17.10.2016 r. Prośba Z. Kękusia do prezesów zarządów Telewizji Polsat S.A. Mirosława Błaszczyka, Telewizji Polskiej S.A. Jacka Kurskiego i TVN Markusa Tellenbacha

Kraków, dnia 17 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Panowie:

 1. Pan Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Telewizja Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
 2. Pan Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 3. Pan Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

 

 

Dotyczy:

 1. Prośba o oddelegowanie ekip kierowanych przez Panów Telewizji:
  1. do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Wiejska 10, w dniu 20 października 2016 r., na godz. 10:00
  2. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 20 października 2016 r., na godz. 12:00.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Dzisiejsza Polska to kpina, ja to zmienię.”
Andrzej Duda, „AZ Tygodnik Polski”, 22 kwietnia 2015 r. s. 1

 

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

 

-Jestem niezłomny.”

Andrzej Duda o sobie, w:„Fakt”, 7 sierpnia 2015 r., s. 1

 

Poznacie ich po owocach.”
Ewangelia wg św. Mateusza

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi. „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam,

że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu,

niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz

pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie:

“Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania

“Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Szanowni Panowie,

 

W załączeniu przesyłam:

 1. moje pismo z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zawierające – Załącznik 1: „Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie art. 32 pkt. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 Konstytucji – o przygotowanie dla mnie na dzień 20 października 2016 r. /czwartek/ sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, na jakim etapie rozpoznawania przez adresata niniejszego pisma jest wniosek z mojego pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. – Załącznik 1: „Wniosek – na podstawie art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.” – o zastosowanie wobec mnie prawa łaski w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”
  2. Zawiadomienie, że po odbiór wyjaśnienia jak w pkt. I stawię się osobiście w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Wiejska 10, w dniu 20 października 2016 r., o godz. 10:00.
  3. Dynamika działania adresata niniejszego pisma w sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, jego zastępcy Macieja Wąsika i innych.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Załącznik 1

 1. moje pismo z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zawierające – Załącznik 2: Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie art. 32 pkt. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 Konstytucji – o przygotowanie dla mnie na dzień 20 października 2016 r. /czwartek/ sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, na jakim etapie rozpoznawania przez adresata niniejszego pisma jest wniosek z mojego pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. – Załącznik 1: „Wniosek – na podstawie art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.” – o zastosowanie wobec mnie prawa łaski w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14.”
  2. Zawiadomienie, że po odbiór wyjaśnienia jak w pkt. I stawię się osobiście w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Wiejska 10, w dniu 20 października 2016 r., o godz. 10:00.
  3. Dynamika działania adresata niniejszego pisma w sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, jego zastępcy Macieja Wąsika i innych.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Załącznik 2:

 1. moje pismo z dnia 17 października 2016 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego zawierające – Załącznik 3: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy: I. Zaproszenie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 20 października 2016 r., godz. 12:00.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka

Kuchcińskiego – Załącznik 3

 

Przesyłam także moje pismo z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara zawierające – Załącznik 4: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt:

 1. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: RPO: II.511.1223.2014.K.Ku /uprzednio RPO-42333-II/02/K.Ku/
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że w dniu 20 października 2016 r. stawię się o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie celem odebrania:
  1. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na wnioski z moich pism do Rzecznika:
   1. z dnia 8 sierpnia 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 2/
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 4/,
  2. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi odpowiedź – wraz z uzasadnieniem – na mój wniosek z pism:
   1. z dnia 2 maja 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/,
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 5/

o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

  1. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Rejonowego w Dębicy o doręczenie akt sprawy przeciwko mnie do sygn. II K 407/13, po tym, gdy pismem z dnia 1 września 2016 r. /Załącznik 8/ złożyłem wniosek o zbadanie zasadności i legalności ścigania mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy,
  2. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 10 października 2016 r. – patrz: str. 8 niniejszego pisma oraz Załącznik 7.
 1. Przypomnienie, że w przypadku wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w sprawie nałożenia kary grzywny w kwocie 200,00 zł na pracownika drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, Rzecznik Praw Obywatelskich, adresat niniejszego pisma podjął interwencję po kilku dniach, tj. 4 sierpnia 2016 r.
 2. Wniosek o sporządzenie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na mój wniosek z pism z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 1/ i z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 5/ wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
 3. Wniosek – z przyczyn podanych na str. 6-7 i 9 niniejszego pisma – w przypadku wyznaczenia przez adresata niniejszego pisma na spotkanie ze mną w dniu 20 października 2016 r. Beaty Stalmach, o wydanie jej przełożonemu polecenia uczestnictwa w spotkaniu od jego początku.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. dowody poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 4

 

Uprzejmie proszę o oddelegowanie przez Panów ekip kierowanych przez Panów Telewizji w dniu 20 października 2016 r.:

 1. na godz. 10:00 do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, ul. Wiejska 10,
 2. na godz. 12:00 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w Warszawie, Al. Solidarności 77.

 

Będą miały okazję sfilmować w działaniu pracowników Kancelarii najwyższego dostojnika Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Andrzeja Dudy, a potem podwładnych szefa instytucji, której konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem jest stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Prezydent Andrzej Duda skory w niesieniu pomocy byłym kolegom partyjnym z PiS mnie – na ich tle – wyraźnie dyskryminuje.

Jeśli chodzi o rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, to gdy zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 26 września 2016 r. stawiłem się w dniu 6 października 2016 r. w Biurze RPO razem z towarzyszącym mi prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem i prosiłem kilkukrotnie oddelegowaną przez A. Bodnarana spotkanie z nami Beatę Stalmach o sporządzenie protokołu spotkania, ta pytała mnie:

 1. Problemy z pisaniem po Pana stronie?”
 2. Jakieś problemy z pisaniem?”
 3. Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana stronie?”
 4. Rozumiem, mam zanotować, że są trudności z pisaniem, czy jak?”

 

Gdy o sporządzenie protokołu poprosił prezes ZG SOPO Krzysztof Łapaj, Beata Stalmach poinformowała go i obraziła: „Ja może poproszę przełożonego, żeby rozmowie towarzyszył, bo rozumiem pan również zgłasza problemy z pisaniem,”. Beaty Stalmach „również” znaczyć miało, że ja zgłaszałem problemy z pisaniem. A ja takowych nie zgłaszałem. Zaproponowałem nawet Beacie Stalmach, że mogę sporządzać protokół: „A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.”

Zarejestrowałem rozmową z Beatą Stalmach za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis rozmowy zamieściłem w piśmie z dnia 17.10.2016 r. do RPO Adama Bodnara.

Nagrana przeze mnie w dniu 06.10.2016 r. rozmowa Beaty Stalmach ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem została umieszczona w zamieszczonym na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl materiale pt. List gończy za dr Zbigniewem Kękusiem: czy dożyje on do 20 października?”, link – https://www.youtube.com/watch?v=k9Qh94joF5M

Posłuchajcie Panowie, proszę, tej rozmowy, a jeśli uznacie za stosowne wykorzystajcie na potrzebę programów realizowanych przez kierowane przez Panów Telewizje.

Jeśli uczynicie Panowie zadość mojej prośbie o oddelegowanie Panów podwładnych w dniu 20 października do wskazanych przeze mnie miejsc, poproszę ich o towarzyszenie mi, z włączonymi kamerami, podczas spotkań z podwładnymi prezydenta Andrzeja Dudy i rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Zdobędą materiały służące weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym definicji Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczonej w Konstytucji:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: załączniki od 1 do 4 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara