01.08.2016 pismo Z. Kękusia do szefa ABW Piotra Pogonowskiego w sprawie szkolenia Beaty Szydło przez służby USA

Kraków, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Zawiadomienie o odmowie przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło udzielenia mi odpowiedzi na skierowane przeze mnie do niej pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. /Załącznik 1/, w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – wnioski dotyczące jej uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”
 2. Zawiadomienie, że “The International Visitor Leadership Program” służy realizacji celów polityki zagranicznej USA.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. IV bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejszy wniosek zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

 

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. „Super Express” podał: „Jak ustalił “Super Express”, jedną z największych tajemnic skrywanych przez kandydatkę PiS na premiera Beatę Szydło (52 l.) jest to, że była szkolona w Stanach Zjednoczonych. Wybrali ją osobiście Amerykanie, bo uznali, że ma przywódcze cechy i nadaje się w przyszłości na lidera polskiej sceny politycznej. Jest 2004 rok. Beata Szydło ma za sobą już bogatą przeszłość samorządową. Była burmistrzem w Brzeszczach i radną małopolskiego sejmiku. Lada dzień dostanie się do Sejmu z list PiS. To właśnie wtedy amerykańska ambasada dostrzega prężną działaczkę i zaprasza ją na wyjątkowe szkolenia do Stanów Zjednoczonych. – “The International Visitor Leadership” to szkolenia prowadzone przez Departament Stanu USA, do których wybierane są wyłącznie osoby mające szansę w przyszłości zostać liderami w dziedzinach polityki, mediów czy biznesu. Do programu nie można się zgłosić, tylko trzeba być wytypowanym przez stronę amerykańską – czytamy na stronach ambasady USA w Polsce.”

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/amerykanie-szkolili-szydo-tylko-w-super-expressie_705479.html

 

Na stronie Ambasady USA w Warszawie podano o szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

 

W życiorysie Beaty Szydło umieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano: „(…) W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze (…) W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego.

Źródło: Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, życiorys Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło;

https://www.premier.gov.pl/ludzie/beata-szydlo.html

 

Wskazać należy, że artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego stanowi: Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 2. (…) radny, (…) 4. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

Gdy Beata Szydło uczestniczyła w zorganizowanym dla niej przez Departament Stanu USA i odbytym przez nią w USA szkoleniu z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA była funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pragnę poinformować, że wnioski jak w pkt. I i IV str. 1 niniejszego pisma złożyłem skierowanym do Adresata niniejszego pisma pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. Złożyłem je w Biurze Podawczym Delegatury Agencji Bezpieczeństwa w Krakowie. Podałem w nim – Załącznik 2: „Pan Prof. dr hab. Piotr Pogonowski Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa za pośrednictwem: Pan ppłk Grzegorz Szczukocki Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Zawiadomienie o odmowie przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło udzielenia mi odpowiedzi na skierowane przeze mnie do niej pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. /Załącznik 1/, w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – wnioski dotyczące jej uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”
 2. Zawiadomienie, że “The International Visitor Leadership Program” służy realizacji celów polityki zagranicznej USA.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr.

hab. Piotra Pogonowskiego – Załącznik 2

 

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie ppłk Grzegorz Szczukocki nie przekazał mojego pisma z dnia 13.06.2016 r. Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawę, którą ja zgłosiłem do rozpoznania Szefowi ABW polecił rozpoznać p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzenie Rosteckiej, która skierowała do mnie pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. – Załącznik 3: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych KR-34287/2016 Kraków, 28 czerwca 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dot. odpowiedzi na wniosek

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów przez Prezesa Rady Ministrów RP – Beatę Szydło informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada, zgodnie z art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290) właściwości rzeczowej do podjęcia czynności w przedmiotowej sprawie.”
Dowód: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-

34287/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej – Załącznik 3

 

Jakkolwiek kpt. Marzena Rostecka jest wysokiej rangi funkcjonariuszką ABW, to przeczytała moje pismo bez zrozumienia.Ja nie złożyłem wniosku o przeprowadzenie „przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów przez Prezesa Rady Ministrów RP – Beatę Szydło, ale wnioski … jak wyżej – Załącznik 2. Te same, co w pkt. I i IV str. 1 niniejszego pisma.

 

Uważam, że to nie jest dobrze dla Polski i Polaków, że Prezesem Rady Ministrów i posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest Beata Szydło, która jako funkcjonariuszka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej szkolona była na terenie państwa obcego, przez służby tego państwa, w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej tego państwa.

Z zakresu zadań ABW określonych w przywołanym przez kpt. Marzenę Rostecką piśmie z dnia 28.06.2016 r., sygn. akt KR-34287/2016 /Załącznik 2/ art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290) jednoznacznie wynika, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada właściwość rzeczową w sprawie, którą zgłosiłem pismem z dnia 13.06.2016 r. i którą wobec odmowy przez kpt. Marzenę Rostecką jej rozpoznania ponawiam niniejszym pismem.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego
 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-34287/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej