17.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko o udzielenie pouczenia jego podwładnym

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

mł. insp. Piotr Morajko

Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie

ul. Królewska 4

30-045 Kraków

Sygn. akt: MKZ-D-3623/16

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 3 sierpnia 2016 r.

 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wezwania zgodnego z prawem określonym w:

  1. art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego

  2. przepisach Rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r.

 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że Komisariat Policji IV w Krakowie doręczył mi wezwanie – bez daty sporządzenia – o treści – Załącznik 1: „Komisariat Policji IV w Krakowie MKZ-D-3623/16 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Termin dnia 03.08.2016 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 03 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w Komisariacie Policji IV Krakowie przy ul. Królewskiej 4 pokój nr. 42 jako świadka w sprawie o przestępstwo z art. 231§1 kk. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. Obecność obowiązkowa – pouczenia na odwrocie. Sierż. szt. Damian Czaja”

Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZ-D-3623/16 wezwanie /bez daty sporządzenia/ –

Załącznik 1

Wezwanie jak wyżej wysłano z UPT Kraków K132 w dniu 25 lipca 2016 r. /Załącznik 2/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 sierpnia 2016 r. – Załącznik 2:

Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731425293131 – Załącznik 2

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał w dniu 16 sierpnia 2016 r. /dzień 15 sierpnia był dniem ustawowo wolnym od pracy/ i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem zatem stawić się w wyznaczonym mi terminie 3 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym wskazać należy, że:

 1. artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

 2. przepisy rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ stanowią:

  1. § 6.1: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”

  2. §7: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
   2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa
   siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Autor wezwania nie podał, w jakiej sprawie mnie wzywa. Naruszył prawo określone w art. 129 § 1 k.k.

Wezwanie zostało wysłane w terminie uniemożliwiającym mi stawiennictwo terminie podanym w wezwaniu.

W związku z powyższym wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi wezwania zgodnego z prawem określonym w:

 1. art. 129 § 1 k.p.k.

 2. przepisach rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./.

Wnoszę:

 1. o podanie imienia i nazwiska funkcjonariusza publicznego w sprawie, którego prowadzone jest do sygn. akt MKZ-D-3623/16 postępowanie o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”,

 2. wyznaczenie mi terminu stawiennictwa umożliwiającego stawiennictwo, tj. uwzględniającego termin wyekspediowania przez Komisariat Policji II w Krakowie przesyłki listowej poleconej zawierającej wezwanie, przysługujący mi 14-dniowy – łącznie – termin odbioru przesyłki oraz dodatkowych minimum 7 dni po upływie 14-dniowego terminu odbioru przesyłki.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Załącznik 3 – do:

 1. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. dr. Tomasza Miłkowskiego

 2. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika

w sprawie wezwań kierowanych do mnie przez Policję, w tym przez Komisariat Policji IV w Krakowie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZ-D-3623/16 wezwanie /bez daty sporządzenia/

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731425293131

 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 sierpnia 2016 r. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. dr. Tomasza Miłkowskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika