02.08.2016 Usprawiedliwienie przez Z. Kękusia niestawiennictwa w dniu 04.08.2016 r. na wezwanie funkcjonariuszki ABW kpt. Marzeny Rosteckiej

Kraków, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

kpt. Marzena Rostecka

p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Sygn. akt:

 1. RSD 1/16/OL
 2. prok.: PO V Ds. 10/2016

 

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie – na podstawie Pouczenia z wezwań z dnia 15 czerwca 2016 r. /Załącznik 2/ i z dnia 6 lipca 2016 r. /Załącznik 1/ – niestawiennictwa w dniu 4 sierpnia 2016 r.
 2. Zawiadomienie o poświadczeniu przez Adresatkę niniejszego pisma nieprawdy w wezwaniu z dnia 6 lipca 2016 r. – Załącznik 1.
 3. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  2. art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
  3. art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

o doręczenie mi – za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres jak wyżej – wezwania:

  1. sporządzonego w zgodzie z prawem określonym w art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego, w tym zawierającego informację, w jakiej sprawie mam być przesłuchany,
  2. z terminem stawiennictwa wyznaczonym minimum tydzień po upływie terminu odbioru przeze mnie – w zgodzie z prawem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ – przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie.
 1. Zawiadomienie, że stawię się na wezwanie doręczone mi prawidłowo oraz w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, w tym określonego w art. 129 k.p.k.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku wydania przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie Policji nakazu zatrzymania mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia pod przymusem na przesłuchanie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL, złożę zażalenie na zasadność postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. materiały poświadczające fakty opisane w niniejszym piśmie są umieszczone:
   1. na stronie www.kekusz.pl,
   2. na kanale www.monitorpolski-YouTube
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W wezwaniu dla mnie z dnia 6 lipca 2016 r. do stawiennictwa w dniu 4 sierpnia 2016 r. podała Pani – Załącznik 1: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych Kraków /adres – ZKE/ 06 lipca 2016 Sygn. akt prok. PO V Ds. 10.2016 RSD 1/16/ OL Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE W związku z wykonywanymi przez Wydział Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie zleconymi czynnościami do śledztwa RSD 1/16/OL prowadzonego przez Wydział Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie do sygn. Akt PO V Ds. 10/2016, proszę ponownie o stawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka do siedziby Delegatury ABW w Krakowie, ul. Mogilska 109 w dniu 04.08.2016 r. o godz. 10:00.

POUCZENIE

ART. 177 § 1 KPK Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Art. 285 § 1 kpk Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 000zł

Art. 285 § 2 kpk W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka”
p.o. NACZELNIK Wydziału Postępowań Karnych delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzena Rostecka

Dowód: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, sygn.

akt RSD 1/16/OL, wezwanie z dnia 6 lipca 2016 r. – Załącznik 1

 

Podając, że wzywa mnie Pani „ponownie” poświadczyła Pani nieprawdę.

W dniu 1 lipca 2016 r. odebrałem w Urzędzie Pocztowym przesyłkę listową poleconą zawierającą wezwanie do stawiennictwa w dniu 30 czerwca 2016 r. – Załącznik 2: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych Kraków /adres – ZKE/ 15 czerwca 2016 Sygn. akt prok. PO V Ds. 10.2016 RSD 1/16/ OL Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE W związku z wykonywanymi przez Wydział Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie zleconymi czynnościami do śledztwa RSD 1/16/OL prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie do sygn. Akt PO V Ds. 10/2016, proszę o stawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka do siedziby Delegatury ABW w Krakowie, ul. Mogilska 109 w dniu 30.06.2016 r. o godz. 10:00.

POUCZENIE

ART. 177 § 1 KPK Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Art. 285 § 1 kpk Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 000zł

Art. 285 § 2 kpk W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka”
ZASTĘPCA NACZELNIKA Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie ppor. Sebastian Błaszczyk

Dowód: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, sygn. akt

RSD 1/16/OL, wezwanie z dnia 15 czerwca 2016 r. – Załącznik 2

 

Wezwanie jak wyżej doręczono mi przesyłką listową poleconą nr (00)859007731658486584.

Odebrałem ją w Urzędzie Pocztowym w zgodzie z prawem. Gdybym jej nie odebrał w ustawowym terminie 14 dni po pierwszym awizowaniu – łącznie, tj. 7 dni po pierwszym awizowaniu i 7 dni po drugim – to Urząd Pocztowy zwrócił by ją nadawcy, tj. Delegaturze ABW w Krakowie.

Przesyłkę listową jak wyżej awizowano po raz pierwszy w piątek 17 czerwca 2016 r. Ustawowy termin jej odbioru mijał zatem w piątek 1 lipca 2016 r. Tego dnia ją odebrałem, co z poświadcza data umieszczona na będącym w posiadaniu Delegatury ABW w Krakowie zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru.

Ponieważ odebrałem ją w dniu 1 lipca 2016 r., nie mogłem się stawić w Delegaturze ABW w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Przyczynę mojego niestawiennictwa w dniu 30.06.2016 r. opisałem w piśmie złożonym osobiście w dniu 4 lipca 2016 r. w Delegaturze ABW w Krakowie i skierowanym do dyrektora Delegatury ABW w Krakowie ppłk. Grzegorza Szczukockiego. Podałem w nim m.in. – Załącznik 3: „Pan ppłk Grzegorz Szczukocki Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Sygn. akt: 1. RSD 1/16/OL 2. prok.: PO V Ds. 10/2016 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o doręczeniu mi:
  1. nieprawidłowo,
  2. sporządzonego z rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego

wezwania do stawiennictwa w dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie.

 1. Wniosek – na podstawie art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi:
  1. prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./
  2. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 k.p.k.

wezwania do stawiennictwa w siedzibie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL.

 1. Wniosek o doręczenie mi wezwania do stawiennictwa w siedzibie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL z terminem stawiennictwa wyznaczonym minimum tydzień po upływie terminu odbioru przeze mnie – w zgodzie z prawem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ – przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku kolejnego doręczenia mi sporządzonego z naruszeniem prawa określonego w art. 129 k.p.k. wezwania do stawiennictwa w siedzibie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL nie stawię się – na podstawie art. 32.1 Konstytucji – na nie.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 4 lipca 2016 r. do dyrektora Delegatury ABW w Krakowie ppłk. Grzegorza

Szczukockiego – Załącznik 3

 

Jakkolwiek Pani sporządziła wezwanie z dnia 6 lipca 2016 r., tj. dwa dni po złożeniu przeze mnie w.w. pisma z dnia 4 lipca 2016 r., to nie dość, że poświadczyła w nim Pani nieprawdę, podając, że wzywa mnie Pani „ponownie” – podkreśliła Pani nawet słowo „ponownie” – to niedopełniła Pani także obowiązku określonego w – wspomnianym przeze mnie w piśmie z dnia 04.07.2016 r. /Załącznik 3/ – artykule 129 k.p.k.

Przypomnę go zatem: W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

Pani nie podała, w jakiej sprawie mnie Pani wzywa. Podała Pani – Załącznik 1: „W związku z wykonywanymi przez Wydział Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie zleconymi czynnościami do śledztwa RSD 1/16/OL prowadzonego przez Wydział Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie do sygn. Akt PO V Ds. 10/2016,”.

Podanie przez Panią w wezwaniu sygnatury akt Prokuratury Okręgowej w Olsztynie nie wypełnia przesłanki określonej w art. 129 k.p.k. „W wezwaniu należy (…) podać, w jakiej sprawie, (…) ma się stawić adresat (…).”

Ja nie wiem, w jakiej sprawie Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie sprawę do sygn. Akt PO V Ds. 10/2016.

Proszę mnie o tym – w zgodzie z prawem określonym w art. 129 k.p.k. poinformować.

 

Wskazać należy, że w wezwaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. /Załącznik 2/ oraz w wezwaniu z dnia 4 lipca 2016 r. /Załącznik 1/ zamieszczono pouczenie dla mnie o treści: „POUCZENIE (…) Art. 285 § 1 kpk Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia (…).

Obydwoma wezwaniami pouczono mnie także o ciążącym na mnie obowiązku oraz sankcjach grożących mi za jego niedopełnienie „Art. 285 § 1 kpk Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 000zł

Art. 285 § 2 kpk W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka

 

Niniejszym usprawiedliwiam zatem moje niestawiennictwo w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Ukrywając przede mną dwukrotnie – w tym Pani w wezwaniu z dnia 6 lipca 2016 r. /Załącznik 1/ – w jakiej sprawie mnie wzywa, Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie oczywiście i rażąco narusza prawo określone w art. 129 k.p.k., a przez to uniemożliwia mi przygotowanie się do złożenia zeznań.

 

Informuję, że jeśli Delegatura ABW w Krakowie w związku z moim – niniejszym pismem usprawiedliwionym – niestawiennictwem w dnu 4 sierpnia 2016 r. wyda Policji nakaz zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie, złożę zażalenie na ewentualnie wydane w tej sprawie postanowienie.

 

Jeśli w następnym sporządzonym dla mnie wezwaniu do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OLDelegatura ABW w Krakowie po raz kolejny naruszy prawo określone w art. 129 k.p.k. i nie poda, w jakiej sprawie jestem wzywany, proszę o podanie:

 1. z jakich przyczyn autor wezwania narusza prawo określone w art. 129 k.p.k.,
 2. z mocy którego przepisu prawa – proszę o jego podanie – autor wezwania narusza prawo określone w art. 129 k.p.k.

 

Jeśli otrzymam wyjaśnienia jak wyżej stawię się na doręczone mi wezwanie.

 

Wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, sygn. akt RSD 1/16/OL, wezwanie z dnia 6 lipca 2016 r.
 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, sygn. akt RSD 1/16/OL, wezwanie z dnia 15 czerwca 2016 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 4 lipca 2016 r. do dyrektora Delegatury ABW w Krakowie ppłk. Grzegorza Szczukockiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

ppłk Grzegorz Szczukocki

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

Sygn. akt:

 1. RSD 1/16/OL
 2. prok.: PO V Ds. 10/2016

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o spowodowanie doręczenia mi wezwania w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL:
  1. prawidłowo,
  2. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego.
 2. Wniosek o zapobieżenie ewentualnemu wydaniu polecenia Policji zatrzymania mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. skierowanym do p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej złożyłem – Załącznik 1: „Pani kpt. Marzena Rostecka, p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych, Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie – na podstawie Pouczenia z wezwań z dnia 15 czerwca 2016 r. /Załącznik 2/ i z dnia 6 lipca 2016 r. /Załącznik 1/ – niestawiennictwa w dniu 4 sierpnia 2016 r.
 2. Zawiadomienie o poświadczeniu przez Adresatkę niniejszego pisma nieprawdy w wezwaniu z dnia 6 lipca 2016 r. – Załącznik 1.
 3. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
  2. art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
  3. art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

o doręczenie mi – za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres jak wyżej – wezwania:

  1. sporządzonego w zgodzie z prawem określonym w art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego, w tym zawierającego informację, w jakiej sprawie mam być przesłuchany,
  2. z terminem stawiennictwa wyznaczonym minimum tydzień po upływie terminu odbioru przeze mnie – w zgodzie z prawem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ – przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie.
 1. Zawiadomienie, że stawię się na wezwanie doręczone mi prawidłowo oraz w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, w tym określonego w art. 129 k.p.k.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku wydania przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na przesłuchanie w sprawie do sygn. akt RSD 1/16/OL, złożę zażalenie na zasadność postanowienia o zatrzymaniu.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 sierpnia 2016 r. do p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej – Załącznik 1

 

W związku z faktami oraz przepisami prawa przedstawionymi przeze mnie w piśmie z dnia 02.08.2016 r. do p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 8 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 sierpnia 2016 r. do p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej