodu rzetelności w świadczeniu mi usługi obrońcy z urzędu w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Przypomnę, że pisma, które na moje wnioski Pan kieruje do prokurator Doroty Baranowskiej w tej sprawie, przed ich złożeniem przesyła Pan e-mail’em do mnie – uprzejmie proszę o kontynuowanie tej realizowanej przez Pana z Pana inicjatywy „procedury” – celem ich przeze mnie autoryzacji. Z tej przyczyny, powodowany pragnieniem zaoszczędzenia czasu, sporządziłem pismo, jak w ANEKSIE.

 

Co oczywiste, nie złożyłbym wniosku jak w niniejszym piśmie, gdyby niezależna i nieokiełznana w jej pragnieniu umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym prokurator Dorota Baranowska nie lekceważyła mnie, moich praw oraz jej obowiązków.

Póki co tak samo lekceważy Pana, w tym wydając w dniu 19 sierpnia 2015 r. zarządzenie o umieszczeniu mnie od dnia 20 sierpnia 2015 r. przez Policję w szpitalu psychiatrycznym, tj. Szpitalu Specjalistycznym im dr. J. Babińskiego w Krakowie – przebywałem w Szpitalu w okresie od 20 do 24 sierpnia 2015 r., wypisano mnie w dniu 24.08.2015 r. z powodu prowadzonego przeze mnie protestu głodowego – nie udzieliwszy Panu nawet odpowiedzi na Pana, mające na celu ustalenie, czy ja popełniłem przypisane mi czyny, wnioski z pism:

 1. z dnia 31 lipca 2015 r. o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania starszego aspiranta Romana Tarnówko
 2. z dnia 3 sierpnia 2015 r. o przeprowadzenie eksperymentu procesowego,

przed poddaniem mnie badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym orzeczonym postanowieniem sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 roku.

Mnie i wnioski, które do niej kieruję prokurator Dorota Baranowska w dalszym ciągu lekceważy, w tym chroniąc interesu biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, lek. med. Katarzyny Bilskiej-Zaremby i dr. med. Mariusza Patli.

Może wnioskowi, który Pan złoży tym razem uczyni zadość…

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie od 1 do 35 do ściągnięcia

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19 października 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 5 lutego 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANEKS – Pismo do prokurator Doroty Baranowskiej

 

Szanowna Pani Prokurator Dorota Baranowska Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza 31-858 Kraków Sygn. akt 2 Ds. 542/14

Podejrzany: Zbigniew Kękuś reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, Kraków 31-511

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie podejrzanemu w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I, II, III jego pisma z dnia 19 października 2015 r. – Załącznik 1.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie podejrzanemu w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I, II, III jego pisma z dnia 19 października 2015 r. /Załącznik 1/ bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

Za Podejrzanego – obrońca Wojciech Wandzel

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo podejrzanego Zbigniewa Kękusia z dnia 19 października 2015 r.