17.10.2016 r. Zawiadomienie przez Z. Kękusia rzecznika praw obywatelskich A. Bodnara o stawiennictwie w Biurze RPO w dniu 20 października 2016 r.

Kraków, dnia 17 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Sygn. akt:

 1. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: RPO: II.511.1223.2014.K.Ku /uprzednio RPO-42333-II/02/K.Ku/
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że w dniu 20 października 2016 r. stawię się o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie celem odebrania:
  1. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na wnioski z moich pism do Rzecznika:
   1. z dnia 8 sierpnia 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 2/,
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 4/,
  2. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzi odpowiedź – wraz z uzasadnieniem – na mój wniosek z pism:
   1. z dnia 2 maja 2016 r. – patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/,
   2. z dnia 26 września 2016 r. – patrz: str. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 5/

o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

  1. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z jaką datą Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Rejonowego w Dębicy o doręczenie akt sprawy przeciwko mnie do sygn. II K 407/13, po tym, gdy pismem z dnia 1 września 2016 r. /Załącznik 8/ złożyłem wniosek o zbadanie zasadności i legalności ścigania mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy,
  2. sporządzonej na piśmie odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 10 października 2016 r. – patrz: str. 8 niniejszego pisma oraz Załącznik 7.
 1. Przypomnienie, że w przypadku wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w sprawie nałożenia kary grzywny w kwocie 200,00 zł na pracownika drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, Rzecznik Praw Obywatelskich, adresat niniejszego pisma podjął interwencję po kilku dniach, tj. 4 sierpnia 2016 r.
 2. Wniosek o sporządzenie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na mój wniosek z pism z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 1/ i z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 5/ wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie prowadzone do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
 3. Wniosek – z przyczyn podanych na str. 6-7 i 9 niniejszego pisma – w przypadku wyznaczenia przez adresata niniejszego pisma na spotkanie ze mną w dniu 20 października 2016 r. Beaty Stalmach, o wydanie jej przełożonemu polecenia uczestnictwa w spotkaniu od jego początku.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. dowody poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym

oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

Artykuł 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany,

również jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.

Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie: “Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania

“Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 2 maja 2016 r. skierowanym do adresata niniejszego pisma złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt:

 1. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10
 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie: (…) – o wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji do Sądu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o umorzenie postępowania z powodu ustania karalności czynów /art. 17 § 1 k.p.k., w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k./ – Załącznik 14.
 2. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutu rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt.
 3. Wniosek o złożenie w kasacji jak w pkt. I wniosku do Sądu Najwyższego o wydanie wyroku uniewinniającego mnie od każdego z 18 czynów przypisanych mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r., z powodu:
  1. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k., w tym – patrz: pkt III.2
  2. w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik 1

 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie udzielił mi żadnej odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 2 maja 2016 r. do dnia 8 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym, pismem z dnia 8 sierpnia 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 2: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt:

 1. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/
 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o wycofaniu przeze mnie wniosku z pisma z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie przez Rzecznika kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy po złożeniu przeze mnie pismem z dnia 2 maja 2016 r. /data wpływu 4 maja 2016 r./ wniosku o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Dębicy od dnia 14 listopada 2006 r. postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Rzecznik Praw Obywatelskich:
  1. zażądał doręczenia Rzecznikowi przez Sąd Rejonowy w Dębicy akt sprawy sygn. II K 407/13, jeśli tak:
   1. z jaką datą skierował Rzecznik żądanie,
   2. z jaką datą akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13, wpłynęły do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  2. zbadał zgłoszoną przeze mnie sprawę na miejscu, tj. w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 3. Wniosek – jeśli Rzecznik zbadał zgłoszoną przeze mnie sprawę – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn Rzecznik nie doręczył mi do dnia wysłania przeze mnie niniejszego pisma informacji o stanowisku Rzecznika w sprawie mojego wniosku z pisma z dnia 2 maja 2016 r.
 4. Wniosek – jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich nie zażądał od Sądu Rejonowego w Dębicy wydania akt sprawy sygn. II K 407/13, ani nie zbadał sprawy na miejscu – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn.
 5. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I, II, III bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 6. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 2

 

Pismo z dnia 8 sierpnia 2016 r. wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)859007731026929958 /Załącznik 1/, która wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 9 sierpnia 2016 r., czego potwierdzeniem data złożona na Potwierdzeniu Odbioru przez starszego radcę w Biurze RPO Małgorzatę Pych – Załącznik 3:

Dowód: Potwierdzenie Odbioru, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731026929958, Biuro Rzecznika Praw

Obywatelskich, 09.08.2016 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich nie odpowiedział do dnia 26 września 2016 r. na moje pismo z dnia 8 sierpnia 2016 r. pismem złożonym osobiście w dniu 26 września 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 4: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że w dniu 6 października 2016 r. stawię się o godz. 13:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie celem odebrania sporządzonej przez Rzecznika na piśmie odpowiedzi na wnioski z mojego pisma do Rzecznika z dnia 8 sierpnia 2016 r. /patrz: str. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/, dotyczące nierozpoznanego do dnia 08.08.2016 r. przez Rzecznika wniosku z mojego pisma z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 3/.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy w dniu 6 października 2016 r. wydania mi przez Rzecznika sporządzonej na piśmie odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 8 sierpnia 2016 r.:
  1. rozpocznę prowadzenie całodobowo protestu głodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – polegającego na tym, że nie będę jadł, będę pił wodę i soki – który będę prowadził do dnia wydania mi odpowiedzi,
  2. wezwę policję, celem zawiadomienia o przyczynie protestu prowadzonego przeze mnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. dowody poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 26 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 4

 

Drugim, złożonym osobiście w dniu 26 września 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowanym do Rzecznika pismem złożyłem – Załącznik 5: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 Dotyczy:

 1. Wniosek o wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k., art. 523 § 1 k.p.k. i art. 440 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
 2. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutu rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia,
  3. prawa procesowego określonego w art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.
 3. Wniosek o zapoznanie się z protokołem – i moimi, zaprotokołowanymi w nim zeznaniami – rozprawy głównej prowadzonej w sprawie do sygn. akt II K 407/13 przez sędzię Beatę Stój w dniu 15 marca 2011 r.
 4. Zawiadomienie, że po odbiór kasacji jak w pkt. I stawię się w Biurze RPO w Warszawie w dniu 6 października 2016 r. o godz. 13:00.
 5. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy wydania mi w dniu 6 października 2016 r. kasacji jak pkt. I i II rozpocznę 06.10.2016 r. prowadzenie całodobowo przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich protestu głodowego – nie będę jadł, będę pił wodę i soki – który będę prowadził do dnia wydania mi kasacji.
 6. Zawiadomienie, że:
  1. groźba przedstawiona przeze mnie w pkt. VIII.2 pisma z dnia 1 września 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich /Załącznik 4/ była taktyką zastosowaną przeze mnie celem sprawdzenia reakcji na nią ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry,
  2. nie zamierzam zrealizować groźby jak w pkt. VIII.2 pisma z dnia 1 września 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich /Załącznik 4/.
 7. Prezentacja przyczyny zmiany przeze mnie terminu stawiennictwa w Biurze RPO z dnia 11 października 2016 r. na 6 października 2016 r.
 8. Przypomnienie, że w przypadku wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w sprawie nałożenia kary grzywny w kwocie 200,00 zł na pracownika drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, Rzecznik Praw Obywatelskich, Adresat niniejszego pisma podjął interwencję po kilku dniach, tj. 4 sierpnia 2016 r.
 9. Zawiadomienie, że:
  1. dowody poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 26 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 5

 

Zgodnie z zapowiedziami z w.w. pism z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 4, Załącznik 5/ w dniu 6 października 2016 r. stawiłem się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie. Po raz pierwszy tuż po godz. 08:00. Złożyłem skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo o treści – Załącznik 6: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie – zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 26 września 2016 r. w dniu 6 października 2016 r. prowadzonego całodobowo przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oczekiwania na kasację Rzecznika od prawomocnego orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, z powołaniem się na rażące i mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przez sędzię B. Stój:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia,
  3. prawa procesowego określonego w art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.
 2. Zawiadomienie o połączeniu przeze mnie oczekiwania jak w pkt. I z prowadzeniem protestu głodowego – nie będę jadł, będę pił wodę i soki.

W załączeniu przesyłam kopie dokumentów z akt sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy w okresie od 14 listopada 2006 r. do 15 marca 2016 r. do do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w tym poświadczających słuszność moich zarzutów jak:

 1. w pkt. I. 1 str. 1 niniejszego pisma, tj.:
  1. postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 1,
  2. akt oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S – Załącznik 2,
  3. postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06, o zwróceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wschód /Piotr Kosmaty – ZKE/ celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan – Załącznik 3,
  4. zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2012 r. na postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy, jak w pkt. I.3 – Załącznik 4,
  5. postanowienie z dnia 5 stycznia 2007 r., sygn. akt II Kz 675/06, Sądu Okręgowego w Rzeszowie w składzie SSO Jarosław Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek – przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Renaty Stopińskiej-Witkowskiej – o uchyleniu postanowienia sędziego T. Kuczmy, jak w pkt. I.3 – Załącznik 5,
  6. pismo prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt ZG SOPO-07/03/MS.1, do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry; złożone w kopii do Sądu Rejonowego w Dębicy /pkt 9 wykazu „Do wiadomości”/, data wpływu do Sądu Rejonowego w Dębicy 19 marca 2007 r. – Załącznik 6,
  7. pismo Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 lipca 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 7,
  8. pismo Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 8,
  9. pismo Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. z dnia 1 października 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 9,
  10. wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 10,
  11. wyrok wznowieniowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko283/10, uchylający na moją korzyść wyrok sędziego T. Kuczmy z 18.12.2008 r. w zakresie 16 z 18 przypisanych mi czynów – Załącznik 11,
  12. kasacja Prokuratora Generalnego wniesiona w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 69911/ do Sądu Najwyższego na moją korzyść w zakresie dwóch pozostałych zarzutów – z pkt. II i XVIII – wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r. – Załącznik 12,
  13. wyrok wznowieniowy Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KSK 272/14, uchylający na moją korzyść wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie dwóch pozostałych zarzutów, z pkt. II i XVIII – Załącznik 13,
  14. postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 – Załącznik 14,
 2. w pkt. I.2, str. 1 niniejszego pisma, tj.:
  1. Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131, w którym podano – Załącznik 15: „Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.”
  2. pismo do mnie zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Frączek-Padoł, sygn. akt 1 Ds. 39/06, w którym autorka podała – Załącznik 16: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z poglądów doktryny, którego nie podzielił autor aktu oskarżenia /prokurator Radosława Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu będzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, której dokona niezawisły Sąd (…) Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł”
 3. w pkt. I.3, str. 1 niniejszego pisma, tj.:
  1. orzeczenie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10, kończące postępowanie przeciwko mnie w zakresie 16 zarzutów, z pkt. I, III – XVII, z powodu ustania karalności czynów – Załącznik 17,
  2. orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13, w przedmiocie uchylenia orzeczenia sędzi Beaty Stój, jak w pkt. III.1 z powodu rażącego i mającego wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego – Załącznik 18,
  3. moje pismo z dnia 26 lutego 2014 r. do sędzi Beaty Stój zawierające – Załącznik 19: „Sędzia Beata Stój Sąd Rejonowy w Dębicy ul. Słoneczna 3 39-200 Dębica Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy: Zawiadomienie, że od dnia 27 sierpnia 2013 r. jest Pani wyłączona z mocy prawa od rozpoznawania sprawy do sygn. II K 407/13.”

W załączeniu przesyłam także ulotkę, którą będę dystrybuował podczas oczekiwania na kasację Rzecznika.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi B. Stój z dnia 15.03.2016 r.
 2. SądRejonowywDębicy,sygn.aktIIK407/13/uprzednioIIK451/06, II K 854/10/,aktoskarżeniaprokuratorRadosławyRidanzdnia12czerwca2006r., sygn. 1 Ds. 39/06/S
 3. Sąd Rejonowy w Dębicy, postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06
 4. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2012 r. na postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06
 5. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2007 r., sygn. akt II Kz 675/06
 6. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 15 marca 2007 r., data wpływu kopii do Sądu Rejonowego w Dębicy 19 marca 2007 r.
 7. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 lipca 2007r., karty 3040, 3041
 8. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099
 9. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo INTERIA.PL.S.A., z dnia 1 października 2007r. karta 3183
 10. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, wyrok sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r.
 11. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 15.09.2010 r.
 12. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego, z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06
 13. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11
 14. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie sędzi B. Stój z dnia 11.12.2012 r.
 15. Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131
 16. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 12 lipca 2013 roku
 17. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi B. Stój z 14.06.2013 r.
 18. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/
 19. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo Z. Kękusia z dnia 26 lutego 2014 r. do sędzi Beaty Stój”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 6 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 6

 

Na moją prośbę pracownik Biura Podawczego Biura RPO przybił pieczęć Biura RPO na każdym z 19 dokumentów załączonych przeze mnie do pisma z dnia 6 października 2016 r. – Załączniki 1 do 19.

Po złożeniu zacytowanego wyżej w całości pisma opuściłem Biuro RPO i rozdystrybuowałem kopię w.w. pisma wśród przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz m. st. Warszawy – patrz: Załącznik 6.

Po raz drugi stawiłem się w dniu 6 października 2016 r. o godz. 13:00, zgodnie z zapowiedzią z w.w. pism z dnia 26 września 2016 r. Byłem w obecności prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja.

Poprosiliśmy obsługę Recepcji o poproszenie na spotkanie z nami pracownika Biura RPO.

Spotkała się z nami Beata Stalmach. Oto zarejestrowany przeze mnie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk zapis naszej rozmowy.

Uczestnicy:
1. Pracownica Biura RPO Beata Stalmach – BST

2. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj – KŁA

3. Zbigniew Kękuś – ZKE

 

BST: Słucham, w jakiej sprawie

ZKE: Ja nazywam się Zbigniew Kękuś, pan nazywa się Krzysztof Łapaj. Ja będę prosił o sporządzenie protokołu z naszego spotkania.

BST: Problemy z pisaniem po Pana stronie?
ZKE: Jeszcze raz?

KŁA: Może się pani przedstawić?

BST: Tak, ja nazywam się Beata Stalmach

ZKE: Starmach, czy Stalmach?
BST: Jak stal.

BST: Jakieś problemy z pisaniem, bo

ZKE: Dlaczego?
BST: Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana

stronie?
ZKE: A po pani?
BST: No, ja sporządzę oczywiście

ZKE: Bardzo proszę, dziękuję

BST: Natomiast gdyby zechciał pan podać przyczynę tego co sporządzić protokół

ZKE: okazując protokół sporządzony w Biurze RPO w dniu18 stycznia 2016 r.: Gdy spotkałem się poprzednim razem, to sporządzono taki ładny protokół

BST: Ale rozumiem, że nie jest istotą sporządzenie ładnego protokołu, tylko może ustalmy

ZKE: Ale pani rozmawia ze mną w bardzo dziwny sposób. Uprzejmie proszę stawiwszy się w urzędzie, który nazywa się biuro rzecznika praw obywatelskich – za chwilę wyjaśnię, w jakiej sprawie – żeby pani Barbara Stalmach, tak?

BST: Nie, Beata Stalmach

ZKE: Łaskawa była sporządzić protokół, tak jak zawsze

BST: Ale co pana sprowadza, no bo jeżeli sprowadza pana złożenie wniosku na dziennik podawczy, to może nie ma potrzeby sporządzania protokołu

ZKE: Wniosek złożyłem już w dniu dzisiejszym, natomiast chcę zgłosić sprawę

BST: Ale rozumiem, że w dniu dzisiejszym pan złożył wniosek i wtedy nie było potrzeby sporządzania protokołu, jest teraz potrzeba sporządzenia protokołu

ZKE: Tak właśnie

BST: Rozumiem, mam zanotować, że są trudności z pisaniem, czy jak?

KŁA: Z naszego spotkania chciałbym, żebyśmy zrobili protokół

BST: Co pana sprowadza?

ZKE: A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.

BST: Jeżeli pan ma życzenie złożyć wniosek, to proszę go przygotować i złożyć. Zrozumiałam, że w dniu dzisiejszym już pan to uczynił, to co się wydarzyło w ciągu dzisiejszego dnia?

ZKE: Proszę pani, dobrze, to w takim razie

BST: Co pana sprowadza?

ZKE: Sprowadza mnie to

BST: Bo przyznam, że nie znam pana sprawy

ZKE: że w dniu 26 października – natomiast żeby nie było wątpliwości, to bez zbędnej uważam dyskusji jaką pani uważam w tej chwili ze mną prowadzi, gdy stawiłem się poprzednim razem taki protokół sporządzono /ZKE okazuje protokół z 18.01.2016 r./nie rozumiem, po co pani na ten temat ze mną rozmawia

BST: Yhy, chcę ustalić, bo tutaj

ZKE: Ustaliliśmy

BST: Jeżeli jest potrzeba, tu ma pan trudności z pisaniem

ZKE: Proszę pani, ale protokół sporządzam nie ja tylko pani

BST: Trudności, złożyć wniosku /BST czyta protokół z 18 stycznia 2016 r./

ZKE: To jest tylko przykład

BST: /czyta protokół z dnia 18 stycznia 2016 r./ Mam wydać tutaj

ZKE: Nie proszę pani, to jest przykład

BST: Mógłby pan przedstawić, co pana sprowadza, no bo rozumiem, że nie istota sporządzenia protokołu, który oczywiście będę sporządzać

ZKE: Dobrze, to może ja wyjaśnię, w czym jest rzecz jeśli mogę, sprawę organizacyjną

BST: To może ustalmy, co pana sprowadza

ZKE: Myślę, że będzie dobrze jeśli, żebyśmy nie marnowali czasu, mojego też, bo jednak

BST: Rozumiem, ale już pan w dniu dzisiejszym kolejny raz się zgłasza, tak?

ZKE: To naprawdę nie ma nic do rzeczy, czy ja się stawiam po raz pierwszy, czy po raz drugi. Proszę pani, gdy stawiłem się poprzednim razem w biurze rzecznika praw obywatelskich, z mojego spotkania, w obecności pana Krzysztofa Łapaja i w obecności jeszcze jednego pana, którego imię i nazwisko tutaj zostało podane, to był pan Rafał Gawroński
ZKE: okazując protokół z 18.01.2016 r.: Sporządzono ten protokół

BST: Ale rozumiem, że istota

ZKE: Niech mi pani nie przerywa

BST: Sporządzenia protokołu pana sprowadza

ZKE: Nie proszę pani, sprowadza mnie wniosek, który chcę złożyć. Ale żebyśmy nie marnowali czasu, zatem żebym nie mówił raz, a potem musiał powtarzać jeszcze raz do protokołu, uprzejmie proszę o protokołowanie tego, co będę mówił od samego początku.

Taka organizacyjna uwaga.

BST: A mogę ponowić pytanie, co pana sprowadza?

ZKE: Tak. Oczywiście. Proszę panią, pismem z dnia 26 września 2016 r. skierowanym do pana Adama Bodnara rzecznika praw obywatelskich złożyłem zawiadomienie, że w dniu 6 października stawię się o godzinie 13-3j w biurze rzecznika praw obywatelskich celem odebrania sporządzonej przez rzecznika na piśmie odpowiedzi na wnioski z mojego pisma do rzecznika praw obywatelskich z 8 sierpnia, to jest to oto pismo. A to pismo z 8 sierpnia dotyczyło sprawy, którą zgłosiłem w dniu 2 maja 2016 roku i to był wniosek o wniesienie przez rzecznika praw obywatelskich pana Adama Bodnara, na podstawie artykułu 521 kodeksu postępowania karnego kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi sądu rejonowego w Dębicy Beaty Stój z 15 marca bieżącego roku.

KŁA: I co pani z tego zanotowała proszę mi powiedzieć

ZKE: Pani na razie słucha. Ja rozumie, że pani wszystko później, nie przeszkadzaj pani, pani wie, co

robi

BST do KŁA:: Ja może poproszę przełożonego, żeby rozmowie towarzyszył, bo rozumiem pan również zgłasza problemy z pisaniem, natomiast

KŁA: I pani wyraźnie

ZKE: Niech pani poprosi przełożonego

KŁA: Proszę pani, poszło parę dat, a pani żadnej nie zanotowała

BST: Ale czego pan wnosi tutaj?

ZKE: Proszę panią, proszę wezwać przełożonego

BST: Notowania przeze mnie dat

KŁA: Bo te daty, które podaje pan Zbigniew Kękuś są bardzo znaczące

BST: Ale w jakim zakresie?
KŁA: Dla sprawy

ZKE: A co to panią obchodzi proszę panią, jaką ja chcę zgłosić swoje sprawy

BST: Jednak mnie obchodzi, bo chciałabym

KŁA: Ale pani tego nie notuje, co do pani jest zgłaszane

ZKE: Proszę zawołać przełożonego

BST: Panu udzielić informacji

ZKE: Proszę panią

BST: A chciałabym ustalić jaki jest cel naszej rozmowy, żeby jak najlepiej sprostać zadaniu. Jeżeli celem jest sporządzenie protokołu, przyniosę papier, będę spisywać

ZKE: Dziękuję

BST: Natomiast oczywiście skonsultuję się z przełożonym, bo przyznam, że rozumiem, że taka potrzeba istnieje, pan taką potrzebę zgłasza

 

Beata Stalmach opuściła pokój spotkań. Zgodnie ze złożoną przez siebie – i zaakceptowaną przeze mnie wobec przebiegu rozmowy, którą ze mną prowadziła – propozycją udała się po przełożonego. Żeby w jego obecności sporządzać protokół spotkania.

Ja deklarowałem gotowość sporządzania protokołu: „A pani chce, żebym ja sporządził protokół, ja mogę sporządzić.”

B. Stalmach nie skorzystała z mojej oferty. Wolała udać się po przełożonego.

Długo nie wracała. Po ponad 15 minutach oczekiwania na nią i jej przełożonego, razem z Krzysztofem Łapajem opuściliśmy Biuro RPO ze względu na mój pociąg powrotny do Krakowa.

Zarejestrowana przeze mnie rozmowa Beaty Stalmach ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem został umieszczony w zamieszczonym na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl materiale pt. List gończy za dr Zbigniewem Kękusiem: czy dożyje on do 20 października?”, link – https://www.youtube.com/watch?v=k9Qh94joF5M

 

W dniu 20 października 2016 r. stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich o godz. 12:00 celem odebrania sporządzonych na piśmie odpowiedzi adresata niniejszego pisma na wnioski jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

 

Przypomnę, że pismem z dnia 10 października 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik7: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, jakie są – wg stanu na październik 2016 r. – kwoty wynagrodzenia miesięcznego brutto:
  1. dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilli Dołowskiej,
  2. głównego specjalisty w Zespole Prawa Cywilnego Biura RPO Michała Kubalskiego,
  3. dyrektora generalnego Biura RPO Katarzyny Jakimowicz,
  4. Beaty Stalmach.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 10 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 7

 

W odniesieniu do wniosków z mojego pisma z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym – Załącznik 1: „Wniosek – na podstawie: (…) – o wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji do Sądu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o umorzenie postępowania z powodu ustania karalności czynów /art. 17 § 1 k.p.k., w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k./ – Załącznik 14.”, nierozpoznanego przez Rzecznika do dnia 8 sierpnia 2016 r., wycofanego przeze mnie pismem z 08.08.2016 r. /Załącznik 2/ i ponowionego przeze mnie pismem z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 5/, pragnę przypomnieć, że:

 1. w przypadku wyroku z dnia 26 lipca 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w sprawie nałożenia kary grzywny w kwocie 200,00 zł na pracownika drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, Rzecznik Praw Obywatelskich, adresat niniejszego pisma podjął interwencję po kilku dniach, tj. 4 sierpnia 2016 r.,
 2. w dniu 6 października 2016 r. złożyłem w Biurze RPO kopie wymienionych na str. 5-6 niniejszego pisma, najważniejszych w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 dokumentów/dowodów, co pracownik Biura Podawczego Biura RPO potwierdził złożeniem pieczęci Biura RPO na posiadanych przeze mnie oryginałach tych dokumentów/dowodów.

 

Gdyby Sąd Rejonowy w Dębicy odmówił wydania Rzecznikowi Praw Obywatelskich akt sprawy do sygn. II K 407/13, Rzecznik może skorzystać z doręczonych przeze mnie w dniu 6 października 2016 r. dokumentów/dowodów, żądając tylko od prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój – referent w sprawie do sygn. akt II K 407/13 – potwierdzenia ich wiarygodności.

 

Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przestrzegać zasady równego traktowania i skoro w sprawie dotyczącej środowiska LGBT /z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender – skrót odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości/ podjął interwencję natychmiast, a mojego wniosku z pisma z dnia 02.05.2016 r. nie rozpoznał przez ponad 3 miesiące, to gdy pismem z dnia 26 września 2016 r. ponowiłem ten wniosek powinien udzielić mi odpowiedzi niezwłocznie.

Tym bardziej, że już pismem z dnia 1 września 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 8: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Sygn. akt Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1.2, art. 8.1, art. 9.1, art. 10, art. 11.1, art. 12.1, art. 13.1, art. 17b ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie:
  1. zasadności ścigania mnie w okresie od dnia 14 listopada 2006 r. do dnia 15 marca 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy za 18 czynów, w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, rozpoznawanej na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan,
  2. legalności – w świetle wskazań doktryny prawnej prezentowanej jako słuszna przez m.in. prof. Andrzeja Zolla – ścigania mnie za czyn z pkt. 17 aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., przypisany mi z art. 226 § 3 k.k. i opisany jako: „znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla.”
 2. Wniosek o sporządzenie do dnia 11 października 2016 r. wyjaśnienia, czy było:
  1. zasadne ściganie mnie za czyny jak w pkt. I.1,
  2. legalne ściganie mnie za czyn jak w pkt. I.2.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 1 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 8

 

Gdyby Rzecznik w sprawie zgłoszonej przeze mnie pismem z dnia 1 września 2016 r. podjął interwencję i przeprowadził postępowanie wyjaśniające – w tym zażądał doręczenia sobie akt sprawy i dokonał ich analizy – w takim tempie, jak w sprawie w.w. wyroku Sądu Rejonowego Łódź Widzew z dnia 26 lipca 2016 r., wiedziałby, czy mój wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., sygn. II K 407/13, w oparciu o przesłanki podane przeze mnie w piśmie z dnia 26 września 2016 r. /Załącznik 5/ – a wcześniej w w.w., nierozpoznanym przez Rzecznika piśmie z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 1/ – jest zasadny.

 

xxx

 

Gdyby w dniu 20 października 2016 r. miała spotkać się ze mną – oraz osobą, która będzie mi towarzyszyła – Beata Stalmach, uprzejmie proszę, po moim z nią, zarejestrowanym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk spotkaniu w dniu 6 października 2016 r., o oddelegowanie na spotkanie razem z nią jej przełożonego, w którego obecności sporządzi protokół spotkania. Bez przepytywania mnie, czy mam problem z pisaniem – Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana stronie? – i obrażania towarzyszącej mi osoby, że ona również zgłasza problemy z pisaniem – „Ja może poproszę przełożonego, żeby rozmowie towarzyszył, bo rozumiem pan również zgłasza problemy z pisaniem,”.

Nie chciałbym poświęcić nadto dużo czasu na wizytę w Biurze RPO w dniu 20.10.2016 r., w tym po złożeniu wniosku o protokołowanie spotkania znowu być ewentualnie zmuszany do wysłuchiwania pytań:

 1. Problemy z pisaniem po Pana stronie?”
 2. Jakieś problemy z pisaniem?”
 3. Bo tutaj pan wyraził prośbę o sporządzenie protokołu. Tak, jakieś problemy z pisaniem po pana stronie?”
 4. Rozumiem, mam zanotować, że są trudności z pisaniem, czy jak?”

oraz komentarzy: „Jeżeli jest potrzeba, tu ma pan trudności z pisaniem.”

 

Jeśli natomiast przyczyną wzbraniania się przez Beatę Stalmach przed sporządzaniem protokołu spotkania w dniu 6 października 2016 r. ze mną i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofem Łapajem było, że pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mają problemy, trudności z pisaniem, to deklaruję gotowość sporządzania protokołu spotkania w dniu 20 października 2016 r. Pracownik Biura, który się ze mną spotka li tylko je podpisze i opatrzy pieczęcią. Z tym powinien sobie poradzić.

Uprzejmie wyjaśniam, że moja propozycja jak wyżej nie jest powodowana uszczypliwością, lecz wyłącznie doświadczeniem, które mam za sobą – i które zarejestrowałem za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk – w dniu 6 października 2016 r. z Beatą Stalmach, urzędniczką Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Gdy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie zastanawiał się nad udzieleniem odpowiedzi na mój wniosek z pkt. I.2, str. 1 niniejszego pisma, o podanie mi, z jaką datą sporządzi odpowiedź na mój wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. kończącego postępowanie, które Sąd Rejonowy w Dębicy prowadził przeciwko mnie w okresie od 14 listopada 2006 r. do 15 marca 2016 r. do sygnatury II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, proszę aby miał na uwadze nie tylko dynamikę swego – adresata niniejszego pisma – działania w w.w. sprawie dotyczącej środowiska LGBT, ale także to, że nie rozpoznał w okresie od 4 maja do 8 sierpnia 2016 r. mojego wniosku z pisma z dnia 2 maja 2016 r. /Załącznik 1/ w sprawie postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 15.03.2016 r. oraz to, że w tej samej sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 uprzednio dwukrotnie oszukali mnie poprzedni Rzecznicy Praw Obywatelskich:

 1. Janusz Kochanowski, który pismem z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/ – sporządzonym z jego upoważnienia przez głównego specjalistę w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Krystynę Kupczyńską – poinformował mnie w odpowiedzi na mój wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/, że dokonana przez Rzecznika analiza akt wykazała, iż nie zachodzą przesłanki do wniesienia kasacji na moją korzyść od tego wyroku – Załącznik 9:

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/ pismo Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczyńskiej do Z. Kękusia z dnia 7 stycznia 2010 r. – Załącznik 9

 1. Irena Lipowicz, która pismem z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/ – sporządzonym z jej upoważnienia przez głównego specjalistę w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Krystynę Kupczyńską – poinformowała mnie w odpowiedzi na mój wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/, że dokonana przez Rzecznika analiza akt wykazała, iż nie zachodzą przesłanki do wniesienia kasacji na moją korzyść od tego wyroku – Załącznik 10:

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/, pismo

Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczyńskiej do Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2011 r. – Załącznik 10

 

Wśród dokumentów złożonych przeze mnie w Biurze RPO kilkukrotnie, w tym przy pismach z dnia 2 maja 2016 r. i 26 września 2016 r. a także przy osobiście złożonym przeze mnie w Biurze RPO piśmie z dnia 6 października 2016 r. – patrz: str. 4-6 niniejszego pisma – znajdują się:

 1. kasacja, którą w sprawie w.w. skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ wniósł w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny – Załącznik 12 do pisma złożonego przeze mnie osobiście w Biurze RPO w dniu 6 października 2016 r. – Załącznik 11:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego,

z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 11

 1. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, którym Sąd Najwyższy uchylił w.w. wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowił postępowanie do sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania – Załącznik 13 do pisma złożonego przeze mnie osobiście w Biurze RPO w dniu 6 października 2016 r. – Załącznik 12:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Załącznik 12

 

Wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 24 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 3. Potwierdzenie Odbioru, przesyłka listowa polecona nr (00)859007731026929958, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 09.08.2016 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 26 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 26 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 6 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 10 października 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 września 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/ pismo Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczyńskiej do Z. Kękusia z dnia 7 stycznia 2010 r.
 10. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku /obecnie II.511.1223.2014.K.Ku/, pismo Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Krystyny Kupczyńskiej do Z. Kękusia z dnia 4 stycznia 2011 r.
 11. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego, z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06
 12. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11