05.09.2016 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Andrzeja Dudy w sprawie wniosku do RPO Adama Bodnara

Kraków, dnia 5 września 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o pozytywne rozpoznanie mojego wniosku, jak w pkt. IV mojego pisma z dnia 1 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik I.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie zamieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

xxx

 

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 2 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara zawierające – Załącznik I:„Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1.2, art. 8.1, art. 9.1, art. 10, art. 11.1, art. 12.1, art. 13.1, art. 17b ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. zasadności ścigania mnie w okresie od dnia 14 listopada 2006 r. do dnia 15 marca 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy za 18 czynów, w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, rozpoznawanej na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan,
  2. legalności – w świetle wskazań doktryny prawnej prezentowanej jako słuszna przez m.in. prof. Andrzeja Zolla – ścigania mnie za czyn z pkt. 17 aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., przypisany mi z art. 226 § 3 k.k. i opisany jako: „znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla.”
 2. Wniosek o sporządzenie do dnia 11 października 2016 r. wyjaśnienia, czy było:
  1. zasadne ściganie mnie za czyny jak w pkt. I.1,
  2. legalne ściganie mnie za czyn jak w pkt. I.2.
 3. Dowody sprzeniewierzenia się przez troje kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich:
  1. Janusza Kochanowskiego
  2. Irenę Lipowicz,
  3. Adresata niniejszego pisma,

ślubowaniu złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej oraz niedopełniania obowiązków Rzecznika określonych w art. 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 1.2 i 1.2a 1 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 1. Wniosek o wystąpienie – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy i/lub premier Beaty Szydło o:
  1. przyznanie mi świadczenia w kwocie 42.000,00 zł brutto, wypłacanego mi comiesięcznie, do końca życia, od dnia 1 października 2016 r., nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, który upłynął i waloryzowanego od dnia 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji za poprzedni rok,
  2. przyznanie, w przypadku mojej śmierci, każdemu z moich trojga dzieci:
   1. Michałowi Kękuś, ur. 18 kwietnia 1987 r.
   2. Tomaszowi Kękuś, ur. 12 sierpnia 1990 r.
   3. Zuzannie Kękuś, ur. 12 kwietnia 2007 r.

świadczenia w kwocie równej 1/3 kwoty jak w pkt. IV.1 /14.000,00 zł/ wypłacanej każdemu z nich od pierwszego miesiąca po mojej śmierci, do końca życia, nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, który upłynął i waloryzowanego od dnia 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji za poprzedni rok.

 1. Wniosek o wystąpienie z wnioskiem do ministra finansów Pawła Szałamachy o zwolnienie mnie w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 1 października 2017 r. z podatku dochodowego od świadczenia jak w pkt. IV.1
 2. Możliwie:
  1. źródła finansowania,
  2. podstawy prawne,

świadczeń jak w pkt. IV.

 1. Zawiadomienie, że po:
  1. odpowiedź na wniosek jak w pkt. II
  2. potwierdzone czytelnymi podpisami członka najwyższego kierownictwa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i prezydenta Andrzeja Dudy i/lub premier Beaty Szydło oraz pieczęciami Biura RPO i Kancelarii Prezydenta lub Kancelarii Premiera oświadczenia potwierdzającego wypłacanie mnie, a po mojej śmierci moim dzieciom świadczeń jak w pkt. IV

stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 października 2016 r.

 1. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy wydania mi w dniu 11 października 2016 r. któregokolwiek z dokumentów jak w pkt. VII:
  1. od dnia 11 października 2016 r. rozpocznę prowadzenie protestu głodowego przed Biurem RPO, w oczekiwaniu na wydanie mi ich,
  2. po dniu 18 października 2016 r. – tj. któregoś dnia począwszy od 19.10.2016 r. – rzucę się pod któryś z przejeżdżających przed Biurem RPO w Warszawie autobusów lub tramwajów należących do kierowanego przez Adresata kopii niniejszego pisma, Pana Wiesława Witka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
  3. w przypadku umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym z powodu zapowiedzi jak w pkt. VIII.2 natychmiast rozpocznę prowadzenie tam protestu głodowego, nie będę jadł ani pił.
 2. Zawiadomienie, że ewentualne zrealizowanie przeze mnie po dniu 18.10.2016 r. działań jak w pkt. VIII.2 i 3 nie będzie efektem moich myśli samobójczych lecz wyrazem sprzeciwu dla traktowania mnie – a ze mną mojej rodziny – od 1997 roku przez funkcjonariuszy instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz RPO Andrzeja Zolla.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 1 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik

I

 

Jeśli rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skieruje wniosek do Pana jak w pkt. IV mojego pisma do niego z dnia 1 września 2016 r., wnoszę o jego pozytywne rozpoznanie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: załączniki do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara