07.06.2016 r. Skarga Zbigniewa Kękusia na przewlekłość postępowania przed Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze

Kraków, dnia 7 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie

za pośrednictwem

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

 

Sygn. akt: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy: Skarga – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17

czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) – na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Wniosek o:

 1. Stwierdzenie przewlekłości – w okresie o dnia 12 listopada 2015 r. do dnia złożenia niniejszego pisma – postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14.
 2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na moją rzecz kwoty 5000,00 /słownie: pięć tysięcy/ zł.
 3. Sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jaką datą wpłynęły do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze akta sprawy sygn. 5 Ds. 153/14 po wydaniu przez przewodniczącego Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Andrzeja Almerta zarządzenia z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV S 5/16 – Załącznik 9.
 4. Zawiadomienie mnie o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania niniejszej skargi.

 

Zawiadomienie, że:

 1. celem uniknięcia dalszej przewłoki w postępowaniu do sygn. akt 5 Ds. 153/14 dokonałem opłaty w kwocie 100,00 /słownie: sto/ zł przelawszy ją na konto Sądu Okręgowego w Krakowie podane mi na podstawie postanowienia z dnia 9 lutego 2016 r. , sygn. akt IV S 5/16, przewodniczącego Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Andrzeja Almerta – Załącznik 7,
 2. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
 3. kopia niniejszej skargi zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
 4. kopia postanowienia Sądu w sprawie niniejszej skargi zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,.

 

Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Artykuł 2 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.”
Artykuł 6.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

Uzasadnienie

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski wydał w dniu 16 stycznia 2015 r. postanowienie – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 16 stycznia 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu wykonuje czynności sprawdzające w związku z pismem Zbigniewa Kękusia datowanym na dzień 3 listopada 2014 r., w którym miał on znieważyć Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza Bartłomieja Legutko. Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 216 § 1 k.k.

Ustalono, iż treść powyższego pisma została opublikowana na stronie internetowej www.kekusz.pl. Zachodzi zatem również prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k.

Ze względu na okoliczności w/w czynów, a w szczególności sposób działania sprawcy i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 1

 

W dniu 12 czerwca 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko w dniu 13 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie p-ko Zbigniewowi Kękusiowi. Wydano już postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów – o popełnieniu czynu z art. 216 § 1 k.k. w dniu 3 listopada 2014 r. i czynu z art. 216 § 2 k.k. w dniu 10 listopada 2014 r. na szkodę Bartłomieja Legutko. Zachodzi jednak podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia kolejnego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. – w związku z art. 12 k.k. W dniu 13 maja 2015 r. Zbigniew Kękuś osobiście złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza pismo, w którym zawarł treści znieważające pokrzywdzonego Bartłomieja Legutko. W tym samym dniu podejrzany pocztą elektroniczną przesłał do szeregu osób i instytucji wiadomość o treści znieważającej Bartłomieja Legutko, zaznaczając, iż chce, by dotarł ona także do pokrzywdzonego.

Ze względu na okoliczności w/w czynu, a w szczególności sposób działania sprawcy w tym wielość podjętych zachowań zmierzających do znieważenia pokrzywdzonego i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez Bartłomieja Legutko obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższego przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. – Załącznik 2

 

W dniu 9 października 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 3

 

W ślad za postanowieniem z dnia 9.10.2015 r. w dniu 12 października 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził i doręczył mi wezwanie – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.

Załącznik 4

 

Stawiłem się w wyznaczonym przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego terminie w Oddziale 4 B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Spotkałem się z lek. med. Danutą Woźniak. Druga z wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego biegłych, lek. med. Urszula Hybel była nieobecna. Jak mi – oraz towarzyszącej mi osobie – wyjaśniła lek. med. Danuta Woźniak lek. med. Urszula Hybel przebywała na urlopie.

Zgodnie z wcześniejszą, złożoną pismem z dnia 10 listopada 2015 r. zapowiedzią poinformowałem lek. med. Danutę Woźniak, że nie poddam się badaniom psychiatrycznym w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14. Jako przyczynę podałem, że czyny, za które ściga mnie prokurator Cezary Kwiatkowski, tj. znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutki /art. 216 § 1 i § 2 k.k./ są z mocy art. 216 § 5 k.k. – „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. – ścigane z oskarżenia prywatnego i jeśli prokurator B. Legutko uważa się za znieważonego przeze mnie powinien złożyć prywatny akt oskarżenia.

O odmowie poddania się badaniom psychiatrycznym poinformowałem także prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego.

Od dnia 12 listopada 2015 r., gdy na wezwanie prokuratora C. Kwiatkowskiego stawiłem się w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie i odmówiłem poddania się badaniom psychiatrycznym, prokurator C. Kwiatkowski nie wykonał żadnych czynności procesowych.

W dniu 23 grudnia 2015 r. sporządził dla mnie pismo informacyjne o treści – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 23 grudnia 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące prowadzonego przeciwko Panu, nadzorowanego prze tut. Prokuraturę, postępowania sygn. 5 Ds. 153/14, informuję, iż w dochodzeniu tym pozostaje Pan w dalszym ciągu pod przedstawionymi zarzutami z art. 216§1 i 216§2 k.k. Po przedstawieniu Panu zarzutów nie wydawano żadnego postanowienia o zmianie, czy uzupełnieniu zarzutów. Wskazanie w zarządzeniu o wyznaczeniu Panu obrońcy z urzędu, iż zarzuca się Panu czyny z art. 212§1 i 212§3 k.k. było zapewne następstwem omyłkowego podania we wniosku tut. Prokuratury o wyznaczenie obrońcy właśnie tych kwalifikacji.

W związku z innymi Pana pismami dotyczącymi podstaw wydania postanowienia o powołaniu biegłych psychiatrów, stwierdzam, iż wydanie takiego postanowienia było niezbędne w związku z ujawnieniem materiałów pochodzących z równolegle prowadzonego przeciwko Panu postępowania sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza. W opinii sądowo-pychiatrycznej wydanej w tym w/w postępowaniu nie wykluczono wprawdzie, występowania u Pana jedynie reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia postawy obronnej, jednak stwierdzono jednocześnie, iż obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowane leczenie/biegli sądowi, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla przyznali się w obecności Sądu do kłamstwa w sporządzonej przez nich Opinii w sprawie do sygn. 2Ds 542/14, tj. że nie posiadali dowodów poświadczających, że ja byłem kiedykolwiek w przeszłości leczony psychiatrycznie1 – ZKE/ sugeruje występowanie u Pana psychotycznych zaburzeń psychicznych być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Zgodnie z sugestią biegłych psychiatrów, w postępowaniu sygn. 2 Ds. 542/14 Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Sąd orzekł poddanie Pana badaniu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym celem rozstrzygnięcia wskazanych wyżej wątpliwości. W takich okolicznościach oczywistym jest, iż zachodzi konieczność wydania opinii o stanie Pana zdrowia psychicznego również niniejszej sprawie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. – Załącznik 5

 

Od daty sporządzenia w.w. pisma o charakterze wyjaśniająco-informacyjnym z dnia 23 grudnia 2015 r., którym wyjaśnił mi, z jakich przyczyn wydał postanowienie z dnia 9 października 2015 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym prokurator Cezary Kwiatkowski także – jak w okresie od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 23 grudnia 2015 r. – nie wykonał żadnych czynności procesowych.

W dniu 6 czerwca 2016 r. odebrałem wszystkie doręczone do tego dnia dla mnie do placówek odbiorczych InPost S.A. oraz Poczty Polskiej S.A. przesyłki listowe polecone. Nie było wśród nich przesyłki z Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 informującej o jakichkolwiek czynnościach zrealizowanych przez Prokuraturę w okresie od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia złożenia niniejszego pisma.

Przewłoka w postępowaniu do sygn. akt 5 Ds. 153/14 trwa już ponad sześć miesięcy

 

Wskazać należy, że:

 1. pismem z dnia 2 lutego 2016 r. złożyłem skargę na przewlekłość postępowania do sygn. akt 153/14, w tym o zwolnienie mnie z opłaty od niej,
 2. art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi:Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”

 

W dniu 9 lutego 2016 r. przewodniczący Wydziału IV Karnego-Odwoławczego sędzia Andrzej Almert wydał postanowienie o nieuwzględnieniu mojego wniosku o zwolnienie mnie z opłaty od skargi – Załącznik 7:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 7/16, postanowienie

przewodniczącego Wydziału sędziego Andrzeja Almerta z dnia 9 lutego 2016 r. – Załącznik 7

 

Do uiszczenia opłaty w kwocie 100,00 zł wezwano mnie wezwaniem z dnia 18 lutego 2016 r.Załącznik 8:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 7/16, wezwanie z dnia 18 lutego

2016 r. – Załącznik 8

 

Opłaty nie uiściłem.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. przewodniczący Wydziału IV Karnego-Odwoławczego sędzia Andrzej Almert wydał zarządzenie o odmowie przyjęcia skargi – Załącznik 9:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 75/16, zarządzenie

przewodniczącego Wydziału sędziego Andrzeja Almerta z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Załącznik 9

 

Przewodniczący sędzia A. Almert naruszył prawo określone w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Nie rozpoznał mojej skargi w terminie dwóch miesięcy.

Zwrócił akta Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Podgórza dopiero po dniu 11 kwietnia 2016 r.

Wskazać należy, że jakkolwiek od tego czasu minęły prawie dwa miesiące, do dnia złożenia niniejszego pisma Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza nie poinformowała mnie o realizacji jakichkolwiek czynności procesowych w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.

 

Informuję, że celem zapobieżenia dalszej przewłoce w postępowaniu przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 dokonałem w dniu 7 czerwca 2016 r. opłaty w kwocie 100,00 zł od niniejszym złożonej skargi podając w Poleceniu przelewu – Załącznik 10: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy Kwota: 100 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Tytułem: Opłata za skargę Prok. Rej. Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14”

Dowód: Polecenie przelewu, kwota 100,00 zł, 7 czerwca 2016 r. – Załącznik 10

 

Kwotę 100,00 zł przelałem na konto Sądu Okręgowego w Krakowie podane mi na podstawie postanowienia z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt IV S 5/16, przewodniczącego Wydziału IV Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Andrzeja Almerta

 

W związku z przewłoką w postępowaniu do sygn. akt 5 Ds. 153/14 w okresie od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia złożenia niniejszego pisma wnoszę jak na wstępie.

Niniejszą skargę składam w dwóch egzemplarzach.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie do ściagnięcia

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K
 7. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 7/16, postanowienie przewodniczącego Wydziału sędziego Andrzeja Almerta z dnia 9 lutego 2016 r.
 8. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 7/16, wezwanie z dnia 18 lutego 2016 r.
 9. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 75/16, zarządzenie przewodniczącego Wydziału sędziego Andrzeja Almerta z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 10. Polecenie przelewu, kwota 100,00 zł, 7 czerwca 2016 r.

1 Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 6