07.06.2016 Zawiadomienie Z. Kękusia o wyłączeniu prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza

Kraków, dnia 7 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Małgorzata Lipska

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Wnioski o wyłączenie – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, w tym wymienionych w piśmie do mnie z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14 /Załącznik 25/ zastępcy prokuratora rejonowego w Krakowie-Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros, od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o doręczenie mi przed podjęciem kolejnych czynności procesowych w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 kopii oświadczeń złożonych przez każdego prokuratora – poza prokurator Dorotą Baranowską i prokuratorem Bartłomiejem Legutką – wymienionego w piśmie do mnie z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14 /Załącznik 25/ zastępcy prokuratora rejonowego w Krakowie-Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros oświadczenia, że:
  1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską,
  2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej,
  3. nie utrzymuje kontaktów towarzyskich z prokurator Dorotą Baranowską i prokuratorem Bartłomiejem Legutką.
 3. Pouczenie, że w związku ze złożonymi przeze mnie wnioskami o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Krakó-Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokuraturą właściwą do ich rozpoznania jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
 4. Wniosek o niepodejmowanie przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza żadnych czynności procesowych w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 przed tym, zanim zostanie mi doręczone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie moich wniosków z dnia 7 czerwca 2016 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 5. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W załączeniu przesyłam:

 1. 19, sporządzonych przeze mnie w oparciu o doręczony mi pismem z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14., przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wiolettę Jędrychowską-Jaros wykaz „Prokuratorów pełniących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy” /Załącznik 25/ niosków o wyłączenie prokuratorów:
  1. prokurator Małgorzaty Lipskiej
  2. prokurator Wioletta Jędrychowska-Jaros
  3. prokurator Edyta Kulik
  4. prokurator Sebastian Brzuchacz
  5. prokurator Marzena Chruścikowska
  6. prokurator Mariola Czyż-Pałka
  7. prokurator Beata Karłowska
  8. prokurator Maciej Knurowski
  9. prokurator Olga Kocaj
  10. prokurator Marcin Kozdronkiewicz
  11. prokurator Piotr Olszański
  12. prokurator Jolanta Rodziewicz
  13. prokurator Małgorzata Sajkiewicz
  14. prokurator Jacek Skała
  15. prokurator Marta Suchodolska
  16. prokurator Konrad Szewczyk
  17. prokurator Izabella Tomczyk-Kopeć
  18. prokurator Marta Zin
  19. prokurator Marta Żakowska
 2. 5 „blankietów” wniosków do umieszczenia w nich imienia i nazwiska prokuratorów, którzy zostali ewentualnie zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza po dniu sporządzenia przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wiolettę Jędrychowską-Jaros wykazu z dnia 29 września 2015 r. /Załącznik 25/

o ich wyłączenie – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

W dniu 7 czerwca 2016 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej, na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k., od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

W uzasadnieniu podałem m.in., że prokurator D. Baranowska popełniła na moją szkodę przestępstwo z art. 246 k.k.

 

Prokurator Bartłomiej Legutko jest wyłączony od rozpoznawania w.w. sprawy w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego do sygn. akt 5 Ds. 153/14 o znieważenie przeze mnie prokuratora B. Legutki – art. 216 § 1 i § 2 k.k.

 

Uprzejmie przypominam, że raz już, w dniu 28 września 2015 r., złożyłem wnioski – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłączenie:

 1. prokurator Doroty Baranowskiej,
 2. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej
 3. wszystkich pozostałych prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 

Spośród w.w. wniosków został rozpoznany tylko jeden, dotyczący prokurator Doroty Baranowskiej.

Do dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma nie zostały rozpoznane pozostałe wnioski, w tym dotyczący prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej.

Stało się tak z powodu nieznajomości przepisów prawa procesowego – i z tej przyczyny nieświadomego poświadczenia nieprawdy – lub świadomego posłużenia się kłamstwem przez:

 1. adresatkę niniejszego pisma, prokuratora rejonowego w Krakowie Krowodrzy Małgorzatę Lipską
 2. prokuratora okręgowego w Krakowie Lidię Jaryczkowską.

 

Prokurator rejonowy Małgorzata Lipska rozpoznała w dniu 21 października 2015 r. mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej podając w wydanym w tym dniu postanowieniu – Załącznik 26: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 21.10.2015 r. POSTANOWIENIE Małgorzata Lipska – Prokurator Rejonowy w Krakowie Krowodrzy, po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kękusia w przedmiocie wyłączenia prokuratora – działając na zasadzie art. 47 par. 1 kpk w zw. z art. 41 par. 1 kpk postanawia nie uwzględnić wniosku Zbigniewa Kękusia o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej od prowadzenia czynności i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2015 r. Zbigniew Kękuś złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 prokurator Dorotę Baranowską. Jako uzasadnienie swojego wniosku Zbigniew Kękuś podał, że ma wątpliwości co do bezstronności prokuratora nadzorującego postępowanie albowiem Dorota Baranowka najpierw pozbawiła go wolności na podstawie zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. a następnie zarządziła przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność czy podejrzany mógł popełnić zarzucany mu czyn.

Wyłączenie prokuratora od prowadzenia sprawy może nastąpić z mocy prawa, w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 40 par. 1 kpk lub na wniosek – zgodnie z dyspozycją art. 41 par. 1 kpk w przypadku zaistnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności prokuratora w danej sprawie.

Jak wynika z materiałów postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności określone w art. 40 par. 1 kpk.

Wskazane przez Zbigniewa Kękusia okoliczności w żaden sposób nie uprawdopodobniają jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności prokuratora. Prokurator Dorota Baranowska nie pozbawiła Zbigniewa Kękusia wolności, a jedynie podjęła próbę zrealizowania prawomocnego i wykonalnego postanowienia Sądu o umieszczeniu wymienionego na obserwacji psychiatrycznej w Szpitalu im. dr J. Babińskiego, co zawsze wiąże się z izolacją podejrzanego. Natomiast zarządzenie przeprowadzenia eksperymentu zmierzało do realizacji wniosku dowodowego składanego w sprawie przez samego Zbigniewa Kękusia oraz jego obrońcy.

Z uwagi na powyższe należało postąpić jak na wstępie. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r. – Załącznik 26

 

Wskazać należy zatem, że ja złożyłem w dniu 28 września 2015 r. także w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej.

Pismem sporządzonym w dniu 26 października 2015 r. pouczyła mnie prokurator rejonowy Małgorzata Lipska – Załącznik 27: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 26.10.2015 r. Pan Zbigniew Kękuś W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.

Odnośnie wyłączenia prok. Doroty Baranowskiej wydane zostało postanowienie z dnia 21.10.2015 r. i ekspediowane do Pana oraz Pana obrońcy. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty

Lipskiej z dnia 26 października 2015 r. – Załącznik 27

 

Pismem z dnia 16 października 2015 r. pouczyła mnie prokurator okręgowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska – Załącznik 28: „Prokurator Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ III Ko 564/14 Kraków, dnia 16 października 2015 roku Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do przedstawionego drogą służbową; Pana pisma z dnia 28 września bieżącego roku – wnioskującego, na podstawie art. 47§1 kpk w zw. z art. 41§1 kpk, o wyłączenie Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy Pani Małgorzaty Lipskiej od „rozpoznania” sparwy sygn. 2 Ds. 542/14 – uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przepisy art. 47 i 48 Kodeksu postępowania karnego, określające przesłanki wyłączenia Prokuratora od udziału w sprawie – dotyczą Referenta, prowadzącego osobiście lub nadzorującego oznaczone postępowanie przygotowawcze (prowadzone przez inny organ procesowy). Tymczasem Pana postulat odnosi się do osoby, która nie spełnia tego rodzaju kryterium, a zatem tryb określony w powołanych wyżej przepisach – nie może znaleźć zastosowania.

Wobec bezprzedmiotowość Pana wniosku, jedynie marginalnie zasygnalizować należy, iż popierająca go argumentacja – wskazująca na rzekomy brak bezstronności Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy, wynikający Pana zdaniem z treści informacji udzielonej w tej sprawie dziennikarzowi „Gazety Obywatelskiej” – nie jest wystarczająca do podzielenia podniesionych w Pana piśmie zastrzeżeń. Lidia JARYCZKOWSKA”

Dowód: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, sygn. akt III Ko 564/14, pismo prokuratora okręgowego Lidii

Jaryczkowskiej z dnia 16 października 2015 roku – Załącznik 28

 

Fakt nierozpoznania mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokuratora rejonowego w Krakowie Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 potwierdziła ostatecznie sama prokurator rejonowy M. Lipska podając w piśmie do mnie z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 29: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2Ds 542/14 Kraków, dnia 01 marca 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do pism złożonych w okresie 25-2-2016 r. do 26-02-2016 r. do Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy, w tym za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Krakowie informuję, że:

 1. wniosek Pana z dn. 28-09.2015 r. o wyłączenie od prowadzenia postępowania w sprawie 2 DS. 542/14 prokurator Doroty Baranowskiej został rozpoznany postanowieniem z dn. 21.10.2015 r., nadto doręczony Panu
 2. w zakresie wniosku Pana z dn. 28-09-2015 o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy od prowadzenia postępowania zotał Pan powiadomiony pismem z dn. 26-10-2015 r. które zostało Panu doręczone
 3. odnośnie wniosku Pana z dn. 28-09-2015 r. o wyłączenie Prokuratora Rejonowego Małgorzaty Lipskiej od prowadzenia postępowania 2 Ds. 542/14, powiadomiony został Pan pismem Prokuratora Okręgowego. (…) Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty

Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 29

 

Zarzut jak wyżej, tj. że prokurator rejonowy w Krakowie-Krowodrzy Małgorzata Lipska i prokurator okręgowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska nie znają prawa procesowego i z tej przyczyny nieświadomie poświadczyły nieprawdę, lub świadomie posłużyły się kłamstwem przedstawiłem z tej przyczyny, że jest nieprawdą:

 1. co podała prokurator rejonowy Małgorzata Lipska w piśmie z dnia 26 października 2015 r.– Załącznik 28: „uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.”
 2. co podała prokurator okręgowy Lidia Jaryczkowka w piśmie z dnia 16 października 2015 r.- Załącznik 29: „Przepisy art. 47 i 48 Kodeksu postępowania karnego, określające przesłanki wyłączenia Prokuratora od udziału w sprawie – dotyczą Referenta, prowadzącego osobiście lub nadzorującego oznaczone postępowanie przygotowawcze (prowadzone przez inny organ procesowy).

 

To nieprawda.

Jako podejrzanemu przysługuje mi – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – prawo do złożenia wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Przysługiwało mi zatem prawo do złożenia wniosku o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej.

Prokurator rejonowy Małgorzata Lipska i prokurator okręgowy pozbawiły mnie możności skorzystania z tego prawa.

Z mnóstwa dowodów poświadczających słuszność mojego stanowiska wybrałem i zaprezentowałem w piśmie z dnia 20 listopada 2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej trzy. Przypomnę je raz jeszcze:

 1. wniosek złożony w dniu 26 czerwca 2013 r. przez mec. Stefana Hamburę w postępowaniu prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie katastrofy w ruchu powietrznym w dniu 10 kwietnia 2010 r. w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku,
 2. wniosek złożony w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Sławomira W. w rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie sprawie członków gangu oskarżonych o produkcję narkotyków,
 3. poradę udzieloną przez internetowy e-prawnik.

 

Ad. 1

W dniu 26 czerwca 2013 r. mec. Stefan Hambura złożył wniosek o wyłączenie prokuratorów: „Stefan Hambura 2924/10 Berlin, 26.06.2013 r. Katastrofa w ruchu powietrznym w dniu 10.04.2010 r. w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku na terytorium Federacji Royjskiej

Stefan Hambura Pełnomocnik Andrzeja Melaka Janusza Walentynowicza Piotra Walentynowicza Sygn. akt Po. Śl. 54/10 Wniosek o wyłączenie prokuratorów

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. wnoszę o wyłączenie:

– z prowadzenia postępowania przygotowawczego sygn. akt: Po. Śl. 54/10 prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja, ppłk. Roberta Pyrę,
– z wszelkich czynności nadzorowania postępowania Po. Śl. 54/10:
płk. Ireneusza Szeląga, płk. Ryszarda Filipowicza,
– z wszelkich czynności rzecznika prasowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10
płk Ireneusza Szeląga,
– z wszelkich czynności rzecznika prasowego Naczelnej Prokuratury Wojskowej w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10
ppłk. Janusza Wójcika

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Śledztwo prowadzone jest przez zespół prokuratorów m.in.: ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja i ppłk.Roberta Pyrę. Płk Ireneusz Szeląg jest Wojskowym Prokuratorem Okręgowym w Warszawie, wykonuje też obowiązki rzecznika prasowego WPO w Warszawie. Płk Ryszard Filipowicz jest zastępcą Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie. Ppłk Janusz Wójcik pełni obowiązki rzecznika prasowego NPW.
Wskazani wyżej prokuratorzy podlegają wyłączeniu od prowadzenia, nadzoru służbowego i administracyjnego oraz czynności rzeczników prasowych w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10. Powodem wyłączenia jest uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności w związku z prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu śledztwem Po. Śl. 29/12. W toku tego postępowania badane jest niedopełnienie obowiązków służbowych przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w kwietniu 2010 roku. Śledztwo dotyczy oceny zgodności z prawem zachowania prokuratorów delegowanych w kwietniu 2010 roku do Rosji m.in. płk. Ireneusza Szeląga i ppłk. Janusza Wójcika, oraz prokuratorów pozostających w Polsce, płk. Ryszarda Filipowicza, ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja i ppłk. Roberta Pyry.
W toku śledztwa ustalane jest czy zaniechanie uczestniczenia w sekcjach i oględzinach zwłok ciał ofiar Katastrofy Smoleńskiej wykonywanych w Moskwie oraz nie przeprowadzenie oględzin i sekcji zwłok ciał ofiar Katastrofy Smoleńskiej po sprowadzeniu zwłok do Polski ma znamiona przestępstwa. Dla bytu tego przestępstwa, oceny społecznej szkodliwości czynu, istotny jest aktualny stan postępowania Po. Śl. 54/10. W szczególności kwestia stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie wykonanych przez organy Federacji Rosyjskiej sekcji zwłok oraz innych ustaleń śledztwa mogących wskazywać, że brak uczestnictwa w czynnościach procesowych państwa obcego, oraz nie podjęcie decyzji o samodzielnym przeprowadzeniu sekcji zwłok po sprowadzeniu ciał do Polski, utrudniał lub udaremnił ustalenie prawdy materialnej. Takimi ustaleniami są między innymi kwestia oceny rosyjskich sekcji zwłok dokonywanych w ramach śledztwa Po. Śl. 54/10 czy ustalenie obecności śladów materiałów wybuchowych na próbach pobranych na przełomie września i października 2012 roku z okolic lotniska Siewiernyj i wraku samolotu TU 154 M o numerze bocznym 101, a także zwłok ekshumowanych ofiar. Potwierdzenie nieprawidłowości sekcji rosyjskich w toku badań weryfikujących, dokonywanych aktualnie w toku śledztwa Po. Śl. 54/10, bądź okoliczności występowania materiałów wybuchowych na wraku samolotu TU 154 M lub lotnisku w Smoleńsku, czy zwłokach ofiar, byłoby okolicznością mającą wpływ na odpowiedzialność karną prokuratorów, których zaniechania są przedmiotem postępowania toczącego się przed Wojskową Prokuraturą Okręgową w Poznaniu. Wskazani we wniosku prokuratorzy prowadzący postępowanie, prokuratorzy nadzorujący ich pracę, oraz komunikujący wyniki pracy opinii publicznej są w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu postępowania karnego prokuratorami, wobec których istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności w toku śledztwa Po. Śl. 54/10.
W związku z powyższym wnoszę o powstrzymanie się wyżej wymienionych prokuratorów od wszelkich czynności związanych z prowadzeniem, nadzorem oraz komunikowaniem opinii publicznej ustaleń śledztwa Po. Śl. 54/10 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sygn. akt: Po. Śl. 29/12.

Źródło: http://niezalezna.pl/42871-mec-hambura-zlozyl-wniosek-o-wylaczenie-prokuratorow-ze-sledztwa-smolenskiego

 

Ad. 2

W dniu 15 kwietnia 2015 r. media podały: „Niecodzienny wniosek padł wczoraj w sądzie podczas procesu członków gangu oskarżonych o produkcję narkotyków. Sławomir W. zażądał odsunięcia od sprawy wszystkich stołecznych oskarżycieli.

To była jedna z największych policyjnych akcji w ostatnich latach. Jednego dnia 200 funkcjonariuszy CBŚ i komendy stołecznej zatrzymało ponad 30 osób. – Zlikwidowaliśmy największe laboratorium amfetaminy w Polsce – chwaliła się policja.
Fabryka była ukryta 30 km od Warszawy, w miejscowości Czarny Las przy ul. Dzikiej Róży. W środku policjanci odkryli blisko 10 ton półproduktów do wytwarzania amfetaminy, 10 kg gotowych do sprzedaży narkotyków, broń, tysiące złotych, euro i dolarów, a także setki litrów przemyconego spirytusu. Znaleźli sześć linii produkcyjnych do wytwarzania amfetaminy. Wg policji rozbity gang mógł wyprodukować nawet trzy tony tego narkotyku. Handlował też marihuaną, ecstasy i kokainą z Holandii.
Zatrzymanie odbyło się w czerwcu 2012 r., kilka dni przed piłkarskimi mistrzostwami Europy. W sądzie niedawno rozpoczął się proces 14 najważniejszych oskarżonych. Udało się odczytać akt oskarżenia i przesłuchać prawie wszystkich podsądnych.
Ale wczoraj proces trzeba było przerwać, bo główny oskarżony Sławomir W. złożył niecodzienny wniosek. Zażądał zmiany prokuratorów występujących przed sądem. Wniosek dotyczy szefa prokuratury apelacyjnej Dariusza Korneluka, jego zastępcy nadzorującego przestępczość zorganizowaną Waldemara Tyla, naczelnika Piotra Woźniaka oraz prowadzących śledztwo Włodzimierza Burkackiego i Andrzeja Rybaka, a także wszystkich innych prokuratorów pracujących w tej prokuraturze.
Sławomir W. przez 50 minut wyjaśniał sądowi, dlaczego nie można ufać w tej sprawie stołecznym prokuratorom. Jednym z powodów jest jego zdaniem to, że niektóre protokoły przesłuchań zawierają identyczne fragmenty, co oznacza, że treść nie była zapisywana spontanicznie, ale metodą “kopiuj-wklej” została wzięta z innych dokumentów, niektóre protokoły nie zawierają podpisów, zaś jeden z oskarżonych, który poszedł na współpracę z prokuraturą, podczas składania wyjaśnień miał korzystać z policyjnych notatek. Z kolei ci, którzy przy tym śledztwie nie pracowali i nie nadzorowali go, mogliby “tuszować lewiznę” kolegów.
– Jestem przekonany, że śledztwo było prowadzone rzetelnie i zgodnie ze sztuką, nadzorowało je dwóch doświadczonych prokuratorów – mówi “Stołecznej” Waldemar Tyl, wiceszef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. – Taki wniosek ma na celu jedynie przedłużenie postępowania.

Sąd jest w tej sytuacji bez wyjścia i musi przekazać ten wniosek do rozpoznania – dodaje prok. Tyl.
Wnioskiem o wyłączenie prokuratorów zajmie się Prokuratura Generalna.

Źródło:http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17755478,Oskarzony_chce_wylaczenia_prokuratorow__Wszystkich.html?disableRedirects=true

 

Ad. 3

W internetowym e-prawniku podano: „(…) W żadnym wypadku nie istnieje instytucja wyłączenia prokuratury w całości. Wyłączyć można tylko poszczególnych prokuratorów. Nawet jeśli dojdzie do wyłączenia wszystkich prokuratorów danej prokuratury nie oznacza, to że można wyłączyć jednym wnioskiem całą prokuraturę. Można tylko wyłączyć wszystkich prokuratorów.”

Źródło: http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-karne/zmiana-wlasciwosci-prokuratury-wylaczenie.html

 

A ja złożyłem – przypomnę – wnioski o wyłączenie… każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy o wyłączenie od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Z tej przyczyny powinna je rozpoznać Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Na podstawie tego samego prawa, na które powołał się zastępca prokuratora apelacyjnego w Warszawie Waldemar Tyl, gdy w opisanej wyżej sprawie wyjaśniał mediom, że prokuraturą właściwą do rozpoznania wniosków o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie jest Prokuratura Generalna – „Sąd jest w tej sytuacji bez wyjścia i musi przekazać ten wniosek do rozpoznania – dodaje prok. Tyl. Wnioskiem o wyłączenie prokuratorów zajmie się Prokuratura Generalna.

 

Niniejszym składam 19 /słownie: dziewiętnaście/ wniosków o wyłączenie w.w. prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Wniosek dotyczący prokurator Doroty Baranowskiej złożyłem w dniu 7 czerwca 2016 r. odrębnym pismem.

Prokurator Bartłomiej Legutko jest wyłączony z urzędu.

Wspomnianych wyżej /pkt II, str. 1/: „5 „blankietów” wniosków do umieszczenia w nich imienia i nazwiska prokuratorów, którzy zostali ewentualnie zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza po dniu sporządzenia przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wiolettę Jędrychowską-Jaros wykazu z dnia 29 września 2015 r. /Załącznik 25/ o ich wyłączenie – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.” złożyłem na wypadek, gdyby okazało się że – jak wspomniałem – po dniu 29 września 2015 r., gdy prokurator W. Jędrychowska-Jaros sporządziła doręczony mi wykaz, zostali zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza nowi prokuratorzy.

W takim przypadku wnoszę o umieszczenie w złożonych przeze mnie wnioskach ich imion i nazwisk.

 

Co oczywiste, ponieważ niniejszym składam wniosek o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, a zatem także prokuratorów, którzy w ilości ewentualnej większej niż pięciu – dla których przygotowałem wnioski/blankiety – zostali zatrudnieni w Prokuraturze po dniu 29.09.2015 r., gdy sporządzono w.w. doręczony mi wykaz imienny – Załącznik 25.

 

Pouczam – raz jeszcze – że w związku ze złożonymi przeze mnie wnioskami o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokuraturą właściwą do ich rozpoznania jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie do ściagnięcia

1 do 19 Wnioski o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – 19 sztuk

20 do 24 Wnioski o wyłączenie prokuratorów, którzy nie byli zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza w dniu 29

września 2015 r. i których z tego powodu nie umieszczono w wykazie z dnia 29.09.2015 r. sporządzonym przez zastępcę

prokuratora rejonowego W. Jędrychowską-Jaros

25. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wioletty

Jędrychowskiej-Jaros z dnia 29 września 2015 r.

26. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21

października 2015 r.

27. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 26 października

2015 r.

28. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, sygn. akt III Ko 564/14, pismo prokuratora okręgowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 16

października 2015 roku

29. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r.