Co nam Żydzi szykują? – tajemniczy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie i Tytuł Idiota Tysiąclecia dla ministra obrony narodowej A. Macierewicza

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Załączam do niego moje pismo z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza zawierające – Załącznik IV: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie – patrz: fotografie: Załącznik 1 do 4 – jest bazą NATO z zainstalowanymi tam wyrzutniami rakiet.”

Obejrzyjcie Państwo proszę materiał pt. „Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnishe Konzentrationslager”Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ.

A potem poszukajcie Państwo proszę w Internecie materiałów na temat obozów FEMA w USA.

Jak wiadomo administracja – i nie tylko – w USA jest zdominowana przez Żydów.

W Polsce nie inaczej. Od wieków jesteśmy rezerwuarem żydostwa.

Bez cienia wątpliwości coś nam szykują.
Dowody…?

Proszę bardzo.

W dniu 13 stycznia 2016 r. posłowie z Kukiz’15 złożyli do laski marszałkowskiej projekt „ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” W uzasadnieniu wskazali m.in., że ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw… trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego: „(…) Jednakże w przypadku decyzji, które mają wiążących adresatów, tj. Państwa Członkowskie, implementacja jest zbędna i przyjęcie ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku nie stanowiło wykonania prawa unijnego. Ponadto ustawa obejmuje udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników państw trzecich, a więc państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, co nie może stanowić wykonania prawa unijnego.”

Podali także: „Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 funkcjonariusze zagraniczni uzyskali uprawnienia do korzystania z broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego na takich samych zasadach jakie obowiązują funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że na mocy ustawy, zagraniczni funkcjonariusze Policji oraz innych jednostek mogliby zostać wykorzystani do tłumienia w Polsce zgromadzeń publicznych, także z wykorzystaniem broni palnej, gazów bojowych, pałek itp.

Ustawa otwiera rządowi i jednostkom podległym możliwość wykorzystania zagranicznych funkcjonariuszy do tłumienia protestów niezadowolenia społecznego w sytuacji, gdy polskie służby odmówią wykonania rozkazu kierując się zasadą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ponadto zagraniczni funkcjonariusze mogą na mocy ustawy zostać dopuszczeni do działań operacyjnych polegających na podsłuchiwaniu, nagrywaniu i prowadzeniu obserwacji wobec obywateli Polski. Nikt nie daje gwarancji jakie informacje zdobędą w trakcie prowadzenia tych działań i w jaki sposób wykorzystają je po powrocie do swojego państwa. Ustawa otwiera więc w znaczący sposób możliwość działania obcych wywiadów na niekorzyść Polski i Polaków pod przykrywką wspólnych działań operacyjnych. Ustawa dopuszcza również to, że zagraniczni funkcjonariusze w trakcie wspólnych działań na terytorium Polski będą korzystać z własnej broni palnej (art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy) oraz sprzętu służącego do podsłuchiwania i nagrywania. To również może prowadzić do poważnych nadużyć ze strony zagranicznych funkcjonariuszy, którzy nie zawsze mogą korzystać z uprawnień, które przyznaje im ustawa w dobrej wierze. Co więcej, nie są oni zobowiązani przysięgą do służenia Polsce i Polakom, a swoim państwom.”

To bardzo poważne zarzuty.

Przypomnę, że w dniu 10 stycznia 2014 rr. przeciwko przyjęciu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, głosowali posłowie PiS. Stu dziewiętnastu na stu dwudziestu biorących udział w głosowaniu. Na stronie internetowej Sejmu podano m.in.:

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 203 199 198 1 4
PiS 136 120 1 119 16
TR 36 30 30 6
PSL 33 29 29 4
SLD 26 25 25 1
SP 17 15 15 2
niez. 9 9 3 5 1

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=58&nrglosowania=2

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 24 lutego 2014 r. niedopełniwszy obowiązku określonego w art. 126.2 Konstytucji „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…)”, tj. nie skorzystawszy przed jej podpisaniem z przysługującego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z mocy prawa określonego w art. 191.1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją w ramach tzw. kontroli prewencyjnej.

 

Wydawało się oczywiste, że po tym, gdy PiS przejmie pełnię władzy natychmiast uchyli tę ustawę.

Bardzo to ułatwił Żydowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Ruch Kukiz’15 składając w styczniu br. projekt w.w. ustawy.

A jednak… Kaczyński czeka.

Ponieważ nie stało się to przez kilka miesięcy, pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. skierowanym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyłem – Załącznik I: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego do dnia złożenia niniejszego pisma Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie poddał pod głosowanie złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Posłów Ruchu Kukiz’15 projektu ustawy: „o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Wniosek o poddanie bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma pod głosowanie ustawy, jak w pkt. I.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 22 kwietnia 2016 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego – Załącznik I

 

Wniosek z pkt. III tym był spowodowany, że PiS coraz to udowadnia, że w sprawach istotnych dla partii przeprowadza procedury legislacyjne w więcej niż ekspresowym tempie.

Tymczasem w odpowiedzi na moje pismo z dnia 22.04.2016 r. otrzymałem pismo z dnia 10 maja 2016 r. głównego specjalisty Biurq Komunikacji Społecznej Sejmu Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik II: „Kancelaria Sejmu Biuro Komunikacji Społecznej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, Warszawa, 10 maja 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ BKSP-141-1815/16 Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza wpływ korespondencji z dnia 22.04.br., skierowanej do Marszałka Sejmu, która w dniu 26.04.br. została przesłana do naszego biura.

Wyjaśniamy, że poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 346) wpłynął do Sejmu dnia 13 stycznia 2016 r.

W dniu 16 marca br. skierowany został do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jest to obecny stan prac legislacyjnych nad w/wym. projektem. GŁÓWNY SPECJALISTA Małgorzata Niebieszczańska”
Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Komunikacji Społecznej, sygn. akt BKSP-141-1815/16, pismo

głównego specjalisty Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 10 maja 2016 r. – Załącznik II

 

Od tego czasu upłynęło kolejnych 5 miesięcy i… nic.

Inne, ważne dla J. Kaczyńskiego i PiS’u ustawy przechodzą przez ścieżkę legislacyjną w okamgnieniu. Ta zalega w poczekalni. Aż przyjdzie czas na jej, przeciwko nam, użycie.

Zgodnie z doktryną Żyda Lecha Kaczyńskiego: „chociaż rządy w Polsce się zmieniają, (…) to polityka wobec Izraela się nie zmieni. Przypomnę:

 

A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Irakuw dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. (…)

Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone,

że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć,

to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

W myśl zasady, że „na podzielonej ziemi wygrywa najlepiej zorganizowany”, czyli Żydzi, ci skłócają nas nieustannie i wyprowadzają na ulice.

Zagraniczni funkcjonariusze czekają… A raczej polskie, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prawo na nich czeka. I na zaproszenie polskich władz.

Ne można także zapominać, że w Polsce jest ponad 40 tys. oficerów i współpracowników Mosadu.

Podczas zorganizowanej w dniu 19 marca 2016 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Konferencji nt. „Kulturowe i Polityczne Skutki Państwa Islamskiego” przewodniczący Stowarzyszenia Diaspory Syryjskiej w Polsce – Klub Syryjski – dr Nabil Al Malazi powiedział:

 

(…) Ale nie zapominamy, że naprawdę byt Narodu Polskiego i jego przyszłość nie jest zagrożona tymi dwoma wydarzeniami. Ona jest zagrożona tym, że ponad czterdzieści tysięcy oficerów, współpracowników Mosadu jest oficjalnie zatrudnionych w Polsce. To jest fakt. Nie ulega wątpliwości.

Dr Nabil Al Malazi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 19 marca 2016 r., Konferencja nt. „Kulturowe i Polityczne Skutki Państwa Islamskiego”

 

Prosiłem prezydenta Andrzeja Dudę, żeby potwierdził, czy to prawda, to mi wyjaśniono, że … w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wiedzą.

Po co nam taki prezydent – z jego administracją – który nie wie tego, o czym wie obywatel innego państwa…?

Przez długi okres Żyd Aleksander Kwaśniewski okłamywał nas – jak to on – że CIA nie miało w Polsce swoich więzień. A potem okazało się, że było takie. A nawet, że torturowano w nim więźniów, za co… Polska zapłaciła karę.

Może zatem bazę NATO też mamy w centrum Krakowa.

Naszą doktrynę polityczną wobec USA najtrafniej opisał przecież minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – Załącznik III:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.

(…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest:

nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik III

 

Czemu się jednak dziwić, jak co prezydent, czy premier Rzeczypospolitej Polskiej to – jak premier Beata Szydło w 2004 roku – absolwent organizowanego przez Departament Stanu USA na terenie USA i obejmującego zakresem szkolenie w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA szkolenia“The International Visitor Leadership Program”.

 

Nie o wszystkim musimy wiedzieć, ale na pytanie, po co w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej obiekt z odnogami kolczastymi skierowanymi – jak w Auschwitz – do wewnątrz tj. żeby osoby przebywające na jego terenie nie mogły się z niego wydostać, a nie na zewnątrz, żeby nie można się było do niego dostać, powinniśmy znać odpowiedź.

Pytajcie Państwo o to ministra Antoniego Macierewicza.

 

Ponieważ przed nami weekend i nie chciałbym Państwa zostawić w minorowych nastrojach pragnę poinformować, że obdarzona nie mniejszym poczuciem humoru niż Zarząd Wydawnictwa Biały Kruk Sp. z o.o. w Krakowie, który w połowie października 2016 r. obdarował ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Nagrodą „Patriota Roku 2016”, kapituła Tytułu Idiota Roku, której jestem jednym z członków przyznała mu Tytuł „Idiota Tysiąclecia”.

Uzasadnienie w załączonym także do niniejszego e-mail’a piśmie z dnia 27 października 2016 r. do Antoniego Macierewicza – Załącznik V.

Chociaż… jakkolwiek na Tytuł minister Antoni Macierewicz z całą pewnością zasłużył szopką zorganizowaną 4 lipca br. – przed szczytem NATO i przed Światowymi Dniami Młodzieży – na lotnisku w Janowie z „pożegnaniem” polskich F-16 „odlatujących” na wojnę z tzw. Państwem Islamskim, to chyba jednak nie jest to wiadomość, która powinna budzić wesołość… Kto nami rządzi…?

Sami Państwo oceńcie, czy za „wyczyny” opisane przeze mnie w piśmie do ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Antoniego Macierewicza – „zaproszenie” w przededniu historycznych wydarzeń w Polsce do odwetu na nas i na naszych gościach terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego – ten zasłużył bardziej na przyznanie mu w połowie października 2016 r. Nagrody „Patriota Roku 2016”, czy też na przyznany mu przez kapitułę, której jestem jednym z członków Tytuł „Idiota Tysiąclecia”.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa

00-909 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie – patrz: fotografie: Załącznik 1 do 4– jest bazą NATO z zainstalowanymi tam wyrzutniami rakiet.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Przy ul. Norymberskiej w Krakowie znajduje się obiekt, który budzi ogromne – moim zdaniem w pełni uzasadnione – obawy licznych internautów. Prezentuje go umieszczony w Internecie film pt. „Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnishe Konzentrationslager”Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ.

Oto kilka sporządzonych przez internautów opisów tego obiektu zamieszczonych pod w.w. filmem oraz komentarzy do niego:

 1. Wspomniany w filmie ośrodek na geoportalu również posiada zblurowany widok. Ogólna powierzchnia obszaru to około 20 ha czyli 200 tys. metrów kwadratowych. Powierzchnia budynków to po 1000 m² – 3000 m². Żaden z budynków nie przylega do ogrodzenia, każdy z budynków jest oddzielony pasem zielonym lub pustym.”
 2. Zobaczcie jak wygląda ogrodzenie i druty kolczaste są do środka żeby kto będzie w środku nie mógł uciec.”
 3. Zapytajcie Ministerstwo Obrony Narodowej w Krakowie, co to takiego, co ma druty od wewnątrz.”
 4. Znam się na ogrodzeniach. To ogrodzenie zbudowane jest żeby nikt nie uciekł a nie żeby nikt nie wszedł. Odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu a nie poza (jak na lotniskach gdzie dba się o to aby nikt nie wtargnął na teren lotniska. Dlatego pozwolę sobie stwierdzić, że to nie schron a więzienie.”
 5. Inne jednostki /wojskowe – ZKE/ są pokazane na mapach a tutaj jest wszystko zamazane. Coś tak śmierdzi, że aż boję się zapytać co.”
 6. Przecież to jest jednostka wojskowa w Pychowicach, zawsze był tam ten mur odkąd pamiętam.”
  Odpowiedź: „Był, zawsze, ale nie tak długi i obwarowany. Mieszkam na Ruczaju i widzę duże zmiany. Mur w ostatnim roku został odremontowany, podniesiony i dużo bardziej naszpikowany monitoringiem i kolczatkami.”

W załączeniu przesyłam:

 1. zamieszczoną na portalu Google Maps fotografię w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie. Rzeczywiście obraz jest zamazany – Załącznik 1.
 2. trzy fotografie obiektu potwierdzające zgodność zacytowanych wyżej opisów ze stanem faktycznym, tj. że odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu /żeby się osoby znajdujące się na jego terenie nie mogły z niego wydostać/, a nie poza obiekt /żeby chroniły obiekt przed dostaniem się na jego teren przez osoby z zewnątrz/ – Załączniki 2, 3, 4.

 

Wskazać należy, że tak samo jak w obiekcie przy ul. Norymberskiej, odnogi kolczaste są skierowane do wewnątrz obiektu w obozie Auschwitz-Birkenau – Załącznik 5.

 

Wśród komentarzy pod wspomnianym wyżej filmem nie brak takich, które porównują go do obozów odosobnienia FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency) w USA. Według źródeł internetowych jest ich w Stanach Zjednoczonych ponad 800. Niektóre posiadają gazowe komory egzekucyjne, wszystkie posiadają wyjątkowe zabezpieczenia przez ewentualną ucieczką. W wieli z nich są plastykowe trumny, trumny, w których może się zmieścić 6 ciał. Jest ich kilka milionów. Są w pełni obsadzone i otoczone przez pełnoetatową straż.

 

Ostatnio skontaktowali się ze mną mieszkańcy osiedli zlokalizowanych w pobliżu w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej. Są zaniepokojeni tym, że według źródeł, które uznają za wiarygodne jest to baza NATO ze zlokalizowanymi tam wyrzutniami rakiet. Jedna z kilku takich w Europie.

Wskazać zatem należy, że bardzo wielu polityków oraz dziennikarzy w Polsce informuje nas o ich zdaniem rosnącym dla nas zagrożeniu ze strony Rosji. Przypomnę, że Janusz Palikot zarzucał w ubiegłym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi i przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, że chcą wciągnąć Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. Nazwał ich nawet z tego powodu psami wojny:

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny.

Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją.

mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.”

TVP Info 5 lutego 2015 r.

 

Przypomnę także, że w obronie interesów Ukrainy Jarosław Kaczyński wypowiadał się w wywiadzie dla tygodnia „Do Rzeczy” za podjęciem działań mających na celu pozbawienie Rosji zasobów:

 

Jarosław Kaczyński (65 l.) uważa, że pomoc militarna i ostre sankcje wobec Rosji mogą uratować Ukrainę.

Nic nie da poklepywanie się po plecach. – Akcja powinna wesprzeć Ukrainę militarnie, do tego muszą być bardzo ostre sankcje gospodarcze, które pozbawią Rosję zasobów – mówi w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

I dodaje, że sytuacja jest analogiczna do lat 30. – W 1933 r. można było sprawę załatwić bardzo łatwo, w 1936 r. jeszcze też, a w 1939 r., wiadomo jak się to skończyło – ostrzega prezes PiS.”
Źródło: „Jarosław Kaczyński: Ukrainie trzeba pomóc militarnie”; „Fakt”, 16.09.2014, s. 3

 

Redakcja tygodnika „Do Rzeczy” ostrzega z okładki ostatniego wydania cytując gen. dyw. Romana Polsko – Załącznik 5:

 

Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”
Źródło: „Do Rzeczy”, Nr 42/193, 17-23 października 2016 r., s. 1 – Załącznik 5

 

Jeśli w – tajemniczym, ze względu m.in. na zabezpieczenie przez odnogi kolczaste skierowane, do wewnątrz, jak w Auschwitz – obiekcie przy ul. Norymberskiej w Krakowie rzeczywiście znajduje się baza NATO, a w niej wyrzutnie rakiet, i wiedzą o tym mieszkańcy Krakowa, to z całą pewnością wiedzą o tym także przywódcy Rosji i jeśli osobom, który zależy na wciągnięciu Polski w konflikt z Rosją udałoby się osiągnąć cel, Kraków stanie się najpewniej jednym z pierwszych celów środkami napadu powietrznego.

W związku z powyższym, zwracając uwagę, że nie pytam, o to jakie jest przeznaczenie w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie, lecz czy jest to baza NATO z umieszczonymi tam wyrzutniami rakiet – stawiam zatem pytanie zamknięte i może Pan udzielić odpowiedzi „nie”, co mnie w pełni usatysfakcjonuje – wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki – Fotografie:

 1. Obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie – 4 szt.
 2. Obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – 1 szt.

6 „Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”, „Do Rzeczy”, Nr 42/193,

17-23 października 2016 r., s. 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 października 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa

00-909 Warszawa

 

Do wiadomości:

 

 1. Pan Leszek Sosnowski, Prezes Zarządu, Wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków

i inni

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o przyznaniu Adresatowi niniejszego pisma przez Kapitułę Tytułu Idiota Roku Tytułu „Idiota Tysiąclecia”.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

 

Feedback is a gift” /ang. Infomacja zwrotna jest podarunkiem/

W sporządzonym w dniu 18 marca 2016 r. raporcie nt. Światowych Dni Młodzieży w dniach 26 – 31 lipca w Krakowie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało szacunkową liczbę uczestników spotkania katolickiej młodzieży z całego świata:

 

Wspomniano również, że założenia, że w mszy w Brzegach będzie uczestniczyć ok. 2 mln osób są “optymistyczne”, bo istnieje przypuszczenie, że w uroczystości weźmie udział 3 mln wiernych.”

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/raport-o-przygotowaniach-do-swiatowych-dni-mlodziezy,632704.html – 4 kwietnia 2016 r.

 

W dniach 8-9 lipca 2016 r. miał się odbywać w Polsce, w Warszawie, szczyt NATO.

 

W wydaniu z dnia 5 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt. „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”Załącznik 1:

Na lotniku w Janowie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (68 l.) pożegnał polskich pilotów,

którzy mają wesprzeć na Bliskim Wschodzie międzynarodową koalicję walczącą z Państwem Islamskim.

Nasi żołnierze rozpoczynają dziś misję solidarności, misję wsparcia – mówił minister i podkreślił,

że będzie to pierwsza zagraniczna misja polskich myśliwców F-16.”
Źródło: „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4 – Załącznik 1

 

Inne media informowały w dniu 4 lipca 2016 r. :

 

 

W połowie czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia o użyciu dwóch Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacji Inherent Resolve w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 r.

Kontyngenty wesprą działania Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim.

Żołnierze będą działać na terenie Kuwejtu, Iraku i Kataru.

(…) Dzisiaj na lotnisku 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie odbyło się pożegnanie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kuwejcie z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza.

Nasi żołnierze rozpoczynają dziś misję solidarności, misję wsparcia – mówił minister podczas uroczystego pożegnania żołnierzy.

Źródło: http://telewizjarepublika.pl/pozegnanie-zolnierzy-lecacych-do-kuwejtu-macierewicz-jako-narod-zaciagamy-u-was-dlug-za-udzial-w-tej-misji,35363.html – 4 lipca 2016 r.

 

19 lipca 2016 media informowały:

 

TVN24: polskie F-16 nadal nie rozpoczęły misji przeciw ISIS

Polskie samoloty F-16 nadal nie wystartowały na misję NATO, donosi TVN24. Dwa tygodnie temu samoloty zostały oficjalnie pożegnane, dlaczego więc nadal nie wyleciały do Kuwejtu? Resort tłumaczy się względami bezpieczeństwa, a opozycja zarzuca stronie rządowej brak Rozmówcy stacji TVN24 donoszą, że polskie samoloty nadal nie wzbiły się w powietrze, by dolecieć do amerykańskiej bazy w Kuwejcie.

Dziennikarze poprosili więc o wyjaśnienia rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza. “Przesunięcie w czasie wylotu pilotów F-16 na misję do Kuwejtu, nastąpiło ze względów zapewnienia bezpieczeństwa polskim lotnikom

napisał w odpowiedzi na pytania TVN24.”

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tvn24-polskie-f-16-nadal-nie-rozpoczely-misji-przeciw-isis/6v9hlr – 19 lipca 2016 r.

 

W wydaniu z dnia 21 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt.: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; – Załącznik 2:

 

Dwa tygodnie po oficjalnym pożegnaniu cztery polskie F-16 nadal nie wyleciały na wojnę z Państwem Islamskim! – donosi TVN 24. – Nasi piloci rozpoczynają dziś misję, w ramach której będą latać nad innym niebem – mówił 4 lipca minister obrony Antoni Macierewicz (68 l.) na lotnisku w Janowie. I to by było na tyle!

Bo choć od uroczystości minęło kilkanaście dni, samoloty nie wzbiły się w powietrze, by dolecieć do bazy USA w Kuwejcie. MON przyznaje, że przesunięcie wylotu nastąpiło ze względów bezpieczeństwa.

Panie ministrze, więc po co była ta cała szopka na lotnisku?”
Źródło: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5 – Załącznik 2

Wiedząc, że w mających się rozpocząć w dniu 26 lipca 2016 r. Światowych Dniach Młodzieży mogło uczestniczyć 2 – 3 mln wiernych władze Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły światu – w tym Państwu Islamskiemu – trzy tygodnie wcześniej, w dniu 4 lipca 2016 r., że z tym dniem Polska weszła w stan wojny z Państwem Islamskim.

Dwa tygodnie później te same władze wycofały się z tej informacji. Ze względów… bezpieczeństwa.

Nie sposób nie zapytać posługując się słownictwem przedstawicieli elity politycznej, z którego oni korzystają podczas spotkań służbowych – tzn. takich, których ich służbowy charakter potwierdzili mediom ich uczestnicy1:

 

Czyżeście Macierewicz ochu…li?! Poje…ło Was Macierewicz?!

Zbigniew Kękuś, na podstawie: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 62

 

W wydaniu z dnia 24 października 2016 r. „Fakt” podał, że w sobotę 22 października wręczono Panu w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”Załącznik 3:

 

W końcu ktoś docenił krytykowanego ministra obrony! Antoni Macierewicz (68 l.) W sobotę otrzymał w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”. Przyznało mu ją wydawnictwo Biały Kruk m.in. za… wkład w służbę ojczyźnie i Polakom. A może dać mu też nagrody za promowanie niedouczonego asystenta czy skandal z zerwaniem kontraktu na caracale?”
Źródło: „Macierewicz nagrodzony!”; „Fakt”, 24.10.2016, s. 2 – Załącznik 3

 

Nagrodę wręczono Panu w Operze Krakowskiej, a wśród gości była m.in. poseł Małgorzata Wassermann.

 

Obdarzona nie mniejszym poczuciem humoru niż Zarząd Wydawnictwa Biały Kruk Sp. z o.o., który wobec Pana opisanego wyżej zachowania – ogłoszenia światu… żartu, że Polska przystąpiła w dniu 4 lipca 2016 r. do wojny z tzw. Państwem Islamskim i przez to narażenia Polaków oraz naszych gości, uczestników szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, na odwet z jego strony – przyznał Panu w połowie października 2016 r. Nagrodę „Patriota Roku 2016”, kapituła Tytułu Idiota Roku, której jestem jednym z członków przyznała Panu Tytuł „Idiota Tysiąclecia”. Dyplom przesyłam w załączeniu – Załącznik 4.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 16 do ściągnięcia tutaj

 1. Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4
 2. Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5
 3. Macierewicz nagrodzony!”; „Fakt”, 24.10.2016, s. 2
 4. Dyplompotwierdzający nadanie przez Kapitułę Tytułu Idiota Roku Antoniemu Macierewiczowi Tytułu „Idiota Tysiąclecia”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

1 „1352 zł zapłacił Radosław Sikorski za obiad z Jackiem Rostowskim. Politycy do tej pory nie widzieli w tym nic złego – twierdzą, że rozmowy były służbowe i mieli prawo wydać na nie państwowe pieniądze (…) – Powodem spotkania była propozycja objęcia funkcji ambasadora w Paryżu przez Jacka Rostowskiego – przekonywał Marcin Wojciechowski z MSZ, komentując kolacyjkę w pałacyku Sobańskich Sikorskiego z Rostowskim. (…) Kto jak kto, ale minister dyplomacji powinien wiedzieć, że własne rachunki trzeba regulować. Sikorski poszedł więc po rozum do głowy i ogłosił, że odda pieniądze, a w zasadzie tylko ich część … – Minister Sikorski postanowił zwrócić koszt zbyt drogich alkoholi.” Zwrot należności zostanie potrącony z wynagrodzenia – poinformowało nas MSZ.” – Źródło: Artur Kowalczyk, „Rozmawiali prywatnie a jedli służbowo.”; „Fakt”, 2.07.2014, s. 2

2 „CZYŻEŚCIE OCHU…LI?! Względnie: „POJE…ŁO WAS?!” – „Rodzaj nieformalnej apelacji podejmowanej przez młodego chłopaka w sprawie Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja, spod dużego palca.” Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6