25.05.2016 – Pismo Z. Kękusia do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Jachnika

Kraków, dnia 25 maja 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Jerzy Jachnik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Cechowa 31

43-300 Bielsko-Biała

 

Sygn. akt Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: IV.510.63.2015. /uprzednio: IV RPO 398574/

 

Do wiadomości:

 1. Pan Paweł Kukiz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa
 2. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 3. Pani Małgorzata Wassermann, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Biuro Poselskie, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków
 4. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 5. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 6. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 7. Pan Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 8. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 9. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 10. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 11. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 12. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 13. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 14. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 15. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 17. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 21. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 23. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o wydanie mi w dniu 9 czerwca 2016 r. w Biurze RPO:
  1. kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. I. 1.
 1. Prośba o skierowanie wniosku jak w pkt. I do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma.
 2. Prośba o doręczenie mi kserokopii pisma, którym Adresat niniejszego pisma skieruje do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wniosek jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany,

również jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.”
Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

W Polsce jest faszyzm”

Maciej Maleńczuk, w: TVN 24, 14 listopada 2014 r., godz. 09:45

 

W Polsce jest judeofaszyzm,

a rządzący się Żydzi stanowią zorganizowaną grupę przestępczą niszczącą Polaków nie-Żydów.”
Zbigniew Kękuś

Szanowny Panie Pośle,

 

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spotkanie zorganizowane przez rzecznik Irenę Lipowicz i Pana, prezesa Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu”.

W spotkaniu uczestniczyło – poza organizatorami – kilkanaście osób, w tym członkowie Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu”, czworo dyrektorów Zespołów Biura RPO, red. Marek Podlecki i ja, zaproszony do uczestnictwa przez Pana.

Rzecznik Irena Lipowicz powołując się na zaufanie, jakim powinni się darzyć uczestnicy spotkania poprosiła red. Marka Podleckiego, który rejestrował jego przebieg za pomocą kamery, żeby zaprzestał rejestrowania. Z tej samej przyczyny oddaliła mój wniosek o sporządzenie protokołu spotkania.

Po tym, gdy RPO Irena Lipowicz zakończyła jej udział w spotkaniu, kierowaliśmy – Pan, członkowie Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” i ja – wnioski do dyrektorów Zespołów Biura RPO.

Ja poinformowałem dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Kamilę Dołowską, że w dniu spotkania, tj. 27.06.2011 r., złożyłem w Biurze Podawczym Biura RPO pismo skierowane do RPO Ireny Lipowicz zawierające – Załącznik 1,3: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie miesiąca od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma – wyjaśnienia, który z pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich /wnoszę o podanie imienia i nazwiska oraz stanowisko, jakie zajmuje/ i kiedy /wnoszę o podanie daty/ zbadał zgłoszoną przeze mnie RPO Andrzejowi Zollowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku i zarejestrowaną do sygn. akt RPO 398574-IV/02/MK sprawę obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego chorego dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie /SSO Ewa Hańderek, SSR A. Wasilewska-Kawałek/ i sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie /SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kuś Trybek/ oraz stwierdził, że – jak mnie poinformowała pismem z dnia 07.04.2010 Radca w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura RPO mgr Monika Nowak: „Pragnę podkreślić, iż w wyniku zbadania Pana sprawy nie stwierdzono naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej”
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy urzędnik Biura RPO, który badał zgłoszoną przeze mnie RPO Andrzejowi Zollowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku i zarejestrowaną przez Biuro RPO do sygnatury akt RPO 398574-IV/02/MK sprawę obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego chorego dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie /SSO Ewa Hańderek, SSR A. Wasilewska-Kawałek/ i sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie/SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz—Braun, SSA Maria Kuś Trybek/ i nie stwierdził „ naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej”, badał także zgłoszoną przeze mnie RPO A. Zollowi w 2002 roku sprawę naruszenia przez w.w. sędziów art. 3.1 Ustawy Konwencja o Prawach Dziecka /patrz: s. 2 niniejszego pisma/ oraz, a jeśli tak, jakie zajął w tej sprawie stanowisko.
 3. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doręczenie mi odpisu dokumentu, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uzasadnienie dla stanowiska, że w zgłoszonej przeze mnie RPO Andrzejowi Zollowi w 2002 roku i zarejestrowanej przez Biuro RPO do sygnatury akt RPO 398574-IV/02/MK sprawie obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego chorego dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie /SSO Ewa Hańderek, SSR A. Wasilewska-Kawałek/ i sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie/SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz—Braun, SSA Maria Kuś Trybek/ „nie stwierdzono naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej”, jak mnie poinformowała w piśmie do mnie z dnia 07.04.2010 mgr Monika Nowak Radca w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura RPO.
 4. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie rozpoznał sprawy, jak w. p. 1, jeśli w aktach sprawy RPO 398574-IV/02/MN brak dowodów poświadczających jej rozpoznanie.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO 398574-IV/02/MN, pismo Z. Kękusia z

dnia 27 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz – Załącznik 1.3

 

Dyrektor K. Dołowska zobowiązała się w obecności Pana oraz kilkunastu pozostałych uczestników spotkania do sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wnioski z pisma do RPO Ireny Lipowicz z dnia 27.06.2011 r. Na jej prośbę podyktowałem jej sygnaturę akt sprawy.

Do dnia złożenia niniejszego pisma Rzecznik Praw Obywatelskich nie udzielił odpowiedzi na moje wnioski z w.w. pisma z dnia 27.06.2011 r.

Ponawiałem je potem kolejnymi pismami kierowanymi do RPO Ireny Lipowicz.

Gdy w 2015 roku I. Lipowicz zakończyła kadencję RPO, pismami z dnia 9 października 2015 r., 8 stycznia 2016 r., 18 stycznia 2016 r. i 2 maja skierowanymi do RPO Adama Bodnara składałem wniosek o wydanie mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

 1. kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
 2. oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. I. 1.”

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. stawiłem się w towarzystwie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego w Biurze RPO celem odebrania w.w. dokumentów.

Odmówiono mi ich wydania.

Złożyłem zatem kolejny w tej sprawie wniosek do protokołu spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. – Załącznik 1.1.

Ponieważ przez kilka kolejnych miesięcy nie doręczono mi w.w. dokumentów mój wniosek jak wyżej ponowiłem pismem do RPO Adama Bodnara z dnia 2 maja 2016 r. – Załącznik 1.5.

 

Pismem z dnia 25 maja 2016 r. skierowanym do RPO Adama Bodnara złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt:

I. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

 1. II.511.1223.2014.K.KU
 2. IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/

II. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 9 czerwca 2016 r. po odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 2 maja do Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 2, Załącznik 4.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku:
  1. odmowy w dniu 9 czerwca przez Rzecznika wydania mi dokumentów, jak w moim piśmie do Rzecznika z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 2/, a także z dnia 27 czerwca 2011 r., 9 października 2015 r., 8 stycznia 2016 r. i 18 stycznia 2016 r.,
  2. poinformowania mnie w dniu 9 czerwca 2016 r. o odmowie wniesienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13,

rozpocznę w dniu 9 czerwca 2016 r. protest głodowy – nie będę jadł, będę pił wodę i soki – przed Biurem Rzecznika i będę go kontynuował do dnia:

  1. wydania mi dokumentów jak w pkt. II.1
  2. wydania mi kopii kasacji, jak w pkt. II.2.
 1. Wniosek o wydanie mi w dniu 9 czerwca 2016 r. dokumentu, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklaruje termin doręczenia mi wyników postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonej przeze mnie pismem z dnia 17 maja 2016 r. – Załącznik 5.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt II.511.1223.2014.K.KU i IV.510.63.2015, pismo Z. Kękusia

z dnia 25 maja 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 1

 

W załączeniu przesyłam także postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończące sprawę przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ po jej rozpoznawaniu przez Sąd Rejonowy w Dębicy od dnia 14 listopada 2006 r. – Załącznik 2:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty

Stój z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 2

 

Ponieważ Pan zna od kilku lat okoliczności – czego potwierdzeniem m.in. filmy z naszym udziałem zrealizowane przez Pana byłego asystenta społecznego red. Marka Podleckiego i umieszczone na kanale www.monitorpolski YouTube oraz na blogu www.monitor-polski.pl – w których od lat kieruję, nieskutecznie wniosek jak wyżej do kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt II.511.1223.2014.K.KU i IV.510.63.2015, pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 2. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.