17.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie nadkom. Lidii Szumiec o udzielenie pouczenia jej podwładnym

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

nadkom. Lidia Szumiec

Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie

ul. Lubicz 21

31-503 Kraków

 

Sygn. akt MKG-D-56/2172/16

 

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniach 8 lipca 2016 r. i 2 sierpnia 2016 r.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wezwania zgodnego z prawem określonym w:
  1. art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego
  2. przepisach Rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r.
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Szanowna Pani,

 

Pragnę poinformować, że

 1. Komisariat Policji II w Krakowie doręczył mi dwa wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt: MKG-D-56/2172/16, tj.:
  1. wezwanie z dnia 21 czerwca 2016 r., w którym podano – Załącznik 1: „Zbigniew Kękuś, Komisariat Policji II w Krakowie Data 21-06-2016 Sygn. Akt: MKG-D-56/2172/16 WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 08-07-2016 r. o godz. 10.00 w KP II Kraków w Krakowie przy ul. Lubicz 21, pokój 48 jako świadka w sprawie 56/2172/16 w zw. z zawiadomieniem własnym. Wzywany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. sierż. Agnieszka Świątek”
   Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 21 czerwca

2016 r. – Załącznik 1

  1. wezwanie z dnia 18 lipca 2016 r., w którym podano – Załącznik 3: „Zbigniew Kękuś, Komisariat Policji II w Krakowie Data 21-06-2016 Sygn. Akt: MKG-D-56/2172/16 WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 02-08-2016 r. o godz. 10.00 w KP II Kraków w Krakowie przy ul. Lubicz 21, pokój 48 jako świadka w sprawie 56/2172/16 w zw. z zawiadomieniem własnym. Wzywany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. sierż. Agnieszka Świątek”
   Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 18 lipca

2016 r. – Załącznik 3

Pragnę poinformować:

 1. w odniesieniu do wezwania z dnia 21 czerwca 2016 r. /Załącznik 1/, że wysłano je z UPT Kraków K132 w dniu 27 czerwca 2016 r. /Załącznik 2/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 lipca 2016 r. – Załącznik 2:

Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731426043964 – Załącznik 2

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał zatem w dniu 15 lipca 2016 r. i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem zatem stawić się w wyznaczonym mi terminie 8 lipca 2016 r.

 1. w odniesieniu do wezwania z dnia 18 lipca 2016 r. /Załącznik 3/, że wysłano je z UPT Kraków K132 w dniu 25 lipca 2016 r. /Załącznik 4/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 sierpnia 2016 r. – Załącznik 4:

Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731425292462 – Załącznik 4

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał zatem w dniu 16 sierpnia 2016 r. /dzień 15 sierpnia był dniem ustawowo wolnym od pracy/ i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem zatem stawić się w wyznaczonym mi terminie 2 sierpnia 2016 r.

 

W związku z powyższym wskazać należy, że:

 1. artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
 2. przepisy rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ stanowią:
  1. § 6.1: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
  2. §7: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
   2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa
   siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

 

Autorka w.w. wezwań nie podała, w jakiej sprawie mnie wzywa. Naruszyła prawo określone w art. 129 § 1 k.k.

Każde z w.w. wezwań zostało wysłane w terminie uniemożliwiającym mi stawiennictwo terminie podanym w wezwaniu.

W związku z powyższym wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi wezwania zgodnego z prawem określonym w:

 1. art. 129 § 1 k.p.k.
 2. przepisach rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./.

 

Wnoszę:

 1. o podanie, kogo – wnoszę o podanie imienia i nazwiska – dotyczyło zawiadomienie, o którym w wezwaniach z dnia 21.06.2016 r. /Załącznik 1/ i 18.07.2016 r. /Załącznik 3/ podano: „w zw. z zawiadomieniem własnym.”,
 2. wyznaczenie mi terminu stawiennictwa umożliwiającego stawiennictwo, tj. uwzględniającego termin wyekspediowania przez Komisariat Policji II w Krakowie przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie, przysługujący mi 14-dniowy – łącznie – termin odbioru przesyłki oraz dodatkowych minimum 7 dni po upływie 14-dniowego terminu odbioru przeze mnie przesyłki.

 

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Załącznik 5 – do:

 1. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. dr. Tomasza Miłkowskiego
 2. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika

w sprawie wezwań kierowanych do mnie przez Policję, w tym przez Komisariat Policji II w Krakowie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 21 czerwca 2016 r.
 2. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731426043964
 3. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 18 lipca 2016 r.
 4. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731425292462
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 sierpnia 2016 r. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. dr. Tomasza Miłkowskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika