Rzeczpospolita opresyjna – policjanci w tym kłamcy, oszuści i wyłudzacze

WYŁUDZAĆ”: «zdobywać podstępem coś od kogoś»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1170

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Prezentuję – na moim przykładzie – kolejny przykład terroru państwa wobec obywatela.

W niniejszym e-mail’u prezentuję najświeższy… Próbę wyłudzenia ode mnie przez policjanta mł. insp. Mariusza Kudelę z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dla sierż. sztab. Michała Doroby też z KWP w Krakowie kwoty 5.840,00 zł.

Terror cwaniaków. Oszustów i wyłudzaczy. Tym razem policjantów.

Informowałem Państwa o tym, w jakich okolicznościach sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała w dniu 25 kwietnia 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie przez Policję na okres nieprzekarczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, a także o jego niektórych dla mnie skutkach.

Gdy mnie w dniu 5 maja 2014 r. zatrzymali w wykonaniu w.w. postanowienia sędzi B. Stój funkcjonariusze Wydziału Konwojowania KWP w Krakowie, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak, potknąłem się zeskakując z nałożonymi na ręce kajdankami z progu samochodu, którym mnie konwojowano i upadłem na jednego z nich. Wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika.

Niespełna godzinę po tym, st. asp. Roman Tarnówko z Komisariatu Policji IV w Krakowie, siedziba dodatkowa, ul. Radzikowskiego 29, sporządzał w mojej i w.w. policjantów „Protokół Zatrzymania Osoby”.

Żaden z w.w. policjantów, nie zgłosił zdarzenia jak wyżej do Protokołu. Gdy go nam odczytał st. asp. R. Tarnówko, żaden z policjantów nie zgłosił do jego treści zastrzeżeń. W Protokole podano – Załącznik 2: „Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynnośćnie było.”

Dwie godziny później w.w. policjanci wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie i złożyli ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa próby samouwolnienia się.

Każdy z policjantów zeznał co innego. Zeznania, które złożyli są sprzeczne i nawzajem się wykluczają – patrz: Załączniki 3, 4, 5.

Nie przeszkodziło to prokurator Dorocie Baranowskiej z Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza umieścić mnie – po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury z udziałem sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny SSR Katarzyny Kaczmary oraz sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR (del.) Agnieszki Sułowskij-Gibas (spr.) i prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Zbigniewa Grzesika – na ich podstawie w szpitalu psychiatrycznym, tj. Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Prokurator D. Baranowska wydała w dniu 19 sierpnia 2015 r. zarządzenie o zatrzymaniu mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez Policję i przymusowym doprowadzeniu do Szpitala.

Policja zatrzymała mnie w dniu 20.08.2015 r. Doprowadzono mnie do Szpitala. Natychmiast po umieszczeniu mnie tam rozpocząłem protest głodowy, o którym poinformowałem Ordynatora Oddziału 4B, w którym przebywałem, lek. med. Danutę Woźniak i mającą sprawować opiekę nade mną lek. med. Urszulę Hybel. Przez dwie doby nie jadłem i nie piłem, potem zacząłem pić.

Z powodu prowadzonego przeze mnie protestu lek. med. Danuta Woźniak wypisała mnie ze Szpitala w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Prokurator Dorota Baranowska i prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska realizują od tego czasu działania na rzecz ponownego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator Dorota Baranowska w zamiarze osiągnięcia celu skierowała mnie na badania psychiatryczne do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, Andrzej Wsołka i Kingi Zoły, którzy tym się wyróżniają, że sporządzają wnioski o pozbawienie wolności przed poddanie badaniom psychiatrycznym osób, których… nie badały.

Prokurator Dorota Baranowska prowadzi zatem postępowanie przygotowawcze, którego jedynym celem jest umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, a Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela doręczył mi… Wezwanie z dnia 7 marca 2016 r. do zapłaty na rzecz sierż. sztab. Michała Doroby kwoty 5.840,00 zł. Grozi mi w nim nasłaniem na mnie komornika jeśli jej nie uiszczę w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Nie uiszczę…

W załączonym do niniejszego e-mail’a piśmie z dnia 4 kwietnia 2016 r. do mł. insp. Mariusza Kudeli /Załącznik 1/ wyjaśniam mu dlaczego.

 

Czyż to nie paranoja…?
Trzech funkcjonariuszy Policji rzuciło mnie w opisanych w piśmie z dnia 04.04.2016 r. /Załącznik II/ do mł. insp. M. Kudeli okolicznościach na płyty chodnika. Poturbowali mnie. Miałem zdarty do krwi naskórek na dłoniach, co poświadczył asp. Marcin Moń w protokole przesłuchania mnie w dniu 6 maja 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4.

Nie zgłosili mojej rzekomej próby samouwolnienia się do sporządzanego w ich i mojej obecności niespełna godzinę po zdarzeniu „Protokołu Zatrzymania Osoby”.

Kierujący konwojem sierż. sztab. Paweł Lewkowicz podpisał Protokół.

Gdyby zgłosili do Protokołu moją rzekomą próbę samouwolnienia się, ja zgłosiłbym do niego moją, zgodną ze stanem rzeczywistym, wersję zdarzenia.

Półtorej godziny później wrócili do Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, złożyli ustne zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa próby samouwolnienia się. Nałgali – patrz: Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5 – i na podstawie ich kłamstw:

 1. umieszczono mnie wspólnym wysiłkiem wyżej wymienionych funkcjonariuszy publicznych w szpitalu psychiatrycznym,
 2. po wypisaniu mnie z powodu prowadzonego przeze mnie protestu głodowego prokurator Dorota Baranowska razem ze swoją przełożoną prokuratorem rejonowym Małgorzatą Lipską nie ustają w działaniach, żeby mnie w nim umieścić po raz kolejny,
 3. postępowanie przygotowawcze jest w toku,

a Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela wzywa mnie do uiszczenia na rzecz sierż. sztab. Michała Doroby kwoty 5.840,00 zł grożąc mi nasłaniem na mnie komornika jeśli jej nie uiszczę.

Pytam zatem mł. insp. M. Kudelę w piśmie do niego z dnia 04.04.2016 r. zapożyczywszy od najwybitniejszych mężów stanu Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 1:

 

Czyżeście młodszy inspektorze Kudela ochu…li?! Poje…ło Was młodszy inspektorze Kudela?!”

Zbigniew Kękuś, na podstawie: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

Oceńcie Państwo, proszę, na podstawie dowodów załączonych do niniejszego e-mail’a, w tym:

 1. „Protokołu Zatrzymania Osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 2,
 2. zawiadomień o popełnieniu przeze mnie w dniu 5 maja 2014 r. przestępstwa próby samouwolnienia się, złożonych przez sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina RakaZałączniki 3, 4, 5,
 3. pisma do mnie z dnia 1 marca 2016 r. prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej /Załącznik 21/, którym ta potwierdza, że w sprawie prowadzonej przeciwko mnie na podstawie zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka kierowana przez nią Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze,

czy zasadne jest moje pytanie.

xxx

 

Kłamstwa sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka w zawiadomieniach, które złożyli w dniu 5 maja 2014 r. nie dziwią – dziwi mnie natomiast , że nie zdziwiły prokuratora Bartłomieja Legutkę, który na ich podstawie wszczął w dniu 6 maja 2014 r. postępowanie przeciwko mnie, a także SSR Katarzyny Kaczmary, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas i prokuratora Zbigniewa Grzesika, którzy na ich podstawie uznali, że mnie trzeba pozbawić wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym oraz prokurator Doroty Baranowskiej, która na ich podstawie raz już mnie umieściła w szpitalu, a gdy mnie z niego wypisano, nie ustaje, razem ze swoją przełożoną prokurator M. Lipską, w wysiłkach, żeby mnie tam umieścić po raz kolejny – mnie ani trochę.

Wiem, że jest celem funkcjonariuszy publicznych demokratycznego państwa prawnego umieszczenie mnie w zakładzie karnym lub w szpitalu psychiatrycznym.

Skoro w sposób, który opisywałem w poprzednich e-mail’ach traktują mnie najwybitniejsze autorytety moralne Rzeczypospolitej Polskiej, dlaczego niższej rangi funkcjonariusze nie mieliby im dopomóc w realizacji ich wobec mnie zamiaru.

A że posługując się kłamstwami…? To mnie też nie dziwi. Według porzekadła:

Ryba psuje się od głowy”

 

A najgorszy z możliwych przykładów dał policjantom były Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek.

Jak Państwa wcześniej informowałem, policjanci poszukiwali mnie dwukrotnie, ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00, w niedzielę, Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2013 r.

Poinformowana o tym przez jedną z mieszkanek Krakowa Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Grodzka skierowała pismo z dnia 14 stycznia 2013 r. do nadinsp. M. Dąbka o treści – Załącznik I: „Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Anny Grodzkiej /adres – ZKE/ Sz.Pan nadinsp. Mariusz Dąbek Małopolski Komendant Wojewódzki Policji /adres – ZKE/ W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo od Pani /imię i nazwisko – ZKE/ ze Stowarzyszenia Krakowska Grupa Inicjatywna Ochrony Praw Lokatorów dotyczącego dr Zbigniewa Kękusia. Jestem zaniepokojona faktem, że obywatel organizujący protest państwie demokratycznym otrzymuje wezwanie na badania psychiatryczne. Członkowie Grupy Inicjatywnej zwrócili się do nas twierdząc, że boją się o swoje bezpieczeństwo. Chcę w związku z tym poinformować, że przyglądam się całej sprawie ze szczególną uwagą. Z poważaniem, Anna Grodzka Posłanka na Sejm RP.”

W sporządzonej osobiście odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2013 r. nadisnp. Mariusz Dąbek podał – Załącznik II: „Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Kraków, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Poseł na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Poseł, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuję, że w przedstawionej przez Panią sprawie dokonano stosownych ustaleń. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizował polecenia Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyły one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kękusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

Jednocześnie informuję, że opisane nakazy doprowadzenie nie zostały zrealizowane, z uwagi na nieobecność wymienionego pod adresem wskazanym przez Sąd.

Dodaję, że powyższe działania, prowadzone były zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, cyt. „Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach”.

Wyrażam nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Pani zadowalająca.”

Z poważaniem, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Mariusz Dąbek”
Dowód: Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Załącznik

 

Zupełnie inną niż nadinsp. Mariusz Dąbek w w.w. piśmie z dnia 28.01.2013 r. wyjaśnienie przedstawiła w piśmie do mnie z dnia 2 października 2013 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, referent w sprawie sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, obecnie II K 407/13/ Beata Stój.

Wyjaśniła mi, że wyłączną winę za poszukiwanie mnie w niedzielę 6 stycznia 2013 r. ponosi… Policja. Podała – Załącznik III: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 02/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny informuje, że to Sąd, a nie biegłe sądowe, zwrócił się do Policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, którego termin wyznaczono na dzień 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 10.00.Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i to od nich zależy, kiedy nakaz zostanie zrealizowany, zaś doprowadzenie winno być dokonane na termin ustalony przez Sąd. Sędzia Sądu Rejonowego Beata Stój”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, pismo sędzi B. Stój z dnia 2 października 2013 r. – Załącznik

III

 

Kłamca z nadisn. Mariusza Dąbka?
Kłamca. Okłamał Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Grodzką.

Sędzia Beata Stój poleciła Policji doprowadzić mnie na badania psychiatryczne w dniu 8 stycznia 2013 r.

Poszukiwanie mnie w niedzielę, Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2014 r. ok. godz. 08:00, a następnie ok. godz. 14:00 w mieszkaniu mojej matki było zatem samodzielną inicjatywą podwładnych nadinsp. Mariusza Dąbka.

Nawiasem mówiąc, gdybym był u matki w tym dniu… spędziłbym niedzielę 6 stycznia 2013 r. w policyjnej Izbie Zatrzymań. To się nazywa… wiktymizacja. Ze mną i moją rodziną wolno robić funkcjonariuszom publicznym, co im się podoba,

Skoro najwyższy rangą policjant w Małopolsce okłamał broniącej moich – a także mojej prześladowanej przez Policję w niedzielę matki – praw, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Grodzką, dlaczego nie mieliby kłamać niżsi rangą policjanci, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba, st. post. Marcin Rak.

A to, że obecnie mł. insp. Kudela chce wyłudzić na mnie 5.840,00 zł dla sierż. sztab. Michała Doroby.

No cóż, moje doświadczenia potwierdzają, że kto może to usiłuje coś na mnie uszczknąć – zanim mnie umieszczą na dobre w szpitalu psychiatrycznym.

Zaczął adw. Wiktor Mordarski, który otrzymawszy ode mnie w latach 1997 – 2006 łącznie około 30.000,00 zł przehandlował mnie sędziom. Ukrył, mój (?) pełnomocnik, przede mną w styczniu 2006 r. najważniejsze w sprawie o rozwód pomiędzy mną i moją żoną, którą to sprawę rozpoznawał w w.w. okresie Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny postanowienie. Wystawił mnie na żer sędziów. Wiedział, że mnie chcą uczynić przestępcą.

W nieco krótszym czasie, w okresie od czerwca 1997 r. do maja 2003 r. kilka tysięcy złotych – minimum ok. 3.000,00 zł, jak potwierdzają dowody – zarobiła na mnie adw. Wiesława Zoll. Adw. W. Zoll była pełnomocnikiem mojej żony w w.w. sprawie o rozwód. O nic tak nie walczyła, jak o alimenty dla niej. Moich wtedy małoletnich synów traktowała jako narzędzia osiągania celu, tj. podwyżek alimentów. Ponieważ moja żona nie pracowała, wypłacała honorarium adw. W. Zoll z alimentów, które otrzymywała ode mnie celem pokrywania kosztów utrzymania naszych synów.

Adw. Zoll nakłamała, nałgała i… uciekła z postępowania w maju 2003 r., nie sprostowawszy jej kłamstw i nie usunąwszy ich z akt sprawy. Nie zapomniała wszak o mnie, w maju 2007 r. obciążyła mnie zeznaniami przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą – wcześniej przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan – i uczyniła przestępcą winnym jej zniesławienia.

W tej samej sprawie zeznaniami obciążył mnie także i także uczynił przestępcą jej małżonek, prof. Andrzej Zoll, który jako Rzecznik Praw Obywatelskich chronił biznesu swej małżonki i interesu sędziów, którzy razem z nią naruszali moich synów i moje prawa i pozbawiali nas możności korzystania z nich.

Swoich 1.300,00 zł netto uszczknęła na mnie także w 2010 roku adw. Małgorzata Wassermann – obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – w okolicznościach przedstawionych przeze mnie w poprzednich e-mail’ach do Państwa oraz w materiałach umieszczonych na stronie www.kekusz.pl.

Dlaczegóż nie miałby teraz uszczknąć na mnie sierż. sztab. Michał Doroba kwoty 5.840,00 zł przy pomocy bardzo mu życzliwego mł. ins. Mariusza Kudeli….?

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

 

 

 

Pan

Mł. insp. Mariusz Kudela

Zastępca Głównego Księgowego

Naczelnika Wydziału Finansów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Sygn. akt: RR-241/2015

 

Do wiadomości:

 1. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwości Kakowa, funkcjonariusze Wydziału Konwojowania KWP w Krakowie obsługujący instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa.
 2. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kubas Kos Gałkowski, Adwokaci Spółka Partnerska Spółka Komandytowa, Nowa Kamienica, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 3. Pan Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul Batorego 5, 02-591 Warszawa
 4. Pan insp. Tomasz Miłkowski, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 5. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 6. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 7. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 8. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 9. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 10. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 11. Prokurator Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 12. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 13. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 14. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 16. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 17. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 18. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 20. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 21. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma:
  1. tytułu wykonawczego do „Wezwania do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r. – Załącznik 1,
  2. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z mocy:
   1. którego prawa – wnoszę o podanie przepisu/ów,
   2. na podstawie których dowodów – wnoszę o sporządzenie ich opisów

przypisał mi Pan w „Wezwaniu do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r. sprawstwo w dniu 5 maja 2014 r. czynów opisanych przez Pana jako – Załącznik 1:

   1. kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób konwojowanych samochodu, którym mnie konwojowano,
   2. próbę ucieczki,
   3. szarpaninę z sierż. sztab. Michałem Dorobą.
 1. Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienia o popełnieniu przez Pana przestępstwa z art. 231 § 1k.k. – Załącznik 22.
 2. Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. /Załącznik 23/ do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka wniosku o zobowiązanie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Miłkowskiego do objęcia nadzorem czynności wykonywanych przez Pana.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

 

Czyżeście młodszy inspektorze Kudela ochu…li?! Poje…ło Was młodszy inspektorze Kudela?!”

Zbigniew Kękuś, na podstawie: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 61

 

BUC” – «o człowieku zarozumiałym i aroganckim»

Słownik Języka Polskiego

 

Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu”
Stanisław Jerzy Lec

 

Uzasadnienie

 

W dniu 25 marca 2016 r. doręczono mi sporządzone przez Pana „Wezwanie do zapłaty” – Załącznik 1: „KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Wydział Finansów /adres – ZKE/ Kraków, dnia 7 marca 2016 roku RR-241/2015 Zbigniew Kęku /adres – ZKE/WEZWANIE DO ZAPŁATY

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na podstawie art. 441 § 3 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121), wzywa Pana do zapłaty kwoty 5 840,00 (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) tytułem odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, którego doznał podczas spowodowanego przez Pana wypadku w dniu 5 maja 2014 roku, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

W dniu 5 maja 2014 roku w Krakowie podczas konwojowania Pana z Prokuratury Okręgowej w Krakowie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, podczas otwierania drzwi przedziału dla osób zatrzymanych (konwojowanych) kopnął Pan w kratę zabezpieczającą, która uderzyła w klatkę piersiową jednego z funkcjonariuszy. W celu udaremnienia Pana ucieczki doszło do szarpaniny oraz upadku, w wyniku którego funkcjonariusz Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia. Komisja powypadkowa KWP w Krakowie, protokołem z dnia 14 maja 2014 roku uznała wypadek z dnia 5 maja 2014 roku za mający związek z pełnieniem służby w Policji. W związku z ustaleniami komisji powypadkowej oraz rozpoznanymi u funkcjonariusza obrażeniami, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Krakowie, orzeczeniem nr WKLM/KR/120/U/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, określiła u w/w funkcjonariusza 8 – procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu, pozostający w związku ze służbą. Z tego tytułu decyzją nr 125/2015/O z dnia 30 kwietnia 2015 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji przyznał w/w funkcjonariuszowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 5 840,00 zł.

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie w/w sumy pieniężnej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania należności w drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, co narazi Pana na dodatkowe, znaczne koszty. Minimalna opłata komornicza, którą pokrywa dłużnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, stanowi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, to jest obecnie 330,00 zł/ Doliczyć do tego należy koszty dodatkowe komornika, wymienione we wskazanej ustawie, związane z prowadzeniem egzekucji oraz koszty zastępstwa procesowego.

Powyższą kwotę należy wpłacić do kasy KWP w Krakowie: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, czynnej w dni robocze od 1030 do 1330 albo przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie nr 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000, prowadzony przez NBP O/O w Krakowie z dopiskiem „Zbigniew Kękuś – RR-241/2015”.

Jednocześnie informuję o wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych możliwości rozłożenia na raty w/w kwoty, po przesłaniu pisemnego umotywowanego i udokumentowanego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów KWP w Krakowie, nr tel.(12) 6154766. Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela”
Dowód: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do

zapłaty z dnia 7 marca 2016 r. – Załącznik 1

 

Czy Pan, Panie mł. insp. Kudela jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie…?

Według mej, bezpośrednio zaangażowanego, bo posiadającego status podejrzanego w sprawie, której dotyczy Pana Wezwanie, w którym przypisał mi Pan sprawstwo w dniu 5 maja 2014 r. czynów, które opisał Pan jako:

 1. kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób konwojowanych samochodu, którym mnie konwojowano,
 2. próbę ucieczki,
 3. szarpaninę z sierż. sztab. Michałem Dorobą

jest ona w dacie sporządzenia niniejszego pisma rozpoznawana przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Zainicjował ją w dniu 6 maja 2014 r. prokurator Bartłomiej Legutko. Po tym, gdy uznał, że go znieważyłem i złożył obciążające mnie zeznania, na podstawie których prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski wszczął postępowanie przeciwko mnie, w którym z oskarżenia publicznego ściga mnie za ścigane z oskarżenia prywatnego znieważenie prokuratora B. Legutko /art. 216 § 1 i § 2 k.k./, na referenta wyznaczono prokurator Dorotę Baranowską.

 

Oto rzeczywisty stan faktyczny w sprawie, w której przypisał mi Pan popełnienie w.w. czynów:

 1. żądając uiszczenie przeze mnie w terminie 14 dni od daty doręczenia mi Wezwania z dnia 07.03.2016 r. /25 marca 2016 r./ kwoty 5 840,00 (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100),
 2. grożąc mi, że jeśli nie uiszczę kwoty 5 840,00 zł w terminie 14 dni od daty doręczenia mi Wezwania z dnia 07.03.2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania jej ode mnie w drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

 

I. W dniu 25 kwietnia 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała postanowienie, sygn. akt II K 407/13, o zatrzymaniu mnie przez Policję na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00, do Aresztu Śledczego na badania psychiatryczne, które mieli przeprowadzić biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla i psycholog Ryszard Janczura.

 

II. Zostałem zatrzymany w dniu 5 maja 2014 r., ok. godz. 15:30 w Sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka.

Gdy ok. godz. 16:00 wysiadałem przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, z samochodu Fiat Ducato, którym mnie przewożono, tj. gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z wysoko umieszczonego progu tego samochodu, potknąłem się i upadłem na jednego z w.w. policjantów. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnika kładąc się na mnie. Gdy podnieśliśmy się, policjanci zaprowadzili mnie do Komisariatu IV, a po krótkim tam pobycie przewieźli mnie do jego siedziby dodatkowej zlokalizowanego przy ul. Radzikowskiego 29. Tam st. asp. Roman Tarnówko sporządził w mojej oraz konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, st. post. Marcin Rak – obecności „Protokół Zatrzymania Osoby”, w którym podano – Załącznik 2: „Dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokół zatrzymania osoby

imię i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kękuś

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynności: Prokuratura Rejonowa Kraków ul. Mosiężnicza 2

stopień imię i nazwisko: /stopień, imię i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Kraków

miejsce sporządzenia protokołu, godzina, data: Kraków, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczące w czynności:

zatrzymał: Zbigniew Kękuś

syn: /imiona rodziców, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Kraków

1.zajęcie:

Tożsamość zatrzymanego ustalono na podstawie dowód osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sąd Rejonowy w Dębicy zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia do biegłego lekarza sądowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oświadczenie zatrzymanego: Zostałem pouczony o przysługującym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sądu Rejonowego w Dębicy, w terminie 7 dni zażalenia, w którym mogę się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów), żądania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoły, kontaktu z adwokatem/radcą pranym i bezpośredniej z nim rozmowy, nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmówił podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oświadczył co następuje: Nie wnosi zażalenia na prawidłowość zatrzymania.

Oświadczenie osoby w związku z zatrzymaniem: Żąda powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kękuś /numer telefonu – ZKE/ nie żąda kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wandę Kękuś 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnówko

Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrażeń, wg. oświadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole – nie było

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynnośćnie było

Do protokołu załączono: brak załączników

Czynność zakończono: 17:00 05.05.2014

Podpis policjanta /podpis nieczytelny – ZKE/

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi: odmówił podpisu

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem: odmówił podpisu”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie,

Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 2

 

Protokół został podpisany przez funkcjonariusza, który go sporządził, st. asp. Romana Tarnówko.

Żaden z policjantów, którzy mnie konwojowali nie podał do sporządzanego w mojej oraz ich obecności, w godz. 16:45-17:00, „Protokołu Zatrzymania Osoby”, że ja niespełna godzinę wcześniej, ok. godz. 16:00, miałem podjąć próbę samouwolenienia się. Żaden z nich – w tym kierownik konwoju sierż. sztab. Paweł Lewkowicz – nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do treści „Protokołu”, po tym, gdy go nam wszystkim odczytał st. asp. Roman Tarnówko.

Sporządzający Protokół”st. asp. Roman Tarnówko podał – Załącznik 2: „Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynnośćnie było.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie,

Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 2

 

Po sporządzeniu w.w. Protokołu odwieziono mnie – w wykonaniu w.w. postanowienia sędzi B. Stój z dnia 25.04.2014 r. – do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Odwieźli mnie inni niż wymienieni wyżej policjanci., którzy mnie zatrzymali.

Jak się potem okazało, sierż. sztab. P. Lewkowicz, sierż. sztab. M. Doroba i st. post. M. Rak… wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, żeby w godz. 18: 45 – 19:30 złożyć obciążające mnie zeznania. Zeznali:

 1. Zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30 – Załącznik 3: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).Poczułem silny ból w tym miejscu. Z urzędu stwierdza się, że świadek okazał miejsce uderzenia, gdzie widać zaczerwienienie skóry w okolicy ramienia na klatce piersiowej.
  W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić. W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika. W trakcie obezwładniania Zbigniewa Kękusia sierż. sztab. Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia. Zatrzymany mężczyzna został obezwładniony, jednak przy wprowadzaniu do Komisariatu IV Policji stawiał czynny opór. W związku z niebezpieczeństwem ucieczki oraz agresywnym zachowaniem zatrzymanemu zostały założone kajdanki na ręce trzymane z tyłu. Na miejscu mężczyznę przejęli Policjanci IV Kp w Krakowie z Wydz. Prewencji. Na koniec nadmieniam, że już po zdarzeniu odczuwam coraz większy ból w okolicy stawu barkowego, boli mnie całe prawe ramię. Po złożeniu zawiadomienia udam się do lekarza by wykonać stosowne badania. To wszystko, co mam do zeznania i po osobistym odczytaniu, jako zgodne podpisuję. /podpis osoby zawiadamiającej – ZKE/ Czynność zakończono 19.40 dn.05.05.2014 r.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – Załącznik 3

 1. Zeznania st. post. Marcina Raka – przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10 – Załącznik 4: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza, w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza. Ja zastosowałem chwyt obezwładniający na prawę rami, sierż. Doroba założył chwyt obezwładniający na drugie ramię i w ten sposób Zbigniew Kęsku został doprowadzony do wnętrza budynku KP Iv Krakowie. Ja nie odniosłem obrażeń, z tego co wiem sierż. Doroba i sierż. Lewkowicz odnieśli jakieś obrażenia, ale nie znam szczegółów, radiowóz w wyniku powyższych wydarzeń nie doznał uszkodzenia. Na Komisariacie została sporządzona dokumentacja służbowa związana z zaistniałym zdarzeniem, próbą samouwolnienia się zatrzymanego Zbigniewa Kękusia. To wszystko co mam do zeznania w tej sprawie i po osobistym odczytaniu, jako zgodne z prawdą własnoręcznie podpisuję Przesłuchanie świadka zakończono dnia 05 maja 2014 r. godz. 19.10 /podpis świadka – ZKE/

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka

Załącznik 4

 1. Zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40 – Załącznik 5: „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rakotwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.
  Ja wraz z st. Post. Marcinem Rakiem staliśmy zaraz za sierż. Szt. Pawłem Lewkowiczem.
  Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.
  Następnie założyliśmy konwojowanemu kajdanki na ręce z tyłu i doprowadziliśmy Zbigniewa Kękuś na Komisariat Policji IV Krakowie. O zaistniałym zdarzeniu poinformowaliśmy Dyżurnego Wydziału Konwojowego. W wyniku uderzenia drzwiami sierż. Szt. Paweł Lewkowicz uskarża się na ból w kletce klatki piersiowej. Ja w wyniku upadku podczas obezwładniania konwojowanego odczuwam ból w nadgarstku oraz łokciu lewej ręki. Z urzędu stwierdza się u świadka Michała Doroby lekko opuchnięty lewy nadgarstek.
  To wszystko co mam do zeznania w tej sprawie i po osobistym odczytaniu,
  jako zgodne z prawdą własnoręcznie podpisuję. Przesłuchanie świadka zakończono dnia 05.05.2014 r., godz. 19:30.
  /podpis świadka – ZKE/.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – Załącznik 5

 

Każdy z policjantów przed podpisaniem zeznań podał, że są zgodne lub zgodne z prawdą:

 1. sierż. sztab. Paweł Lewkowicz zeznał – Załącznik 3: „To wszystko, co mam do zeznania i po osobistym odczytaniu, jako zgodne podpisuję.”
 2. st. post. Marcin Rak zeznał – Załącznik 4: „To wszystko co mam do zeznania w tej sprawie i po osobistym odczytaniu, jako zgodne z prawdą własnoręcznie podpisuję.”
 3. sierż. sztab. Michał Doroba zeznał – Załącznik 5: „To wszystko co mam do zeznania w tej sprawie i po osobistym odczytaniu, jako zgodne z prawdą własnoręcznie podpisuję.”

 

Z zeznań policjantów:

 1. zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – Załącznik 3: „W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić.”
 2. zeznania st. post. Marcina Raka – Załącznik 4: „(…) w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”
 3. zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – Załącznik 5: „Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.

gdyby polegały na prawdzie – w rzeczywistości ja potknąłem się, gdy zeskakiwałem z progu samochodu – oczywisty wniosek, że to oni… wywlekli mnie z samochodu i powalili na płyty chodnika.

 

III. Następnego dnia, 6 maja 2014 r., w godzinach przedpołudniowych przewieziono mnie z Izby Zatrzymań KWP w Krakowie do Komisariatu IV Policji w Krakowie, gdzie mi asp. Marcin Moń odczytał doręczone mi potem Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów – Załącznik 6: „Kraków, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w KrakowieL.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Asp. Marcin Moń z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadząc dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk działając na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kękuś zarzucając mu, że: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, którą z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta sierż. sztab. Pawła Lewkowiczaw klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutów uzasadniam Fakt popełnienia przez Zbigniewa Kękuś zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami świadków. Podane okoliczności uzasadniają przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Moń”
Dowód
: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.

MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów –Załącznik 6

 

W dniu 6 maja 2014 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wydał dwa postanowienia:

 1. Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” – Załącznik 7:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 7

 1. Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” – Załącznik 8:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 8

 

Jako termin moich badań prokurator B. Legutko wyznaczył następny dzień, 7 maja 2014 r., godz. 12:00, który jako termin przeprowadzenia moich badań wyznaczyła także sędzia B. Stój. To samo także, co ona wyznaczył prokurator B. Legutko miejsce moich badań i tych samych biegłych.

 

IV. Po trwającym kilka minut spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. biegli, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną, sygn. akt 2 Ds. 542/14/, w której zamieścili wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – Załącznik 9: Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 9

 

V. Na podstawie wniosku jak w pkt. IV biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli, w dniu 17 czerwca 2014 r. prokurator B. Legutko skierował wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o wydanie postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

 

VI. W dniu25 sierpnia 2014 r. odczytano mi w Komisariacie IV Policji w Krakowie drugi zarzut w związku ze zdarzeniem w dniu 5 maja 2014 r. W dokumencie, któremu nadano nazwę: „Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego (ich) kwalifikacji prawnej” podano – Załącznik 10: „Kraków, dnia 25.08.2014 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZD-1851/14 RSD-1053/14 2 Ds. 542/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE POSTANOWIENIA PRZEDSTAWIENIU ZARZUTU na podstawie art. 313 § 1, 314kpk i zgodnie z art. 313 § 2 kpk asp. Tomasz Malik z IV KP w Krakowie przedstawił zarzut dnia 21.08.2014r. Zbigniewowi Kękuś

Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego (ich) kwalifikacji prawnej:

w dniu 05 maja 2014 r. w Krakowie będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13, usiłował się samouwolnić używając przemocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato nr. Rej. HPHB147, która to z dużą siłą uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji sierż. sztab. Pawła Lewkowicza powodując stłuczenie powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym tej okolicy co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu oraz wystawiając nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, jednak zamierzonego rezultatu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących go funkcjonariuszy policji wskutek czego sierż. sztab. Michał Doroba, który podejmując czynności w celu zapobieżenia ucieczki upadł doznając obrzęku lewego nadgarstka i stłuczenie łokcia co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu a okoliczności te miały miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez w/w funkcjonariuszy obowiązków służbowych tj. o przest. z art. 222par1kk i art.157par2kk w zw. z art. 13par1kk w zw. z art. 242par4kk w zw. z art. 11par2kk

Powyższe postanowienie na podstawie art. 313 § 3 i 4, 314kpk Uzasadniam

Zebrany materiał w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności zeznania świadków – Pawła Lewkowicz, Marcina Rak, Michała Dobosz – oraz opinia Zakładu medycyny Sądowej, dały merytoryczną podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu. podpis policjanta”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sporządzone w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie „Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego(ich) kwalifikacji prawnej.”, L.dz. MKZD-1851/14 RSD-1053/14 – Załącznik 10

 

VII. W dniu 16 października 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją, przez okres trwający nie dłużej niż 4 (cztery) tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29 – Załącznik 11:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 11

 

VIII. W dniu 10 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie SSO Lidia Haj, Sędziowie SSO Jadwiga Żmudzka SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas (spr.)przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Zbigniewa Grzesika wydał postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 12:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii

Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r. – Załącznik 12

 

IX. Pismem z dnia 31 lipca 2015 r. wyznaczony mi z urzędu – na podstawie art. 79 § 1 k.p.k.: „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

obrońca w sprawie sygn. 2 Ds. 542/14 adw. Wojciech Wandzel złożył wniosek – Załącznik 13: „Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wandzel, Kraków, dnia 31 lipca 2015 roku Pani Prokurator Dorota Baranowska /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela, Kancelaria Adwokacka /adres – ZKE/WNIOSEK DOWODOWY Działając w imieniu Podejrzanego Zbigniewa Kękusia, jako jego obrońca z urzędu wykazany w aktach sprawy , na podstawie art. 167 § 2 kodeksu postępowania karnego niniejszym wnoszę o:

 1. przesłuchanie starszego aspiranta Romana Tarnówko,”
  wezwanie na adres /adres – ZKE/ w charakterze świadka na okoliczność przebiegu zdarzenia z udziałem Podejrzanego, które rzekomo miało mieć miejsce 5 maja 2014 roku około godziny 16:00 przy Komisariacie IV w Krakowie, ul. Królewska 4 z udziałem funkcjonariuszy Policji Pawła Lewkowicz, Marcina Raka, Michała Doroby,
 2. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania starszego aspiranta Romana Tarnówko przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym orzeczonym przez postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny z dnia 16 października 2014 roku (sygn. akt IX Kp 300/14/K), utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 roku (sygn.. akt IV Kz 718/14),
 3. Wezwanie na zasadzie art. 315 § 2 kodeksu postępowania karnego obrońcy Podejrzanego na termin wnioskowanej czynności celem umożliwienia obrońcy wzięcia udziału w wyżej wnioskowanej czynności postępowania przygotowawczego.

UZASADNIENIE

 1. W dniu 5 maja 2014 roku w Krakowie podczas doprowadzenia Podejrzanego do Komisraitu Policji IV Krakowie przy ul. Królewskiej 4 miało – według Prokuratury – miejsce zdarzenie, które stanowiło podstawę do postawienia (niezasadnego) Podejrzanemu zarzutu z art. 222 § 1 kodeksu karnego i art. 157 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 13 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 242 § 4 kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 kodeksu karnego,
 2. Opierając się na zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby bezzasadnie uznano, iż Podejrzany miał rzekomo usiłować się samouwolnić, używając rzekomo przemocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato, która to z dużą siłą rzekomo uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji Pawła Lewkowicz. Wspomniany funkcjonariusz w wyniku kopnięcia kraty miał rzekomo doznać obrażeń klatki piersiowej.
 3. Podejrzany został doprowadzony do siedziby dodatkowej Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 29, gdzie 5 maja 2014 roku o godzinie 16:45 starszy aspirant Roman Tarnówko sporządził protokół zatrzymania Podejrzanego.
 4. W protokole zatrzymania nie znalazła się żadna wzmianka o zdarzeniu (!), które miało miejsce przed spisywaniem protokołu, ani o tym, by któryś z policjantów ucierpiał przy doprowadzaniu Podejrzanego do komisariatu.
 5. Godzi się przy tym podkreślić, że przy sporządzaniu protokołu zatrzymania Podejrzanego obecni byli Paweł Lewkowicz, Marcin Rak oraz Michał Doroba. Żaden z nich nie zgłosił jednak zastrzeżeń do protokołu zatrzymania, mimo tego, iż protokół zatrzymania przewidywał doniosłą z punktu widzenia nin. sprawy część – Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynność. Co wyjątkowo istotne, sporządzający rzeczony protokół zatrzymania starszy aspirant Roman Tarnówko złożył w tym miejscu oświadczenie – nie było.
 6. Fakt, iż w protokole zatrzymania nie odnotowano żadnej informacji dotyczącej rzekomej próby samouwolnienia Pokrzywdzonego/powinno być „Podejrzanego” – ZKE/budzi zasadnicze wątpliwości z uwagi na jej doniosłość z punktu wiedzenia zarzutów kierowanych w ramach nin. sprawy przeciwko Podejrzanemu. W tym stanie rzeczy przesłuchanie Romana Tarnówko może rzucić nowe światło na sprawę.
 7. Tym bardziej, że zeznania Romana Tarnówko mogą prowadzić do wyjaśnienia nin. sprawy z uwagi na to, iż w zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, które znajdują się w protokołach przesłuchań świadków z dnia 5 maja 2014 roku, występuje wiele sprzeczności dotyczących istotnych okoliczności przedmiotowego zdarzenia. Należy bowiem w tym miejscu stanowczo podkreślić, że zeznania wspomnianych świadków wzajemnie się wykluczają, w szczególności (choć nie tylko) jeśli chodzi o to, czym rzekomo został uderzony Paweł Lewkowicz, w jakim miejscu doznał rzekomych obrażeń oraz miejsc, gdzie podczas rzekomego zdarzenia stali poszczególni świadkowie.
 8. Powyższy dowód przyczyni się do ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzeń z dnia 5 maja 2014 roku, co w rezultacie w mojej ocenie prowadzić będzie do umorzenia niniejszego postępowania wobec nieopełnienia przez Zbigniewa Kękuisa imputowanego mu bezpodstawnie zarzutu (zarzutów).
 9. Ponadto wnioskuję o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania starszego aspiranta Romana Tarnówko przed poddaniem Podejrzanego badaniom staniu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w postanowieniu z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 306/08: Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 KK, popełnił zarzucany mu czyn. Użyte sformułowania w art. 31 § 1 KK „w czasie czynu” oraz w art. 414 § 1 KPK „w chwili czynu”, wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności.
 10. Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2002 roku (sygn. akt III KKN 329/99, podkreślenie własne), dodając: Stan psychiczny oskarżonego może, rzecz jasna, powodować, że w sytuacjach określonych w art. 31 § 1 k.k. jest on niezdolny do popełnienia przestępstwa, ale proces karny nie jest psychiatrycznym postępowaniem diagnostycznym, w którym nie kwestia popełnienia przez pacjenta czynu zabronionego w rozumieniu art. 115 § 1 k.k., lecz jego stan psychiczny stanowi przedmiot badania lekarskiego. W procesie karnym stan psychicznyoskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynuzabronionego, co wynika również z treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.,
 11. W powyższym stanie rzeczy wobec licznych sprzeczności w zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka i Michała Doroby dotyczących przebiegu zdarzenia oraz kwestionowanie przez Podejrzanego przebiegu zdarzenia przyjętego przez Prokuraturę z uwagi na brak możliwości przyjęcia, że Pokrzywdzony dopuścił się zarzuconych mu czynów niezbędne jawi się jak najszybsze przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Romana Tarnówko, które winno zostać przeprowadzone przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.
 12. Wniosek o uprzednie przesłuchanie świadka Tanówko ma doniosły charakter z uwagi na fundamentalną okoliczności, zgodnie z którą przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Romana Tarnówko może doprowadzić do umorzenia niniejszego postępowania, co w konsekwencji oznaczać będzie oczywistą niecelowość przeprowadzania badań stanu zdrowia psychicznego Podejrzanego.
 13. Nadto wnioskuję o pisemne zawiadomienie obrońcy o dacie i miejscu przeprowadzenia przesłuchania Romana Tarnówko oraz dopuszczeniu obrońcy do udziału w przeprowadzeniu tego dowodu zgodnie z art. 315 § 2 kodeksu postępowania karnego.
  W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie. Za Podejrzanego obrońca Wojciech Wandzel – adwokat”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z

dnia 31 lipca 2015 r. /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 13

 

X. Pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. adw. Wojciech Wandzel złożył – Załącznik 14: „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WANDZEL Adwokat Wojciech Wandzel || Kancelaria Adwokacka Kraków, dnia 3 sierpnia 2015 roku PANI PROKURATOR Dorota Baranowska PROKURATURA REJONOWA KRAKOW KROWODRZA 31-858 Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 Sygn. akt: 2 Ds 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś („Podejrzany”) reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela,Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, Kraków 31-511

WNIOSEK DOWODOWY O PRZEPROWADZENIE EKSPERYMENTU PROCESOWEGO

Działając w imieniu Podejrzanego Zbigniewa Kękusia, jako jego obrońca z urzędu wykazany w aktach sprawy, na podstawie art. 167 § 2 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 211 kodeksu postępowania karnego niniejszym wnoszę o:

I. przeprowadzenie eksperymentu procesowego poprzez odtworzenie przebiegu zdarzenia z dnia 5 maja 2014 roku, w trakcie którego Podejrzany miał rzekomo usiłować się samouwolnić, używając rzekomo przemocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato, która to z dużą siłą rzekomo uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji Pawła Lewkowicza celem ustalenia, iż niemożliwe było popełnienie przez Podejrzanego przypisywanych mu czynów z dnia 5 maja 2014 roku w okolicznościach przedstawionych w protokołach przesłuchań świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka, Michała Doroby z dnia 5 maja 2014 roku, a także na okoliczność prawdziwego przebiegu zdarzeń z dnia 5 maja 2014 roku,

II. przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym orzeczonym przez postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny z dnia 16 października 2014 roku (sygn. akt IX Kp 300/14/K), utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 roku (sygn. akt IV Kz 718/14),

(…) UZASADNIENIE

(…) 3. W zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, które znajdują się w protokołach przesłuchań świadków z dnia 5 maja 2014 roku ma miejsce wiele sprzeczności dotyczących okoliczności zdarzenia.

(…) 7. Z powyższych zeznań wynika, iż zachodzą w nich sprzeczności w zakresie istotnych elementów przebiegu rzeczonego zdarzenia, które przeczą sobie i wzajemnie się wykluczają, a w konsekwencji je dyskredytują. Sprzeczności dotyczą m.in. tego, czym rzekomo został uderzony Paweł Lewkowicz, w jakim miejscu doznał rzekomo obrażeń oraz miejsc, gdzie podczas zdarzenia stali poszczególni świadkowie. Najbardziej doniosłe sprzeczności w zeznaniach świadków obrazuje tabela sporządzona w oparciu o protokoły przesłuchań świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka i Michała Doroby z dnia 5 maja 2014 roku:

 

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji Co rzekomo kopnął Zbigniew Kękuś? Co rzekomo uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza W co rzekomo otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Paweł Lewkowicz Kratę Bezpośrednio krata W klatkę piersiową
Marcin Rak Kratę Krata, po odbiciu się od drzwi W bark
Michał Doroba Kratę Drzwi W klatkę piersiową

 

8. W konsekwencji, ponieważ zebrany w sprawie materiał dowodowy zawiera istotne luki, bez wypełnienia których nie jest możliwe ustalenie przebiegu zdarzenia oraz w związku z faktem, iż w zdarzeniu uczestniczyli tylko policjanci Paweł Lewkowicz, Marcin Rak i Michał Doroba, których zeznania wzajemnie się wykluczają oraz Podejrzany Zbigniew Kękuś, który kwestionuje przebieg zdarzenia przyjęty przez Prokuraturę, niezbędne jawi się przeprowadzenie eksperymentu procesowego. Wnioskowany eksperyment może wszak pozwolić ustalić rzeczywisty przebieg przedmiotowego zdarzenia.”

(…) 15.W tym stanie rzeczy zachodzi nie tylko potrzeba, ale i konieczność przeprowadzenia eksperymentu procesowego w formule odtworzenia. W obliczu bowiem faktu, iż w zdarzeniu uczestniczyli tylko policjanci Paweł Lewkowicz, Marcin Rak i Michała Doroba, których zeznania są wzajemnie sprzeczne, oraz Podejrzany Zbigniew Kękuś, który kwestionuje przebieg zdarzenia przyjęty przez Prokuraturę, eksperyment procesowy może pozwolić ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia.

16.Wnioskując o przeprowadzenie tego dowodu obrona zmierza do wykazania, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata mogła poruszyć się w taki sposób, by uderzyć policjanta stojącego przy prawym skrzydle drzwi pojazdu w klatkę piersiową.

17. Eksperyment procesowy wykaże również, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata ta uderzyła w drzwi pojazdu w taki sposób, by następne drzwi uderzyły policjanta w klatkę piersiową.

18. Nadto, eksperyment procesowy wykaże, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata ta najpierw uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie uderzyła policjanta w bark.

19. By jak najdokładniej odwzorować warunki, które miały miejsce podczas zdarzenia z 5 maja 2014 roku, wnioskuję, by w eksperymencie wykorzystać pojazd Fiat Ducato. Kopnięcie kraty podczas eksperymentu procesowego powinno nastąpić w momencie, w którym osoba przybrana do eksperymentu jako Marcin Rak otworzyłaby zamek w kratownicy, osoba przybrana do eksperymentu jako Paweł Lewkowicz otwierałaby drzwi (prawe skrzydło), a osoba przybrana do eksperymentu jako Michał Doroba stałaby za osobą przybraną do eksperymentu jako Paweł Lewkowicz.

20. Ponadto wnioskuję o przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w postanowieniu z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 306/08: Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 KK, popełnił zarzucany mu czyn. Użyte sformułowania w art. 31 § 1 KK „w czasie czynu” oraz w art. 414 § 1 KPK „w chwili czynu”, wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności.

21. Przywołane stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2002 roku (sygn. akt III KKN 329/99, podkreślenie własne), dodając: Stan psychiczny oskarżonego może, rzecz jasna, powodować, że w sytuacjach określonych w art. 31 § 1 k.k. jest on niezdolny do popełnienia przestępstwa, ale proces karny nie jest psychiatrycznym postępowaniem diagnostycznym, w którym nie kwestia popełnienia przez pacjenta czynu zabronionego w rozumieniu art. 115 § 1 k.k., lecz jego stan psychiczny stanowi przedmiot badania lekarskiego. W procesie karnym stan psychicznyoskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynuzabronionego, co wynika również z treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.,

22. W stanie faktycznym niniejszej sprawy wobec licznych sprzeczności w zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka i Michała Doroby dotyczących przebiegu zdarzenia oraz kwestionowanie przez Podejrzanego przebiegu zdarzenia przyjętego przez Prokuraturę z uwagi na brak możliwości przyjęcia, że Pokrzywdzony dopuścił się zarzuconych mu czynów niezbędne jawi się jak najszybsze przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego, które winno zostać przeprowadzone przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.

23. Wniosek o uprzednie przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego ma doniosły charakter z uwagi na fundamentalną okoliczność, zgodnie z którą przeprowadzenie eksperymentu procesowego może doprowadzić do umorzenia niniejszego postępowania, co w konsekwencji oznaczać będzie oczywistą niecelowość przeprowadzania badań stanu zdrowia psychicznego Podejrzanego. Tym bardziej, że wspomniana obserwacja stanowi formę faktycznego pozbawienia wolności bez skazującego wyroku sąd karnego, co również zasługuję na wzięcie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji procesowych w odniesieniu do nin. wniosku.

(…) Za Podejrzanego – obrońca Wojciech Wandzel – adwokat”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzla z dnia

3 sierpnia 2015 r. – Załącznik 14

 

XI. Pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. adw. Wojciech Wandzel złożył – Załącznik 15: „Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wandzel, Kraków, dnia 3 sierpnia 2015 roku Pani Prokurator Dorota Baranowska /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela, Kancelaria Adwokacka /adres – ZKE/ WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD PODDANIA PODEJRZANEGO OBSERWACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM (…)”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z

dnia 12 sierpnia 2015 r. – Załącznik 15

 

W uzasadnieniu do wniosku o odstąpienie od poddania mnie obserwacji w zakładzie leczniczym adw. Wojciech Wandzel przedstawił fakty, jak w w.w. pismach z dnia 31 lipca 2015 r. /pkt IX, str. 6 oraz Załącznik 13/ i z dnia 3 sierpnia 2015 r. /pkt X, str. 7 oraz Załącznik 14/.

 

XII. W dniu 19 sierpnia 2015 r. prokurator Dorota Baranowska wydała zarządzenie – Załącznik 16: „Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) który w piśmie z dn. 17 sierpnia 2015 r. /data wpływu/ wskazał, że będzie w Recepcji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 w godz. 08.55 do 09.30, do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 celem wykonania czynności polegającej na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r. – Załącznik 16

 

XIII. Policja zatrzymała mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24, co potwierdza „Protokół Zatrzymania Osoby”, w którym podano m.in. – Załącznik 17: „Komisariat Policji IV w Krakowie MZ 274/15 PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY Imię i nazwisko zatrzymanegogodzina i data zatrzymania: Zbigniew Kękuś 09:00 20.08.2015Miejsce czynności – Kraków ul. Siemiradzkiego 24 Stopień, imię i nazwisko policjanta prowadzącego czynność – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł z KP IV Kraków Miejsce sporządzenia protokołu – KP IV Kraków 09:10 20.08.2015

(…) Przyczyna zatrzymania – Realizacja nakazu doprowadzenia Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 zarządzającego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Szpitala im. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 oddział 4B na dzień 20-08-2015 r. w godz. 08:15 – 10:30.

(…) Stopień imię i nazwisko, podpis policjanta zawiadamiającego – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł”
Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia

2015 r. – Załącznik 17

 

XIV. Zgodnie z zapowiedziami kierowanymi przeze mnie od dnia 8 czerwca 2015 r. do akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14, natychmiast po umieszczeniu mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie rozpocząłem protest głodowy. Z powodu prowadzonego przeze mnie protestu wypisano mnie ze Szpitala w dniu 24 sierpnia 2015 r., co potwierdziła w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Ordynator Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego, lek. Danuta Woźniak podała – Załącznik 18: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, 25 sierpnia 2015 r. 4B-5104-24/15 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Uprzejmie informujemy, że pacjent Zbigniew Kękuś ur. 02-05-1958, PESEL /Numer PESEL – ZKE/ zam. /adres – ZKE/ został przyjęty w dniu 20.08.2015 r. w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej tym samym wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano z Oddziału. Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Dotyczy: 2 Ds. 542/14.

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 18

 

xxx

 

Według mej, podejrzanego w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wiedzy prokurator Dorota Baranowska:

 1. odstąpiła dwukrotnie – w dniach 28 września 2015 r. i 23 listopada 2015 r. – z powodu złożonych przeze mnie wniosków o jej wyłączenie od przeprowadzenia czynności wnioskowanych przeze mnie od września 2014 r., a przez mojego obrońcę adw. Wojciecha Wandzela w.w. pismami z dnia 31 lipca 2015 r. /pkt IX, str. 6 oraz Załącznik 13/ i z dnia 3 sierpnia 2015 r. /pkt X, str. 7 oraz Załącznik 14/, tj. od:
  1. przeprowadzenia eksperymentu procesowego z moim oraz sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka udziałem,
  2. przesłuchania st. asp. Romana Tarnówko.
 2. razem z prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatą Lipską kontynuuje – zgodnie z wyjaśnieniem prokurator M. Lipskiej z pisma z dnia 9 września 2015 r. do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani red. Krystyny Górzyńskiej: „2 Ds. 542/14 Kraków, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza dnia 9 września 2015 r. Pani Krystyna Górzyńska „Gazeta Obywatelska”, „Prawda jest ciekawa” /adres – ZKE/ W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w szczególności maila z dnia 7 września 2015 r. informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej. – działania na rzecz powtórnego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym.

 

Dowodami działań prokurator D. Baranowskiej i prokuratora rejonowego M. Lipskiej na rzecz realizacji ich zamierzenia jak w piśmie prokurator M. Lipskiej z dnia 09.09.2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej są:

 1. wydane przez prokurator D. Baranowską w dniu 5 lutego 2016 r. postanowienie o ponownym poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Załącznik 19: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14, Kraków, dnia 05 lutego 2016 r. Postanowienie o powołaniu biegłych zasięgnięciu opinii biegłych

Dorota Baranowska- prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne w oparciu o art..: 193, 194, 196, 197, 198, 200 i 202 § 1kpk postanawia:

I. powoła dwóch biegłych psychiatrów w osobach: Andrzeja Wsołka i Kingi Zoła celem stwierdzenia:

  1. czy podejrzany w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego miał pełną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swym postępowaniem
  2. czy zdolność ta (podp. 1) była w znacznym stopniu ograniczona, jeśli tak – to z jakich przyczyn
  3. czy podejrzany z uwagi na stan swego zdrowia psychicznego może brać udział w czynnościach procesowych w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu
  4. czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
  5. inne wnioski biegłych

II. Udostępnić biegłym materiały akt sprawy 2Ds 542/14

III. Zakreślić termin wydania opinii w terminie niezbędnym do przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii na piśmie, w terminie niezwłocznie.

W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 k.k. (pozbawienie wolności do lat 3).

Uzasadnienie:

Do sygn. akt 2 Ds542/14 w Tutejszej Prokuraturze toczy się postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowii o przest. z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

W sprawie zachodzą wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego Zbigniewa Kękusia.

W tym stanie rzeczy celowym, a wręcz koniecznym jest, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poczytalności wymienionego, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów co do stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconych mu czynów. Postanowiono jak na wstępie. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r. – Załącznik19

 1. Wezwanie dla mnie z dnia 5 lutego 2016 r. – Załącznik 20: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza Sygn. akt 2 Ds 542/14 Kraków, dnia 05.02.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś Termin dnia 25.02.2016 r.

Wzywa się Pana(ią) do osobistego stawiennictwa w dniu 25.02.2016 r. od godz. 14:00 w Gabinecie Psychoterapii pokój 9 B /parter/ gabinet dr A. Wsołek, K. Zoła ul. Olszańka 5 31-513 Kraków jako podejrzanego w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 542/14 tj. o przestępstwo z art. 13§1kk w zw. z art.242§4 kk i art.157§2kk i inne.

STARSZY REFERNT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r. –

Załącznik 20

 

Prokurator Dorota Baranowska wybrała biegłych – Andrzej Wsołek, Kinga Zoła – którzy tym się wyróżniają, że wydają zgodne z oczekiwaniami prokuratorów wnioski o pozbawieniu wolności przez poddanie obserwacji psychiatrycznej osób, których… nie badali. Z tego powodu złożyłem w dniu 25 lutego 2016 r. wniosek o ich wyłączenie.

W związku z moim wnioskiem z dnia 5 lutego 2016 r. o wyłączenie biegłych A. Wsołka i K. Zoły prokurator rejonowy M. Lipska podała w piśmie do mnie z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 21: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 01 marca 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ (…) W zakresie Pana wniosku o wyłączenie biegłych psychiatrów od przeprowadzenia z Pana udziałem badań, a w konsekwencji sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej rozpoznawać ów wniosek będzie prokurator prowadzący postępowanie. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 21

 

A Pan tydzień później, w dniu 7 marca 2016 r., sporządził i wysłał do mnie w.w. Wezwanie do zapłaty – Załącznik 1.

Z jego treści, tj. z przypisania mi w nim sprawstwa opisanych przez Pana czynów, oczywisty wniosek, że w okresie pomiędzy 1 marca 2016 r., gdy prokurator M. Lipska sporządziła w.w. pismo, w którym potwierdziła, że mój wniosek o wyłączenie A. Wsołka i K. Zoły nie był jeszcze rozpoznany, a dniem 7 marca 2016 r., gdy Pan sporządził „Wezwanie do zapłaty”, tj. w okresie tygodnia:

 1. prokurator Dorota Baranowska rozpoznała pozytywnie mój wniosek z 05.02.2016 r. o wyłączenie biegłych A. Wsołka i K. Zoły i:
  1. sporządziła akt oskarżenia i
  2. uznawszy, że już nie ma wątpliwości co do mojej poczytalności skierowała akt oskarżenia przeciwko mnie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy
 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy nie doręczywszy mi aktu oskarżenia sporządzonego przez prokurator Dorotę Baranowską:
  1. wydał skazujący mnie wyrok nie doręczywszy mi uprzednio nie tylko aktu oskarżenia, ale nawet wezwania do stawiennictwa celem przesłuchania mnie,
  2. doręczył skazujący mnie wyrok Sądowi Okręgowemu w Krakowie
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym utrzymał w mocy skazujący mnie wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy.

 

Taka przynajmniej musiała być Pana „linia rozumowania” przed sporządzeniem Wezwania z dnia 7 marca 2016 r., skoro przypisał mi Pan, nieuprawniony do tego policjant, sprawstwo czynów, z powodu których sporządził Pan to Wezwanie.

 

Podkreślić zatem należy, że nawet gdyby założyć hipotetycznie, że prokurator D. Baranowska oraz Sąd Rejonowy w Krakowie i Sąd Okręgowy w Krakowie zrealizowali wszystkie w.w. działania w ciągu… jednego dnia, w dniu 1 marca 2016 r., gdy prokurator rejonowy Małgorzata Lipska sporządziła w.w. pismo, którym poświadczyła, że w dacie jego sporządzenia nie był jeszcze rozpoznany mój wniosek o wyłączenie biegłych A. Wsołka i K. Zoły, to i tak w dniu 7 marca 2016 r., gdy Pan sporządził „Wezwanie do zapłaty”, którym przypisał mi Pan sprawstwo w dniu 5 maja 2014 r. czynów polegających na – Załącznik 1:

 1. kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób konwojowanych samochodu, którym mnie konwojowano,
 2. próbę ucieczki,
 3. szarpaninę z sierż. sztab. Michałem Dorobą,

wspomniany wyżej „wyrok” Sądu Okręgowego w Krakowie nie byłby jeszcze prawomocny.

Uważam, że powinien się – samego siebie – Pan bardziej szanować… Ślubował Pan przecież:

 

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków policjanta

ślubuję: służyć wiernie Narodowi,

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa,

dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Rota ślubowania Policjanta

 

A będąc policjantem uzurpuje Pan sobie prawo do wypełniania zadań zastrzeżonych w Konstytucji dla władzy sądowniczej.

 

Wezwanie do zapłaty jak to z dnia 7 marca 2016 r. będzie Pan mógł sporządzić i doręczyć mi po tym, gdy Sąd Okręgowy w Krakowie utrzyma w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie skazujący mnie za popełnienie czynów, których sprawstwo Pan mi przypisał awansem w Wezwaniu z dnia 07.03.2016 r.

Póki co Sąd Rejonowy w Krakowie nie wydał takiego wyroku, a Pan, jakkolwiek przypisał mi sprawstwo wskazanych przez Pana w Wezwaniu z dnia 07.03.2016 r. czynów jest – jak wynika z Wezwania z dnia 07.03.2016 r. Pana autorstwa – policjantem, a nie sędzią.

Pan usiłuje wyłudzić – „WYŁUDZAĆ”: «zdobywać podstępem coś od kogoś»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1170 – ode mnie dla swojego kolegi policjanta 5.840,00 zł.

 

W świetle przedstawionych wyżej faktów mających potwierdzenie w aktach sprawy przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, Pana „Wezwanie do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r. jest przedwczesne i stanowi niepodważalny dowód Pana, nawet jak na moje doświadczenia z funkcjonariuszami publicznymi, wyjątkowej nierzetelności oraz zarozumialstwa i arogancji. W związku z powyższym wnoszę i informuję jak na wstępie oraz pytam dokonując zapożyczenia od mężów stanu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Czyżeście młodszy inspektorze Kudela ochu…li?! Poje…ło Was młodszy inspektorze Kudela?!”

Zbigniew Kękuś, na podstawie: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie od 1 do 64 do ściągnięcia.

Wszystkie dokumenty, na które powołałem się w niniejszym piśmie, w tym prezentując je jako Załączniki do niego, znajdują się w aktach sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14 oraz są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do zapłaty z dnia 7 marca 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie, „Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku
 9. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby
 10. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, sporządzone w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie „Dokładne określenie zarzucanego czynu czynu(ów) i jego(ich) kwalifikacji prawnej.”, L.dz. MKZD-1851/14 RSD-1053/14
 11. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K
 12. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r.
 13. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia 31 lipca 2015 r.
 14. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzla z dnia 3 sierpnia 2015 r.
 15. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia 12 sierpnia 2015 r.
 16. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 17. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia 2015 r.
 18. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza
 19. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 05 lutego 2016 r.
 20. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds 542/14, wezwanie z dnia 5 lutego 2016 r.
 21. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r.
 22. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 kwietnia 2016 r. do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro
 23. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 kwietnia 2016 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez Zastępcę Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusza Kudelę przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 k.k.
 2. Wniosek o przekazanie zawiadomienia jak w pkt. I do rozpoznania prokuraturze właściwej miejscowo.
 3. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma – kopii pisma, przy której Prokurator Generalny prześle niniejsze zawiadomienie prokuraturze właściwej miejscowo.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 2. Artykuł 115 § 4 k.k.: „Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.”

 

Część II Uzasadnienie

 

W dniu 25 marca 2016 r. doręczono mi sporządzone przez Zastępcę Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusza Kudelę „Wezwanie do zapłaty” – Załącznik 1: „KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Wydział Finansów /adres – ZKE/ Kraków, dnia 7 marca 2016 roku RR-241/2015 Zbigniew Kęku /adres – ZKE/WEZWANIE DO ZAPŁATY

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na podstawie art. 441 § 3 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121), wzywa Pana do zapłaty kwoty 5 840,00 (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) tytułem odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, którego doznał podczas spowodowanego przez Pana wypadku w dniu 5 maja 2014 roku, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

W dniu 5 maja 2014 roku w Krakowie podczas konwojowania Pana z Prokuratury Okręgowej w Krakowie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, podczas otwierania drzwi przedziału dla osób zatrzymanych (konwojowanych) kopnął Pan w kratę zabezpieczającą, która uderzyła w klatkę piersiową jednego z funkcjonariuszy. W celu udaremnienia Pana ucieczki doszło do szarpaniny oraz upadku, w wyniku którego funkcjonariusz Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia. Komisja powypadkowa KWP w Krakowie, protokołem z dnia 14 maja 2014 roku uznała wypadek z dnia 5 maja 2014 roku za mający związek z pełnieniem służby w Policji. W związku z ustaleniami komisji powypadkowej oraz rozpoznanymi u funkcjonariusza obrażeniami, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Krakowie, orzeczeniem nr WKLM/KR/120/U/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, określiła u w/w funkcjonariusza 8 – procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu, pozostający w związku ze służbą. Z tego tytułu decyzją nr 125/2015/O z dnia 30 kwietnia 2015 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji przyznał w/w funkcjonariuszowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 5 840,00 zł.

W przypadku baku zapłaty w wyznaczonym terminie w/w sumy pieniężnej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania należności w drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, co narazi Pana na dodatkowe, znaczne koszty. Minimalna opłata komornicza, którą pokrywa dłużnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, stanowi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, to jest obecnie 330,00 zł/ Doliczyć do tego należy koszty dodatkowe komornika, wymienione we wskazanej ustawie, związane z prowadzeniem egzekucji oraz koszty zastępstwa procesowego.

Powyższą kwotę należy wpłacić do kasy KWP w Krakowie: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, czynnej w dni robocze od 1030 do 1330 albo przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie nr 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000, prowadzony przez NBP O/O w Krakowie z dopiskiem „Zbigniew Kękuś – RR-241/2015”.

Jednocześnie informuję o wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych możliwości rozłożenia na raty w/w kwoty, po przesłaniu pisemnego umotywowanego i udokumentowanego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów KWP w Krakowie, nr tel.(12) 6154766. Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela”
Dowód: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do

zapłaty z dnia 7 marca 2016 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że:

 1. autor Wezwania z dnia 07.03.2016 r. Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela podał w Wezwaniu m.in. – Załącznik 1:
  1. podczas otwierania drzwi przedziału dla osób zatrzymanych (konwojowanych) kopnął Pan w kratę zabezpieczającą, (…).”
  2. W celu udaremnienia Pana ucieczki doszło do szarpaniny oraz upadku, w wyniku którego funkcjonariusz Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia.”
 2. sprawa przeciwko mnie, której dotyczy „Wezwanie do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt RR-241/2015, jest na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela przekroczył uprawnienia. Przypisał mi sprawstwo w dniu 5 maja 2014 r. czynów:

 1. kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano,
 2. próbę ucieczki,
 3. szarpaninę z policjantami, którzy mnie konwojowali,

w sprawie, w której prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska prowadzi postępowanie przygotowawcze.

Postępowanie przygotowawcze może potwierdzić stan faktyczny, tj. że ja nie popełniłem czynów, których popełnienie przypisał mi mł. insp. M. Kudela w Wezwaniu z dnia 7 marca 2016 r.

Mł. insp. M. Kudela wie, że w sprawie przeciwko mnie nie wydano merytorycznego orzeczenia. W Wezwaniu z dnia 7 marca 2016 r. nie podał tytułu wykonawczego.

Mł. insp. M. Kudela działa ze szkodą dla mojego interesu prywatnego.

Działania mł. insp. Mariusza Kudeli wyczerpują znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 k.k.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do zapłaty z dnia 7 marca 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul Batorego 5

02-591 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiązanie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Miłkowskiego do objęcia nadzorem czynności wykonywanych przez Zastępcę Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Krakowie mł. insp. Mariusza Kudelę.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek , jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że w związku z „Wezwaniem do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r., Zastępcy Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Krakowie mł. insp. Mariusza Kudeli /Załącznik 1/, pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. skierowanym do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków policjanta

ślubuję: służyć wiernie Narodowi,

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa,

dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Rota ślubowania Policjanta

xxx

 

W dniu 25 marca 2016 r. doręczono mi sporządzone przez Zastępcę Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusza Kudelę „Wezwanie do zapłaty” – Załącznik 1: „KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Wydział Finansów /adres – ZKE/ Kraków, dnia 7 marca 2016 roku RR-241/2015 Zbigniew Kęku /adres – ZKE/WEZWANIE DO ZAPŁATY

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na podstawie art. 441 § 3 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121), wzywa Pana do zapłaty kwoty 5 840,00 (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) tytułem odszkodowania wypłaconego funkcjonariuszowi, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, którego doznał podczas spowodowanego przez Pana wypadku w dniu 5 maja 2014 roku, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

W dniu 5 maja 2014 roku w Krakowie podczas konwojowania Pana z Prokuratury Okręgowej w Krakowie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, podczas otwierania drzwi przedziału dla osób zatrzymanych (konwojowanych) kopnął Pan w kratę zabezpieczającą, która uderzyła w klatkę piersiową jednego z funkcjonariuszy. W celu udaremnienia Pana ucieczki doszło do szarpaniny oraz upadku, w wyniku którego funkcjonariusz Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia. Komisja powypadkowa KWP w Krakowie, protokołem z dnia 14 maja 2014 roku uznała wypadek z dnia 5 maja 2014 roku za mający związek z pełnieniem służby w Policji. W związku z ustaleniami komisji powypadkowej oraz rozpoznanymi u funkcjonariusza obrażeniami, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Krakowie, orzeczeniem nr WKLM/KR/120/U/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, określiła u w/w funkcjonariusza 8 – procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu, pozostający w związku ze służbą. Z tego tytułu decyzją nr 125/2015/O z dnia 30 kwietnia 2015 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji przyznał w/w funkcjonariuszowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 5 840,00 zł.

W przypadku baku zapłaty w wyznaczonym terminie w/w sumy pieniężnej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podejmie dalsze kroki celem wyegzekwowania należności w drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, co narazi Pana na dodatkowe, znaczne koszty. Minimalna opłata komornicza, którą pokrywa dłużnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, stanowi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, to jest obecnie 330,00 zł/ Doliczyć do tego należy koszty dodatkowe komornika, wymienione we wskazanej ustawie, związane z prowadzeniem egzekucji oraz koszty zastępstwa procesowego.

Powyższą kwotę należy wpłacić do kasy KWP w Krakowie: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, czynnej w dni robocze od 1030 do 1330 albo przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie nr 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000, prowadzony przez NBP O/O w Krakowie z dopiskiem „Zbigniew Kękuś – RR-241/2015”.

Jednocześnie informuję o wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych możliwości rozłożenia na raty w/w kwoty, po przesłaniu pisemnego umotywowanego i udokumentowanego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów KWP w Krakowie, nr tel.(12) 6154766. Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela”
Dowód: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do

zapłaty z dnia 7 marca 2016 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że:

 1. autor Wezwania z dnia 07.03.2016 r. Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela podał w Wezwaniu m.in. – Załącznik 1:
  1. podczas otwierania drzwi przedziału dla osób zatrzymanych (konwojowanych) kopnął Pan w kratę zabezpieczającą, (…).”
  2. W celu udaremnienia Pana ucieczki doszło do szarpaniny oraz upadku, w wyniku którego funkcjonariusz Michał Doroba doznał urazu lewego nadgarstka oraz lewego łokcia.”
 2. sprawa przeciwko mnie, której dotyczy „Wezwanie do zapłaty” z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt RR-241/2015, jest na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

Zastępca Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Kudela przekroczył uprawnienia. Przypisał mi sprawstwo w dniu 5 maja 2014 r. czynów:

 1. kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano,
 2. próbę ucieczki,
 3. szarpaninę z policjantami, którzy mnie konwojowali.

w sprawie, w której prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska prowadzi postępowanie przygotowawcze.

Postępowanie przygotowawcze może potwierdzić stan faktyczny, tj. że ja nie popełniłem czynów, których popełnienie on mi przypisał w Wezwaniu z dnia 7 marca 2016 r.

Mł. insp. M. Kudela wie, że w sprawie przeciwko mnie nie wydano merytorycznego orzeczenia. W Wezwaniu z dnia 7 marca 2016 r. nie podał tytułu wykonawczego.

W związku z powyższym wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Finansów, Sygn. akt RR-241/2015, Wezwanie do zapłaty z dnia 7 marca 2016 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 kwietnia 2016 r. do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro

 

 

 

1 „CZYŻEŚCIE OCHU…LI?!” Względnie: POJE… WAS?!”«Rodzaj nieformalnej apelacji podejmowanej przez młodego chłopaka w sprawie Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja, spod dużego palca»; Źródło: „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6