Rządy Żydów w Polsce – premier B. Szydło, wicepremier M. Morawiecki, poseł K. Morawiecki, kard. S. Dziwisz do skontrolowania przez ABW

To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 6; Cały tekst w: Newsweek Plus: Taśma Wicepremierahttp://polska.newsweek.pl/co-wicepremier-morawiecki-mowil-na-tasmach-kelnerow-newsweek,artykuly,378726,1.html

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jak donoszą media, w ostatnich dniach prokuratura w Olsztynie razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziły akcję mającą zapobiec przestępstwom o charakterze terrorystycznym. W ramach postępowania prowadzonego przez prokuraturę w Olsztynie dokonano także przeszukania w mieszkaniach jednego z mieszkańców okolic Krakowa oraz jego teściów i matki.

Dobrze, że ABW dba o nasze bezpieczeństwo.

Z tych samych powodów, tj. tak samo jak funkcjonariusze prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatroskany o bezpieczeństwo wewnętrzne – a także zewnętrzne – Polski w dniu dzisiejszym złożyłem:

 1. w Delegaturze ABW w Krakowie skierowane do szefa ABW prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego – za pośrednictwem dyrektora Delegatury ABW w Krakowie ppłk Grzegorza Szczukockiego
  1. Wniosek o przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów:
   1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
   2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.” Załącznik 1,

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie:

1. czy polega na prawdzie przekazana przez ministera ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, byłego prokuratora, Pana Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji portalu „wPolityce.pl” w sprawie:

   1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego
   2. wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego,

informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

2. na czym – jeśli polega na prawdzie informacja jak w pkt. I.1 – polegały związki:

   1. Kornela Morawieckiego,
   2. Mateusza Morawieckiego

Z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”Załącznik 3,

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem należącym do Loggia Eliseo Vatican I P2.”Załącznik 5.
 1. w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, skierowane do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka
  1. Zawiadomienie o popełnieniu przez obecną prezes Rady Ministrów Beatę Szydło w 2004 roku, gdy była burmistrzem gminy Brzeszcze i radną sejmiku województwa małopolskiego, przestępstwa z art. 129 Kodeksu karnego przez uczestnictwo w organizowanym przez Departament Stanu USA szkoleniu w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA “The International Visitor Leadership Program”.” Załącznik 2,
  2. Zawiadomienie o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 Kodeksu karnego.”Załącznik 4.

 

W pismach do w.w. adresatów przedstawiłem uzasadnienia dla moich wniosków i zawiadomień.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

 

za pośrednictwem:

 

Pan

ppłk Grzegorz Szczukocki

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Zawiadomienie o odmowie przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło udzielenia mi odpowiedzi na skierowane przeze mnie do niej pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. /Załącznik 1/, w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – wnioski dotyczące jej uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”
 2. Zawiadomienie, że “The International Visitor Leadership Program” służy realizacji celów polityki zagranicznej USA.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. IV bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejszy wniosek zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. „Super Express” podał: „Jak ustalił “Super Express”, jedną z największych tajemnic skrywanych przez kandydatkę PiS na premiera Beatę Szydło (52 l.) jest to, że była szkolona w Stanach Zjednoczonych. Wybrali ją osobiście Amerykanie, bo uznali, że ma przywódcze cechy i nadaje się w przyszłości na lidera polskiej sceny politycznej. Jest 2004 rok. Beata Szydło ma za sobą już bogatą przeszłość samorządową. Była burmistrzem w Brzeszczach i radną małopolskiego sejmiku. Lada dzień dostanie się do Sejmu z list PiS. To właśnie wtedy amerykańska ambasada dostrzega prężną działaczkę i zaprasza ją na wyjątkowe szkolenia do Stanów Zjednoczonych. – “The International Visitor Leadership” to szkolenia prowadzone przez Departament Stanu USA, do których wybierane są wyłącznie osoby mające szansę w przyszłości zostać liderami w dziedzinach polityki, mediów czy biznesu. Do programu nie można się zgłosić, tylko trzeba być wytypowanym przez stronę amerykańską – czytamy na stronach ambasady USA w Polsce.”

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/amerykanie-szkolili-szydo-tylko-w-super-expressie_705479.html

 

Na stronie Ambasady USA w Warszawie podano o szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

 

W życiorysie Beaty Szydło umieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano: „(…) W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze (…) W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego.

Źródło: Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, życiorys Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło;

https://www.premier.gov.pl/ludzie/beata-szydlo.html

 

Gdy Beata Szydło uczestniczyła w zorganizowanym dla niej przez Departament Stanu USA i odbytym przez nią w USA szkoleniu z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA była funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazać należy, że artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego stanowi: Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 2. (…) radny, (…) 4. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Pragnę poinformować, że pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. do premier Beaty Szydło złożyłem – Załącznik 1: „Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o uzupełnienie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – Pani życiorysu umieszczonego na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o informację o Pani uczestnictwie w 2004 roku w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program” organizowanym przez Departament Stanu USA.
 2. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o umieszczenie przez Panią, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma, na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skanów:
  1. złożonej Pani przez Departament Stanu USA oferty – jeśli złożono ją w formie pisemnej – uczestnictwa w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”,
  2. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, że oferty uczestnictwa w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program” nie złożono Pani – jeśli tak było w rzeczywistości – na piśmie,
  3. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia dlaczego skorzystała Pani z oferty uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program” złożonej Pani przez przedstawicieli rządu innego państwa,
  4. dokumentów:
   1. poświadczających okres Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”,
   2. prezentujących zakres tematyczny Programu,
  5. świadectwa ukończenia przez Panią Programu,
  6. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, na czym polegało szkolenie Pani przez trenerów z Departamentu Stanu w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA,
  7. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, czy poza uczestnictwem w organizowanym przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program” uczestniczyła Pani także w szkoleniach organizowanych przez rządy innych państw, jeśli tak, których państw były to rządy, kiedy uczestniczyła Pani w szkoleniach , jaki był zakres tych szkoleń.
 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma – odpowiedzi na pytania:
  1. Jakie pełniła Pani funkcje i jakie sprawowała urzędy we władzach Rzeczypospolitej Polskiej, gdy Departament Stanu USA złożył Pani ofertę uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”?
  2. Dlaczego wyraziła Pani zgodę na uczestnictwo w “The International Visitor Leadership Program”?
  3. Czy nie dostrzegała Pani konfliktu interesów w skorzystaniu z oferty uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym dla Pani, przedstawicielki władz Rzeczypospolitej Polskiej, przez rząd innego państwa?
  4. Dlaczego uznała Pani, że nie było nieetyczne skorzystanie z oferty darmowego uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym dla Pani przez rząd innego państwa?
  5. Jaki był zakres tematyczny zorganizowanego dla Pani przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program”, tj. w jakich dziedzinach Panią szkolono?
  6. Czy wie Pani, jaki był koszt Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”, w tym pobytu w USA, pokryty przez Departament Stanu USA,? Jeśli tak, proszę o podanie kwoty.
  7. Na czym “The International Visitor Leadership Program” polegał w części dotyczącej celów polityki zagranicznej USA?
  8. Czy i jakie działania wykonała Pani na rzecz realizacji celów polityki zagranicznej USA po ukończeniu “The International Visitor Leadership Program”?
  9. Czy w związku z uczestnictwem w zorganizowanym dla Pani przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program” podjęła Pani jakieś zobowiązania wobec władz USA? Jeśli tak, jakie?
  10. Jakie Pani zdaniem korzyści już odniosła i odniesie w przyszłości Polska z Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program?

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 1

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 5 kwietnia 2016 r. do premier Beaty Szydło.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez obecną prezes Rady Ministrów Beatę Szydło w 2004 roku, gdy była burmistrzem gminy Brzeszcze i radną sejmiku województwa małopolskiego, przestępstwa z art. 129 Kodeksu karnego przez uczestnictwo w organizowanym przez Departament Stanu USA szkoleniu w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA “The International Visitor Leadership Program”.
 2. Zawiadomienie, że z mocy prawa określonego w art. 101 § 1 pkt 2a k.k. karalność przestępstwa popełnionego przez Beatę Szydło ustanie w 2019 roku.
 3. Wniosek o doręczenie mi postanowienia wraz z uzasadnieniem w niniejszej sprawie w terminie określonym w art. 306 § 3 k.p.k.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego zawiadomienia zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia postanowienia w sprawie zgłoszonej niniejszym zawiadomieniem zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 129 Kodeksu karnego: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
 2. Artykuł 101 § 1 Kodeksu karnego: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: (…) 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat.”
 3. Artykuł 306 § 3 k.p.k.: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”
 4. Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego: Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 2. (…) radny, (…) 4. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. „Super Express” podał: „Jak ustalił “Super Express”, jedną z największych tajemnic skrywanych przez kandydatkę PiS na premiera Beatę Szydło (52 l.) jest to, że była szkolona w Stanach Zjednoczonych. Wybrali ją osobiście Amerykanie, bo uznali, że ma przywódcze cechy i nadaje się w przyszłości na lidera polskiej sceny politycznej. Jest 2004 rok. Beata Szydło ma za sobą już bogatą przeszłość samorządową. Była burmistrzem w Brzeszczach i radną małopolskiego sejmiku. Lada dzień dostanie się do Sejmu z list PiS. To właśnie wtedy amerykańska ambasada dostrzega prężną działaczkę i zaprasza ją na wyjątkowe szkolenia do Stanów Zjednoczonych. – “The International Visitor Leadership” to szkolenia prowadzone przez Departament Stanu USA, do których wybierane są wyłącznie osoby mające szansę w przyszłości zostać liderami w dziedzinach polityki, mediów czy biznesu. Do programu nie można się zgłosić, tylko trzeba być wytypowanym przez stronę amerykańską – czytamy na stronach ambasady USA w Polsce.”

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/amerykanie-szkolili-szydo-tylko-w-super-expressie_705479.html

 

Na stronie Ambasady USA w Warszawie podano o szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

 

W życiorysie Beaty Szydło umieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano: „(…) W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze (…) W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego.

Źródło: Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, życiorys Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło;

https://www.premier.gov.pl/ludzie/beata-szydlo.html

 

Gdy Beata Szydło uczestniczyła w zorganizowanym dla niej przez Departament Stanu USA i odbytym przez nią w USA szkoleniu z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA była – z mocy prawa określonego w art. 115 § 13 pkt. 2 i 4 – funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Stanu jest odpowiednikiem ministerstwa spraw zagranicznych w innych krajach.

Uczestnictwo w 2004 roku burmistrza gminy Brzeszcze, radnej sejmiku województwa małopolskiego Beaty Szydło wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 129 k.k.

Karalność przestępstwa popełnionego przez Beatę Szydło ustanie w 2019 roku.

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

 

za pośrednictwem:

 

Pan

ppłk Grzegorz Szczukocki

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie:
  1. czy polega na prawdzie przekazana przez ministera ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, byłego prokuratora, Pana Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji portalu „wPolityce.pl” w sprawie:
   1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego
   2. wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego,

informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”,

  1. na czym – jeśli polega na prawdzie informacja jak w pkt. I.1 – polegały związki:
   1. Kornela Morawieckiego,
   2. Mateusza Morawieckiego

Z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

 1. Zawiadomienie, że na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl jest umieszczony przeprowadzony przeze mnie i przez red. Marka Podleckiego wywiad z Panem Andrzejem Czyżewskim pt. „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI” – link: https://www.youtube.com/watch?v=rrzzqY3V_Rw
 2. Zawiadomienie o odmowie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego udzielenia mi odpowiedzi na mój wniosek z pisma do niego z dnia 8 lutego 2016 r. – Załącznik x: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 3. Zawiadomienie o odmowie przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jak w moim wniosku do niej z pisma z dnia 8 lutego 2016 r. – Załącznik x: „Wniosek o zlecenie przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 4. Zawiadomienie o odmowie przez prezydenta Andrzeja Dudę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jak w moim wniosku do niego z pisma z dnia 8 lutego 2016 r. – Załącznik x: „Wniosek o zlecenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 5. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jeśli polega na prawdzie informacja, że: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”, jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. sprawowanie przez Kornela Morawieckiego mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. pełnienie przez Mateusza Morawieckiego urzędów:
   1. Wiceprezesa Rady Ministrów
   2. Ministra Rozwoju.
 6. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. VI bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 7. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejszy wniosek zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W listopadzie ubiegłego roku minister ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, były prokurator, Pan Andrzej Czyżewski przysłał mi kopię e-mail’a, którego w dniu 6 listopada 2015 r. skierował do redakcji należącego do Tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl”. Oto jego treść – Załącznik 1: „Von: Andrzej M. Czyzewski [mailto:andrzej.m.czyzewski@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 6. November 2015 11:41
An: ‘redakcja@wpolityce.pl’
Betreff: WG: Z wielkiego banku do PiS – M. Morawiecki / artykuł p. Andrzeja Potockiego

Andrzej M. Czyżewski /adres – ZKE/

Hamburg, 06.11.2015 r.

Pan

Andrzej Potocki

Tygodnik „wSieci”

Redakcja w Polityce.pl

Pani Marzena Nykiel

Warszawa

Szanowni Państwo,

poniżej uprzejmie przesyłam, licząc się z tym, że nie zostanie zauważony – w niedawnej przeszłości byłem ze strony Redakcji wielokrotnie ignorowany – scan mojego opracowania z 2010 r. zawierający moje stanowisko i jednocześnie odpowiedz na inicjatywę p. Kornela Morawieckiego, starającego sie po 10.04. o poparcie polityczne i powrót razem z synem panem Mateuszem Morawieckim do tzw. „wielkiej polityki”.

Tekst, którego pełną wersją, łącznie ze zdjęciami załączam, ma swoja prehistorię.

Powstał on m.in. po rozmowach z prof. J. Przystawą, który jak mało kto znał środowisko tzw. Solidarności Walczącej i rodzinę Morawieckich.

Proszę zatem starannie przeczytać ten tekst i obejrzeć z uwaga załączone do tekstu zdjęcia. Przedstawiają one m.in. skutki przestępczej działalności p. Mateusza Morawieckiego, członka zarządu BZ WBK SA, wykreowanego przez WSW/WSI i występujących w jego imieniu osobników.

Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

“Oficerem prowadzącym” z ramienia WSW/WSI od lat 80-tych ub. wieku był miedzy innymi mjr dr /imię i nazwisko – ZKE/, którego akta, obejmujące także listę osób zwerbowanych do współpracy na Uniwersytecie Wrocławskim i innych uczelniach wyższych Dolnego Śląska i Wielkopolski, znajdują się w dziale zastrzeżonym IPN, a poza dostępem środowiska, z którego wywodzi się m.in. obecny Prezes Rady Nadzorczej BZ WBK SA i były Prezes Zarządu BZ WBK SA, są w każdym czasie, o czym mogli się przekonać pan Grzegorz Braun i sp. prof. Jerzy Przystawa, dostępne w Urzędzie des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Berlin.

Zainspirowany stanowiskiem Państwa przedstawionym wlaśnie w artykule Pana Andrzeja Potockiego, w którym dostrzeglem autorskie votum separatum wobec jak się wydaje juz podjętej przez pana J. Kaczyńskiego i tzw. Komitet Polityczny decyzji personalnej i to w odniesieniu do obu panów Morawieckich, pragnę z Państwem podzielić się opinią, iż jeszcze bardziej wyrazistym sygnałem „przemian politycznych” byłoby postawienie wprost na takich „fachowców” jak pan mjr dr /imię i nazwisko – ZKE/, na którego ślady skutecznej aktywności trafić można także dzisiaj w „centralach” wszystkich wielkich banków krajowych, oraz korporacji przemysłowo-finansowych powoływanych z udziałem sp. dr Jana Kulczyka.

Pozdrawiam Andrzej M. Czyżewski”

Dowód: e-mail Pana Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu w.Polityce.pl –

Załącznik 1

 

Zanonimizowałem doręczoną mi przez Pana A. M. Czyżewskiego kopię jego e-mail’a poprzez usunięcie imienia i nazwiska osoby przedstawionej przez niego jako „pan mjr dr (…)” ponieważ nie dotyczy wniosku jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma.

 

Pismem z dnia 8 lutego 2015 r. skierowanym do wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego złożyłem – Załącznik 2: „Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, co Adresat niniejszego pisma miał na myśli mówiąc w rozmowie nagranej w kwietniu 2013 r. w restauracji Sowa i Przyjaciele: „To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”, tj.:
  1. kogo miał na myśli Adresat niniejszego pisma mówiąc „my ludzie, „we the people” prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji”,
  2. na czym polegać ma obniżenie oczekiwań przez Was – w tym Adresata niniejszego pisma – „ludzi” „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji,
  3. co pójdzie dobrze Wam – w tym Adresatowi niniejszego pisma – „ludziom” – „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji” jeśli obniżycie oczekiwania,
  4. co da się zreperować, jeśli Wy – w tym Adresat niniejszego pisma – „ludzie” – „we the people” „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji”, obniżycie oczekiwania,
  5. czy pod pojęciem „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji” Adresat miał na myśli Naród żydowski.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty sporządzenia niniejszego pisma.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza

Morawieckiego – Załącznik 2

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 8 marca 2016 r. zastępcy dyrektora Biura Ministra Ministerstwa Rozwoju Dominika Szostaka o treści – Załącznik 3: „Warszawa, 8 marca 2016 r., MINISTERSTWO ROZWOJU BIURO MINISTRA BM.V.051.1.2016.SK NK 51045/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wnioski z 8 lutego 2016 r. informuję, że Pan wicepremier Mateusz Morawiecki nie komentuje spekulacji prasowych dotyczących powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego na następną kadencję. W przywołanym przez Pana artykule z gazety „Fakt” znajduje się autoryzowana wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w której przedstawia on jedyne motywy objęcia funkcji premiera i ministra rozwoju.

Informuję ponadto, że zajmowanie stanowiska wobec zawartości korespondencji wymienianej między osobą prywatną a redakcją jednego z tygodników, nie leży w kompetencjach wicepremiera, ministra rozwoju. Jednocześnie zawiadamiam, że Pan wicepremier Mateusz Morawiecki w śledztwie dotyczącym tzw. „afery podsłuchowej” ma status osoby pokrzywdzonej i nie komentuje treści nagrań wykonanych w sposób niezgodny z prawem. Z wyrazami szacunku. ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MINISTRA Dominik Szostak”
Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia

8 marca 2016 r. – Załącznik 3

 

Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki nie udzielił odpowiedzi na mój wniosek dotyczący jego ewentualnych związków z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

 

Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. skierowanym do premier Beaty Szydło złożyłem – Załącznik 4: „Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma – wyjaśnienia, czy i jakie działania zrealizowała Prezes Rady Ministrów w związku z wnioskiem, jak w pkt. I.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 4

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 8 lutego 2016 r. do premier Beaty Szydło.

 

Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy złożyłem – Załącznik 5: „Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma – wyjaśnienia, czy i jakie działania zrealizował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wnioskiem, jak w pkt. I.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy – Załącznik 5

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. e-mail Pana Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu w.Polityce.pl
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego
 3. Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia 8 marca 2016 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 Kodeksu karnego.
 2. Wniosek o doręczenie mi postanowienia wraz z uzasadnieniem w niniejszej sprawie w terminie określonym w art. 306 § 3 k.p.k.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego zawiadomienia zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia postanowienia w sprawie zgłoszonej niniejszym zawiadomieniem zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 129 Kodeksu karnego: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
 2. Artykuł 306 § 3 k.p.k.: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”

 

Uzasadnienie

 

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas spotkania w dniu 2 marca 2016 r. w Amerykańskiej Izbie Handlowej powiedział:

 

Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za “mocniejszą” wersją TTIP w negocjacjach w tej sprawie, (…) Polska jest krajem zorientowanym na handel i “miękkie” TTIP nie jest dla nas opcją.

Mateusz Morawiecki, Źródło: „Polska popiera „mocniejszą wersję” TTIP; http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1589846,Mateusz-Morawiecki-Polska-popiera-mocniejsza-wersje-TTIP, 2 marca 2016 r.

 

TTIP to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku przez USA i Unię Europejską, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy USA i UE.

Przeciwnicy TTIP w krajach Unii Europejskiej zarzucają porozumieniu, że:

 1. może być niekorzystne dla europejskich konsumentów i rolników, gdyż zniesienie ceł chroniących rynek żywnościowy spowoduje jego zalew przez amerykańską żywność, której koszty wytworzenia są niższe ze względu na niższe standardy jakościowe,
 2. skutkować może zalewem krajów UE żywnością modyfikowaną genetycznie,
 3. spowoduje stosowanie niebezpiecznych pestycydów oraz innych środków ochrony roślin, konserwantów i hormonów,
 4. umożliwi powoływanie przez korporacje do sądu, o wypłatę odszkodowania z powodu utraty przyszłych zysków, kraj, którego regulacje prawne mogą spowodować takową utratę, co zagrażać będzie demokracji i sprawowaniem rządów przez ponadnarodowe korporacje zamiast władz wybranych w demokratycznych wyborach,
 5. będzie mieć negatywny wpływ na ochronę środowiska w krajach UE, gdzie obowiązują dużo bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie substancji toksycznych,
 6. spowoduje powrót działań, jak ACTA
 7. spowoduje prywatyzację ochrony zdrowia,
 8. spowoduje wzrost bezrobocia /NAFTA – The North American Free Trade Agrement, zawarte pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą spowodowało utratę miliona miejsc pracy w ciągu 12 lat zamiast prognozowanego wzrostu o kilkaset tysięcy/,
 9. skutkować będzie upadkiem małych i średnich firm.

 

Będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządami innych państw i zagranicznymi organizacjami, zacytowanym wyżej oświadczeniem przedstawionym podczas spotkania w dniu 2 marca 2016 r. w Amerykańskiej Izbie Handlowej: „Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za “mocniejszą” wersją TTIP w negocjacjach w tej sprawie, (…) Polska jest krajem zorientowanym na handel i “miękkie” TTIP nie jest dla nas opcją. wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej z dwóch przyczyn, tj.:

 1. TTiP może być ze szkodą dla polskiej gospodarki, bez względu, którą z wersji, „mocniejszą”, czy „miękką” zakończone zostaną negocjacje,
 2. prezentując stanowisko zbieżne z interesem USA w trakcie negocjacji prowadzonych w sprawie TTiP pomiędzy USA i Unią Europejską, której Polska jest członkiem, powoduje brak zaufania do rządu Rzeczypospolitej Polskiej rządów państw członkowskich UE, szkodzi interesom Polski w relacjach z państwami członkowskimi UE.

 

Działania wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego wyczerpują znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 129 k.k.

 

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

 

za pośrednictwem:

 

Pan

ppłk Grzegorz Szczukocki

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem należącym do Loggia Eliseo Vatican I P2.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki – ze względu na organizowanie przez kard. S. Dziwisza Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. – nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego zawiadomienia zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia postanowienia w sprawie zgłoszonej niniejszym zawiadomieniem zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W załączeniu przesyłam dostarczoną mi kserokopię dokumentu wydanego według osoby, która mi ją doręczyła dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2Załącznik 1.

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem należącym do Loggia Eliseo Vatican I P2.

Przypomnę, że w Polsce zrzeszenia wolnomularskie rozwiązał – jako groźne dla Polski – dekretem z dnia 11 listopada 1938 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. W dekrecie podano: „DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich Na podstawie art. 55 ust. (2) konstytucyjnej postanawiam co następuje:
Art. 1. (1) Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa.

(2) Minister Spraw Wewnętrznych rozwiąże zrzeszenia zależne od wolnomularstwa..

(3) Majątek rozwiązanych zrzeszeń przeznacza się na cele dobroczynności publicznej, archiwa zaś i dokumenty przekazuje się na rzecz Państwa.

Art. 2. (1) Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalności takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny

(2) Kto taki związek zakłada lub nim kieruje podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 2 lat i gzryny.

Art. 3. (1) Kto uczestniczy w tajnej działalności zrzeszenia rozwiązanego na podstawie art. 1 ust. (2) lub taką działalność popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.

(2) Tym samym karom podlega, kto bierze udział w związku, posiadającym nieujawnioną organizację hierarchiczną lub odbierającym od swoich uczestników przyrzecznie bezwzględnej tajemnicy lub bezwzględnego posłuszeństwa, albo też działalność takiego związku popiera.

Art. 4. Do przestępstw określonych w art. 2 i 3 nie stosuje się przepisu art. 6 kodeksu karnego.

Art. 5. Minister Spraw Wewnętrznych zarządzi likwidację zrzeszeń wolnomularskich oraz wskaże instytucje, na które przechodzi ich majątek.

Art. 6 (1) Zarządzenie o rozwiązaniu zrzeszenia, wydane na podstawie art. 1 ust. (2) należy całkowicie do swobodnego uznania Ministra Spraw Wewnętrznych.

(2) Zarządzenie ogłasza się w gazecie rządowej.

(3) W razie rozwiązania zrzeszenia w trybie przewidzianym w ustępach poprzedzających stosuje się odpowiednio przepis art. 5.

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki,

Prezes Rady Ministrów i Ministrów Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski”

Źródło: Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 r.

 

Podkreślić należy, że w deklaracji „Kongresu Doktryny Wiary” z 1983 roku podpisanej przez prefekta kard. Józefa Ratzingera – potem papież Benedykt XVI – przyjętej przez papieża Jana Pawła II, i ogłoszonej na jego polecenie podano m.in.: Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii św.”

 

Wyjaśnienie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem nabiera szczególnego znaczenia wobec organizowania przez niego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. A także jego, jako organizatora, zachowania budzącego ogromne wątpliwości co do jego troski – a raczej beztroski – o bezpieczeństwo uczestników ŚDM, opisanego przeze mnie w piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r. do papieża Franciszka – Załącznik 2.

 

W załączeniu przesyłam także moje pismo z dnia 3 czerwca 2016 r. do kard. Stanisława Dziwisza zawierające – Załącznik 3: „Ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Kuria Metropolitalna ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2Załącznik 1.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie późnej niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma.”

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie od 1 do 14 do ściagnięcia

 1. Kserokopia dokumentu wydanego dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 czerwca 2016 r. do papieża Franciszka
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 czerwca 2016 r. do metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza