Rzeczpospolita opresyjna – drużyna posrańca Zbigniewa Ziobry: posraniec Cezary Kwiatkowski z Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/„[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Sygnał jest jasny: każdy z nas może zostać przez
urząd przeczołgany wedle jego widzimisię”
Newsweek”, 23 marca 2003, s. 17

 

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.”

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a przesyłam do Państwa w interesie społecznym.

Prezentuję w nim dwóch podwładnych szefa projektu „dobra zmiana PiS” w resorcie sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, członka „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS” Zbigniewa Ziobry:

 1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę
 2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego.

 

Jako uzupełnienie do niniejszego e-mail’a proszę potraktować zamieszczony na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl film pt.: „Prokurator Cezary Kwiatkowski kieruje dr Zbigniewa Kękusia na kolejne badania psychiatryczne”, link – https://www.youtube.com/watch?v=e6aAheI_s5s

 

W poprzednim e-mail’u wyjaśniałem Państwu, kogo kwalifikuję do kategorii „posraniec” – osobników gorszych od sukin…ów, bo jakkolwiek z nich sukin…ny, to udają dobrych – i dlaczego Zbigniewa Ziobrę zaliczam do kategorii posraniec.

Prokurator Cezary Kwiatkowski, jednego z członków drużyny posrańca Zbigniewa Ziobry, szefa w resorcie sprawiedliwości projektu „dobra zmiana PiS” też jest posrańcem. Tchórzem, który winą za niedopełnienie przez siebie obowiązków mnie obarcza i nęka mnie powtórnym wezwaniem na badania psychiatryczne. Powtórnym, bo pierwsze, na które mnie wezwał i na które się stawiłem nie mogły się odbyć ze względów formalnych. Spowodowanych nierzetelnością, prokuratora, który teraz pokazuje mi się jako posraniec, a rychło zostanie przestępcą, który popełnił przestępstwo z art. 271 § k.k. i art. 271 § 3 k.k.

Grozi za to kłamcy i tchórzowi – czyli posrańcowi, który w obronie swojego interesu zataił w dokumencie, który wydał w dniu 30.09.2016 r. – prokuratorowi Cezaremu Kwiatkowskiemu kara pozbawienia wolności do lat 8.

Po tym, gdy jakiś posraniec z systemu prawnego lub politycznego naruszy prawa obywatela lub pozbawi go możności korzystania z jego praw, a świadom swoich praw obywatel nie wyraża na to zgody, nadrzędnym celem ferajny w prokuratorskich i sędziowskich togach, staje się umieszczenie tego obywatela w szpitalu psychiatrycznym.

W opisanym w niniejszym e-mail’u przypadku uznanie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przez prokuratora i/lub sędziego za nieświadomego znaczenia swoich czynów jest jedyną dla niego szansą na uniknięcie prawnych konsekwencji świadomego, w obronie własnego interesu, popełnienia przestępstwa z art. 271 § k.k. i art. 271 § 3 k.k., tj. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w dokumencie, tj. postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. o zawieszeniu postępowania – Załącznik IV.1:

Jak mówią:

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.”

 

To jest przypadek posrańca o rzekomo nieskazitelnym charakterze, prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze. Kłamcy. Tchórza.

 

xxx

 

Prokurator Cezary Kwiatkowski świadczy usługę ścigania mniie prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiejowi Legutce, którywszczął i skutecznie przeprowadził procedurę pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w sprawie, w której jego następczyni, prokurator Dorota Baranowska wydała postanowienie o… umorzeniu dochodzenia z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynów. Czynów, które przypisawszy mi prokurator Bartłomiej Legutko uznał – skoro wszczął i przeprowadził procedurę poddania mnie obserwacji psychiatrycznej – że za ich popełnienie sąd wymierzy mi karę bezwzględnego pozbawienia mnie wolności.

Skutkiem procedury wszczętej i przeprowadzonej przez prokuratora B. Legutke w dniu 20 sierpnia 2015 r. zostałem zatrzymany przez Policję i doprowadzony do szpitala psychiatrycznego, tj. Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Wypisano mnie po 4 dniach, w dniu 24 sierpnia 2015 r., z powodu prowadzenia przeze mnie od dnia doprowadzenia mnie do Szpitala protestu głodowego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski świadczy prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce z oskarżenia publicznego usługę ścigania mnie za jego – ścigane z oskarżenia prywatnego – znieważenie.

Funkcjonariusz publiczny prokurator Cezary Kwiatkowski świadczy tę usługę funkcjonariuszowi publicznemu prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce oczywiście wyłącznie w interesie społecznym.

Zachowuje się przy tym prokurator Cezary Kwiatkowski w sposób typowy dla ogromnej większości prokuratorów, z którymi dotychczas miałem do czynienia i o których informowałem Państwa w poprzednich e-mailach. Kłamie w sytuacji jego samego nierzetelności i mnie przypisuje winę za jego nierzetelności – niedopełnienie obowiązków – skutki. Korzystając z posiadanej nade mną przewagi w postaci nadanej mu władzy usiłuje prokurator Cezary Kwiatkowski mnie zmusić do poniesienia konsekwencji jego nierzetelności/niedopełnienia obowiązków.

Kieruje mnie prokurator Cezary Kwiatkowski na badania psychiatryczne.

Drugi raz. Mam się na nie stawić w dniu 10 listopada 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Raz już prokurator Cezary Kwiatkowski wezwał mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne. Miałem się na nie stawić przed rokiem, w dniu 12 listopada 2015 r.

Stawiłem się w wyznaczonym przez prokuratora C. Kwiatkowskiego terminie i miejscu. Badania nie mogły się odbyć z winy… prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego. Nierzetelny, niedopełnił obowiązku zapewnienia, żeby w wyznaczonym mi terminie i miejscu obecnych było – jak nakazuje prawo – dwoje biegłych sądowych. Była tylko jedna biegła. Druga przebywała na urlopie za granicą.

Nie wiedział o tym prokurator Cezary Kwiatkowski.

Tymczasem w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. prokurator Cezary Kwiatkowski prezentuje swoją – sprzeczną z rzeczywistym stanem faktycznym – wersję zdarzeń i podaje – Załącznik II.1: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, (…)”. a następnie – w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości. W takich okolicznościach nie było możliwe wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej.”

Biegła była jedna i nie mogła – nie wolno jej było – mnie badać.

Nieskazitelnego charakteru Cezary Kwiatkowski zarzuca mi, że ja odmawiam realizacji mojego obowiązku procesowego:

Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, (…).”

A to on, prokurator Cezary Kwiatkowski, niedopełnił swojego obowiązku procesowego zapewnienia obecności dwóch biegłych sadowych w wyznaczonym mi przez niego terminie i miejscu badań.

Wprawdzie fakt niedopełnienia przez siebie w.w. obowiązku przemilczał nieskazitelnego charakteru prokurator Cezary Kwiatkowski w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r., ale potwierdzą go prokurator i sędzia, którzy będą rozpoznawać moje zawiadomienie z dnia 9 listopada 2016 r. o popełnieniu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. tj. poświadczenia nieprawdy w dokumencie – postanowieniu z 30.09.2016 r. o zawieszeniu dochodzenia – mającym znaczenie prawne.

Prokurator Cezary Kwiatkowski napisał w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r. – Załącznik II.1: „Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej.

A przecież po falstarcie z badaniami z jego winy w dniu 12 listopada 2015 r. nieskazitelnego charakteru prokurator Cezary Kwiatkowski powinien napisać: „Pomimo zawieszenia postępowania rozpocznę czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej.”

Rozpoczyna je prokurator Cezary Kwiatkowski pod koniec drugiego roku prowadzenia postępowania.

 

Ponieważ prokurator Cezary Kwiatkowski ma swoją – jak wspomniałem, sprzeczną z rzeczywistym stanem faktycznym – wersję mojego spotkania w dniu 12 listopada 2015 r. z biegłą z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lek. med. Danutą Woźniak – to się, jak to prokurator, tej korzystnej dla siebie, wersji trzyma i uznał, jak to prokurator, że to ja mam ponieść konsekwencje niedopełnienia przez niego obowiązku zapewnienia obecności dwóch biegłych w wyznaczonym mi przez niego terminie i miejscu badań.

Wzywa mnie po raz drugi do stawiennictwa na badania. Mam się na nie stawić w dniu 10 listopada 2016 r.

Co charakterystyczne, to że, mimo iż moje badania w dniu 12 listopada 2015 r. nie mogły się odbyć z winy prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego oraz mimo że ja rzeczywiście informowałem go potem, że nie poddam się badaniom psychiatrycznym, co prokurator C. Kwiatkowski potwierdził podając w w.w. postanowieniu z dnia 30.06.2016 r.Załącznik II.1: „(…) w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości.”, to podał także w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r. – Załącznik II.1: „Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej.

I wzywa mnie do stawiennictwa na badania w dniu 10 listopada 2016 r. – Załącznik IV.1.

Dlaczego mnie wzywa?

Bo jeśli się nie stawię na badania w dniu 10 listopada 2016 r. to prokurator Cezary Kwiatkowski, który sam nie poniósł – oczywiście – konsekwencji tego, że z jego winy nie mogły się odbyć badania wyznaczone na dzień 12 listopada 2015 r. będzie – zgodnie z deklaracją z postanowienia z dnia 30.09.2016 r. – podejmował czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Czyli, jak to prokurator… wyda Policji nakaz zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania.

Z mnóstwem łatwych do przewidzenia na taką okoliczność negatywnych dla mnie – poza samym zatrzymaniem mnie przez Policję – skutków. Będzie okazja, żeby jakieś następne wszcząć przeciwko mnie postępowanie. I – oczywiście – skierować mnie na badania psychiatryczne.

To stara, dobrze sprawdzona przez Żydów w okresie panowania żydokomuny metoda pacyfikowania, pozbywania się niewygodnych nie-Żydów. Wraca stare.

Z tej przyczyny, celem uniknięcia wydania przez prokuratora C. Kwiatkowskiego Policji nakazu zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne, pismem z dnia 9 listopada 2016 r. złożonym w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze do akt sprawy 5 Ds. 153/14 – w tym w kopii skierowanym do prokuratora rejonowego Agnieszki Nowak – złożyłem – Załącznik IV: „Zawiadomienie o moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 10 listopada 2016 r.” Przedstawiłem przyczyny mojego niestawiennictwa.

 

Więcej na ten temat procedowania przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie przeciwko mnie om znieważenie prokuratora Bartłomieja Legitki w załączonych do niniejszego e-mail’a:

 1. zawiadomieniu z dnia 9 listopada 2016 r. o popełnieniu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k. – Załącznik II,
 2. wniosku z dnia 9 listopada 2016 r. o wyłączenie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego – Załącznik III,
 3. zawiadomieniu z dnia 9 listopada 2016 r. o moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 10 listopada 2016 r. – Załącznik IV.

 

W załączeniu przesyłam także moje pismo z dnia 7 listopada 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym – Załącznik I – proszę go o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:

 1. z jakich przyczyn,
 2. na podstawie którego prawa,
 3. w jakim celu

w dniu 20 października 2016 r., gdy razem z trzema towarzyszącymi mi osobami stawiłem się w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem uzyskania wyjaśnienia, na jakim etapie rozpoznawania przez prezydenta A. Dudę są:

 1. mój wniosek z pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. o ułaskawienie mnie w sprawie wszczętej przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14 i rozpoznawanej obecnie przez prokurator Dorotę Baranowską,
 2. mój wniosek z pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. o ułaskawienie mnie w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, wszczętej przeciwko mnie w dniu 16 stycznia 2015 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego

zostaliśmy wylegitymowani i spisani przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

 

Myślę, że może żałować prokurator Cezary Kwiatkowski, że prezydent Andrzej Duda nie ułaskawił mnie w sprawie, którą on przeciwko mnie wszczął, w takim samym tempie, w jakim w 2015 roku zastosował prawo łaski wobec 4 byłych funkcjonariuszy CBA, w tym swojego byłego kolegi partyjnego, szefa Mariusza Kamińskiego.

Gdyby tak się stało, prokurator Cezary Kwiatkowski nie zdążyłby popełnić przestępstwa, które mu – w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach w.w. spraw do sygn. 5 Ds. 153/14 i 2 Ds. 542/14 – zarzucam.

Wskazać także należy, że jeśli prezydent Andrzej Duda zastosuje prawo łaski wobec mnie w sprawie, w której prokurator Cezary Kwiatkowski świadczy prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce usługę ścigania mnie z oskarżenia publicznego za prokuratora B. Legutki rzekome przeze mnie – ścigane z oskarżenia prywatnego – znieważenie, to jedynym skutkiem tej sprawy będzie… nałożenie przez sprawiedliwy, bezstronny, niezależny i niezawisły sąd statusu przestępcy na łaskawego dla prokuratora Bartłomieja Legutki prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego.

Bo tego, że prokurator Cezary Kwiatkowski popełnił przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. § 3 k.k. nie może – ze względu na dowody, które przedstawiłem – zakwestionować żaden, najbardziej nawet życzliwy prokuratorowi Cezaremu Kwiatkowskiemu prokurator i sędzia.

Chociaż… Nie zapominajmy, że już 12 lat temu prof. Marcin Król taką przedstawił diagnozę sytuacji w wymiarze sprawiedliwości:

Sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości na wszystkich

szczeblach i pod wszystkimi względami jest zdumiewająca.

Zapewne także tragiczna, ale przede wszystkim zdumiewająca.

Prof. Marcin Król, „Tygodnik Powszechny”, nr 37, 12 wrzesień 2004 r.

 

Ja twierdzę, że obecnie – pod rządami w resorcie sprawiedliwości szefa tam projektu „dobra zmiana PiS” Zbigniewa Ziobry:

Sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości na wszystkich szczeblach i pod wszystkimi względami

jest tak tragiczna, że nic już nie jest w stanie zdumieć ofiar jego funkcjonariuszy.”

Zbigniew Kękuś

 

Jeśli zastanawiacie się Państwo, dlaczego osobnik o rzekomo nieskazitelnym charakterze zachowuje się w opisany wyżej sposób, wyjaśniam… Bo wie, że każdy łajdak, oszust, z korpusu prokuratorów ma zezwolenie Zbigniewa Ziobry na każde najbardziej nawet nikczemne działanie realizowane w obronie rządzącej się w Polsce ferajny.

To, że się żrą między sobą Zbigniew Ziobro z przedstawicielami innych opcji politycznych jest dowodem tego li tylko, że walczą o… podział wpływów nad nami. Każdy na swój sposób udając dobrego. Polak krzywdzony przez członka którejkolwiek z frakcji ferajny, staje się wrogiem członków wszystkich frakcji, ugrupowań ferajny.

 

Jeśli mnie autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach – prokuratorzy i sędziowie – nie umieszczą w szpitalu psychiatrycznym poinformuję Państwa, czy mnie prezydent Andrzej Duda ułaskawił, a także o tym, w jaki sposób ferajna będzie bronić prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przed moimi, słusznymi, zarzutami. Na pytanie, skąd wiem, że ferajna będzie bronić prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, odpowiadam: „z doświadczenia”. Wieloletniego.

Funkcjonariuszom barbarii wszystko wolno. Pod ochroną innych funkcjonariuszy systemu prawnego i systemu politycznego. Jak – na przykład – obrońca i promotor barbarzyńców w prokuratorskich i sędziowskich togach Zbigniew Ziobro, czy też niesłusznie zwany rzecznikiem praw obywatelskich Adam Bodnar z jego ferajną z Biura RPO.

Na – dużo – grosze zmieniło się w polskim systemie prawnym od czasu, gdy przed ponad 13 laty „Newsweek” pisał:

 

Sygnał jest jasny:

każdy z nas może zostać przezurząd przeczołgany wedle jego widzimisię
Newsweek”, 23 marca 2003, s. 17

 

Czołgają Polaków, których sobie wybiorą na ofiary według własnego widzimisię.

Kto? Łajdaki, pod ochroną posrańców. Wszyscy uchodzą za autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach.

Nie wiem, co takowi robią w korpusie prokuratorów reformatora wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No bo, czy opisany powyżej kłamca i cwaniak Cezary Kwiatkowski czyni zadość wymogowi postawionemu przez ustawodawcę przed każdym prokuratorem:

Prokuratorem może być powołany ten,

kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Bydło – „BYDLĘ”«przen. pogard. o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – nic nie potrafi zrobić uczciwie, rzetelnie zrobić.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 7 listopada 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy
 2. Zawiadomienie z dnia 9 listopada 2016 r. o popełnieniu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k.,
 3. Wniosek z dnia 9 listopada 2016 r. o wyłączenie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego,
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 9 listopada 2016 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. z jakich przyczyn funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu legitymował i spisał w dniu 20 października 2016 r. przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mnie oraz towarzyszące mi osoby,
  2. na podstawie, którego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa – funkcjonariusz BOR legitymował i spisał w dniu 20 października 2016 r. przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mnie oraz towarzyszące mi osoby,
  3. w jakim celu funkcjonariusz BOR legitymował i spisał w dniu 20 października 2016 r. przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mnie oraz towarzyszące mi osoby.
 2. Zawiadomienie, że legitymowanie i spisanie mnie przez funkcjonariusza BOR w dniu 20 października 2016 r. przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza zamieszczony na kanale www.Sumienie Narodu-YouTube film pt. „Dr Zbigniew Kękuś w walce z systemem, represje służb.”, link – https://www.youtube.com/watch?v=7motTRxaZ14.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20 października 2016 r. stawiłem się w obecności trzech towarzyszących mi osób w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem uzyskania wyjaśnienia, na jakim etapie rozpoznawania przez adresata niniejszego pisma są:

 1. mój wniosek z pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. o ułaskawienie mnie w sprawie wszczętej przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14 i rozpoznawanej obecnie przez prokurator Dorotę Baranowską,
 2. mój wniosek z pisma z dnia 6 czerwca 2016 r. o ułaskawienie mnie w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, wszczętej przeciwko mnie w dniu 16 stycznia 2015 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego.

 

Przypomnę, że adresat niniejszego pisma zastosował prawo łaski wobec 4 byłych funkcjonariuszy CBA, w tym szefa Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika niewiele ponad trzy miesiące po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podczas mojego stawiennictwa w dniu 20 października 2016 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej towarzyszyli mi prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i dwóch dziennikarzy portalu „Sumienie Narodu”.

Mimo że podporządkowaliśmy się każdemu żądaniu kierowanemu wobec nas przez chroniących Kancelarii funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu każdy z nas został wylegitymowany i spisany.

Legitymowanie i spisanie mnie przez funkcjonariusza BOR w dniu 20 października 2016 r. przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza zamieszczony na kanale www.Sumienie Narodu-YouTube film pt. „Dr Zbigniew Kękuś w walce z systemem, represje służb.”, link – https://www.youtube.com/watch?v=7motTRxaZ14.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 9 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Agnieszka Nowak

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

Sygn. akt: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k., tj. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r., sygn. 5 Ds. 153/14, o zawieszeniu dochodzenia – Załącznik 1.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodów z:
  1. akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze sygn. akt 5 Ds. 153/14 celem ustalenia, czy poza Wezwaniem dla mnie z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie prokurator Cezary Kwiatkowski doręczył mi inne wezwanie/wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14,
  2. zeznań biegłej z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarza psychiatry, Ordynatora Oddziału IV B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Danuty Woźniak, celem ustalenia:
   1. czy ja stawiłem się w dniu 12 listopada 2015 r. w Szpitalu na badania psychiatryczne wyznaczone na ten dzień przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego,
   2. czy stawiłem się sam, czy w obecności innej osoby,
   3. z jakiej przyczyny nie odbyły się badania w dniu 12 listopada 2015 r.,
   4. czy w dniu 12 listopada 2015 r. była w pracy lek. med. Urszula Hybel,
  3. zeznań biegłej z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarza psychiatry, zatrudnionej w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Urszuli Hybel celem ustalenia, czy była w dniu 12 listopada 2015 r. w pracy, a jeśli nie, to dlaczego.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 271 § 1 Kodeksu karnego: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 1. Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego: „Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 3) (…) prokurator, (…).”
 2. Artykuł 115 § 14 Kodeksu karnego: „Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”

 

Część II Uzasadnienie

 

W dniu 30 września 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie o treści – Załącznik 1: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze 31-922 Kraków, 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 30 września 2016 r. os. Stalowe 16D POSTANOWIENIE o zawieszeniu dochodzenia

Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k. postanowił zawiesić dochodzenie

UZASADNIENE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie sygn. 5 Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k.

W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, a następnie – w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości. W takich okolicznościach nie było możliwe wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej.
Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej w sytuacji, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy, uznać należy za istotny brak tego postępowania. Bez przeprowadzenia powyższego dowodu nie jest więc możliwe zakończenie dochodzenia i skierowanie aktu oskarżenia do Sądu.

W związku z tym stwierdzić należy, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w rozumieniu art. 22§1 k.k. stanowiąca przesłankę do zawieszenia dochodzenia.

Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy podejrzany korzystał w ostatnich latach z pomocy medycznej – istotnym będzie w szczególności ustalenie, czy leczył się psychiatrycznie.

Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

Czynności powyższe służyć mają uzyskaniu ewentualnej dokumentacji dotyczącej stanu psychicznego podejrzanego, która – wobec jego odmowy udziału w badaniach psychiatrycznych – mogłaby zostać wykorzystana przez biegłych psychiatrów w opiniowaniu w niniejszej sprawie. Będą podejmowane kolejne próby wezwania podejrzanego na badania psychiatryczne celem weryfikowania, czy ulegnie zmianie jego negatywny stosunek do udziału w tych badaniach.

Z chwilą ustania przyczyny zawieszenia dochodzenia, postępowanie zostanie niezwłocznie podjęte. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że prokurator Cezary Kwiatkowski wezwał mnie przed sporządzeniem w.w. postanowienia z dnia 30 września 2016 r. do stawiennictwa na badania psychiatryczne 1 /słownie: jeden/ raz. Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015

r. – Załącznik 2

 

Wcześniej, w dniu 9 października 2015 r., prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie, w którym wskazał biegłe sądowe z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, lek. med. Danutę Woźniak i lek. med. Urszulę Hybel – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 3

 

W dniu 12 listopada 2015 r. stawiłem się – w obecności towarzyszącej mi osoby zaufania – zgodnie z wezwaniem prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12.10.2015 r., w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Spotkałem się z jedną z wyznaczonych przez prokuratora C. Kwiatkowskiego biegłych, Ordynatorem Oddziału IVB Szpitala lek. med. Danutą Woźniak, która poinformowała mnie, że badania nie odbędą się ponieważ druga z biegłych wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, lek. med. Urszula Hybel jest na urlopie, przebywa zagranicą, a badania muszą być prowadzone przez dwóch lekarzy.

Rzeczywiście, art. 202 § 1 k.p.k. stanowi: „W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.” i na jego podstawie prokurator C. Kwiatkowski powołał dwie biegłe.

 

Podając w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r. – Załącznik 1: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,, tj. zarzucając mi, że:

 1. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów ponieważ „Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,,
 2. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów „ze względu na postawę podejrzanego.

prokurator Cezary Kwiatkowski dwukrotnie poświadczył nieprawdę.

W wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. terminie i miejscu – tj. 12 listopada 2015 r. w „Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB”obecna była tylko jedna z biegłych psychiatrów powołana przez prokuratora C. Kwiatkowskiego, lek. med. Danuta Woźniak. Druga, lek. med. Urszula Hybel, przebywała w tym dniu na urlopie. Jak nas – mnie i towarzyszącą mi osobę – poinformowała lek. med. D. Woźniak, lek. med. Urszula Hybel przebywała za granicą.

Badanie nie mogło się odbyć nie – jak podał prokurator C. Kwiatkowski: „ze względu na postawę podejrzanego”, lecz z w.w. przyczyny formalnej. Musi je prowadzić dwóch biegłych.

Ja wprawdzie poinformowałem lek. med. Danutę Woźniak podczas w.w. spotkania w dniu 12.11.2015 r., że nie poddam się badaniom psychiatrycznym w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, ale wskazać należy, że gdyby w dniu mojego stawiennictwa na wezwanie prokuratora C. Kwiatkowskiego, tj. 12 listopada 2015 r. obecna była w we wskazanym mi przez niego miejscu druga z biegłych, biegłe zapewne sporządziłyby opinię mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom. To standardowa procedura stosowana przez biegłych sądowych, lekarzy psychiatrów. Tak było w przypadku postępowania, na które powołał się prokurator Cezary Kwiatkowski w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r., tj. jak podał: „w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

W tym postępowaniu prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. dwoje biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę. Mieli mnie badać w dniu 7 maja 2014 r. Na początku naszego spotkania 07.05.2014 r. poinformowałem biegłych, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym i złożyłem wniosek o zaprotokołowanie mojego w oświadczenia prezentującego uzasadnienie dla mojego stanowiska. Biegli uczynili zadość mojemu wnioskowi i w sporządzonej potem w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej podali – Załącznik 4: Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów): Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 4

 

Natychmiast po złożeniu przeze mnie zacytowanego wyżej oświadczenia biegli zakończyli nasze spotkanie. Trwało nie dłużej niż 7 – 8 minut.

A potem – mimo potwierdzonego zacytowanym wyżej zapisem – braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom okazało się, że biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla jednak badali mnie wtedy, gdy im. dyktowałem w.w. oświadczenie i w dniu 3 czerwca 2014 r. sporządzili na podstawie tego badania Opinię sądowo-psychiatryczną, w której poza moim, zacytowanym wyżej oświadczeniem złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 4

 

Gdyby zatem w dniu 12 listopada 2015 r., gdy stawiłem się w wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego miejscu, tj. w Oddziale IVB Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie, była obecna nie tylko lek. med. Danuta Woźniak, ale także lek. med. Urszula Hybel, z całą pewnością po rozmowie ze mną biegłe sporządziłby – tak samo, jak biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla w w.w. sprawie – opinię sądowo psychiatryczną.

Biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla z całą pewnością zachowali się w opisanym wyżej przypadku – tj. badali mnie mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom i nie poinformowawszy mnie o tym, że mnie badają – w zgodzie z prawem. Biegły musi przecież mieć nieskazitelny charakter. Napisał o tym dr Tomasz Miedziński w zamieszczonym wydaniu z dnia 30 lipca 2015 r. „Dziennika Gazety Prawnej” artykule pt. „biegły musi mieć nieskazitelny charakter – Załącznik 5:

 

(…) pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego” jest określane jako całość cech, zdarzeń

i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składające się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Chodzi o cechy: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność. Osoba biegłego nie może więc nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości, nierzetelności czy braku obiektywizmu.

(…) Postawa biegłego wpływa na społeczną ocenę działalności sądów i organów ścigania.”
Źródło: Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4 – Załącznik 5

 

xxx

 

Powyżej udowodniłem, że podając w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 1: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,, tj. zarzucając mi, że:

 1. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów z mojej winy, tj. ponieważ „Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,,
 2. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów z mojej winy, tj. ze względu na postawę podejrzanego.

prokurator Cezary Kwiatkowski poświadczył nieprawdę.

Dwukrotnie.

Psychiatra był jeden. I z tego powodu, tj. ze względów formalnych, a nie ze względu na postawę podejrzanego, było niedopuszczalne przeprowadzenie moich badań.

 

Prokurator Cezary Kwiatkowski dlatego skłamał – poświadczył nieprawdę świadomie, wiedział bowiem, że w dniu 12 listopada 2015 r. spotkała się ze mną tylko jedna z wyznaczonych przez niego biegłych, a ta z mocy prawa określonego w zacytowanym wyżej art. 202 § 1 k.p.k nie mogła mnie poddać badaniom – że nie sprawdził, czy obie wyznaczone przez niego biegłe będą w dniu 12 listopada 2015 r., na który wyznaczył mi termin badań psychiatrycznych, w pracy. Mnie zatem obciążył winą za to, że nie odbyły się badania w tym dniu, tj. za spowodowaną tym, że się nie odbyły przewłokę w postępowaniu.

 

Wskazać należy, że prokurator jest – z mocy prawa określonego w art. 115 § 14 k.k. funkcjonariuszem publicznym.

Wskazać także należy, że postanowienie, które wydał prokurator Cezary Kwiatkowski w dniu 30 września 2016 r. jest – z mocy prawa określonego w art. 115 § 13 pkt. 3 k.k. – dokumentem.

Postanowienie, tj. dokument, który wydał prokurator Cezary Kwiatkowski w dniu 30.09.2016 r. ma znaczenie prawne. Na jego podstawie prokurator Cezary Kwiatkowski zawiesił postępowanie.

 

xxx

 

W podsumowaniu wskazać zatem należy, że funkcjonariusz publiczny, prokurator Cezary Kwiatkowski poświadczył nieprawdę w dokumencie – tj. postanowieniu z dnia 30 września 2016 r.mającym znaczenie prawne. Poświadczył ją w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. w celu uniknięcia odpowiedzialności za to, że osobiście spowodował przewłokę w postępowaniu. Spowodował ją tym, że nie sprawdził, czy w wyznaczonym mi przez niego na 12 listopada 2015 r. terminie badań psychiatrycznych będą w pracy obydwie wyznaczone przez niego biegłe sądowe, co wobec nieobecności jednej z nich stanowiło formalną przeszkodę dla poddania mnie badaniom.

Zachowanie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego wyczerpuje znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 271 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k.

Celem zweryfikowania wiarygodności przedstawionych przeze mnie w niniejszym piśmie faktów wnoszę o przeprowadzenie dowodów, jak w pkt. II str. 1 niniejszego pisma.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.
 5. Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 9 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

Sygn. akt: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyłączenie – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 k.p.k. – prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 5 Ds. 153/14.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I. Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 47 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Przepisy 9rt. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz 9rt. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.”
 2. Artykuł 41 Kodeksu postępowania karnego: „Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.”

 

Część II Uzasadnienie

 

W dniu 9 listopada 2016 r. złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k. Podałem – Załącznik 1: „Pani Agnieszka Nowak Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze oś. Stalowe 16D 31-922 Kraków Sygn. akt: 5 Ds. 153/14 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k., tj. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r., sygn. 5 Ds. 153/14, o zawieszeniu dochodzenia – Załącznik 1.
 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodów z:
  1. akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze sygn. akt 5 Ds. 153/14 celem ustalenia, czy poza Wezwaniem dla mnie z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie prokurator Cezary Kwiatkowski doręczył mi inne wezwanie/wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14,
  2. zeznań biegłej z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarza psychiatry, Ordynatora Oddziału IV B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Danuty Woźniak, celem ustalenia:
   1. czy ja stawiłem się w dniu 12 listopada 2015 r. w Szpitalu na badania psychiatryczne wyznaczone na ten dzień przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego,
   2. czy stawiłem się sam, czy w obecności innej osoby,
   3. z jakiej przyczyny nie odbyły się badania w dniu 12 listopada 2015 r.,
   4. czy w dniu 12 listopada 2015 r. była w pracy lek. med. Urszula Hybel,
  3. zeznań biegłej z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarza psychiatry, zatrudnionej w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie lek. med. Urszuli Hybel celem ustalenia, czy była w dniu 12 listopada 2015 r. w pracy, a jeśli nie, to dlaczego.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Część I Przepisy prawa

 1. Artykuł 271 § 1 Kodeksu karnego: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 1. Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego: „Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 3) (…) prokurator, (…).”
 2. Artykuł 115 § 14 Kodeksu karnego: „Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”

Część II Uzasadnienie

W dniu 30 września 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze 31-922 Kraków, 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 30 września 2016 r. os. Stalowe 16D POSTANOWIENIE o zawieszeniu dochodzenia

Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k. postanowił zawiesić dochodzenie

UZASADNIENE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie sygn. 5 Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k.

W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, a następnie – w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości. W takich okolicznościach nie było możliwe wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej.
Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej w sytuacji, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy, uznać należy za istotny brak tego postępowania. Bez przeprowadzenia powyższego dowodu nie jest więc możliwe zakończenie dochodzenia i skierowanie aktu oskarżenia do Sądu.

W związku z tym stwierdzić należy, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w rozumieniu art. 22§1 k.k. stanowiąca przesłankę do zawieszenia dochodzenia.

Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy podejrzany korzystał w ostatnich latach z pomocy medycznej – istotnym będzie w szczególności ustalenie, czy leczył się psychiatrycznie.

Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

Czynności powyższe służyć mają uzyskaniu ewentualnej dokumentacji dotyczącej stanu psychicznego podejrzanego, która – wobec jego odmowy udziału w badaniach psychiatrycznych – mogłaby zostać wykorzystana przez biegłych psychiatrów w opiniowaniu w niniejszej sprawie. Będą podejmowane kolejne próby wezwania podejrzanego na badania psychiatryczne celem weryfikowania, czy ulegnie zmianie jego negatywny stosunek do udziału w tych badaniach.

Z chwilą ustania przyczyny zawieszenia dochodzenia, postępowanie zostanie niezwłocznie podjęte. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora

Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 1

Wskazać należy, że prokurator Cezary Kwiatkowski wezwał mnie przed sporządzeniem w.w. postanowienia z dnia 30 września 2016 r. do stawiennictwa na badania psychiatryczne 1 /słownie: jeden/ raz. Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października

2015 r. – Załącznik 2

Wcześniej, w dniu 9 października 2015 r., prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie, w którym wskazał biegłe sądowe z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, lek. med. Danutę Woźniak i lek. med. Urszulę Hybel – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora

Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 3

W dniu 12 listopada 2015 r. stawiłem się – w obecności towarzyszącej mi osoby zaufania – zgodnie z wezwaniem prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12.10.2015 r., w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Spotkałem się z jedną z wyznaczonych przez prokuratora C. Kwiatkowskiego biegłych, Ordynatorem Oddziału IVB Szpitala lek. med. Danutą Woźniak, która poinformowała mnie, że badania nie odbędą się ponieważ druga z biegłych wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, lek. med. Urszula Hybel jest na urlopie, przebywa zagranicą, a badania muszą być prowadzone przez dwóch lekarzy.

Rzeczywiście, art. 202 § 1 k.p.k. stanowi: „W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.” i na jego podstawie prokurator C. Kwiatkowski powołał dwie biegłe.

Podając w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r. – Załącznik 1: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,”, tj. zarzucając mi, że:

 1. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów ponieważ „Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,”,
 2. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów „ze względu na postawę podejrzanego”.

prokurator Cezary Kwiatkowski dwukrotnie poświadczył nieprawdę.

W wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. terminie i miejscu – tj. 12 listopada 2015 r. w „Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB” – obecna była tylko jedna z biegłych psychiatrów powołana przez prokuratora C. Kwiatkowskiego, lek. med. Danuta Woźniak. Druga, lek. med. Urszula Hybel, przebywała w tym dniu na urlopie. Jak nas – mnie i towarzyszącą mi osobę – poinformowała lek. med. D. Woźniak, lek. med. Urszula Hybel przebywała za granicą.

Badanie nie mogło się odbyć nie – jak podał prokurator C. Kwiatkowski: „ze względu na postawę podejrzanego”, lecz z w.w. przyczyny formalnej. Musi je prowadzić dwóch biegłych.

Ja wprawdzie poinformowałem lek. med. Danutę Woźniak podczas w.w. spotkania w dniu 12.11.2015 r., że nie poddam się badaniom psychiatrycznym w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, ale wskazać należy, że gdyby w dniu mojego stawiennictwa na wezwanie prokuratora C. Kwiatkowskiego, tj. 12 listopada 2015 r. obecna była w we wskazanym mi przez niego miejscu druga z biegłych, biegłe zapewne sporządziłyby opinię mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom. To standardowa procedura stosowana przez biegłych sądowych, lekarzy psychiatrów. Tak było w przypadku postępowania, na które powołał się prokurator Cezary Kwiatkowski w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r., tj. jak podał: „w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.”

W tym postępowaniu prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. dwoje biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę. Mieli mnie badać w dniu 7 maja 2014 r. Na początku naszego spotkania 07.05.2014 r. poinformowałem biegłych, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym i złożyłem wniosek o zaprotokołowanie mojego w oświadczenia prezentującego uzasadnienie dla mojego stanowiska. Biegli uczynili zadość mojemu wnioskowi i w sporządzonej potem w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej podali – Załącznik 4: „Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów): Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 4

Natychmiast po złożeniu przeze mnie zacytowanego wyżej oświadczenia biegli zakończyli nasze spotkanie. Trwało nie dłużej niż 7 – 8 minut.

A potem – mimo potwierdzonego zacytowanym wyżej zapisem – braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom okazało się, że biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla jednak badali mnie wtedy, gdy im. dyktowałem w.w. oświadczenie i w dniu 3 czerwca 2014 r. sporządzili na podstawie tego badania Opinię sądowo-psychiatryczną, w której poza moim, zacytowanym wyżej oświadczeniem złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 4

Gdyby zatem w dniu 12 listopada 2015 r., gdy stawiłem się w wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego miejscu, tj. w Oddziale IVB Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie, była obecna nie tylko lek. med. Danuta Woźniak, ale także lek. med. Urszula Hybel, z całą pewnością po rozmowie ze mną biegłe sporządziłby – tak samo, jak biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla w w.w. sprawie – opinię sądowo psychiatryczną.

Biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla z całą pewnością zachowali się w opisanym wyżej przypadku – tj. badali mnie mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom i nie poinformowawszy mnie o tym, że mnie badają – w zgodzie z prawem. Biegły musi przecież mieć nieskazitelny charakter. Napisał o tym dr Tomasz Miedziński w zamieszczonym wydaniu z dnia 30 lipca 2015 r. „Dziennika Gazety Prawnej” artykule pt. „biegły musi mieć nieskazitelny charakter – Załącznik 5:

 

(…) pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego” jest określane jako całość cech, zdarzeń

i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składające się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Chodzi o cechy: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność. Osoba biegłego nie może więc nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości, nierzetelności czy braku obiektywizmu.

(…) Postawa biegłego wpływa na społeczną ocenę działalności sądów i organów ścigania.”
Źródło: Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4 – Załącznik 5

xxx

Powyżej udowodniłem, że podając w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 1: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,”, tj. zarzucając mi, że:

 1. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów z mojej winy, tj. ponieważ „Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,”,
 2. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów z mojej winy, tj. „ze względu na postawę podejrzanego”.

prokurator Cezary Kwiatkowski poświadczył nieprawdę.

Dwukrotnie.

Psychiatra był jeden. I z tego powodu, tj. ze względów formalnych, a nie „ze względu na postawę podejrzanego”, było niedopuszczalne przeprowadzenie moich badań.

Prokurator Cezary Kwiatkowski dlatego skłamał – poświadczył nieprawdę świadomie, wiedział bowiem, że w dniu 12 listopada 2015 r. spotkała się ze mną tylko jedna z wyznaczonych przez niego biegłych, a ta z mocy prawa określonego w zacytowanym wyżej art. 202 § 1 k.p.k nie mogła mnie poddać badaniom – że nie sprawdził, czy obie wyznaczone przez niego biegłe będą w dniu 12 listopada 2015 r., na który wyznaczył mi termin badań psychiatrycznych, w pracy. Mnie zatem obciążył winą za to, że nie odbyły się badania w tym dniu, tj. za spowodowaną tym, że się nie odbyły przewłokę w postępowaniu.

Wskazać należy, że prokurator jest – z mocy prawa określonego w art. 115 § 14 k.k. funkcjonariuszem publicznym.

Wskazać także należy, że postanowienie, które wydał prokurator Cezary Kwiatkowski w dniu 30 września 2016 r. jest – z mocy prawa określonego w art. 115 § 13 pkt. 3 k.k. – dokumentem.

Postanowienie, tj. dokument, który wydał prokurator Cezary Kwiatkowski w dniu 30.09.2016 r. ma znaczenie prawne. Na jego podstawie prokurator Cezary Kwiatkowski zawiesił postępowanie.

 

xxx

W podsumowaniu wskazać zatem należy, że funkcjonariusz publiczny, prokurator Cezary Kwiatkowski poświadczył nieprawdę w dokumencie – tj. postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. – mającym znaczenie prawne. Poświadczył ją w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. w celu uniknięcia odpowiedzialności za to, że osobiście spowodował przewłokę w postępowaniu. Spowodował ją tym, że nie sprawdził, czy w wyznaczonym mi przez niego na 12 listopada 2015 r. terminie badań psychiatrycznych będą w pracy obydwie wyznaczone przez niego biegłe sądowe, co wobec nieobecności jednej z nich stanowiło formalną przeszkodę dla poddania mnie badaniom.

Zachowanie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego wyczerpuje znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 271 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k.

Celem zweryfikowania wiarygodności przedstawionych przeze mnie w niniejszym piśmie faktów wnoszę o przeprowadzenie dowodów, jak w pkt. II str. 1 niniejszego pisma.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r.
 5. Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4”

Dowód: Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 9 listopada 2016 r. o popełnieniu przez prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 5 Ds. 153/14 – Załącznik 1

 

Wnoszę o:

 1. potraktowanie w.w. Zawiadomienia z dnia 09.11.2016 r. – w tym przedstawionych w nim faktów mających potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy do sygn. 5 Ds. 153/13 – jako uzasadnienia do wniosku o wyłączenie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 5 Ds. 153/14, z powodu jego stronniczości mającej potwierdzenie w obwinianiu mnie za jego samego nierzetelność i niedopełnienie obowiązków,
 2. wyłącznie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z powodu:
  1. jego stronniczości mającej potwierdzenie w obwinianiu mnie za jego samego nierzetelność i niedopełnienie obowiązków,
  2. złożonego przeze mnie w dniu 9 listopada 2016 r. zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa z art. 271 § 1 i art. 271 § 3 k.k.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 9 listopada 2016 r. o popełnieniu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przestępstwa z art. 5 Ds. 153/14

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 9 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze

oś. Stalowe 16D

31-922 Kraków

Sygn. akt: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 10 listopada 2016 r.
 2. Zawiadomienie, że moje badanie psychiatryczne wyznaczone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego na dzień 12 listopada 2015 r. nie odbyło się z winy prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego.
 3. Zawiadomienie o mojej odmowie poddania mnie badaniom psychiatrycznym w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 z przyczyn podanych na str. 4 do 9 niniejszego pisma, w tym z powodu:
  1. zatajenia przede mną przez:
   1. prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego,
   2. zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę

na czym polegać miało znieważenie przeze mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Bartłomieja Legutki, tj. którymi z użytych przeze mnie określeń dla opisania jego zachowania znieważyłem go i dlaczego określenia te uznali za znieważające prokuratora Bartłomieja Legutkę,

  1. wydania przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską w dniu 30 czerwca 2016 r. postanowienia o umorzeniu wszczętego przez prokuratora Bartłomieja Legutkę dochodzenia w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynów,
  2. ścigania przestępstwa z art. 216 k.k. z oskarżenia prywatnego.
 1. Wniosek o zapoznanie się z umieszczonym na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl filmem pt. „Wczoraj rozmawiał ze Zbigniewem Stonogą, dzisiaj głoduje w psychiatryku! Dr Zbigniew Kękuś pojmany.” – link: https://www.youtube.com/watch?v=j-y2iDNkjdM – prezentującym zatrzymanie mnie przez policjantów celem doprowadzenia mnie w wyniku procedury wszczętej i przeprowadzonej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę na prawnie niedopuszczalną w sprawie, którą B. Legutko prowadził przeciwko mnie obserwację psychiatryczną.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku wydania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze nakazu Policji zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, z przyczyn podanych w niniejszym piśmie:
  1. złożę zażalenie na postanowienie – z powołaniem się na jego nielegalność – o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu na badania,
  2. złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nękania mnie przez prokuratora, który wyda postanowienie o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu na badania.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

 

Prokurator referent w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 Cezary Kwiatkowski doręczył mi Wezwanie z dnia 3 października 2016 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 03 października 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 10 listopada 2016 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 10 listopada 2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 3 października 2016 r.

Załącznik 1

 

W dniu 30 września 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie o zawieszeniu dochodzenia, q którym podał – Załącznik 2: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze 31-922 Kraków, 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 30 września 2016 r. os. Stalowe 16D POSTANOWIENIE o zawieszeniu dochodzenia

Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k. postanowił zawiesić dochodzenie

UZASADNIENE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie sygn. 5 Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k.

W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, a następnie – w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości. W takich okolicznościach nie było możliwe wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej.
Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej w sytuacji, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy, uznać należy za istotny brak tego postępowania. Bez przeprowadzenia powyższego dowodu nie jest więc możliwe zakończenie dochodzenia i skierowanie aktu oskarżenia do Sądu.

W związku z tym stwierdzić należy, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w rozumieniu art. 22§1 k.k. stanowiąca przesłankę do zawieszenia dochodzenia.

Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy podejrzany korzystał w ostatnich latach z pomocy medycznej – istotnym będzie w szczególności ustalenie, czy leczył się psychiatrycznie.

Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

Czynności powyższe służyć mają uzyskaniu ewentualnej dokumentacji dotyczącej stanu psychicznego podejrzanego, która – wobec jego odmowy udziału w badaniach psychiatrycznych – mogłaby zostać wykorzystana przez biegłych psychiatrów w opiniowaniu w niniejszej sprawie. Będą podejmowane kolejne próby wezwania podejrzanego na badania psychiatryczne celem weryfikowania, czy ulegnie zmianie jego negatywny stosunek do udziału w tych badaniach.

Z chwilą ustania przyczyny zawieszenia dochodzenia, postępowanie zostanie niezwłocznie podjęte. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 2

 

Wskazać należy, że prokurator Cezary Kwiatkowski wezwał mnie przed sporządzeniem w.w. postanowienia z dnia 30 września 2016 r. do stawiennictwa na badania psychiatryczne 1 /słownie: jeden/ raz. Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. do stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015

r. – Załącznik 3

 

Wcześniej, w dniu 9 października 2015 r., prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził postanowienie, w którym wskazał biegłe sądowe z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, lek. med. Danutę Woźniak i lek. med. Urszulę Hybel –Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 4

 

W dniu 12 listopada 2015 r. stawiłem się – w obecności towarzyszącej mi osoby zaufania – zgodnie z wezwaniem prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12.10.2015 r., w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Spotkałem się z jedną z wyznaczonych przez prokuratora C. Kwiatkowskiego biegłych, Ordynatorem Oddziału IVB Szpitala lek. med. Danutą Woźniak, która poinformowała mnie, że badania nie odbędą się ponieważ druga z biegłych wyznaczonych przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, lek. med. Urszula Hybel jest na urlopie, przebywa zagranicą, a badania muszą być prowadzone przez dwóch lekarzy.

Rzeczywiście, art. 202 § 1 k.p.k. stanowi: „W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.” i na jego podstawie prokurator C. Kwiatkowski powołał dwie biegłe.

 

Podając w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r. – Załącznik 2: „W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,, tj. zarzucając mi, że:

 1. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów ponieważ „Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów,,
 2. nie zdołano uzyskać opinii biegłych psychiatrów ze względu na postawę podejrzanego.

prokurator Cezary Kwiatkowski dwukrotnie poświadczył nieprawdę.

Dlatego skłamał – tj. poświadczył nieprawdę świadomie, wiedział bowiem, że w dniu 12 listopada 2015 r. spotkała się ze mną tylko jedna z wyznaczonych przez niego biegłych, a ta z mocy prawa określonego w zacytowanym wyżej art. 202 § 1 k.p.k nie mogła mnie poddać badaniom – że nie sprawdził, czy obie wyznaczone przez niego biegłe będą w dniu 12 listopada 2015 r., na który wyznaczył mi termin badań psychiatrycznych, w pracy. Mnie zatem obciążył winą za to, że nie odbyły się badania w tym dniu, tj. za spowodowaną tym, że się nie odbyły przewłokę w postępowaniu.

W wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego Wezwaniem z dnia 12 października 2015 r. terminie i miejscu, tj. 12 listopada 2015 r. w „Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB” obecna była tylko jedna z biegłych psychiatrów powołana przez prokuratora C. Kwiatkowskiego, lek. med. Danuta Woźniak. Druga, lek. med. Urszula Hybel, przebywała w tym dniu na urlopie. Jak nas – mnie i towarzyszącą mi osobę – poinformowała lek. med. D. Woźniak, lek. med. Urszula Hybel przebywała za granicą.

Badanie nie mogło się odbyć nie – jak podał prokurator C. Kwiatkowski: „ze względu na postawę podejrzanego”, lecz z w.w. przyczyny formalnej. Musi je prowadzić dwóch biegłych.

Ja wprawdzie poinformowałem lek. med. Danutę Woźniak podczas w.w. spotkania w dniu 12.11.2015 r., że nie poddam się badaniom psychiatrycznym w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, ale wskazać należy, że gdyby w dniu mojego stawiennictwa na wezwanie prokuratora C. Kwiatkowskiego, tj. 12 listopada 2015 r. obecna była w we wskazanym mi przez niego miejscu druga z biegłych, biegłe zapewne sporządziłyby opinię sądowo-psychiatryczną mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom. To standardowa procedura stosowana przez biegłych sądowych, lekarzy psychiatrów. Tak było w przypadku postępowania, na które powołał się prokurator Cezary Kwiatkowski w postanowieniu z dnia 30.09.2016 r., tj. jak podał: „w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.

W tym postępowaniu prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wyznaczył w dniu 6 maja 2014 r. dwoje biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę. Mieli mnie badać w dniu 7 maja 2014 r. Na początku naszego spotkania 07.05.2014 r. poinformowałem biegłych, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym i złożyłem wniosek o zaprotokołowanie mojego w oświadczenia prezentującego uzasadnienie dla mojego stanowiska. Biegli uczynili zadość mojemu wnioskowi i w sporządzonej potem w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej podali – Załącznik 5: Opiniowany odmówił odpowiedzi na zadawane przez biegłych pytania. Podał (prosił o dokładne zanotowanie jego słów): Z przyczyn, które w tej chwili podaję, a to z faktu, że jestem ścigany za czyny popełnione za pośrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku i byłem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, który to wyrok został uchylony wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego przez Sędziego oraz przez Sąd najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez Sędziego prawa procesowego nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chcę dodać, że fakt, iż nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów poświadczyła Sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem ścigany za 18 czynów popełnionych za pośrednictwem Internetu, których nie byłem sprawcą, z tytułu których wobec opisów prokuratora ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynów z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalność 17 czynów (z art. 212 § 2 kk – zniesławienie) ustała z dniem 01.062013r (9 czynów) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynów).

Wszystkie fakty które przedstawiłem znajdują potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujących się w aktach sprawy SR w Dębicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 5

 

Natychmiast po złożeniu przeze mnie zacytowanego wyżej oświadczenia biegli zakończyli nasze spotkanie. Trwało nie dłużej niż 7 – 8 minut.

A potem – mimo potwierdzonego zacytowanym wyżej zapisem – braku mojej zgody na poddanie mnie badaniom okazało się, że biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla jednak badali mnie wtedy, gdy im. dyktowałem w.w. oświadczenie i w dniu 3 czerwca 2014 r. sporządzili na podstawie tego badania Opinię sądowo-psychiatryczną, w której poza moim, zacytowanym wyżej oświadczeniem złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 4

 

Gdyby zatem w dniu 12 listopada 2015 r., gdy stawiłem się w wyznaczonym mi przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego miejscu, tj. w Oddziale IVB Szpitala Specjalistycznego im dr. J. Babińskiego w Krakowie, była obecna nie tylko lek. med. Danuta Woźniak, ale także lek. med. Urszula Hybel, z całą pewnością po rozmowie ze mną biegłe sporządziłby – tak samo, jak biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla w w.w. sprawie – opinię sądowo psychiatryczną.

Biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla z całą pewnością zachowali się w opisanym wyżej przypadku – tj. badali mnie mimo braku mej zgody na poddanie mnie badaniom i nie poinformowawszy mnie o tym, że mnie badają – w zgodzie z prawem. Biegły musi przecież mieć nieskazitelny charakter. Napisał o tym dr Tomasz Miedziński w zamieszczonym wydaniu z dnia 30 lipca 2015 r. „Dziennika Gazety Prawnej” artykule pt. „biegły musi mieć nieskazitelny charakter – Załącznik 6:

 

(…) pojęcie „rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego” jest określane jako całość cech, zdarzeń

i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składające się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Chodzi o cechy: szlachetność, prawość, sumienność i bezstronność. Osoba biegłego nie może więc nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości, nierzetelności czy braku obiektywizmu.

(…) Postawa biegłego wpływa na społeczną ocenę działalności sądów i organów ścigania.”
Źródło: Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4 – Załącznik 6

 

xxx

 

Gdy już udowodniłem, że moje badania psychiatryczne wyznaczone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego na dzień 12 listopada 2015 r. nie odbyło się z jego – prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego – winy informuję, że:

 1. nie stawię się na badania psychiatryczne wyznaczone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego na dzień 10 listopada 2016 r. /Załącznik 1/,
 2. odmawiam poddania mnie badaniom psychiatrycznym w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 z powodu:
  1. zatajenia przede mną przez:
   1. prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego,
   2. zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę

na czym polegać miało znieważenie przeze mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Bartłomieja Legutki, tj. którymi z użytych przeze mnie określeń dla opisania jego zachowania znieważyłem go i dlaczego określenia te uznali za znieważające prokuratora Bartłomieja Legutkę,

  1. wydania przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską w dniu 30 czerwca 2016 r. postanowienia o umorzeniu wszczętego przez prokuratora Bartłomieja Legutkę dochodzenia w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynów przypisanych mi przez prokuratora Bartłomieja Legutkę,
  2. ścigania przestępstwa z art. 216 k.k. z oskarżenia prywatnego.

 

Ad. I

Jak wspomniałem, stawiłem się na badania wyznaczone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego na dzień 12 listopada 2015 r. w Oddziale IV B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. W opisanych przeze mnie wyżej okolicznościach nie mogły się odbyć. Z winy prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, który nie sprawdził, czy w wyznaczonym mi przez niego terminie i miejscu badań obecne będą obydwie powołane przez niego biegłe sądowe.

Wprawdzie zgodnie z informacją zamieszczoną w postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. o zawieszeniu dochodzenia – Załącznik 2: „Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. prokurator Cezary Kwiatkowski doręczył mi drugie w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 wezwanie – z dnia 3 października 2016 r. /Załącznik 1/ – do stawiennictwa na badania w dniu 10 listopada 2016 r., ale uczynił to celem usunięcia skutków niedopełnienia przez niego obowiązku mojego skutecznego spotkania z biegłymi sądowymi w dnu 12 listopada 2015 r., a ja nie powinienem – uważam – ponosić konsekwencji nierzetelności funkcjonariusza w służbie publicznej, prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego.

 

Ad. II

Nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, w której jestem ścigany za znieważenie – art. 216 § 1 k.k. i § 2 k.k. – prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko, który wszczął w dniu 6 maja 2014 r. i prowadził postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 54214.

W sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/13 zostały sporządzone trzy postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów. Dwa z nich, z dnia 16 stycznia 2015 r. i 12 czerwca 2015 r. sporządził prokurator Cezary Kwiatkowski, trzecie, z dnia 30 września 2015 r., zatrudniony w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryk Lasota.

Prokurator Cezary Kwiatkowski podał:

 1. w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski podał – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 16 stycznia 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko.
  UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu wykonuje czynności sprawdzające w związku z pismem Zbigniewa Kękusia datowanym na dzień 3 listopada 2014 r., w którym miał on znieważyć Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza Bartłomieja Legutko. Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 216 § 1 k.k.

Ustalono, iż treść powyższego pisma została opublikowana na stronie internetowej www.kekusz.pl. Zachodzi zatem również prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k.

Ze względu na okoliczności w/w czynów, a w szczególności sposób działania sprawcy i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora

Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 7

 1. w postanowieniu z dnia 12 czerwca 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski podał – Załącznik 8: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko w dniu 13 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie p-ko Zbigniewowi Kękusiowi. Wydano już postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów – o popełnieniu czynu z art. 216 § 1 k.k. w dniu 3 listopada 2014 r. i czynu z art. 216 § 2 k.k. w dniu 10 listopada 2014 r. na szkodę Bartłomieja Legutko. Zachodzi jednak podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia kolejnego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. – w związku z art. 12 k.k. W dniu 13 maja 2015 r. Zbigniew Kękuś osobiście złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza pismo, w którym zawarł treści znieważające pokrzywdzonego Bartłomieja Legutko. W tym samym dniu podejrzany pocztą elektroniczną przesłał do szeregu osób i instytucji wiadomość o treści znieważającej Bartłomieja Legutko, zaznaczając, iż chce, by dotarł ona także do pokrzywdzonego.

Ze względu na okoliczności w/w czynu, a w szczególności sposób działania sprawcy w tym wielość podjętych zachowań zmierzających do znieważenia pokrzywdzonego i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez Bartłomieja Legutko obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższego przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora

Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. – Załącznik 8

 

W ślad za w.w. postanowieniami prokuratora C. Kwiatkowskiego z dnia 16.01.2015 r. i 12.06.2015 r. „o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego”, w dniu 30 września 2015 r. mł. asp. Patryk Lasota z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wydał Uzasadnienie postanowienia – Załącznik 9: „Komenda Miejska Policji w Krakowie MD.5601/40/15 RSD 61/5, 5 Ds. 153/15 Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE POSTANOWIENIA

O PRZEDSTAWIENIU ZARZUTÓW

O UZUEPŁNIENIU ZARZUTÓW

na podstawie art. 313 § 1, 314* kpk. i zgodnie z art. 313 § 2 kpk 30.09.2015 r. mł. asp. Patryk Lasota

 • przedstawił zarzut (y) dnia 30.03.2015 r.
 • uzupełnił zarzut (y) przedstawiony (e) dnia 17.06.2015 r.

imię i nazwisko podejrzanego Zbigniew Kękuś

Dokładne określenie zarzucanego czynu (ów) i jego (ich) kwalifikacji prawnej

1. w dniu 3 listopada 2014 roku w Krakowie znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, pod jego nieobecność, lecz w zamiarze, by zniewaga do niego dotarła, tj. o przestępstwo z art. 216 par 1 k.k.

2. w dniu 10 listopada 2014 roku w Krakowie znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, za pomocą Internetu stanowiącego środek masowego Komunikowania się, tj. o przestępstwo z art. 216 par. 2 k.k.

3. w dniu 13 maja 2015 roku w Krakowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, pod jego nieobecność, lecz w zamiarze, by zniewaga do niego dotarła, tj. o przestępstwo z art. 216 par 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Powyższe postanowienie na podstawie 313 § 3 i 4, 314* kpk uzasadniam

Przedstawienie Panu Zbigniewowi Kękusiowi w/wym. zarzutów uzasadnione było zebranymi w sprawie materiałami, spośród których należy wskazać treść zeznań świadka Bartłomieja Legutko, treść pism kierowanych przez Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie i do Bartłomieja Legutko, ponadto wydruki przesyłanej przez Zbigniewa Kękusia pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej znieważające treści oraz wydruk ze strony internetowej www.kekusz.pl. Całość zebranego do chwili obecnej materiału w sposób dostateczny uzasadnia podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia zarzucanych mu czynów. Mając na uwadze cele i zasady postępowania przygotowawczego przeprowadzona czynność była w pełni zasadna. Zaznaczyć należy, że przedstawienie zarzutu jest jednym ze środków postępowania przygotowawczego, nie przesądza on ani o winie, ani o niewinności danej osoby i pozwala na korzystanie przez podejrzanego z innych uprawnień do obrony. mł asp. Patryk Lasota”
Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt MD.5601/40/15 RSD

61/5, 5 Ds. 153/15, uzasadnienia postanowienia mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 30 września 2015 r. – Załącznik 9

 

W żadnym z trzech zacytowanych wyżej dokumentów ich autorzy, prokurator Cezary Kwiatkowski i mł. asp. Patryk Lasota, nie podali, na czym polegać miało popełnienie przeze mnie przestępstwa znieważenia /art.216 § 1 i § 2 k.k./ prokuratora Bartłomieja Legutki, to znaczy, którymi z użytych przeze mnie dla opisania jego zachowania w postępowaniu, które wszczął przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – i prowadził do dnia wyłączenia go z powodu wszczęcia sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 o jego znieważenie – określeń wartościujących go znieważyłem.

Ja uważam, że żadnym, tj. że trafnego dokonałem doboru określeń i sformułowań dla opisania zachowania – w tym naruszania prawa – prokuratora Bartłomieja Legutki.

W związku z powyższym wskazać także należy, że następczyni prokuratora B. Legutki w w.w. wszczętym przez niego w dniu 06.05.2014 r. postępowaniu Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokurator Dorota Baranowska wydała w dniu 30 czerwca 2016 r. postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Podała – Załącznik 10: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 D 542/14 Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Dorota Baranowska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 222 § 1 kk i inne w oparci o art. 17 § 1 pkt 3 kpk postanawia: umorzyć dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewo Kękusiowi podejrzanemu o to, że: w dniu 05 maja 2014 r. w Krakowie będąc pozbawiony wolności na postawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 usiłował samouwolnić się używając prze mocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji Pawła Lewkowicza powodując stłuczenie powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni trwający oraz wystawiając nogę z tego pomieszczenia, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących policjantów, na skutek czego Michał Doroba, podejmując czynności w celu zapobieżenia ucieczki upadł doznając obrzęku lewego nadgarstka i stłuczenia lewego łokcia, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dnia trwający, co miało miejsce podczas i w związku z wykonywaniem przez policjantów obowiązków służbowych – tj. o przest. z art. 222§1kk, art. 157§1kk w zw. z art. 13§2 kk w zw. z ar. 242§4kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 1§2 kk wobec stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu.

UZASADNIENIE

W dniu 05-05-214 policjanci w składzie Michał Doroba, Paweł Lewkowicz i Marcin Rak dokonali zatrzymania Zbigniewa Kękusia w oparciu o nakaz zatrzymania i doprowadzenie wydany przez Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt IIK 407/13 wymienionego na badania psychiatryczne.

Z. Kękuś został osadzony w radiowozie m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, następnie przewieziony do IV K.P w Krakowie, przy ul. Królewskiej.

W miejscu, w którym pojazd zaparkował – nie ma monitoringu.

Po zaparkowaniu pojazdu, policyjni wyszli z pojazdu stanęli obok. Drzwi do przedziału dla zatrzymanych otwierał Marcin Rak.

Za tymi drzwiami była krata, która została odblokowana jedynie z zabezpieczenia zamków.

Po otwarciu drzwi, patrząc do środka pojazdu, przy pojeździe stali:

po lewej stronie Lewkowicz, po prawej Rak, zaś za nimi stał Michał Doroba.

Krata w radiowozie była ciężka, a dodatkowo wyposażono ją w tzw. pleksę. P. Lewkowicz stał bokiem do kraty.

Zbigniew Kękuś kopnął w kratę, wysunął nogę z radiowozu w celu jego opuszczenia i ucieczki. Krata uderzyła stojącego w jej pobliżu P. Lewkowicza.

Widząc zachowanie Z. Kękusia, policjant Doroba natychmiastowo zareagował i w zamiarze jego zatrzymania pochwycił Z. Kękusia, w wyniku czego obydwaj upadli na podłoże przed radiowozem.

Z. Kękuś szarpał się z policjantem.

Został obezwładniony.

Na skutek uderzenia kratą Paweł Lewkowicz doznał: stłuczenia powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni trwający w rozumieniu art. 157§2kk (opinia biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie).

Po obezwładnieniu Z. Kękusia, został on doprowadzony do IV K.P. dalsze czynności wykonywane z udziałem Z. Kękuś w związku z zatrzymaniem go w oparciu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia nie mają istotnego znaczenia w sprawie.

Zbigniew Kękuś przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, skorzystał z przysługującego mu praw do odmowy złożenia zeznań.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy, stwierdzić należy, że społeczna szkodliwość zarzucanego podejrzanemu czynu jest znikoma.

Zgodnie bowiem z treścią art. 115par. 2 kk przy ustaleniu ujemnej zawartości konkretnego czynu należy brać pod uwagę takie elementy jak m.in.:

– rodzaj i charakter naruszonego dobra

– wielkość rozmiaru wyrządzonej szkody

– motywację sprawcy

– sposób i okoliczności popełnienia czynu.

Zeznania bezpośrednich świadków – policjantów wskazują, iż sytuacja związana z opisanym wyżej wydarzeniem była dynamiczną.

W sprawie nie znaleziono dowodów wskazujących na to, iż w dn. 05-5-2014 Z. Kękuś planował opisany powyżej przebieg zdarzenia.

Powyższa okoliczność ma znaczenie dla oceny motywacji i zamiaru sprawcy (strona podmiotowa czynu).

Dowody wskazują na to, że Z. Kękuś działał impulsywnie, w sposób nagły.

Podejrzany skierował swą przemoc nie tyle na osobę Pawła Lewkowicza, jak na kratę (kopnięcie), która uderzyła w w. wym. policjanta.

Brak jest dowodów na to, aby działał z zamiarem bezpośrednim, to jest mającym na celu spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonego, a jedynie na to, że działał z zamiarem ewentualnym: kopiąc kratę z określoną siłą (godził się na to, że uderzy ona w stojącego w jej pobliżu pokrzywdzonego).

Podobny zamiar towarzyszył Z. Kękusiowi, gdy był obezwładniany przez M. Dorobę: za czym przemawia sposób, w jaki opuszczał radiowóz.

Musiał bowiem przewidywać, że jego atypowe zachowanie spotka się z reakcją eskortujących go policjantów – to jest podjęciem działań mających na celu uniemożliwienie samouwolnienia, a w konsekwencji spowodowania u obezwładniającego obrażeń ciała.

Niewątpliwie, w wyniku zachowania Z. Kękusia doszło do naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń ciała P. Lewkowicz i M. Doroba, a w konsekwencji spowodowania u nich lekkich obrażeń ciała (co wypełniło dyspozycje art. 157 §2kk i 222§1kk).

Na uwagę zasługuje fakt, że pokrzywdzeni to policjanci, którzy wykonując swój zawód z zasady są narażeni na atypowe zachowania zatrzymanych, podejrzanych, czy też innych osób, z którymi mają do czynienia w związku z wykonywaną pracą.

Ryzyko naruszenia nietykalności cielesnej, czy doznania lekkich obrażeń ciała (art. 157§2kk) jest niejako „wpisane” w ich zawód.

Nie oznacza to automatycznie, iż tego rodzaju zachowania należy bagatelizować, lekceważyć lub też z założenia karać sprawcę.

Podnieść należy jedynie, że każda tego typu sytuacja wymaga indywidualnej oceny prawno – karnej.

Pokrzywdzeni mieli za zadanie doprowadzić na czynność procesową Z. Kękusia.

Już sam fakt, że Sąd wydał nakaz jego zatrzymania i doprowadzenia do wykonaniu określonej czynności procesowej, winien skutkować zwiększoną czujnością z ich strony.

Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności, postanowiono umorzyć dochodzenie przeciwko Z. Kękusiowi wobec znikomej społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu. Prokurator Dorota Baranowska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator

Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. – Załącznik 10

 

Podkreślić zatem należy, że inicjator postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14 prokurator Bartłomiej Legutko dokonał niewłaściwej oceny materiału dowodowego. Tego samego bowiem dnia, gdy wszczął w.w. postępowanie zainicjował także – a następnie przeprowadził – procedurę poddania mnie obserwacji psychiatrycznej.

Uznał zatem, że za czyny, które mi przypisał zostanę pozbawiony wolności.

Poddanie obserwacji psychiatrycznej jest pozbawieniem wolności i okres poddawania podejrzanego/oskarżonego jest zaliczony na poczet orzeczonej później przez sąd kary pozbawienia wolności.

Wskazać należy, że:

 1. artykuł 203 § 1 k.p.k. stanowi: „W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.”,
 2. artykuł 259 § 2 k.p.k. stanowi: Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.”
 3. Trybunał Konstytucyjny podał w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06: „(…) Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Krakowie z 24 sierpnia 2000 r., sygn. akt II AKa 141/00, KZS nr 9/2000, poz. 33; postanowienie SN z 17 września 2002 r., sygn. akt II KK 227/02, Lex nr 55534). Nie sposób bowiem podzielić wyrażanego niekiedy w orzecznictwie sądowym poglądu, że poddanie oskarżonego obserwacji psychiatrycznej dla stwierdzenia jego poczytalności nie jest działaniem naruszającym prawo do wolności osobistej, lecz jest jedynie czynnością procesową o charakterze dowodowym (zob. wyrok SA w Katowicach z 16 maja 2002 r., sygn. akt II AKa 114/02, „Wokanda” nr 5/2003, poz. 43; postanowienie SA w Krakowie z 23 października 2003 r., sygn. akt II AKz 408/03, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” nr 11/2003, poz. 35).
  (…)
  Badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym stanowi bowiem nie tylko metodę badawczą w psychiatrii, ale również, o czym wyżej była mowa, swoistą formę pozbawienia oskarżonego wolności osobistej. Stąd też potrzeba jego stosowania powinna być weryfikowana przez sąd nie tylko pod kątem przydatności do stwierdzenia stanu poczytalności oskarżonego tempore criminis i tempore procedendi, ale również – a nawet przede wszystkim – pod kątem dopuszczalnych ograniczeń konstytucyjnie gwarantowanej wolności osobistej.”

 

Prokurator Bartłomiej Legutko w następstwie przeprowadzonej przez niego analizy dowodów wszczął i przeprowadził w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 procedurę pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej na okres do 4 tygodni.

Skutkiem jej przeprowadzenia, następczyni prokuratora B. Legutki w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska wydała w dniu 19 sierpnia 2015 r. nakaz Policji zatrzymania mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. i przymusowego doprowadzenia na obserwację psychiatryczną do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Załącznik 11: Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) który w piśmie z dn. 17 sierpnia 2015 r. /data wpływu/ wskazał, że będzie w Recepcji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 w godz. 08.55 do 09.30, do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 celem wykonania czynności polegającej na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r. – Załącznik 11

 

W dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 09:00 miałem stawić się – na wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty – w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, celem przesłuchania mnie w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, o znieważenie przeze mnie prokuratora Bartłomieja Legutki.

Gdy stawiłem się zgodnie z wezwaniem zostałem zatrzymany przez policjantów, w wykonaniu w.w. nakazu prokurator D. Baranowskiej z dnia 19.08.2015 r. i doprowadzony na obserwację psychiatryczną do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Zatrzymanie mnie potwierdza sporządzony przez Policję „Protokół Zatrzymania Osoby”, w którym podano m.in. – Załącznik 12: „Komisariat Policji IV w Krakowie MZ 274/15 PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY Imię i nazwisko zatrzymanegogodzina i data zatrzymania: Zbigniew Kękuś 09:00 20.08.2015Miejsce czynności – Kraków ul. Siemiradzkiego 24 Stopień, imię i nazwisko policjanta prowadzącego czynność – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł z KP IV Kraków Miejsce sporządzenia protokołu – KP IV Kraków 09:10 20.08.2015

(…) Przyczyna zatrzymania – Realizacja nakazu doprowadzenia Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 zarządzającego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do Szpitala im. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 oddział 4B na dzień 20-08-2015 r. w godz. 08:15 – 10:30.

(…) Stopień imię i nazwisko, podpis policjanta zawiadamiającego – asp. Sylwia Orzechowska – Poseł”
Dowód: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia

2015 r. – Załącznik 12

Zatrzymanie mnie w dniu 20.08.2016 r. przez Policję prezentuje umieszczony na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl filmem pt. „Wczoraj rozmawiał ze Zbigniewem Stonogą, dzisiaj głoduje w psychiatryku! Dr Zbigniew Kękuś pojmany.” – link: https://www.youtube.com/watch?v=j-y2iDNkjdM.

 

Ze Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego wypisano mnie po 4 dobach z powodu prowadzonego przeze mnie od dnia umieszczenia mnie w nim – 20.08.2015 r. – protestu głodowego. Prowadzenie przeze mnie protestu głodowego jako przyczynę wypisania mnie w dniu 20.08.2015 r. ze Szpitala podała Ordynator Oddziału IVB lek. med. Danuta Woźniak w piśmie z dnia 25 sierpnia 2015 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 13: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, 25 sierpnia 2015 r. 4B-5104-24/15 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Uprzejmie informujemy, że pacjent Zbigniew Kękuś ur. 02-05-1958, PESEL /Numer PESEL – ZKE/ zam. /adres – ZKE/ został przyjęty w dniu 20.08.2015 r. w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej tym samym wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano z Oddziału. Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Dotyczy: 2 Ds. 542/14.

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 13

 

W świetle postanowienia prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. /Załącznik 10/ o umorzeniu dochodzenia przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynów, które przypisał mi w tej sprawie prokurator Bartłomiej Legutko, wszczęta przez niego w dniu 6 maja 2014 r. i przeprowadzona na jego wniosek przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę oraz przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Lidię Haj, Jadwigę Żmudzką, i Agnieszkę Sułowską-Gibas procedura pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej była prawnie niedopuszczalna.

Prawidłowej zatem także z tej przyczyny dokonałem w moich pismach – będących materiałem dowodowym w sprawie przeciwko mnie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutki prowadzonej przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego do sygn. akt 5 Ds. 153/14 – oceny znajomości prawa i postawy moralnej prokuratora Bartłomieja Legutki.

Jakkolwiek prokurator Bartłomiej Legutko złożył obciążające mnie zeznania, to – uważam – nie ma powodów czuć się przeze mnie znieważony. Ja spędziłem przez niego, z jego winy, 4 doby w szpitalu psychiatrycznym. A gdyby nie prowadzony tam przeze mnie protest głodowy, który był przyczyną wypisania mnie ze szpitala, spędziłbym tam co najmniej 4 tygodnie.

xxx

 

Wskazać także należy, że art. 216 § 5 Kodeksu karnego stanowi: „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Przestępstwo znieważenia prokuratora Bartłomieja Legutki – art. 216 § 1 i 2 § k.k. – które przypisał mi prokurator Cezary Kwiatkowski w postępowaniu do sygn. akt 5 Ds. 153/14 jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 60 § 1 k.p.k., na który powołał się prokurator C. Kwiatkowski w postanowieniach z dnia 16 stycznia 2015 r. /Załącznik 7/ i z dnia 12 czerwca 2015 r. /Załącznik 8/ stanowi: W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.”

Interes społeczny wymaga ścigania z oskarżenia publicznego za ściganie z oskarżenia prywatnego znieważenie wtedy, gdy

wskutek znieważenia naruszono dobro ogólne i gdy pokrzywdzony jest osobą niedołężną, zagubioną, nie umiejącą zadbać o własne interesy, przytłoczoną obawami, że nie podoła trudom procesu.
Jeśli nawet założyć, że funkcjonariusz publiczny, prokurator Bartłomiej Legutko jest dobrem ogólnym, to przecież nie jest osoba zagubioną, nieumiejącą zadbać o własne interesy. Należy domniemywać, że posiada wykształcenie wyższe, zapewne prawnicze, pracuje czynnie w zawodzie prawniczym, jest prokuratorem, jego praca polega na – między innymi – sporządzaniu aktów oskarżenia. Powinien zatem posiadać rozległą wiedzę prawniczą i doświadczenie umożliwiające mu wystąpienie przeciwko mnie z oskarżeniem prywatnym.

 

xxx

 

W związku z faktami przedstawionymi przeze mnie w niniejszym piśmie, mającymi potwiedzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14 oraz Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 informuję jak na wstępie, w tym:

 1. że nie wyrażam zgody na poddanie mnie na badania psychiatryczne w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14,
 2. o moim niestawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 10 listopada 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 27 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 3 października 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby
 6. Tomasz Miedziński, „Biegły musi mieć nieskazitelny charakter”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 lipca 2015, s. F4
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r.
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.
 9. Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt MD.5601/40/15 RSD 61/5, 5 Ds. 153/15, uzasadnienia postanowienia mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 30 września 2015 r.
 10. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.
 11. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 12. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MZ 274/15, Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 20 sierpnia 2015 r.
 13. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, pismo Ordynatora Oddziału 4B lek. med. Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r., 4B-5104-24/15, do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx