17.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. dr. T. Miłkowskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. J. Barcika

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie:

 1. insp. dr Tomasz Miłkowski, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 2. insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiązanie:

  1. Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie nadkom. Lidię Szumiec

  2. Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko

do udzielenia swoim podwładnym pouczenia w zakresie:

  1. prawa określonego w art. 129 ustawy Kodeks postępowania karnego

  2. przepisów Rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r.

 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Szanowni Panowie,

Pragnę poinformować, że

 1. Komisariat Policji II w Krakowie doręczył mi dwa wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt: MKG-D-56/2172/16, tj.:

  1. wezwanie z dnia 21 czerwca 2016 r., w którym podano – Załącznik 1: „Zbigniew Kękuś, Komisariat Policji II w Krakowie Data 21-06-2016 Sygn. Akt: MKG-D-56/2172/16 WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 08-07-2016 r. o godz. 10.00 w KP II Kraków w Krakowie przy ul. Lubicz 21, pokój 48 jako świadka w sprawie 56/2172/16 w zw. z zawiadomieniem własnym. Wzywany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. sierż. Agnieszka Świątek”
   Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 21 czerwca

2016 r. – Załącznik 1

  1. wezwanie z dnia 18 lipca 2016 r., w którym podano – Załącznik 3: „Zbigniew Kękuś, Komisariat Policji II w Krakowie Data 21-06-2016 Sygn. Akt: MKG-D-56/2172/16 WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 02-08-2016 r. o godz. 10.00 w KP II Kraków w Krakowie przy ul. Lubicz 21, pokój 48 jako świadka w sprawie 56/2172/16 w zw. z zawiadomieniem własnym. Wzywany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. sierż. Agnieszka Świątek”
   Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 18 lipca

2016 r. – Załącznik 3

 1. Komisariat Policji IV w Krakowie doręczył mi wezwanie – bez daty sporządzenia – o treści – Załącznik 5: „Komisariat Policji IV w Krakowie MKZ-D-3623/16 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Termin dnia 03.08.2016 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 03 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w Komisariacie Policji IV Krakowie przy ul. Królewskiej 4 pokój nr. 42 jako świadka w sprawie o przestępstwo z art. 231§1 kk. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. Obecność obowiązkowa – pouczenia na odwrocie. Sierż. szt. Damian Czaja”

Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZ-D-3623/16 wezwanie /bez daty sporządzenia/ –

Załącznik 5

Pragnę poinformować:

 1. w odniesieniu do wezwania z dnia 21 czerwca 2016 r. /Załącznik 1/, że wysłano je z UPT Kraków K132 w dniu 27 czerwca 2016 r. /Załącznik 2/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 lipca 2016 r. – Załącznik 2:

Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731426043964 – Załącznik 2

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał zatem w dniu 15 lipca 2016 r. i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem zatem stawić się w wyznaczonym mi terminie 8 lipca 2016 r.

 1. w odniesieniu do wezwania z dnia 18 lipca 2016 r. /Załącznik 3/, że wysłano je z UPT Kraków K132 w dniu 25 lipca 2016 r. /Załącznik 4/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 sierpnia 2016 r. – Załącznik 4:

Dowód: Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731425292462 – Załącznik 4

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał zatem w dniu 16 sierpnia 2016 r. /dzień 15 sierpnia był dniem ustawowo wolnym od pracy/ i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem satem stawić się w wyznaczonym mi terminie 2 sierpnia 2016 r.

 1. w odniesieniu do wezwania Komisariatu Policji IV w Krakowie /Załącznik 5/, że wysłano je z UPT Kraków K132 w dniu 25 lipca 2016 r. /Załącznik 6/, a po raz pierwszy awizowano przez FUP Kraków 16 w dniu 1 sierpnia 2016 r. – Załącznik 6:

Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr

(00)859007731425293131 – Załącznik 6

Termin odbioru w.w. przesyłki upływał zatem w dniu 16 sierpnia 2016 r. /dzień 15 sierpnia był dniem ustawowo wolnym od pracy/ i tego dnia ją odebrałem. Nie mogłem satem stawić się w wyznaczonym mi terminie 3 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym wskazać należy, że:

 1. artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

 2. przepisy rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ stanowią:

  1. § 6.1: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”

  2. §7: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
   2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa
   siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Autorzy żadnego z w.w. wezwań nie podali, w jakiej sprawie mnie wzywają, naruszając w ten sposób prawo określone w art. 129 § 1 k.k.

Każde z w.w. wezwań zostało wysłane w terminie uniemożliwiającym mi stawiennictwo terminach podanych w wezwaniach.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. o zobowiązanie komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie nadkom. Lidię Szumiec i komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko do udzielenia swoim podwładnym pouczenia w zakresie:

 1. Określonego w art. 129 § 1 k.p.k. obowiązku podawania w wezwaniu sprawy, której dotyczy wezwanie, a nie jak podano w w.w. wezwaniach: „w zw. z zawiadomieniem własnym” i „w sprawie o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.”. Jeśli organy ścigania prowadzą postępowanie w sprawie o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków i/lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, to w wezwaniu należy podać imię i nazwisko tego funkcjonariusza, żeby osoba wzywana mogła przygotować się – w tym zabrać ze sobą materiały – do przesłuchania.

 2. Przepisów rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./, w tym pouczenia ich, żeby wysyłali wezwania w terminach umożliwiających osobie wezwanej stawiennictwo w wyznaczonym w wezwaniu terminie z uwzględnieniem 14-dniowego terminu awizowania przesyłki listowej poleconej, którą wyekspediowano wezwanie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 21 czerwca 2016 r.

 2. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731426043964

 3. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, wezwanie z dnia 18 lipca 2016 r.

 4. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731425292462

 5. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZ-D-3623/16 wezwanie /bez daty sporządzenia/

 6. Komisariat Policji II w Krakowie, sygn. akt MKG-D-56/2172/16, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731425293131