Dobra zmiana PiS – ludzie „reformatora” Zbigniewa Ziobry, czyli zdolność do czytania pism ze zrozumieniem, na przykładzie Prokuratora Okręgowego w Krakowie

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jest o tym, jak trudne może być uzyskanie od prokuratora, który dzień w dzień, pięć dni w tygodniu, cztery tygodnie w miesiącu, dwanaście miesięcy w roku, rok po roku, przez wiele lat, dokonuje oceny dowodów w sprawach, które rozpoznaje z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania informacji publicznej w postaci informacji o tym, jakie jest jego wynagrodzenie miesięczne. W przedstawionym niżej przypadku dwoje członków najwyższego kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Krakowie bez zrozumienia przeczytało mój wniosek w tej sprawie składający się z jednego zdania.

Na zakończenie na marginesie nadmienię, że Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi – między innymi – postępowanie w sprawie wypadku w dniu 10 lutego 2017 r., w Oświęcimiu, samochodu rządowego, którym jechała premier Beata Szydło. A to wydaje się być dość skomplikowana sprawa…

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 2 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Sygn. akt Prokuratury Okręgowej w Krakowie PO VIP 14.2017

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, w jakiej kwocie brutto pobrali wynagrodzenie za miesiąc luty 2017 r.:
  1. Adresat niniejszego pisma, Prokurator Regionalny w Krakowie,
  2. prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński.
 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Szanowny Panie,

 

Pismem z dnia 1 lutego 2017 r. skierowanym do prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego złożyłem – Załącznik 1: „Pan Rafał Babiński Prokurator Okręgowy w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, jaka jest kwota miesięcznego – wg stanu na luty 2017 r. – wynagrodzenia brutto adresata niniejszego pisma.
 2. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 1 lutego 2017 r. do prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego –

Załącznik 1

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego z dnia 6 lutego 2017 r. podpisane przez zastępcę prokuratora okręgowego w Krakowie Marię Zębalę – Załącznik 2: „Prokurator Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. PO VIP 14.2017 Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 lutego 2017 r. złożony w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że wysokość wynagrodzenia prokuratora określa Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. z dnia 3 marca 2016 r.). W oparciu o przepis § 2 wymienionego rozporządzenia, obecne wynagrodzenie prokuratora ustalane jest przy zastosowaniu wskazanego w rozporządzeniu mnożnika przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2016 roku.

Prokurator Rafał Babiński pozostaje na etacie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a zatem Prokuratura Okręgowa nie posiada danych, o które Pan się zwraca. Jednocześnie informujemy, że prokurator otrzymuje wynagrodzenie z dołu, tj. na koniec przepracowanego miesiąca i dopiero wówczas może być znana kwota za miesiąc luty, o który Pan pyta.

Rafał Babiński wz. Maria Zębala Zastępca Prokuratora Okręgowego”
Dowód: Prokurator Okręgowy w Krakowie, sygn. akt PO VIP 14.2017, pismo z dnia 6 lutego 2017 r. prokuratora

okręgowego w Krakowie Rafała Babiński i zastępcy prokuratora okręgowego Marii Zębali – Załącznik 2

 

Z żalem stwierdzam, że państwo prokuratorzy Rafał Babiński i Maria Zębala przeczytali moje pismo z dnia 1 lutego 2017 r. bez zrozumienia. Otóż ja:

 1. nie złożyłem wniosku o podanie mi przepisów określających wynagrodzenie prokuratora, bo je znam,
 2. nie złożyłem wniosku o podanie mi wynagrodzenia prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego za miesiąc luty, jak podali państwo prokuratorzy R. Babiński i M. Zębala w piśmie z 6 lutego 2017 r. – Załącznik 2.

 

Złożyłem wydawało mi się prosty, klarowny wniosek – Załącznik 1: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, jaka jest kwota miesięcznego – wg stanu na luty 2017 r. – wynagrodzenia brutto adresata niniejszego pisma.”

Pragnę nadmienić, że wnioski o treści jak wyżej kierowałem wcześniej do wielu funkcjonariuszy publicznych i ci doręczali mi informację publiczną o ich wynagrodzeniu miesięcznym brutto na dzień sporządzenia pism, które do mnie kierowali.

Rozumiem, że skutkiem w.w. przeczytania bez zrozumienia mojego pisma jest twierdzenie prokuratora okręgowego Rafała Babińskiego i zastępcy prokuratora okręgowego Marii Zębali – Załącznik 2: „Prokurator Rafał Babiński pozostaje na etacie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a zatem Prokuratura Okręgowa nie posiada danych, o które Pan się zwraca.”

Bo przecież prokurator Rafał Babiński z całą pewnością wie, ile zarabia. I… być może dlatego właśnie polecił swe zastępcy, prokurator Marii Zębali podpisać się pod pismem z dnia 06.02.2017 r., którym ta poinformowała mnie „(…) a zatem Prokuratura Okręgowa nie posiada danych, o które Pan się zwraca.” Prokuratura Okręgowa nie posiada, ale… prokurator okręgowy Rafał Babiński tak.

Skoro jednak nie doręczył mi informacji publicznej, o którą go prosiłem odwołując się do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 3 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 lutego 2017 r. do prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego
 2. Prokurator Okręgowy w Krakowie, sygn. akt PO VIP 14.2017, pismo z dnia 6 lutego 2017 r. prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babiński i zastępcy prokuratora okręgowego Marii Zębali

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 2 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Rafał Babiński

Prokurator Okręgowy w Krakowie

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, w jakiej kwocie brutto pobrała wynagrodzenie za miesiąc luty 2017 r. zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie prokurator Maria Zębala.
 2. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

 

Zbigniew Kękuś