01.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do premier Beaty Szydło o udzielenie odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 25.04.2016 r. w sprawie TTIP

Kraków, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 25 kwietnia 2016 r. do adresatki niniejszego pisma – Załącznik 1: „I. Wniosek – na podstawie art. 61.1 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn Pani rząd popiera stanowisko USA w sprawie TTIP /Transatlantic Trade and Investment Partntership /TTIP/ – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji,
  2. na czym polega różnica pomiędzy „mocniejszą” i „miękką” wersją TTIP,
  3. dlaczego Pani rząd popiera „mocniejszą” wersję TTIP.”
 1. Zawiadomienie, że pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. skierowanym do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego /Załącznik 3/ złożyłem skargę na adresatkę niniejszego pisma z powodu odmowy udzielenia mi odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 25 kwietnia 2016 r. – Załącznik 1.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następującą przysięgę: „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Struś, gdy znajdzie się w potrzasku

Zaraz chowa głowę w piasku.

– Panie strusiu, niech pan powie,

Czy to służy pańskiej głowie?”
Małgorzata Gintowt, „Struś”, Wydawnictwo Liwona Sp. z o.o., 2008 r.

 

Uzasadnienie

 

Wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział podczas spotkania w dniu 2 marca 2016 r. w Amerykańskiej Izbie Handlowej:

 

Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za “mocniejszą” wersją TTIP w negocjacjach w tej sprawie,

(…) Polska jest krajem zorientowanym na handel i “miękkie” TTIP nie jest dla nas opcją.

Mateusz Morawiecki, Źródło: „Polska popiera „mocniejszą wersję” TTIP; http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1589846,Mateusz-Morawiecki-Polska-popiera-mocniejsza-wersje-TTIP, 2 marca 2016 r.

 

TTIP to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku przez USA i Unię Europejską, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy USA i UE.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Zaprezentowane przez M. Morawieckiego stanowisko w Amerykańskiej Izbie Handlowej w sprawie TTIP nie tylko z tego powodu budzi ogromne wątpliwości, że jako wiceprezes Rady Ministrów kraju członkowskiego Unii Europejskiej udzielił poparcia drugiej stronie negocjacji. Przeciwnicy Partnerstwa – a jest ich bardzo wielu i w krajach, których obywatele, w przeciwieństwie do Polski, są rzetelnie informowani o negocjacjach organizowane są manifestacje oraz innych formach protesty w sprzeciwie dla jego wprowadzenia – zarzucają mu, że:

 1. może być niekorzystne dla europejskich /a zatem i polskich/ konsumentów i rolników, gdyż zniesienie ceł chroniących rynek żywnościowy spowoduje jego zalew przez amerykańską żywność, której koszty wytworzenia są niższe ze względu na niższe standardy jakościowe,
 2. skutkować może zalewem krajów UE żywnością modyfikowaną genetycznie,
 3. spowoduje stosowanie niebezpiecznych pestycydów oraz innych środków ochrony roślin, konserwantów i hormonów,
 4. umożliwi powoływanie przez korporacje do sądu, o wypłatę odszkodowania z powodu utraty przyszłych zysków, kraj, którego regulacje prawne mogą spowodować takową utratę, co zagrażać będzie demokracji i sprawowaniem rządów przez ponadnarodowe korporacje zamiast władz wybranych w demokratycznych wyborach,
 5. będzie mieć negatywny wpływ na ochronę środowiska w krajach UE, gdzie obowiązują dużo bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie substancji toksycznych,
 6. spowoduje powrót działań, jak ACTA
 7. spowoduje prywatyzację ochrony zdrowia,
 8. spowoduje wzrost bezrobocia /NAFTA – The North American Free Trade Agrement, zawarte pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą spowodowało utratę miliona miejsc pracy w ciągu 12 lat zamiast obiecywanego wzrostu o kilkaset tysięcy/,
 9. skutkować będzie upadkiem małych i średnich firm.

 

Można odnieść wrażenie, że Pani – przeszkolona w 2004 roku na terenie USA przez Departament Stanu USA w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA – kontynuuje wobec USA politykę, którą zniewolony do takiego jej prowadzenia przez, także, jak Pani, szkolonych przez Departament Stanu USA w zakresie realizacji polityki zagranicznej USA, prezydenta B. Komorowskiego i premiera D. Tuska, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nazywał „robieniem loda tudzież laski Amerykanom”1.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. skierowanym – na podstawie art. 61 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2 – do Pani złożyłem – Załącznik 1: „Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 61.1 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn Pani rząd popiera stanowisko USA w sprawie TTIP /Transatlantic Trade and Investment Partntership /TTIP/ – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji,
  2. na czym polega różnica pomiędzy „mocniejszą” i „miękką” wersją TTIP,
  3. dlaczego Pani rząd popiera „mocniejszą” wersję TTIP.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 1

 

W związku z wnioskiem z pisma z dnia 25.04.2016 r. do adresatki niniejszego pisma doręczono mi, do wiadomości, pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego do Ministerstwa Rozwoju – Załącznik 2: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.5713.53.2016.MKr Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu wniosek Pana Zbigniewa Kękusia, dot. stanowiska rządu w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), który wpłynął do KPRM w dniu 26 kwietnia br. Departament prosi o udzielenie odpowiedzi Panu Z. Kękusiowi i przekazanie jej kopii do wiadomości KPRM, powołując się na numer niniejszego pisma. Radca Prezesa Rady Ministrów Marek Kryński Załącznik – 1 karta + koperta Do wiadomości: Pan Zbigniew Kękuś/adres – ZKE/
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, sygn.

DSO.SWA.5713.53.2016, pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego – Załącznik 2

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na wniosek jak wyżej z pisma z dnia 25 kwietnia 2016 r. do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 1. W związku z powyższym, pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. skierowanym – na podstawie art. 157 pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem skargę na Panią – Załącznik 3.

Wnoszę jak na wstępie, tj. o udzielenie mi odpowiedzi na wniosek z pisma do Pani z dnia 25 kwietnia 2016 r. – Załącznik 1.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, sygn. DSO.SWA.5713.53.2016, pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego do Ministerstwa Rozwoju
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 sierpnia 2016 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Skarga na prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło z powodu odmowy udzielenia mi odpowiedzi na mój wniosek z pisma do niej z dnia 25 kwietnia 2016 r. – Załącznik 1: „I. Wniosek – na podstawie art. 61.1 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn Pani rząd popiera stanowisko USA w sprawie TTIP /Transatlantic Trade and Investment Partntership /TTIP/ – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji,
  2. na czym polega różnica pomiędzy „mocniejszą” i „miękką” wersją TTIP,
  3. dlaczego Pani rząd popiera „mocniejszą” wersję TTIP.”
 2. Wniosek – na podstawie art. 157, pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie przez marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosku do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek z pisma do niej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następującą przysięgę: „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uzasadnienie

 

Wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział podczas spotkania w dniu 2 marca 2016 r. w Amerykańskiej Izbie Handlowej:

 

Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za “mocniejszą” wersją TTIP w negocjacjach w tej sprawie,

(…) Polska jest krajem zorientowanym na handel i “miękkie” TTIP nie jest dla nas opcją.

Mateusz Morawiecki, Źródło: „Polska popiera „mocniejszą wersję” TTIP; http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1589846,Mateusz-Morawiecki-Polska-popiera-mocniejsza-wersje-TTIP, 2 marca 2016 r.

 

TTIP to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku przez USA i Unię Europejską, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy USA i UE.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej.

Zaprezentowane przez M. Morawieckiego stanowisko w Amerykańskiej Izbie Handlowej w sprawie TTIP nie tylko z tego powodu budzi ogromne wątpliwości, że jako wiceprezes Rady Ministrów kraju członkowskiego Unii Europejskiej udzielił poparcia drugiej stronie negocjacji. Przeciwnicy Partnerstwa – a jest ich bardzo wielu i w krajach, których obywatele, w przeciwieństwie do Polski, są rzetelnie informowani o negocjacjach organizowane są manifestacje oraz innych formach protesty w sprzeciwie dla jego wprowadzenia – zarzucają mu, że:

 1. może być niekorzystne dla europejskich /a zatem i polskich/ konsumentów i rolników, gdyż zniesienie ceł chroniących rynek żywnościowy spowoduje jego zalew przez amerykańską żywność, której koszty wytworzenia są niższe ze względu na niższe standardy jakościowe,
 2. skutkować może zalewem krajów UE żywnością modyfikowaną genetycznie,
 3. spowoduje stosowanie niebezpiecznych pestycydów oraz innych środków ochrony roślin, konserwantów i hormonów,
 4. umożliwi powoływanie przez korporacje do sądu, o wypłatę odszkodowania z powodu utraty przyszłych zysków, kraj, którego regulacje prawne mogą spowodować takową utratę, co zagrażać będzie demokracji i sprawowaniem rządów przez ponadnarodowe korporacje zamiast władz wybranych w demokratycznych wyborach,
 5. będzie mieć negatywny wpływ na ochronę środowiska w krajach UE, gdzie obowiązują dużo bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie substancji toksycznych,
 6. spowoduje powrót działań, jak ACTA
 7. spowoduje prywatyzację ochrony zdrowia,
 8. spowoduje wzrost bezrobocia /NAFTA – The North American Free Trade Agrement, zawarte pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą spowodowało utratę miliona miejsc pracy w ciągu 12 lat zamiast obiecywanego wzrostu o kilkaset tysięcy/,
 9. skutkować będzie upadkiem małych i średnich firm.

 

W związku z powyższym, na podstawie:

 1. artykułu 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. skierowanym do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło złożyłem – Załącznik 1: „Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 61.1 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn Pani rząd popiera stanowisko USA w sprawie TTIP /Transatlantic Trade and Investment Partntership /TTIP/ – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji,
  2. na czym polega różnica pomiędzy „mocniejszą” i „miękką” wersją TTIP,
  3. dlaczego Pani rząd popiera „mocniejszą” wersję TTIP.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 1

 

W związku z wnioskiem z pisma z dnia 25.04.2016 r. do premier Beaty Szydło doręczono mi, do wiadomości, pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego do Ministerstwa Rozwoju – Załącznik 2: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich DSO.SWA.5713.53.2016.MKr Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu wniosek Pana Zbigniewa Kękusia, dot. stanowiska rządu w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), który wpłynął do KPRM w dniu 26 kwietnia br.

Departament prosi o udzielenie odpowiedzi Panu Z. Kękusiowi i przekazanie jej kopii do wiadomości KPRM, powołując się na numer niniejszego pisma. Radca Prezesa Rady Ministrów Marek Kryński

Załącznik – 1 karta + koperta Do wiadomości: Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, sygn. DSO.SWA.5713.53.2016,

pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego – Załącznik 2

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem ani od premier Beaty Szydło, ani z kierowanego przez Mateusza Morawieckiego Ministerstwa Rozwoju – odpowiedzi na wniosek jak wyżej z pisma z dnia 25 kwietnia 2016 r. do premier Beaty Szydło – Załącznik 1.

Nie wątpię, że zgodzi się ze mną adresat niniejszego pisma, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, że prezes Rady Ministrów Beata Szydło powinna wiedzieć dlaczego – skoro takie stanowisko prezentuje wicepremier Mateusz Morawiecki – jej rząd popiera stanowisko USA w sprawie TTIP, na czym polega różnica pomiędzy „mocniejszą” i „miękką” wersją TTIP oraz dlaczego rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera mocniejszą wersję TTIP.

Wskazać należy, że art. 157 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów. 2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów.”

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 6 tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, sygn. DSO.SWA.5713.53.2016, pismo z dnia 28 kwietnia 2016 r. Radcy Prezesa Rady Ministrów Marka Kryńskiego do Ministerstwa Rozwoju

 

1 Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. (…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów” – Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

Robienie laski«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»; „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6

2 Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”