17.10.2016 r. Zaproszenie przez Z. Kękusia marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do stawiennictwa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 20.10.2016 r., o godz. 12:00

Kraków, dnia 17 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zaproszenie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 20 października 2016 r., godz. 12:00.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany,

również jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.”
Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem – Załącznik 1: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 7.2 i art. 7.4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o zgłoszenie przez Marszałka Sejmu wniosku o podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie odwołania Adama Bodnara z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu sprzeniewierzenia się ślubowaniu złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zawiadomienie, że z powodu sprzeniewierzenia się przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara ślubowaniu złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój uznała mnie postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, za winnego popełnienia przypisanego mi z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. przestępstwa opisanego jako znieważenie i zniesławienie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd Andrzeja Zolla.
 3. Zawiadomienie, że zachowanie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara wypełnia przesłankę sprzeniewierzenia się przez Rzecznika Praw Obywatelskich złożonemu ślubowaniu opisaną w utrwalonej doktrynie jako uporczywej bezczynności Rzecznika, przejawiającej się w niepodejmowaniu działań na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich w sprawach, w których w sposób nie budzący wątpliwości pożądana byłaby aktywność Rzecznika” i zaprezentowaną mi przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego w piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt BP-S-174/06Załącznik 6.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 czerwca 2016 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Marka Kuchcińskiego – Załącznik 1

 

Przedstawiłem uzasadnienie dla wniosku o zgłoszenie przez Marszałka Sejmu wniosku o podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie odwołania Adama Bodnara z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu sprzeniewierzenia się ślubowaniu złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiłem także dowody poświadczające, że Adam Bodnar wypełnia jako Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawioną przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego w piśmie do mnie z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt BP-S-174/06, przesłankę sprzeniewierzenia się ślubowaniu złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 2: „(…) zgodnie z utrwaloną doktryną, za „sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu” może być uznane: powtarzające się i przybierające postać utrwalonej praktyki podejmowanie działań mających na celu ograniczenie praw i wolności obywatelskich, uporczywa bezczynność Rzecznika, przejawiająca się w niepodejmowaniu działań na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich w sprawach, w których w sposób nie budzący wątpliwości pożądana byłaby aktywność Rzecznika,”

Dowód: Prawo i Sprawiedliwość, pismo prezesa Jarosława Kaczyńskiego z dnia 25 czerwca 2012 r., BP-S-174/06

Załącznik 2

 

Marszałek Sejmu nie udzielił do dnia wysłania przeze mnie niniejszego pisma odpowiedzi na moje pismo z dnia 14 czerwca 2016 r.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, którym złożyłem – Załącznik 3: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt:

 1. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: RPO: II.511.1223.2014.K.Ku /uprzednio RPO-42333-II/02/K.Ku/
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że w dniu 20 października 2016 r. stawię się o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie celem odebrania:
  1. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na wnioski z moich pism do Rzecznika:
   1. z dnia 8 sierpnia 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 2/,
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 4/,
  2. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi odpowiedź – wraz z uzasadnieniem – na mój wniosek z pism:
   1. z dnia 2 maja 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/,
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 5/

o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

   1. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Rejonowego w Dębicy o doręczenie akt sprawy przeciwko mnie do sygn. II K 407/13, po tym, gdy pismem z dnia 1 września 2016 r. /Załącznik 8/ złożyłem wniosek o zbadanie zasadności i legalności ścigania mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy,
   2. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 10 października 2016 r. – patrz: str. 8 niniejszego pisma oraz Załącznik 7.
 1. Przypomnienie, że w przypadku wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w sprawie nałożenia kary grzywny w kwocie 200,00 zł na pracownika drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, Rzecznik Praw Obywatelskich, adresat niniejszego pisma podjął interwencję po kilku dniach, tj. 4 sierpnia 2016 r.
 2. Wniosek o sporządzenie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na mój wniosek z pism z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 1/ i z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 5/ wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
 3. Wniosek – z przyczyn podanych na str. 6-7 i 9 niniejszego pisma – w przypadku wyznaczenia przez adresata niniejszego pisma na spotkanie ze mną w dniu 20 października 2016 r. Beaty Stalmach, o wydanie jej przełożonemu polecenia uczestnictwa w spotkaniu od jego początku.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. dowody poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 3

 

W piśmie z dnia 17.10.2016 r. do RPO A. Bodnara zamieściłem zapis zarejestrowanej przeze mnie w dniu 6 października 2016 r. w Biurze RPO za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk rozmowy pracownicy Biura Beaty Stalmach ze mną oraz prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem.

W odpowiedziach na kilkukrotnie ponawianą przeze mnie prośbę o sporządzenie protokołu spotkania podwładna RPO Adama Bodnara Beata Stalmach pytała mnie:

 1. Problemy z pisaniem po Pana stronie?”
 2. Jakieś problemy z pisaniem?”
 3. Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana stronie?”
 4. Rozumiem, mam zanotować, że są trudności z pisaniem, czy jak?”

 

Gdy o sporządzenie protokołu poprosił prezes ZG SOPO Krzysztof Łapaj Beata Stalmach poinformowała go i obraziła: „Ja może poproszę przełożonego, żeby rozmowie towarzyszył, bo rozumiem pan również zgłasza problemy z pisaniem,”. Beaty Stalmach „również” znaczyć miało, że ja zgłaszałem problemy z pisaniem. A ja takowych nie zgłaszałem. Zaproponowałem nawet Beacie Stalmach, że mogę sporządzać protokół: „A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.”

Beata Stalmach wyszła jednak po przełożonego. A że nie wracała przez ponad 15 minut, to opuściliśmy, ja i Krzysztof Łapaj, Biuro RPO. Miałem pociąg do Krakowa.

Zarejestrowana przeze mnie w dniu 6 października 2016 r. w Biurze Rzecznik Praw Obywatelskich rozmowa Beaty Stalmach ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem została umieszczona w zamieszczonym na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl materiale pt. List gończy za dr Zbigniewem Kękusiem: czy dożyje on do 20 października?”, link – https://www.youtube.com/watch?v=k9Qh94joF5M

 

Tabela 1 prezentuje budżet Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Tabela 1 – Budżet Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonanie 2015, plan 2016

I Za rok 2015
Wydatki na podstawową działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich obejmowały:
Wynagrodzenia 22.641
Wydatki pochodne od wynagrodzeń 4.066
Inne wydatki bieżące 7.507
II Plan na rok 2016
Planowane wydatki na podstawową działalność Rzecznika Praw Obywatelskich obejmują:
Wynagrodzenia 23.321
Wydatki pochodne od wynagrodzeń 4.276
Inne wydatki bieżące 6.505

Źródło: http://www.bip.brpo.gov.pl/index.php?md=10814

 

Udział wynagrodzeń – wynagrodzenia razem z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – wynosił w 2015 r. 78 proc., w 2016 r. wzrośnie do 80.9 proc.

 

Uprzejmie proszę o obecność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 2016 r., godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie miał Pan okazję osobiście przekonać się, w jaki sposób Adam Bodnar wypełnia jego konstytucyjne i ustawowe obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”

Artykuł 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej “Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.”
Artykuł 1.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

A także zweryfikować słuszność mojego zarzutu, że Adam Bodnar sprzeniewierza się ślubowaniu, które złożył przed Sejmem, w tym jego Marszałkiem:

 

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie: “Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania

“Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

 

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 4 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 czerwca 2016 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego
 2. Prawo i Sprawiedliwość, pismo prezesa Jarosława Kaczyńskiego z dnia 25 czerwca 2012 r., BP-S-174/06
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara