Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r. – Pismo Z. Kękusia do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieście Północ Małgorzaty Gawarecka

Kraków, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś


Pani

Małgorzata Gawarecka

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa

 

Sygn. akt 3 PR 3 Ds. 945.2016

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – wyjaśnienia, kto /wnoszę o podanie imienia, nazwiska, pełnionej funkcji/ – złożył pismo potraktowane przez asesora Artura Rekucia jako zawiadomienie w sprawie do sygn. akt 3 PR 3 Ds. 945.2016.o popełnieniu przestępstwa przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.
 2. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – kserokopii pisma potraktowanego przez asesora Artura Rekucia jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez RPO Adama Bodnara.
 3. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o:
  1. oddelegowanie asesora Artura Rekucia na kurs:
   1. nauki języka polskiego w zakresie: podstawowy,
   2. z zakresu logicznego myślenia,
  2. doręczenie mi kopii certyfikatów – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ poświadczającą za zgodność z oryginałem – poświadczającego ukończenie przez asesora A. Rekucia kursów jak w pkt. III.1.
 4. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej, w postaci informacji o kwocie wynagrodzenia miesięcznego brutto wypłacanej asesorowi Arturowi Rekuciowi.
 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Artur Rekuć sporządził w dniu 22 lipca 2016 r. postanowienie o treści – Załącznik 1: „Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie /adres – ZKE/ 3 PR 3 Ds. 945.2016.IV POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia dochodzenia

Artur Rekuć – asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ po zapoznaniu się z treścią pisma Zbigniewa Kękusia oraz dołączonych materiałów, zawierających w treści zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, tj. o czyny z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 305 § 1, 3 kpk oraz 17 § 1 pkt 2 kpk postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków w Warszawie w bliżej nieustalonym okresie do dnia 02.06.2016 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z uchylaniem się od wydania żądanej przez Zbigniewa Kękuć dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zgłoszonej pismem z dnia 17.05.2016 r., czego skutkiem miało być działanie na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękuś tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk – wobec braku znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

W dniu 5 lipca 2016 r. do tutejszej Prokuratury wpłynęło przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pismo z dnia 02.06.2016 r. wraz z ałącznikami skierowane przez Zbigniewa Kękuś wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z uchylaniem się od wydania żądanej przez Zbigniewa Kękuś dokumentacji tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. Z uwagi na zawartą w piśmie treść potraktowano je jako zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.

Zawiadamiająca wskazuje m.in. na rzekome niewydajnie mu przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskowanej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zgłoszonej pismem z dnia 17.05.2016 r., co w jego ocenie ma stanowić niedopełnienie obowiązków, w efekcie czego miało dojść do popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk.

Po dokonaniu analizy zawiadomienia stwierdzić należy, iż brak jest podstaw do przyjęcia, by doszło do popełnienia przestępstw stypizowanych obowiązującymi przepisami prawa karnego.

Wskazać należy, że Zawiadamiający odnosząc się do działania RPO kwestionuje prawidłowość podejmowania decyzji, co – jak można wywnioskować – narusza interes prawny pokrzywdzonego. W działaniach tych dopatruje się niedopełnienia ciążących na tym organie ustawowo nałożonych obowiązków co stanowić ma wypełnienia dyspozycji art. 231 § 1 kk. W treści pisma brak jednak jakichkolwiek dowodów – oprócz poczynionych w tym zakresie uwag dotyczących imiennie wskazanych osób jak również wyrażenia ogólnego niezadowolenia z zapadłych rozstrzygnięć – które wskazywałyby, iż działania organu administracji wyczerpują znamiona przestępstwa. Zawiadamiający nie wskazał na żadne okoliczności potwierdzające popełnienie przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych w osobie RPO.

Już na tym etapie należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw do wszczęcia postępowania karnego.

Warunkiem wszczęcia postępowania przygotowawczego w danej sprawie jest uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego (art. 303 k.p.k.). Jak słusznie przyjmuje się w literaturze jest to więc „posiadanie danych, z których w zasadny sposób można podejrzewać, że miało miejsce przestępstwo, a więc zachowanie się człowieka” (T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 642). Tym samym nie chodzi tutaj o każde subiektywne przekonanie – w przypadku niekorzystnego dla strony (Zawiadamiającego) – rozstrzygnięcia danej sprawy, iż doszło do przestępstwa, ale tylko o takie, które znajduje potwierdzenie w analizie danego stanu faktycznego. Na kanwie przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż brak jest jakichkolwiek dowodów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw stypizowanych obowiązującymi przepisami prawa karnego. W świetle zaś art. 3030 kodeksu postępowania karnego jedynie uzasadnione podejrzenie – wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa – warunkuje obowiązek wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Stwierdzić zatem należy, iż działania Rzecznika Praw Obywatelskich, choć odbiegają od oczekiwanych przez Zbigniewa Kękuś, nie wyczerpują znamion przestępstwa z art. 231 § 1 kk. Z tych też powodów należy odmówić wszczęcia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.
Postanowiono zatem jak na wstępie.

ASESOR Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie Artur Rekuć”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt 3 PR 3 Ds. 945.2016.IV,

postanowienie prokuratora Artura Rekucia z dnia 22 lipca 2016 r. – Załącznik 1

 

W związku z powyższym wnoszę jak w pkt. I, II str. 1 niniejszego pisma.
Dodatkowo, z uwagi na znajomość przez asesora Artura Rekucia języka polskiego potwierdzoną sformułowanymi przez niego zdaniami:

 1. Zawiadamiająca wskazuje m.in. na rzekome niewydajnie mu (…) .”
 2. Zawiadamiający nie wskazał na żadne okoliczności potwierdzające popełnienie przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych w osobie RPO.”

wnoszę o oddelegowanie go – przed tym, zanim powierzona mu zostanie do rozpoznania następna sprawa – na kurs nauki języka polskiego w zakresie: podstawowy. Żeby znajomością języka ojczystego, nie kompromitował prokuratury, w tym swoich przełożonych, w tym Adresatki niniejszego pisma oraz adresata jego kopii prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Mylą się asesorowi rodzaj męski z żeńskim oraz liczba pojedyncza z mnogą.

Wskazać należy, że art. 44a. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi:

 

Prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.”

Artykuł 44a. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Znajomość języka polskiego – w tym w piśmie – jest jedną z kwalifikacji, za które asesora Artura Rekucia opłacają podatnicy.

 

Asesora Artura Rekucia należy oddelegować także na szkolenie z zakresu logicznego myślenia.

W postanowieniu z dnia 22 lipca 2016 r. podał:

 1. Artur Rekuć – asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ (…) odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie: 1. niedopełnienia obowiązków w Warszawie w bliżej nieustalonym okresie do dnia 02.06.2016 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich (…).”
 2. Zawiadamiająca wskazuje m.in. na rzekome niewydajnie mu przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskowanej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zgłoszonej pismem z dnia 17.05.2016 r., co w jego ocenie ma stanowić niedopełnienie obowiązków, (…).

 

Jeśli asesor Artur Rekuć podał, że ja zgłosiłem sprawę Rzecznikowi Praw Obywatelskich pismem z dnia 17.05.2016 r. to nie powinien był podać, że odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich przestępstwa w bliżej nieustalonym okresie do dnia 02.06.2016 r.”, lecz że odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich przestępstwa w okresie… od dnia 17 maja 2016 r.

Za posiadanie zdolności do logicznego myślenia asesorowi Arturowi Rekuciowi także płacą podatnicy…

Wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki: pliki od 1 do 4 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt 3 PR 3 Ds. 945.2016.IV, postanowienie asesora Artura Rekucia z dnia 22 lipca 2016 r.