25.05.2016 – Pismo Z. Kekusia do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara

Kraków, dnia 25 maja 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Sygn. akt:

 1. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
  1. II.511.1223.2014.K.KU
  2. IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 9 czerwca 2016 r. po odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 2 maja do Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 2, Załącznik 4.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku:
  1. odmowy w dniu 9 czerwca przez Rzecznika wydania mi dokumentów, jak w moim piśmie do Rzecznika z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 2/, a także z dnia 27 czerwca 2011 r., 9 października 2015 r., 8 stycznia 2016 r. i 18 stycznia 2016 r.,
  2. poinformowania mnie w dniu 9 czerwca 2016 r. o odmowie wniesienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13,

rozpocznę w dniu 9 czerwca 2016 r. protest głodowy – nie będę jadł, będę pił wodę i soki – przed Biurem Rzecznika i będę go kontynuował do dnia:

  1. wydania mi dokumentów jak w pkt. II.1
  2. wydania mi kopii kasacji, jak w pkt. II.2.
 1. Wniosek o wydanie mi w dniu 9 czerwca 2016 r. dokumentu, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklaruje termin doręczenia mi wyników postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonej przeze mnie pismem z dnia 17 maja 2016 r. – Załącznik 5.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

W Polsce jest faszyzm”

Maciej Maleńczuk, w: TVN 24, 14 listopada 2014 r., godz. 09:45

 

W Polsce jest judeofaszyzm,

a rządzący się Żydzi stanowią zorganizowaną grupę przestępczą niszczącą Polaków nie-Żydów.”
Zbigniew Kękuś

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 2 maja 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 2: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: IV.510.63.2015 /uprzednio RPO 398574-IV/02/MN/ Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. przygotowanie dla mnie na dzień 11 maja 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. przygotowanie dla mnie w dniu 11 maja 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. I. 1.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 2

 

Przypomnę, że o wydanie mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich dokumentów jak w pkt. I.1 lub I.2 w.w. pisma z dnia 2 maja 2016 r. prosiłem:

 1. Rzecznika Irenę Lipowicz pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. Załącznik 3:
  Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO 398574-IV/02/MN, pismo Z. Kękusia z

dnia 27 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz – Załącznik 3

oraz kolejnymi pismami kierowanymi do RPO Ireny Lipowicz w tej sprawie.

 1. dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kamilę Dołowską, osobiście, podczas spotkania w dniu 27 czerwca 2011 r. w Biurze RPO, zorganizowanego wspólnie przez RPO Irenę Lipowicz i prezesa Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” Jerzego Jachnikaobecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dyrektor K. Dołowska zobowiązała się w obecności prezesa Jerzego Jachnika oraz kilkunastu innych uczestników w.w. spotkania, w tym członków Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu”, trojga dyrektorów Zespołów Biura RPO i red. Marka Podleckiego do sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wnioski z w.w. pisma do RPO Ireny Lipowicz z dnia 27.06.2011 r. Na prośbę dyr. Kamili Dołowskiej podyktowałem jej sygnaturę akt sprawy.
 2. Adresata niniejszego pisma pismami z dnia 9 października 2015 r., 8 stycznia 2016 r., 18 stycznia 2016 r.
  Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 8 stycznia 2016 r. W dniu 18 stycznia 2016 r. stawiłem się osobiście, w towarzystwie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkała się z nami główny specjalista Mariola Bielawska-Górna. Poinformowała nas, że nie zna sprawy, zgłaszanej przeze mnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Adresatowi niniejszego pisma w.w. pismami z dnia 9 października 2016 r. i 8 stycznia 2016 r. Sporządziła „Protokół z Przyjęcia Interesanta”, w którym podała – Załącznik 1: „Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wpłynęło dnia 18.01.2016 r. Protokół z Przyjęcia Interesanta W dniu 18 stycznia stawił się Zbigniew Kękiuś w obecności Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego prosząc o wydanie odpowiedzi na wnioski skierowane pismem z dnia 9 października 2015 roku, a następnie ponowione pismem z dnia 8 stycznia 2016 roku.

Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi bez zbędnej zwłoki na dwa z pośród wniosków skierowanych wyżej wymienionymi pismami z dnia 9 października 2015 i 8 stycznia 2016 roku. Wnioski te Zbigniew Kękuś ponowił pismem złożonym osobiście w BRPO w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Poinformowany przez Panią Mariolę Bielawską-Górną w dniu 18 stycznia podczas spotkania w BRPO, że okres rozpoznawania spraw przez Rzecznika sięga nawet roku, przyjmując tę informację ze zrozumieniem Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi na wszystkie wnioski z pisma z dnia 9 października 2015 roku, natomiast z uwagi na znaczenie dla niego prosi o rozpoznanie wniosków ponowionych pismem z dnia 18 stycznia, bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, co oznaczać będzie, że sprawy zgłoszone przez Zbigniewa Kękusia po raz pierwszy pismem z 9 października 2015 roku zostaną rozpoznane po ponad 4 miesiącach.
Protokół sporządziła Główny Specjalista Mariola Bielawska”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, protokół spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. sporządzony

przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną – Załącznik 1

 

Do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie otrzymałem dokumentów, o których wydanie mi prosiłem Rzecznika Praw Obywatelskich podczas w.w. spotkań w Biurze RPO w dniach 27 czerwca 2011 r. i 18 stycznia 2016 r. oraz w.w. pismami do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 27.06.2011 r., 9 października 2015 r., 8 stycznia 2016 r. i 18 stycznia 2016 r.

W nawiązaniu do informacji przekazanej mi przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną w dniu 18 stycznia 2016 r., że – Załącznik 1: „okres rozpoznawania spraw przez Rzecznika sięga nawet roku,”, uprzejmie nadmieniam, że ja oczekuję na kopię dokumentów, jak w pkt. I.1 mojego pisma do RPO lub sporządzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia jak w pkt. I. 2 tego pisma, od dnia 27 czerwca 2011 r., tj. prawie… 5 lat.

Pismem z dnia 2 maja 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 4: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: 1. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 521 k.p.k., art. 523 § 1 k.p.k., art. 526 § 1 k.p.k., art. 537 § 1 i 2 k.p.k.
  2. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, wniesionej na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 4,
  3. wyroku wznowieniowego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanego na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 5,
  4. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 11,
  5. pisma do mnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o. – Załącznik 12,
  6. wskazania doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej

o wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji do Sądu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o umorzenie postępowania z powodu ustania karalności czynów /art. 17 § 1 k.p.k., w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k./ – Załącznik 14.

 1. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutu rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17.
 2. Wniosek o złożenie w kasacji jak w pkt. I wniosku do Sądu Najwyższego o wydanie wyroku uniewinniającego mnie od każdego z 18 czynów przypisanych mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r., z powodu:
  1. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k., w tym – patrz: pkt III.2
  2. w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k.
 3. Zawiadomienie, że sędzia Beata Stój sporządziła postanowienie z dnia 15 marca 2016 r. w oparciu o stan prawny sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sprzed:
  1. wniesienia przez Prokuratora Generalnego w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacji na moją korzyść od prawomocnego, skazującego mnie wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 4
  2. wydania przez Sąd Najwyższy w dniu 26 stycznia 2012 r. na moją korzyść wyroku wznowieniowego od prawomocnego, skazującego mnie wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 5
 4. Zawiadomienie, że sprawa Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ była rozpoznawana pod rządami ustawy Kodeks postępowania karnego sprzed nowelizacji z dniem 1 lipca 2015 r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 4

 

Pismem z dnia 17 maja 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 5:„Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: 1. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez skazanie mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za 18 czynów /pkt. I – XVIII wyroku/ przypisanych mi jako popełnione:
  1. za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl w okresie „od stycznia 2003 r. do września 2005 r.”, mimo że jak podała sędzia Beata Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 1:
 1. czynów z pkt. XV, XVI w ogóle nie popełniono za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl,
 2. czyny z pkt. I, IV i X wyroku popełniano „wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia13kwietnia2004r.dodnia 12lipca2004r.”
 3. czyny z pkt. II, III, V, VI, XVII, VIII, IX, XVII, XVII wyroku popełniano „wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r.”
 4. czyny z pkt. XI, XII, XIII, XIV wyroku popełniano „wbliżejnieustalonymdniuwokresieoddnia13kwietnia2004r.dodnia12lipca2004r.”
  1. za pośrednictwem strony zkekus.w.interia.pl w okresie „od stycznia 2003 r. do września 2005 r.” mimo że jak podała sędzia Beata Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 1:

1. czynów z pkt. I, XI, XII, XIII, XIV wyroku w ogóle nie popełniono za pośrednictwem strony

zkekus.w.interia.pl

2. czyny z pkt. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII popełniono „w bliżej nieustalonych

dniach w okresie od 26 października 2004 r. do dnia 5 lipca 2005 r.”

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez ściganie mnie do dnia 15 marca 2016 r. za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony zkekus.w.interia.pl w okresie „od stycznia 2003 r. do maja/września 2005 r.” mimo że jak podała sędzia Beata Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 1:
  1. popełniano je w okresach jak w w.w. pkt., z tego:
   1. karalność 5 czynów, z pkt. I, XI-XIV aktu oskarżenia, ustała z dniem 12 lipca 2012 r.,
   2. karalność 11 czynów, z pkt. II – X, XV, XVI aktu oskarżenia, ustała z dniem 5 lipca 2013 r.
   3. karalność 2 czynów, z pkt XVII, XVIII aktu oskarżenia, ustała z dniem 5 lipca 2015 r.
 2. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia przez sędzię Beatę Stój:
  1. w okresie od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2016 r.
  2. w okresie od dnia 19 września 2013 r. do dnia 15 marca 2016 r.

prawa określonego w art. 442 § 3 k.p.k. przez:

  1. niezastosowanie się do zapatrywań prawnych i wskazań Sądu Najwyższego zamieszczonych w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Załącznik 4
  2. niezastosowanie się do zapatrywań prawnych i wskazań Sąd Okręgowego w Rzeszowie zamieszczonych w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13 – Załącznik 8

i ściganie mnie do dnia 15 marca 2016 r. za czyny, których karalność ustała w dniach: 12 lipca 2012 r., 5 lipca 2013 r., 5 lipca 2015 r.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. naruszenia przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 226 § 1 k.k.
  3. naruszenia przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 442 § 3 k.p.k.

przez niezastosowanie się do zapatrywań prawnych i wskazań Sąd Okręgowego w Rzeszowie zamieszczonych w wyroku wznowieniowym z dnia 15 września 2011 r., sygn. akt II Ko 283/10 /Załącznik 3/ i ściganie mnie w okresie od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 15 marca 2016 r. za 15 czynów przypisanych mi z art. 226 § 1 k.k. /pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia/ w zakresie, z którego ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt II Ko 283/10.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. naruszania przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 12 k.k.

przez ściganie mnie w okresie od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 15 marca 2016 r. za popełnienie 18 przestępstw z art. 12 k.k., a następnie podanie w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 1: „Ostatnia zmiana we wszystkich przypadkach poza czynem popełnionym na szkodę Włodzimierza Barana, skutkowała zmianą kwalifikacji czynu przez eliminację z podstawy prawnej art. 12 k.k.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności korzystania z prawa określonego w art. 45. 1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. naruszenia przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 259 § 2 k.p.k.

przez wyznaczenie dwukrotnie, w dniach:

   1. 25 marca 2013 r. – Załącznik 13
   2. 20 maja 2013 r. – Załącznik 14

terminów posiedzeń – w dniu 18 kwietnia 2013 r. /Załącznik 13/ i w dniu 14 czerwca 2013 r. /Załącznik 14/ – w przedmiocie zastosowania wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, mimo że w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznawała zastosowanie przeciwko mnie tymczasowego aresztowania było niedopuszczalne z mocy prawa określonego w art. 259 § 2 k.p.k.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  2. naruszenia przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k.

przez wyznaczenie czterokrotnie, w dniach:

   1. 8 grudnia 2014 r. – Załącznik 18
   2. 9 stycznia 2015 r. – Załącznik 19
   3. 26 lutego 2015 r. – Załącznik 20
   4. 10 lipca 2015 r. – Załącznik 21

terminów posiedzeń – w dniach 30 grudnia 2014 r. /Załącznik 18/, 3 lutego 2015 r. /Załącznik 19/, 14 kwietnia 2015 r. /Załącznik 20/ i 8 września 2015 r. /Załącznik 21/ – w przedmiocie orzeczenia mojej obserwacji psychiatrycznej, mimo że:
1. w sprawie, którą rozpoznawała orzeknięcie mojej obserwacji psychiatrycznej było prawnie

niedopuszczalne, co sędzia B. Stój poświadczyła w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. /Załącznik

17/

2. ja zawiadomiłem Sąd pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. /Załącznik 16/, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – art. 203 § 1 k.p.k.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  2. naruszenia przez sędzię Beatę Stój prawa określonego w art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k.

przez wydanie w dniu 14 kwietnia 2015 r. postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej /Załącznik 17/, mimo że:

  1. w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznawała zastosowanie przeciwko mnie obserwacji psychiatrycznej było prawnie niedopuszczalne, co sędzia B. Stój poświadczyła w tym samym postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. /Załącznik 17/, którego sentencją orzekła poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej
  2. ja zawiadomiłem Sąd pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. /Załącznik 16/ że nie wyrażam zgody na poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – art. 203 § 1 k.p.k.
 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45. 1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. naruszenia przez sędzię Beatą Stój prawa określonego w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.

przez wyznaczenie w dniu 10 lipca 2015 r. /Załącznik 21/ terminu posiedzenia w dniu 8 września 2015 r. /Załącznik 21/ w przedmiocie orzeczenia mojej obserwacji psychiatrycznej, mimo że:

  1. orzeczenie obserwacji psychiatrycznej w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznawała było prawnie niedopuszczalne, co sędzia B. Stój poświadczyła w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 17,
  2. w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznawała ścigała mnie za 18 czynów, których karalność ustała według ustaleń sędzi B. Stój przedstawionych w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. przed sporządzeniem wezwania dla mnie z dnia 10 lipca 2015 r., tj.:
   1. w przypadku 5 czynów z pkt. I, XI-XIV aktu oskarżenia z dniem 12 lipca 2012 r.,
   2. w przypadku 11 czynów z pkt. II – X, XV, XVI z dniem 5 lipca 2013 r.
   3. w przypadku 2 czynów z pkt XVII, XVIII aktu oskarżenia których karalność ustała z dniem 5 lipca 2015 r.
 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój możności skorzystania z prawa określonego w art. 45. 1 i art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez wydanie Policji w okresie od stycznia 2013 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. 6 /słownie: sześć/ nakazów zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne w sprawie, w której ścigała mnie m.in. za:
  1. 5 czynów, których karalność ustała z dniem 12 lipca 2012 r.
  2. 11 czynów, których karalność ustała z dniem 5 lipca 2013 r.
 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój prawa określonego w art. 7 k.p.k. i dokonanie oceny dowodów wbrew zasadom prawidłowego rozumowania przez podanie w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. /Załącznik 1/, że czyny z pkt. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVII, XVIII aktu oskarżenia popełniałem za pośrednictwem strony zkekus.w.interia.pl w okresie od dnia 26 października 2004 r., mimo że prokurator oskarżyciel Radosława Ridan ustaliła i podała w dokumencie sporządzonym przez nią w dniu 8 grudnia 2006 r., że najwcześniejszym dniem ich popełniania był 4 listopada 2004 r. – Załącznik 27.
 2. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód możności skorzystania z prawa określonego w art. 2 § 1 pkt. 4 k.p.k. przez niewyeliminowanie do dnia 15 marca 2016 r. z opisu każdego czynu przypisanego mi przez prokuratora oskarżyciela jako popełniane za pośrednictwem strony zkekus.w.interia.pl jako okresu początkowego ich popełniania „stycznia 2003 r.”, mimo że prokurator oskarżyciel podała w dokumencie sporządzonym w dniu 8 grudnia 2006 r. – Załącznik 27: „Również z wydruku strony www. z kekus. w. interia.pl wynika że storna ta została założona 4.11.2004 r. (…).”
 3. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód możności skorzystania z prawa określonego w art. 2 § 1 pkt. 4 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. przez oddalenie w okresie od 11 czerwca 2013 r. do dnia 2 grudnia 2014 r. moich 18 /słownie: osiemnaście/ wniosków /Załączniki 29 do 46/ o:
  1. zmianę kwalifikacji prawnej 15 czynów przypisanych mi z art. 226 § 1 k.k. i/lub
  2. zmianę opisu każdego z 18 przypisanych mi czynów przez wskazanie zgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym okresu jego popełniania i/lub
  3. wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynów zarzutu z art. 226 § 3 k.k.
  4. uniewinnienie mnie od wszystkich przypisanych mi zarzutów

mimo ustania karalności czynów, za które byłem ścigany.

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pozbawienia mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Ewę Sachę /Sacha/ możności skorzystania z prawa określonego w w art. 2 § 1 pkt. 4 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k. przez poinformowanie mojego obrońcy z urzędu adw. Roberta Bryka pismem z dnia 4 września 2015 r. /Załącznik 47/, że postępowanie przeciwko mnie będzie kontynuowane w zakresie wszystkich 18 czynów przypisanych mi aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., mimo, że przed datą sporządzenia przez prokurator Ewę Sachę pisma z dnia 4 września 2015 r. ustała karalność każdego z 18 czynów, które przypisano mi aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., tj. jak poświadczyła sędzia B. Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 1:
  1. karalność 5 czynów z pkt. I, XI-XIV aktu oskarżenia ustała z dniem 12 lipca 2012 r.,
  2. karalność 11 czynów z pkt. II – X, XV, XVI aktu oskarżenia ustała z dniem 5 lipca 2013 r.
  3. karalność 2 czynów z pkt XVII, XVIII aktu oskarżenia ustała z dniem 5 lipca 2015 r.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki – wyjaśnienia, czy Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdza naruszenie moich praw jak w pkt. I – XIV.
 3. Zawiadomienie, że po odpowiedzi na moje wnioski z pism do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 49, Załącznik 50/ stawię się osobiście w Biurze RPO we wtorek 31 maja 2016 r.
 4. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy wydania mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 24 maja 2016 r. :
  1. dokumentów, jak w pkt. I.1 lub I.2 mojego pisma do Rzecznika z dnia 2 maja 2016 r. – Załącznik 49
  2. kasacji, jak w pkt. I mojego pisma do Rzecznika z dnia 2 maja 2016 r. – Załącznik 50

rozpocznę 24 maja 2016 r. przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie prowadzony całodobowo protest głodowy – nie będę jadł, będę pił wodę i soki – który będę prowadził do dnia wydania mi ich.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 5

W nawiązaniu do pisma z dnia 6 kwietnia 2016 r. głównego specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej do przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 6: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.KU Warszawa, 2016-04-06 Przewodniczący Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Dębicy ul. Słoneczna 3 39-200 Dębica W związku z treścią wniosku, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich i w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) uprzejmie proszę o zarządzenie nadesłania informacji dotyczącej stanu sprawy ozn. sygn. II K 407/13 ot. Zbigniewa Kękusia, i przewidywanego terminu zakończenia postępowania w Sądzie I instancji. W przypadku , gdy postępowanie zostało prawomocnie zakończone uprzejmie proszę o nadesłanie kserokopii orzeczenia Sądu I instancji, a także, w przypadku gdy został wniesiony i rozpoznany środek odwoławczy, również kserokopii orzeczenia sądu II instancji. Z poważaniem Główny Specjalista Krystyna Kupczyńska Do wiadomości Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.KU, pismo

głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. do przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 6

uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy w Dębicy rozpoznawał sprawę przeciwko mnie do sygn. akt II 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego sprzed jej nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r.

 

Wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, protokół spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. sporządzony przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 6. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.KU, pismo głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. do przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Dębicy