16.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara o zwrot kwoty 124,00 zł

Kraków, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Sygn. akt: IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego dokumentów, które wydała mi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 sierpnia 2016 r. główny specjalista Katarzyna Dyrska i przygotowanych dla mnie przez głównego specjalistę Michała Kubalskiego w dniu 22 października 2015 r.:
  1. nie wydała mi podczas spotkania ze mną w dniu 18 stycznia 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich główny specjalista Mariola Bielawska lub
  2. nie doręczył mi za pośrednictwem operatora pocztowego w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.
 2. Wniosek o uzupełnienie akt sprawy Biura RPO do sygnatury IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/ przez dołączenie do nich dwóch pism zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjaciela Andrzeja Zolla, gdy ten był RPO, Stanisława Trociuka1, tj.:
  1. pisma z dnia 2 października 2003 r., sygn. akt RPO-398574-XI-GR/02 – Załącznik 12,
  2. pisma z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt RPO-398574-XI-GR/02 – Załącznik 13,

którymi S. Trociuk potwierdził odmowę rozpoznania przez Rzecznika sprawy zgłoszonej przeze mnie RPO A. Zollowi pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. i zarejestrowanej do sygn., akt RPO-398574.

 1. Wniosek o zwrócenie mi kwoty 124,00 /słownie: sto dwadzieścia cztery/ zł za koszty przejazdu w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Krakowa do Warszawy i z powrotem celem odbioru w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dokumentów jak w pkt. I.
 2. Wniosek o przelanie kwoty jak w pkt. II na konto w SKOK, nr rachunku 88 7999 9995 0651 9170 1304 0001, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy przez Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócenia mi kwoty 124,00 zł, złożę:
  1. pozew w Sądzie przeciwko RPO o jej zwrot,
  2. kolejną skargę na adresata niniejszego pisma do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

W wojnie nerwów wygrywa mniej zdenerwowany

Ten co unika zbędnych dysput i dobrze wie

Że skunks nie wyzbędzie się natury skunksa

I że zachować trzeba równowagę ducha”

Artur Międzyrzecki, fragment wiersza„Wojna nerwów”

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 5 sierpnia 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt: IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/ Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 11 sierpnia 2016 r. po odpowiedź na mój wniosek z pisma z dnia 8 października 2015 r. /Załącznik 1/ do adresata niniejszego pisma:„(…) II. Wniosek – na podstawie art. 12.1 i art. 1.4 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o RPO – o:
  1. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. II. 1.”

ponawiany:

  1. pismami z dnia 8 stycznia 2016 r. /Załącznik 3/, 18 stycznia 2016 r. /Załącznik 4/, 2 maja 2016 r. /Załącznik 5/, 25 maja 2016 r. /Załącznik 6/,
  2. podczas mojego spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z głównym specjalistą Mariolą Bielawską Załącznik 7.
 1. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy w dniu 11 sierpnia 2016 r. przez Rzecznika wydania mi dokumentów, jak w moim piśmie z dnia 8 października 2015 r.:
  1. rozpocznę w dniu 11 sierpnia 2016 r. prowadzone całodobowo przed Biurem RPO oczekiwanie na ich wydanie mi,
  2. w dniu 16 sierpnia 2016 r. połączę oczekiwanie z prowadzonym protestem głodowym – nie będę jadł, będę pił wodę i soki,
  3. po dniu 16 sierpnia 2016 r. o kolejnych z mojej strony działaniach w oczekiwaniu przed Biurem RPO na wydanie mi dokumentów będę informował Rzecznika odrębnymi pismami.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/, pismo Z.

Kękusia z dnia 5 sierpnia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 1

 

W dniu 11 sierpnia 2016 r. stawiłem się w Biurze RPO i w obecności towarzyszącego mi prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja spotkałem się z pełniącą dyżur głównym specjalistą Katarzyną Dyrską, która wręczyła mi pismo z dnia 9 maja 2016 r. głównego specjalisty Michała Kubalskiego razem z załączonym do niego plikiem dokumentów.

Główny specjalista M. Kubalski podał w piśmie z dnia 9 maja 2016 r. – Załącznik 2: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego IV.510.63.2015.MK Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie! Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na Pana wniosek o wydanie kserokopii dokumentów poświadczających, że Rzecznik Praw Obywatelskich, którym w latach 2000-2006 był profesor Andrzej Zoll, rozpoznał zgłaszaną przez Pana pismami z 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. sprawę, przekazuję plik kserokopii żądanych dokumentów, czyli pism Rzecznika z lat 2002-2010.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wskazane kserokopie były przygotowane do wydania ich Panu podczas wizyty w Biurze RPO, którą w piśmie z 8 października 2015 r. zapowiadał Pan na 22 października 2015 r.Niestety, w tym dniu nie pojawił się Pan w Biurze. Zał. plik Z poważaniem Michał Kubalski Główny Specjalista”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV.510.63.2015.MK, pismo głównego specjalisty Michała

Kubalskiego z dnia 9 maja 2016 r. – Załącznik 2

 

Ja rzeczywiście nie pojawiłem się – a raczej nie stawiłem się – w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 22 października 2015 r., jak zapowiedziałem w piśmie z dnia 8 października 2015 r. /data wpływu 9 października 2016 r./, którym złożyłem – Załącznik 3: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o realizowaniu wobec mnie i moich dzieci przez niektórych funkcjonariuszy publicznych, w tym sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój działań wypełniających definicję ludobójstwa zamieszczoną w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
 2. Wniosek – na podstawie art. 12.1 i art. 1.4 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o RPO – o:
  1. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. II. 1.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 8 października 2015 r. do rzecznika praw

obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 3

 

W odpowiedzi na pismo jak wyżej otrzymałem pismo z dnia 22 października 2015 r. głównego specjalista w Biurze RPO Krystyny Kupczyńskiej, w którym ta podała – Załącznik 4: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku Warszawa 2015.10.22 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 października 2015 r., (…) Odnośnie Pana żądania w pkt II pisma, dotyczącego wydania dokumentów, z uwagi na to, że wskazane wpływy Pana pism z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. dotyczyły sprawy prowadzonej w Zespole Prawa Cywilnego ozn. IV RPO 398574 (obecnie IV.510.63.2015), w tym zakresie kopia Pana pisma z dnia 9.10.2015 r. przekazana została do tej sprawy. Główny Specjalista mgr Krystyna Kupczyńska”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku, pismo

głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 22 października 2015 r. – Załącznik 4

 

Stawiłem się osobiście w Biurze RPO w dniu 18 stycznia 2016 r., zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 8 stycznia 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 5: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy: I. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 18 stycznia 2016 r., o godz. 13:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich celem odbioru:

 1. odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. II mojego pisma z dnia 9 października 2015 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 8 stycznia 2016 r. do rzecznika praw

obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 5

 

Pismo z dnia 8 stycznia 2016 r. wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)759007734050782752 – Załącznik 5

Wpłynęło ono do Biura RPO w dniu 11 stycznia 2016 r. czego dowodem data umieszczona przez pracownicę Biura RPO Agnieszkę Jakubik na Potwierdzeniu Odbioru przesyłki listowej poleconej nr (00)759007734050782752 – Załącznik 6:

Dowód: Potwierdzenie Odbioru przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 stycznia 2016 r. przesyłki

listowej poleconej nr (00)759007734050782752 – Załącznik 6

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. stawiłem się w Biurze RPO dwukrotnie. Za pierwszym razem złożyłem pismo, a w nim wniosek – Załącznik 7: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt Biura RPO: II.511.1223.2014.K.K /uprzednio RPO-42333-II/02/K.Ku Dotyczy: (…) II. Wniosek o wydanie mi w dniu 18 stycznia 2016 r. pisemnej odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich pismami z dnia 9 października 2015 r. i z dnia 8 stycznia 2016 r., tj. wniosku o:

 1. wydanie mi kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
 2. wydanie mi oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. II. 1.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2016 r. do rzecznika praw

obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 7

 

Po złożeniu kopii pisma z dnia 18.01.2016 r. do ustawowych zwierzchników Rzecznika Praw Obywatelskich, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego – patrz: Załącznik 7 – stawiłem się tego dnia drugi raz w Biurze RPO. Tym razem w towarzystwie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkała się z nami główny specjalista Mariola Bielawska-Górna. Okazałem jej:

 1. wyżej wymienione pismo do mnie z dnia 22 października 2015 r. głównego specjalista w Biurze RPO Krystyny Kupczyńskiej, w którym ta podała m.in. – Załącznik 4,
 2. pismo, które złożyłem w Biurze RPO w dniu 18 stycznia 2016 r. przed spotkaniem z nią – Załącznik 7.

 

Główny specjalista M. Bielawska opuściła na chwilę pokój spotkań, a po powrocie poinformowała nas, że nie zna sprawy, zgłaszanej przeze mnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w.w. pismami z dnia 8 października 2015 r. /data wpływu 09.10.2015 r./ i 8 stycznia 2016 r. Sporządziła „Protokół z Przyjęcia Interesanta”, w którym podała – Załącznik 8: „Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wpłynęło dnia 18.01.2016 r. Protokół z Przyjęcia Interesanta W dniu 18 stycznia stawił się Zbigniew Kękiuś w obecności Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego prosząc o wydanie odpowiedzi na wnioski skierowane pismem z dnia 9 października 2015 roku, a następnie ponowione pismem z dnia 8 stycznia 2016 roku.

Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi bez zbędnej zwłoki na dwa z pośród wniosków skierowanych wyżej wymienionymi pismami z dnia 9 października 2015 i 8 stycznia 2016 roku. Wnioski te Zbigniew Kękuś ponowił pismem złożonym osobiście w BRPO w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Poinformowany przez Panią Mariolę Bielawską-Górną w dniu 18 stycznia podczas spotkania w BRPO, że okres rozpoznawania spraw przez Rzecznika sięga nawet roku, przyjmując tę informację ze zrozumieniem Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi na wszystkie wnioski z pisma z dnia 9 października 2015 roku, natomiast z uwagi na znaczenie dla niego prosi o rozpoznanie wniosków ponowionych pismem z dnia 18 stycznia, bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, co oznaczać będzie, że sprawy zgłoszone przez Zbigniewa Kękusia po raz pierwszy pismem z 9 października 2015 roku zostaną rozpoznane po ponad 4 miesiącach.
Protokół sporządziła Główny Specjalista Mariola Bielawska”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Protokół z przyjęcia interesanta w dniu 18 stycznia 2016 r.

sporządzony przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną – Załącznik 8

 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie uczynił zadość mojemu zapisanemu w w.w. Protokole z dnia 18 stycznia 2016 r. wnioskowi przez ponad 7 miesięcy, do… sierpnia 2016 r.

Wskazać zatem należy Główny specjalista Michał Kubalski sporządził w dniu 9 maja 2016 r. pismo, w którym podał, że kserokopie dokumentów, po które zmuszony byłem stawić się osobiście w Biurze RPO w dniu 11 sierpnia 2016 r. przygotował już na dzień … 22 października 2015 r.Załącznik 2: „(…) Jednocześnie uprzejmie informuję, że wskazane kserokopie były przygotowane do wydania ich Panu podczas wizyty w Biurze RPO, którą w piśmie z 8 października 2015 r. zapowiadał Pan na 22 października 2015 r.”

W związku z powyższym wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego dokumentów, które wydała mi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 sierpnia 2016 r. główny specjalista Katarzyna Dyrska:

 1. nie wydała mi podczas spotkania ze mną w dniu 18 stycznia 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich główny specjalista Mariola Bielawska lub
 2. nie doręczył mi za pośrednictwem operatora pocztowego w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Gdyby mi je – przygotowane dla mnie na dzień 22 października 2016 r. przez głównego specjalistę M. Kubalskiego – wydała główny specjalista Mariola Bielawska w dniu 18 stycznia 2016 r. lub gdyby mi je doręczył Rzecznik Praw Obywatelskich za pośrednictwem operatora pocztowego w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2016 r., gdy sporządziłem pismo, którym zawiadomiłem Rzecznika o moim stawiennictwie w dniu 11.08.2016 r. w Biurze RPO celem ich osobistego odbioru dokumentów, nie musiałbym stawić się w Biurze RPO, drugi raz, po ich odbiór.

 

W załączeniu przesyłam kserokopie dwóch biletów PKP:

 1. w cenie 64,00 zł, za przejazd pociągiem w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Krakowa do Warszawy – Załącznik 9
 2. w cenie 60 zł za przejazd pociągiem w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Warszawy do Krakowa – Załącznik 9

Dowód: Kserokopie biletów PKP za przejazd w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do

Krakowa – Załącznik 9

 

Ponieważ to z winy Rzecznika Praw Obywatelskich musiałem osobiście stawić się drugi raz – po stawiennictwie w dniu 18 stycznia 2016 r. – w celu odebrania dokumentów, które, jak wyjaśnił główny specjalista Michał Kubalski we wręczonym mi w dniu 11 sierpnia 2016 r. piśmie z dnia 9 maja 2016 r. były przygotowane dla mnie od dnia 22 października 2015 r. wnoszę o zwrócenie mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich kwoty 124,00 zł, którą wydałem na zakup biletów kolejowych za przejazd w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Krakowa do Warszawy i z powrotem.

 

Dowodem poświadczającym moje stawiennictwo w Biurze RPO w dniu 11 sierpnia 2016 r. i wręczenie mi w tym dniu przez głównego specjalistę Katarzynę Dyrską wspomnianych wyżej dokumentów jest sporządzona przez nią „Notatka z przyjęcia interesanta, w której K. Dyrska podała – Załącznik 10: „IV.510.63.2015 Notatka z przyjęcia interesanta „do protokołu” data przyjęcia: 11.08.2016, imię i nazwisko interesanta: Zbigniew Kękuś, Krzysztof Łapaj – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca adres /adres – ZKE/ Przedmiot Sprawy: W dniu 11.08.2016 r. stawił się Zbigniew Kękuś w obecności Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw ojca Krzysztofa Łapaja.

W związku z uprzednią zapowiedzią Zbigniewa Kękusia o jego stawiennictwie w dniu, wręczono mu plik pism, j.w.w kopie pisma z dnia 9.05.2016 r. z potwierdzeniem odbioru z dn. 11.08.2016 (zał. 1)” Protokół sporządziła mgr Katarzyna Dyrska Główny Specjalista”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV 510.63.2015, Notatka z przyjęcia interesanta w dniu 11

sierpnia 2016 r. sporządzona przez głównego specjalistę Katarzynę Dyrską – Załącznik 10

 

Ponieważ główny specjalista Michał Kubalski nie podał dat sporządzenia ani autorów pism, których kserokopie załączył do pisma do mnie z dnia 09.05.2016 r. – podał: „Zał. plik” /Załącznik 2/ – na należącym do Biura RPO egzemplarzu tego pisma wręczonym mi w dniu 11 sierpnia 2016 r. i oznaczonym przez głównego specjalistę Katarzynę Dyrską jako „Zał. 1” do „Notatki z przyjęcia interesanta” /Załącznik 10/, napisałem daty sporządzenia tych pism oraz imiona i nazwiska pracowników Biura RPO, którzy je sporządzili. Są to – Załącznik 11:

 1. pismo z dnia 6 marca 2002 r. Grażyny Rdzanek-Piwowar
 2. pismo z dnia 20 sierpnia 2002 r. Grażyny Rdzanek-Piwowar
 3. pismo z dnia 15 września 2005 r. Grażyny Rdzanek-Piwowar
 4. pismo z dnia 26 października 2002 r. Grażyny Rdzanek-Piwowar
 5. pismo z dnia 7 września 2006 r. Ireny Kowalskiej
 6. pismo z dnia 10 lipca 2007 r. Ireny Kowalskiej
 7. pismo z dnia 11 września 2007 r. Dariusza Chacińskiego
 8. pismo z dnia 9 października 2007 r. Dariusza Chacińskiego
 9. pismo z dnia 6 listopada 2007 r. Dariusza Chacińskiego
 10. pismo z dnia 28 listopada 2007 r. Dariusza Chacińskiego
 11. pismo z dnia 14 grudnia 2007 r. Moniki Nowak
 12. pismo z dnia 17 września 2008 r. Moniki Nowak
 13. pismo z dnia 7 kwietnia 2010 r. Moniki Nowak

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV 510.63.2015, Załącznik 1 do „Notatki z przyjęcia

interesanta” w dniu 11 sierpnia 2016 r. /Załącznik 10/ – Załącznik 11

 

Wskazać należy, że wśród kopii dokumentów wydanych mi w dniu 11.08.2016 r. przez głównego specjalistę Katarzynę Darską i sporządzonych w sprawie, którą Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoznawał od stycznia 2002 r. do sygn. akt RPO 398574 /obecnie IV.510.63.2015/ brak pism sporządzonych przez zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka, przyjaciela Andrzeja Zolla, gdy ten był Rzecznikiem.

Są to pisma z dnia 2 października 2003 r. i z dnia 25 maja 2004 r., którymi zastępca RPO S. Trociuk poinformował mnie, że Rzecznik odmawia rozpoznania sprawy – nie podejmie żadnych czynności – zarejestrowanej przez Biuro RPO do sygn. akt RPO 398574.

W piśmie z dnia 2 października 2003 r. zastępca RPO Stanisław Trociuk podał – Załącznik 12: „Warszawa, dnia 2 października 2003 r. Rzeczpospolita Polska zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk RPO-398574-XI-GR/02 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ (…) Podobnie niedopuszczalna jest forma licznych Pańskich pism kierowanych do Rzecznika. Nie może Pan zatem oczekiwać odpowiedzi na tego typu pisma”.

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP, akta sprawy RPO-398574-XI-GR/02, pismo zastępcy rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka z dnia 2 października 2003 r. – Załącznik 12

 

W piśmie z dnia 25 maja 2004 r. zastępca RPO Stanisław Trociuk podał – Załącznik 13: „Warszawa, dnia 25 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk RPO-398574-XI-GR/02 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie W związku z licznymi kolejnymi pismami kierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich po raz kolejny informuję, że Rzecznik nie podejmie żądanych przez Pana czynności.

W dalszym ciągu pozostaje aktualne stanowisko przedstawione Panu w piśmie z dnia 2 października 2003 r.

Dalsza korespondencja w tej sprawie nie doprowadzi do zmiany stanowiska i zostanie złożona do akt bez odpowiedzi”.

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP, akta sprawy RPO-398574-XI-GR/02, pismo zastępcy rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka z dnia 25 maja 2004r. – Załącznik 13

 

Wnoszę o złożenie załączonych do niniejszego pisma kserokopii pism zastępcy rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka z dnia 2 października 2003 r. /Załącznik 12/ oraz z dnia 25 maja 2004 r. /Załącznik 13/ do akt sprawy Biura RPO

IV.510.63.2015 /uprzednio 398574/ lub odszukanie oryginałów tych pism i złożenie ich do w.w. akt.

 

xxx

Wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/, pismo Z. Kękusia z dnia 5 sierpnia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV.510.63.2015.MK, pismo głównego specjalisty Michała Kubalskiego z dnia 9 maja 2016 r.
 3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 8 października 2015 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku, pismo głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 22 października 2015 r.
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 8 stycznia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 6. Potwierdzenie Odbioru przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 stycznia 2016 r. przesyłki listowej poleconej nr (00)759007734050782752
 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Protokół z przyjęcia interesanta w dniu 18 stycznia 2016 r. sporządzony przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną
 9. Kserokopie biletów PKP za przejazd w dniu 11 sierpnia 2016 r. z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do Krakowa
 10. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV 510.63.2015, Notatka z przyjęcia interesanta w dniu 11 sierpnia 2016 r. sporządzona przez głównego specjalistę Katarzynę Dyrską
 11. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt IV 510.63.2015, Załącznik 1 do „Notatki z przyjęcia interesanta” w dniu 11 sierpnia 2016 r. /Załącznik 10/
 12. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP, akta sprawy RPO-398574-XI-GR/02, pismo zastępcy rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka z dnia 2 października 2003 r.
 13. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP, akta sprawy RPO-398574-XI-GR/02, pismo zastępcy rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka z dnia 25 maja 2004r.

 

 

1 Drugim filarem podtrzymującym działalność Biura RPO był, już przeze mnie wnioskowany na ten urząd zastępca rzecznika Stanisław Trociuk. Mało jest prawników tak znakomicie potrafiących czytać teksty prawne i wychwytywać problemy związane z ich interpretacją. Stanisław Trociuk był autorem większości wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Także z jego strony otrzymałem niezwykle merytoryczne wsparcie w atmosferze serdecznej przyjaźni.– Źródło: Andrzej Zoll, „Zollowie – opowieść rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 472