Prokurator B. Dzbańska, dyżurny tuman/łajdak Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ i ile pieniędzy A. Bodnar wyprowadził z Biura RPO

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Żydoukrainiec na rzecznika RPO”

Źródło: http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/1851-zydoukrainiec-na-rzecznika-rpo

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro nieprzerwanie wmawia nam, że reformuje wymiar sprawiedliwości. Ja uważam, że:

 1. mniej by miał dzisiaj do zrobienia, gdyby go zreformował 10 lat temu, gdy po raz pierwszy był ministrem sprawiedliwości – prokuratorem generalnym,
 2. tzw. „reforma” wymiaru sprawiedliwości przeprowadzana obecnie przez Zbigniewa Ziobrę to li tylko przechwałki „reformatora.

 

W istocie mamy kontynuację… Wiedząc, że Zbigniewa Ziobry:

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017 r., s. 2

to

PUSTOSŁOWIE”«ecie-pecie, tere-fere, trele-morele»

Słownik Języka Polskiego

 

bo w rzeczywistości on tworzy swoją mafię prawników, otaczając się m.in. degeneratami w prokuratorskich togach, tj. ściągając takowych – m.in. Piotr Kosmaty, Dariusz Furdzik – do Prokuratury Krajowej, sędziowsko-prokuratorska mafia ani trochę nie czując się zagrożona kontynuuje mafijne praktyki.

Wydaje się, że – jakby wzorem członków najwyższego kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wyprowadza pieniądze z Biura Rzecznika.

Jeden z dowodów posiadam na pewno. Skalę zjawiska – patologii – ustali „reformator” Zbigniew Ziobro.

 

Informowałem Państwa – na podstawie moich osobistych od 1997 roku doświadczeń z sądami, prokuratorami i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich – że każda jednostka organizacyjna każdej instytucji wymiaru sprawiedliwości zatrudnia co najmniej jednego dyspozycyjnego tumana/łajdaka. Z reguły bywa ich więcej, bywa, że są w większości, ale co najmniej jeden jest „obowiązkowo”.

Podawałem przykłady takowych. Głównie z sądów i prokurator okręgu krakowskiego, gdzie występują stadnie. W niniejszym e-mail’u zaprezentuję Państwu kolejny dowód słuszności mojej tezy. Jak poprzednie nie budzący wątpliwości. Tym razem z Warszawy. Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Beatę Dzbańską.

Prokurator Beata Dzbańska wzięła w obronę rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Najwłaściwszą nazwą metody, którą zastosowała będzie: „rżnięcie głupa”.

Przedstawię Państwu jak podwładna „reformatora” wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokurator Beata Dzbańska broni rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przed skutkami tego, że wynajął przeciwko mnie na koszt państwa – w tym także Państwa, Adresatów niniejszego e-mail’a – radcę prawnego Elizę Grabowską-Szwajcer, żeby ta mnie pozbawiła możności korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności słowa.

 

Jak Państwa informowałem w poprzednich e-mail’ach Żyd ortodoks radykalny, żyjący według reguł:

 

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami

Talmud, Yebamoth 98a

 

oraz beneficjent pierwszej wśród zasad obowiązujących w wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej:

 

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

prof. dr hab. Andrzej Zoll wykorzystał urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w celach prywatnych. Po dwakroć:

 1. w okresie od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r. – gdy zakończył kadencję RPO – razem z sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie pozbawiał mojego, wtedy małoletniego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia,
 2. w 2006 i 2007 roku obciążył mnie dwukrotnie zeznaniami – przed prokurator Radosławą Ridan z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód i przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą – i uczynił przestępcą.

 

Jak Państwa także informowałem prof. dr hab. Andrzej Zoll obciążył mnie zeznaniami w sprawie, w której z art. 226 § 3 Kodeksu karnego – „Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” – prokurator R. Ridan przypisała mi aktem oskarżenia z 12 czerwca 2006 r. przestępstwo opisane jako: znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla.

Co zabawne – ba, groteskowe – to, że sam prof. dr hab. Andrzej Zoll naucza od kilkunastu lat, za pośrednictwem kolejnych edycji wydawanego pod jego redakcją naukową Komentarza do kodeksu karnego, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej to przypisany mi z art. 226 § 3 k.k. i opisany jak wyżej czyn nie wypełnia znamion czynu określonego jako przestępstwo w tym artykule.

A jednak przypisało mi go dwukrotnie dwoje sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy, Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. i Beat Stój postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r.

Obciążenie mnie przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla zeznaniami w w.w. sprawie stanowi dowód jego kwalifikacji moralnych i merytorycznych. Najkrócej rzecz ujmując tuman mściwy z prof. dr. hab. Andrzeja Zolla.

Przypisanie mi dwukrotnie popełnienia w.w. „przestępstwa” świadczy o moralnej i merytorycznej sile członków „dream team’u” Andrzeja Zolla… Tumany… Prokurator Radosława Ridan, sędzia Tomasz Kuczma i sędzia Beata Stój. Nie tylko oni, bo „dream team” prof. dr. hab. Andrzeja Zolla liczy łącznie około dwóch tuzinów sędziów, prokuratorów, w tym kilku generalnych – w kolejności: Zbigniew Ziobro, Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet, Zbigniew Ziobro – i urzędników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym do jego członków zaliczyć należy kolejnych troje po A. Zollu rzeczników, Jana Kochanowskiego, Irenę Lipowicz i Adama Bodnara oraz sporą trzódkę głównych specjalistów Biura RPO.

Rzecznik Adam Bodnar wynajął nawet koszt państwa – w tym Państwa, Adresatów niniejszego e-mail’a – radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer, powierzając jej do wykonania zadanie… pozbawienia mnie możności korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności słowa. Przypomnę:

 

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów

oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych

i bez względu na granice państwowe.”

Artykuł 10.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/„[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Wyposażona w pełnomocnictwo udzielone jej przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – tj. przez zastępcę A. Bodnara, Stanisława Trociuka – radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer skierowała pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. do właściciela serwera, na którym umieszczono domenę www.kekusz.pl, Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Incest.com – którym złożyła wniosek o zablokowanie czterech pism mojego autorstwa zamieszczonych na tej stronie oraz przedstawiła zarzut – Załącznik I.8: „Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Radca Eliza Grabowska-Szweicer poświadczyła zatem, że jej zleceniodawca, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powziął – od niej – wiadomość o tym, że na stronie www.kekusz.pl znajdują się „także treści jawnie antysemickie,”.

Jeśli radca E. Grabowska-Szweicer wie, że publikowanie materiałów antysemickich stanowi: naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” , to musi o tym także wiedzieć rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, na którego ustawodawca nałożył obowiązek wyróżniania się wiedzą prawniczą:

 

Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

Artykuł 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Ponieważ:

 1. artykuł 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”
 2. artykuł 304 ustawy Kodeks postępowania karnego stanowi: Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

było konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem wyróżniającego się wiedzą prawniczą oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara złożyć zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania materiałów antysemickich.

Przeze mnie, bo moje pisma są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

 

Tak, w zgodzie z obowiązującym prawem zachował się Andrzej Zoll, który sprawowanie urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich w 2000 roku rozpoczął od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez Leszka Bubla przestępstwa rozpowszechniania materiałów antysemickich. Po kilku latach tygodnik „Wprost” informował:

 

Stołeczny sąd uznał, że były kandydat na prezydenta Leszek Bubel jest winny przestępstwa lżenia Żydów, ale by “nie robić z niego męczennika”, odstąpił od wymierzenia kary, nakazując mu tylko zapłatę 2,5 tys. zł na rzecz PCK.

Powodem procesu był wydany w 2000 r. przez Bubla zbiór artykułów pt. “Polsko-żydowska wojna o krzyże”, w którym znalazły się takie sformułowania, jak “obrzezano im mózgi”, “podstępne jest żydowskie nasienie” i

“pejsaty paplament”.

Doniesienie złożył rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Płn. skierowała akt oskarżenia do sądu w 2001 r., zarzucając Bublowi publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej – za co grozi do 3 lat więzienia.”
Źródło: „Bubel obraził, ale nie zapłaci”, https://www.wprost.pl/kraj/82551/Bubel-obrazil-ale-nie-zaplaci.html, 28 października 2005

 

Jeśli już wynajął RPO Adam Bodnar za publiczne pieniądze radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer, to powinien zrobić użytek z efektów wyświadczonej mu przez nią usługi. Wobec zarzutów przedstawionych przez radcę E. Grabowską-Szweicer było to jego obowiązkiem, Tym bardziej, że prezes Rady Ministrów Beata Szydło klarownie przedstawiła linię rządu Rzeczypospolitej Polskiej podczas spotkania w Izraelu z premierem tego kraju Binjaminem Netanjahu:

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Wprawdzie ja uważam, że deklaracja premier B. Szydło była klasycznym przypadkiem tzw. „robienia loda/laski”:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.

(…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

 

Robienie laski”«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»

Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6

 

– ale… linia rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest linią rządu.

Celem uniknięcia przedstawienia mi jakiegoś zarzutu wyjaśniam, że uważam, iż w opisanym wyżej przypadku prezes Rady Ministrów Beata Szydło „zrobiła loda/laskę” Żydom, bo skoro złożyła deklarację, że „Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu”, to powinna skorzystać z okazji i skierować prośbę do premiera B. Netanjahu, że by ten zaapelował do Żydów o rezygnację z antypolonizmu. Tzw. antysemityzm może mieć przecież przyczynę w antypolonizmie. Z antypolonizmu także wynika zło. Nie tylko z antysemityzmu.

Nieskorzystanie przez premier B. Szydło z okazji skierowania prośby jak wyżej do premiera Izraela oznacza przyzwolenie na kontynuację asymetrii w relacjach żydowsko-polskich i jest dowodem , że B. Szydło niedopełnia obowiązku, którego jest świadoma:

Ja jestem wynajęta do bronienia polskiego państwa i polskich obywateli.”
Beata Szydło, konferencja prasowa, 10 marca 2017 r., TVP Info, godz. 14.25

 

Ponieważ rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zapoznawszy się z ustaleniami wynajętej przez niego przeciwko mnie za publiczne pieniądze radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer niedopełnił:

 1. konstytucyjnego obowiązku /art. 208.1 Konstytucji/ stania na straży praw wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ustawowego obowiązku /art. 304 k.p.k./ niezwłocznego zawiadomienia prokuratora lub Policji o rozpowszechnianiu przeze mnie treści jawnie antysemickich

pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieście Północ złożyłem – Załącznik I.2: „Pani Małgorzata Gawarecka Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Dotyczy: I. Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.

 

Moje zawiadomienie przekazano do rozpoznania prokurator w.w. Prokuratury Beacie Dzbańskiej.

Po zapoznaniu się z treścią postanowienia, które prokurator B. Dzbańska wydała w dniu 21 lutego 2017 r. utwierdziłem się w przekonaniu o słuszności mojej tezy, że każda jednostka organizacyjna każdej instytucji wymiaru sprawiedliwości zatrudnia co najmniej jednego dyspozycyjnego tumana/łajdaka. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Beata Dzbańska jest jednym – poznałem także innych – z takich tumanów/łajdaków. Wyjaśniam:

 

TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia, pogardy»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424

 

Załączam do niniejszego e-mail’a moje w.w. pismo z dnia 27 stycznia 2017 r. /Załącznik I.2/ oraz w.w. postanowienie prokurator Beaty Dzbańskiej z dnia 21 lutego 2017 r. /Załącznik I.1/. Załączam je celem uniknięcia zarzutu stronniczości i wyrządzenia krzywdy prokurator Beacie Dzbańskiej przez użycie wobec niej określeń jak wyżej.

 

Przede wszystkim wskazać należy, że prokurator Beata Dzbańska poinformowała mnie, że ona… wnikliwie rozpoznała moje zawiadomienie. W postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r. podała – Załącznik I.1: „Wnikliwie analizując treść zawiadomienia już na tym etapie należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw dla wszczęcia postępowania karnego.”

A oto skutki tej wnikliwej analizy zawiadomienia dokonanej przez prokurator Beatę Dzbańską:

 1. o ile ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego, to prokurator Beata Dzbańska rozpoznała je jako zawiadomienie o popełnieniu przez… zastępcę rzecznika praw obywatelskich przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę… mojego interesu prywatnego, tj.:
  1. ja złożyłem pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. – Załącznik I.2: „Pani Małgorzata Gawarecka Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Dotyczy: I. Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.
  2. prokurator Beata Dzbańska podała w sentencji postanowienia z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik I.1: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie /adres – ZKE/ PR 1 Ds. 72.2017.I Warszawa, dnia 21 lutego 2017 roku POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa
   Beata Dzbańska – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich tj. o czyny z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowiła:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w nieustalonym czasie przez funkcjonariusza publicznego w osobie Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez ustanowienie pełnomocnika, który następnie wystąpił do operatora telekomunikacyjnego Incest.com świadczącego usługi serwerowe dla portalu internetowego kekusz.pl z wnioskiem o zablokowanie tej strony internetowej ze względu na publikowane w niej treści antysemickie, czym działano na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia właściciela portalu kekusz.pl, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k.,”,

 1. o ile ja zarzuciłem rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi w uzasadnieniu do zawiadomienia z dnia 27 stycznia 2017 r., że niedopełnił obowiązku złożenia zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa, to prokurator Beata Dzbańska ustaliła – po wnikliwej analizie… – że ja zarzuciłem… Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. że udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer, a ona wystąpiła z wnioskiem o zablokowanie strony internetowej kekusz.pl, tj.:
  1. ja podałem w uzasadnieniu do zawiadomienia – Załącznik I.2: „Radca prawny E. Grabowska-Szweicer przedstawiła mi zarzut popełnienia przestępstw, w tym przestępstwa rozpowszechniania treści antysemickich.
   Wskazać należy, że:

   1. artykuł 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”
   2. artykuł 304 k.p.k. stanowi: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

Od dnia 8 grudnia 2016 r., gdy działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radca prawny E. Grabowska-Szweicer skierowała w.w. pismo upłynęło – w dacie wysłania niniejszego pisma – 7 tygodni, a ja nie otrzymałem wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstw, których sprawstwo mi zarzuciła.

Oznacza to, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar popełnił przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

  1. prokurator Beata Dzbańska podała w postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik I.1: W dniu 30 stycznia 2017 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie, wpłynęło pismo Zbigniewa Kękusia datowane na dzień 27 stycznia 2017 roku celem stosownego rozpoznania zakresie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich.
   W uzasadnieniu tego pisma wskazano, iż Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich udzielił pełnomocnictwa radcy prawnej – Pasni Elizie Grabowskiej – Szweycer, która wystąpiła do Incest.com – operatora usług internetowych – z wnioskiem o zablokowanie strony internetowej kekusz.pl, której właścicielem jest zawiadamiający Zbigniew Kękuś, z uwagi na publikowane na jej łamach treści jawnie antysemickie. W ocenie zawiadamiającego takie działanie jest jawnie bezprawne, a on sam nie został przesłuchany w sprawie. Działaniu Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 1. o ile ja zarzuciłem rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi, że popełnił przestępstwo niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego, to prokurator Beata Dzbańska ustaliła, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie zrealizował żadnych działań wymierzonych we mnie, tj.:
  1. ja złożyłem pismem z 27.01.2012 r. – Załącznik I.2: Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.
  2. prokurator Beata Dzbańska podała w postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik I.1: „Brak jest jakichkolwiek podstaw by sądzić, że Rzecznik prawo Obywatelskich jako organ stojący na straży praworządności podejmuje działania wymierzone w zawiadamiającego.
 2. o ile radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer skierowała do właściciela serwera, na której umieszczona była strona www.kekusz.pl wniosek o zablokowanie czterech pism na niej umieszczonych – z podaniem tytułów tych pism – to prokurator B. Dzbańska ustaliła – po wnikliwej analizie… – że radca E. Grabowska-Szweicer złożyła wniosek o zablokowanie całej strony, tj.:
  1. radca prawny E. Grabowska-Szweicer pismem z dnia 8 grudnia 2016 r. skierowanym do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Inwestnet.com – Załącznik I.3: „Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 te. 603 854 775 e-mail: Eliza.grabowska@egs-kancelaria.pl Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Investnet.com ul. Piękna 68, II p. 00-672 Warszawa

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/działającej na serwerze, którego właścicielem jst http://www.inwestnet.com/onas.php, przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach:

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/

http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/

http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/,

  1. prokurator Beata Dzbańska podała w postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik I.1: W dniu 30 stycznia 2017 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie, wpłynęło pismo Zbigniewa Kękusia datowane na dzień 27 stycznia 2017 roku celem stosownego rozpoznania zakresie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich.

W uzasadnieniu tego pisma wskazano, iż Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich udzielił pełnomocnictwa radcy prawnej – Pasni Elizie Grabowskiej – Szweycer, która wystąpiła do Incest.com – operatora usług internetowych – z wnioskiem o zablokowanie strony internetowej kekusz.pl, której właścicielem jest zawiadamiający Zbigniew Kękuś, z uwagi na publikowane na jej łamach treści jawnie antysemickie.,

 

Co także warte podkreślenia, to że prokurator Beata Dzbańska udowodniła, że nie ustaliła, komu ja przypisałem popełnienie przestępstwa. A przecież moje zawiadomienie było klarowne – Załącznik I.2: Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.

Tymczasem prokurator Beata Dzbańska w sentencji postanowienia z 21.02.2017 r. podała – wbrew rzeczywistemu stanowi faktycznemu – że popełnienie przestępstwa przypisałem Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, a w uzasadnieniu do tego samego postanowienia podała, że – Załącznik I.1: „W złożonym zawiadomieniu Zbigniew Kękuś nie przedstawił bowiem jakichkolwiek dowodów, które mogłyby uprawdopodobnić okoliczność, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie dopełnili obowiązków służbowych, które mogłyby stanowić przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.”

 

Na uwagę zasługują także sformułowania stworzone przez prokurator Beatę Dzbańską, jak na przykład – Załącznik I.1:

 1. W złożonym zawiadomieniu Zbigniew Kękuś nie przedstawił bowiem jakichkolwiek dowodów, które mogłyby uprawdopodobnić okoliczność, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie dopełnili obowiązków służbowych, które mogłyby stanowić przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.”

Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich – liczba pojedyncza – to ja bym napisał „niedopełnił”. Sądzę, że każdy uczeń niekoniecznie wyższej klasy szkoły podstawowej też.

 1. Nie sposób uznać, iż Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”

Nie sposób odgadnąć, co miała na – przez grzeczność nazwijmy to – myśli prokurator Beata Dzbańska.

 

O mnóstwie błędów popełnionych przez prokurator Beatę Dzbańską nie będę pisał celem ograniczenia objętości niniejszego e-mail’a. A doprawdy byłoby o czym pisać. Przeczytajcie Państwo – Załącznik I.1.

 

Co wszak najważniejsze, to że prokurator Beata Dzbańska jednak przyznała mi rację…

Poświadczyła, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar popełnił przypisane mu przeze mnie przestępstwo. Podała w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik I.1: Konstytucyjnym zadaniem rzecznika jest stanie na straży praworządności i praw wszystkich obywateli RP, za takie uznać należy działanie wymierzone w osoby, które publicznie pomawiają inne grupy narodowościowe i etniczne.”

Co oznacza, że jeśli wynajęta przez rzecznika praw obywatelskich radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer podała w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Inwestnet.com – Załącznik I.3: „Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”, to – co oczywiste nie tylko dla mnie, ale także dla prokurator Beaty Dzbańskiej i co ona napisała w postanowieniu z 21.02.2017 r. – było konstytucyjnym zadaniem RPO A. Bodnara zrealizować działanie wymierzone we mnie, autora pism umieszczonych na stronie www.kekusz.pl, czyli… zachować się, jak ustawodawca opisał w art. 304 Kodeksu postępowania karnego: Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (…).”

 

Zleceniodawca radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar niedopełnił tego obowiązku. Działał zatem na szkodę interesu publicznego.

Ergo… działanie/zaniechanie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara wypełnia znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 k.k.

Z tej przyczyny pismem z dnia 23 marca 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia – za pośrednictwem prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Północ Małgorzaty Gawareckiej złożyłem zażalenie na postanowienie tumana/łajdaka prokurator Beaty Dzbańskiej – Załącznik I.

Ciekaw jestem stanowiska prokuratora rejonowego Małgorzaty Gawareckiej.

Prokurator rejonowy przesyłając do sądu zażalenie – wraz z aktami sprawy – na postanowienie prokuratora, swego podwładnego, w piśmie przewodnim, przy którym je przesyła prezentuje swoją rekomendację. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z sytuacją, żeby rekomendacją dla sądu było, żeby uznał zażalenie za zasadne.

Ciekaw jestem rekomendacji prokuratora rejonowego Małgorzaty Gawareckiej w sprawie postanowienia z dnia 21 lutego 2017 r. prokurator Beaty Dzbańskiej. Może okaże się, że poleci sporządzić pismo przewodnie Zastępcy Prokuratora Rejonowego…

xxx

 

W opisanej wyżej sprawie jeden jeszcze wątek zasługuje na zwrócenie nań Państwa uwagi. Ten, że rzecznik praw obywatelskich wynajął zewnętrznego radcę prawnego do wyświadczenia Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo prostej w wykonaniu usługi.

Przeczytajcie Państwo, proszę, pismo, które radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer sporządziła w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik I.3.

Prawda, że bardzo proste w treści i formie.

Trzeba zatem zauważyć, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudnia wielu prawników wszystkich specjalności. Czy jest w interesie Skarbu Państwa, żeby celem sporządzenia bardzo prostego pisma Rzecznik Praw Obywatelskich zatrudniał zewnętrznego usługodawcę?

Co więcej… Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odmówił mi podania kwoty, którą wypłacił radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer za jej działania przeciwko mnie wykonane w ramach udzielonego jej pełnomocnictwa. W odpowiedzi na mój wniosek do RPO A. Bodnara w tej sprawie wyjaśniła mi dyrektor generalny Biura RPO Katarzyna Jakimowicz – Załącznik II.2: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017 Warszawa, 14 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, stosownie do Pana wniosku z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu do BRPO – 31.01.2017 r.) o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe wskazanie Panu, zgodnie z treścią Pana wniosku cyt. „w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelskich poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem /pismem – ZKE/ z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer”.

Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce „rejestr umów”, publikowany jest od listopada 2015 roku wykaz zawartych przez BRPO umów. Publikowane informacje obejmują: nazwę (firma Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy), przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, kwotę na jaką została zawarta oraz okres obowiązywania umowy i dotyczą tyko umów odpisanych obustronnie. Z poważaniem DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”
Rzecznik Adam Bodnar i dyrektor generalny Biura RPO Katarzyna Jakimowicz kpią sobie ze mnie i… z Państwa, podatników, którzy utrzymujecie rzecznika A. Bodnara z jego Biurem.

Rzecznik A. Bodnar wynajął za publiczne pieniądze przeciwko mnie radcę E. Grabowską-Szweicer i odmawia mi udzielenia informacji, ile jej za to zapłacił. Bo… radca E. Grabowska-Szweicer otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe.

Pismem z dnia 23 marca 2017 r. skierowanym do RPO Adama Bodnara złożyłem zatem – Załącznik II: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, w jakich kwotach całkowitych Rzecznik Praw Obywatelskich wypłacił wynagrodzenie radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer:

 1. za usługi świadczone Biuru RPO w roku 2015
 2. za usługi świadczone Biuru RPO w roku 2016.”

 

Ponieważ opisana wyżej sytuacja przypomina tę z wyprowadzaniem pieniędzy z Sądu Apelacyjnego w Krakowie przez członków jego najwyższego kierownictwa, pismem z dnia 23 marca 2017 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego złożyłem – Załącznik III: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 WarszawaDotyczy:

 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa sprzeniewierzenia środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa na pokrywanie kosztów funkcjonowania Biura RPO.
 2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratora Generalnego niniejszym złożonego zawiadomienia do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo.
 3. Wniosek o wydanie przez Prokuratora Generalnego polecenia prokuraturze, która będzie rozpoznawała zawiadomienie jak w pkt. I przeprowadzenia kontroli wszystkich umów – każdej umowy – zawartych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z zewnętrznymi dostawcami usług i produktów, od dnia 9 września 2015 r., gdy Adam Bodnar rozpoczął sprawowanie urzędu RPO, do dnia wpływu niniejszego pisma, pod kątem:
  1. zasadności zawarcia każdej umowy,
  2. zgodności każdej umowy w zakresie:
   1. procedury jej zawarcia,
   2. warunków umowy

z interesem Skarbu Państwa.

 1. Wniosek o objęcie przez Prokuratora Generalnego nadzorem postępowania, które będzie prowadzone w związku z zawiadomieniem jak w pkt. I.”

 

Wprawdzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być ponoć tylko obywatel wyróżniający się wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną, ale jeśli Adam Bodnar posiada… żadną wrażliwość społeczną – poza wrażliwością na sprawy pederastów – to i autorytetem moralnym wcale nie musi być. Politycy wybierają na Rzeczników Praw Obywatelskich osobników, którzy potem chronią interesów funkcjonariuszowskiej ferajny/mafii.

Nawiasem mówiąc, przez całe lata mi wmawiali sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, że tam same autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach pracują. A tu taka niespodzianka… Przykra.

Ciekaw jestem wyników postępowania w sprawie, którą zgłosiłem „reformatorowi” Z. Ziobrze.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

Wydział Karny

 

za pośrednictwem:

 

Pani

Małgorzata Gawarecka

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa

 

Sygn. akt: PR 1 Ds. 72.2017.I

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Północ Beaty Dzbańskiej z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I – Załącznik 1.
 2. Zawiadomienie, że postanowieniu prokurator Beaty Dzbańskiej zarzucam:
  1. na podstawie art. 438 pkt. 2 – „Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: (…) 2. obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia.” -naruszenie przepisów art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie oceny złożonego przeze mnie zawiadomienia wbrew zasadom prawidłowego rozumowania,
  2. na podstawie art. 438 pkt. 3 k.p.k. – „Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: (…) 3. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia.” – błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść orzeczenia polegający na przyjęciu, iż ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez zastępcę rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, podczas gdy w rzeczywistości ja złożyłem pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Północ – Załącznik 2: „Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.”
 1. Wniosek – na podstawie art. 427 § 1 k.p.k.: „Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga.” – o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy prokuratorowi do ponownego rozpoznania w oparciu o prawo określone w art. 7 k.p.k.: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”
 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań:
  1. rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara na okoliczność wskazania przez niego zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl jawnie antysemickich treści, naruszających przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również przepisy prawa karnego,
  2. radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer – adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solec 38 lok. 203, 00-394 Warszawa – na okoliczność wskazania przez nią zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl jawnie antysemickich treści, naruszających przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak również przepisy prawa karnego.
 3. Zawiadomienie, że prokurator Beata Dzbańska podając w postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I – Załącznik 1: „Konstytucyjnym zadaniem rzecznika jest stanie na straży praworządności i praw wszystkich obywateli RP, za takie uznać należy działanie wymierzone w osoby, które publicznie pomawiają inne grupy narodowościowe i etniczne” potwierdziła że rzecznik Adam Bodnar popełnił przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. niedopełnienia konstytucyjnych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich i działania na szkodę interesu publicznego.
 4. Wniosek – z powodu rozpoznania przez prokurator Beatę Dzbańską w sprawie do sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I zawiadomienia innego niż ja w rzeczywistości złożyłem – o doręczenie mi kopii zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawie rozpoznanej przez prokurator Beatę Dzbańską w sprawie do sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I, z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ na każdej ze stron.
 5. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Uzasadnienie

 

W dniu 21 lutego 2017 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Beata Dzbańska wydała postanowienie – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie /adres – ZKE/ PR 1 Ds. 72.2017.I Warszawa, dnia 21 lutego 2017 roku POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Beata Dzbańska – Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich tj. o czyny z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowiła:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w nieustalonym czasie przez funkcjonariusza publicznego w osobie Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez ustanowienie pełnomocnika, który następnie wystąpił do operatora telekomunikacyjnego Incest.com świadczącego usługi serwerowe dla portalu internetowego kekusz.pl z wnioskiem o zablokowanie tej strony internetowej ze względu na publikowane w niej treści antysemickie, czym działano na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia właściciela portalu kekusz.pl,

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k., wobec uznania iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego /art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k./.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2017 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ w Warszawie, wpłynęło pismo Zbigniewa Kękusia datowane na dzień 27 stycznia 2017 roku celem stosownego rozpoznania zakresie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich.

W uzasadnieniu tego pisma wskazano, iż Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich udzielił pełnomocnictwa radcy prawnej – Pasni Elizie Grabowskiej – Szweycer, która wystąpiła do Incest.com – operatora usług internetowych – z wnioskiem o zablokowanie strony internetowej kekusz.pl, której właścicielem jest zawiadamiający Zbigniew Kękuś, z uwagi na publikowane na jej łamach treści jawnie antysemickie. W ocenie zawiadamiającego takie działanie jest jawnie bezprawne, a on sam nie został przesłuchany w sprawie. Działaniu Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

Odnosząc się do kwalifikacji prawnej przyjętej przy rozpoznaniu niniejszego zawiadomienia wskazać należy, że dla bytu przestępstwa z przepisu art. 231 § 1 k.k. niezbędnym jest przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który w ten sposób działa na szkodę interesu publicznego, bądź prywatnego. Przekroczenie uprawnień zachodzi zaś wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny (czyli także sędzia czy prokurator) podejmie czynność, która wprawdzie łączy się z jego uprawnieniami, ale nie znajduje oparcia w podstawie prawnej albo faktycznej. Niedopełnieni obowiązku polega natomiast na zaniechaniu podjęcia czynności, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danej sytuacji faktycznej należało podjąć.

Niedopełnienie obowiązków obejmuje zarówno zaniechanie podjęcia nałożonego na funkcjonariusza publicznego obowiązku, jak i niewłaściwe jego wykonanie. Pomocne może być w tym zakresie odwołanie się do wzorca normatywnego „dobrego funkcjonariusza publicznego” doprecyzowanego w zależności od konkretnego przypadku jako wzorzec „dobrego policjanta” Nie budzi wątpliwości ani w doktrynie, ani w orzecznictwie, że samo przekroczeni uprawnień albo niedopełnienie obowiązków nie realizuje jeszcze znamion typu czynu zabronionego, gdyż konieczne jest „działanie ba szkodę interesu publicznego lub prawnego” (wyrok SN z 25 listopada 1974r., II KR 177/74; postanowienie SN z 25 lutego 2003 r., WK3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz.53). Występek z art. 231 § 1 k.k. można dokonać działając tylko umyślnie i to zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Funkcjonariusz publiczny musi przy tym obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niewypełnienie obowiązków, jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (postanowienie SN z 25 lutego 2003 r., WK3/03 OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53).

Wnikliwie analizując treść zawiadomienia już na tym etapie należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek uzasadnionych podstaw dla wszczęcia postępowania karnego. W złożonym zawiadomieniu Zbigniew Kękuś nie przedstawił bowiem jakichkolwiek dowodów, które mogłyby uprawdopodobnić okoliczność, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie dopełnili obowiązków służbowych, które mogłyby stanowić przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.

Brak jest jakichkolwiek podstaw by sądzić, że Rzecznik prawo Obywatelskich jako organ stojący na straży praworządności podejmuje działania wymierzone w zawiadamiającego. Nie sposób uznać, iż Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Subiektywne, nawet bardzo silne, przekonanie zawiadamiającego o podejmowaniu działań wymierzonych w jego osobę nie stanowi wystarczającej podstawy do wszycia śledztwa w niniejszej sprawie. Konstytucyjnym zadaniem rzecznika jest stanie na straży praworządności i praw wszystkich obywateli RP, za takie uznać należy działanie wymierzone w osoby, które publicznie pomawiają inne grupy narodowościowe i etniczne. Działania takie zasługują w pełni na aprobatę. Na aprobatę zasługują również działania zmierzające do ukrócenie działań wymierzonych w bezprawne i nieuzasadnione pomawianie funkcjonariuszy publicznych, którzy stają w obronie tychże praw.

Wskazać zawiadamiającemu przy tym należy, iż nie stanął od pod zarzutem popełnienia jakiekolwiek przestępstwa, a co za tym idzie nie będzie on przesłuchany w charakterze podejrzanego, gdyż Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowań karnych. Jednakże nie oznacza to, iż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pozbawione jest możliwości obrony swojego dobrego imienia oraz imienia funkcjonariuszy wykonujących ustawę zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastępca Rzecznika jak każdy inny obywatel RP ma prawo wystąpić w swoim imieniu na drogę cywilną w na niej dochodzić ochrony swoich praw, w tym działań naruszających dobre imię. Co też jak zdaje się w niniejszej sprawie uczyniła pełnomocnik Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa taka podlega kognicji sądów cywilnych i rozstrzygnięciu będzie podlegała ewentualnie na drodze procesu cywilnego.

W działaniu takim nie sposób zaś doszukiwać się jakichkolwiek działań przestępczych.

Dodać należy, że stosownie do art. 303 k.p.k. podstawą wszczęcia postępowania karnego jest jedynie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W doktrynie podnosi się, że o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu można mówić w sytuacji, gdy istnieją dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa, czyli uprawdopodobniające jego popełnienie (zob. R. Kmiecik: Uprawdopodobnienie w procesie karnym, NP. 1983, nr 5, s. 45-49). Dla uznania podejrzenia popełnienia przestępstwa za uzasadnione niezbędne jest stwierdzenie, że opiera się ono co najmniej na poszlakach, a nie tylko na niczym nie popartych domysłach. Muszą bowiem istnieć informacje stwarzające domniemanie, że rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo (por. J. Bafia i in.: Kodeks postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), [w] Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego, Komentarz. Tom II, Dom Wydawniczy ABC, 1998). Jeszcze raz podkreślić należy, iż nie chodzi tutaj o subiektywne przekonanie zawiadamiającego, że miało miejsce popełnienie przestępstwa, lecz o przekonanie obiektywne, a więc takie, które znajduje potwierdzenie w analizie danego stanu faktycznego oraz wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa, co w niniejszym przypadku nie ma miejsca.

Przepis art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. stanowi, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca ściganie, o której mowa w powołanym wyżej przepisie. Wobec powyższego na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. należało odmówić wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie co do czynu z art. 231 § 1 k.k. z uwagi na brak znamion wypełnienia jakikolwiek znamion czynu zabronionego.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w części dyspozytywnej. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Beata Dzbańska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I,

postanowienie prokurator Beaty Dzbańskiej z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że prokurator Beata Dzbańska dokonała wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oceny złożonego przeze mnie pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Ja nie złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich przestępstwa niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, lecz zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. W piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Północ Małgorzaty Gawareckiej podałem – Załącznik 2: „Pani Małgorzata Gawarecka Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ ul. Wiślicka 6 02-114 Warszawa Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązku określonego w art. 304 § 1 i § 2 k.p.k. i działania na szkodę interesu publicznego.
 2. Wniosek o rozpoznanie niniejszego zawiadomienia w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 stycznia 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

Północ Małgorzaty Gawareckiej – Załącznik 2

 

W uzasadnieniu podałem, że działająca z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer podała w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie strony www.kekusz.pl skierowanym do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Załącznik 3: „(…) Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/ działającej na serwerze, którego właścicielem jst http://www.inwestnet.com/onas.php, przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach: (…).

Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Dowód: Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 3

 

Na stronie www.kekusz.pl umieszczone są głównie materiały mojego autorstwa oraz filmy z moim głównie udziałem.

Radca prawny E. Grabowska-Szweicer działała – skierowała w.w. pismo z dnia 08.12.2016 r. /Załącznik 3/ – w oparciu o pełnomocnictwo udzielone jej przez zastępcę rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka pismem z dnia 28 listopada 2016 r. – Załącznik 4: „Rzecznik Praw Obywatelskich” BDG-WOP.012.37.2016 Warszawa, 28.11.2016 PEŁNOMOCNICTWO udzielam Pani Elizie Grabowskiej-Szweicer radcy prawnemu nr wpisu WA-9140 pełnomocnictwa do reprezentowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przed osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach związanych z naruszaniem przez Pana Zbigniewa Kękusia na stronie internetowej www.kekusz.pl dóbr osobistych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 4

 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk udzielił w.w. pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer na podstawie Zarządzenia Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 5:
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zarządzenie Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25

września 2015 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 5

 

Udzielenie przez zastępcę RPO Stanisława Trociuka pełnomocnictwa z dnia 28.11.2016 r. radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer w oparciu o w.w. Zarządzenie RPO z dnia 25.09.2015 r. poświadczyła mi w dniu 7 marca 2017 r. ustnie oraz zapisem w „Notatce z przyjęcia interesanta” główny specjalista w Biurze RPO Mariola Bielawska. W „Notatce z przyjęcia interesanta” podano – Załącznik 6: „W odpowiedzi na pytanie o podanie podstawy prawnej udzielenia przez zastępcę RPO Stanisława Trociuka, pełnomocnictwa z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. Akt BDG-WOP.-12.37.2016 Radcy Prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer wręczono mi Zarządzenie Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2015 roku w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Notatka z przyjęcia interesanta” z dnia 7 marca 2017 r. –

Załącznik 6

 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wynajął radcę prawnego Elizę-Grabowską-Szweicer, żeby ta reprezentowała go w związku z materiałami zamieszczonymi na stronie www.kekusz.pl.

Jeśli reprezentująca rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer twierdzi, że „Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” jak podała w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości /Załącznik 3/, to zachodzi przesłanka określona w art. 304 k.p.k.: Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” i było ustawowym obowiązkiem rzecznika praw obywatelskich A. Bodnara zachować się, jak w art. 304 k.p.k., tj. zawiadomić prokuraturę lub Policję o naruszeniu przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Było to obowiązkiem rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara tym bardziej, że walka z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu jest priorytetem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, co prezes Rady Ministrów Beata Szydło potwierdziła w dniu 23 listopada 2016 r., w Izraelu, premierowi tego kraju Binjaminowi Netanjahu:

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Wskazać także należy, że:

 1. prokurator Beata Dzbańska podała w postanowieniu z dnia 21 lutego 2017 r. – Załącznik 1: „Konstytucyjnym zadaniem rzecznika jest stanie na straży praworządności i praw wszystkich obywateli RP, za takie uznać należy działanie wymierzone w osoby, które publicznie pomawiają inne grupy narodowościowe i etniczne.
 2. artykuł 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”

 

Prokurator Beata Dzbańska potwierdziła zatem, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar nie składając – po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.kekusz.pl, na której zdaniem reprezentującej go radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer „znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” – zawiadomienia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa pomawiania innych grup narodowościowych i etnicznych… niedopełnił obowiązku – określonego przez prokurator Beatę Dzbańską jako „Konstytucyjnym zadaniem rzecznika jest stanie na straży praworządności i praw wszystkich obywateli RP, za takie uznać należy działanie wymierzone w osoby, które publicznie pomawiają inne grupy narodowościowe i etniczne. – i działał na szkodę interesu publicznego.

W której to sprawie złożyłem zawiadomienie pismem z dnia 27 stycznia 2017 r., skierowanym do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Północ Małgorzaty Gawareckiej /Załącznik 2/, rozpoznane przez prokurator Beatę Dzbańską z naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania jako zawiadomienie o popełnieniu przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, sygn. akt PR 1 Ds. 72.2017.I, postanowienie prokurator Beaty Dzbańskiej z dnia 21 lutego 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 stycznia 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Północ Małgorzaty Gawareckiej
 3. Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r.
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2016 r.
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zarządzenie Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich
 6. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Notatka z przyjęcia interesanta” z dnia 7 marca 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 marca 2017

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, w jakich kwotach całkowitych Rzecznik Praw Obywatelskich wypłacił wynagrodzenie radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer:
  1. za usługi świadczone Biuru RPO w roku 2015
  2. za usługi świadczone Biuru RPO w roku 2016.
 1. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 30 stycznia 2017 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelski poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem pismem z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer.
 2. Wniosek o doręczenie mi kserokopii faktur wystawionych Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer w sprawie do sygn. akt Biura RPO BDG-WOP.012.37.2016.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara – Załącznik

1

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 14 lutego 2017 r. dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Katarzyny Jakimowicz – Załącznik 2: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017 Warszawa, 14 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, stosownie do Pana wniosku z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu do BRPO – 31.01.2017 r.) o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe wskazanie Panu, zgodnie z treścią Pana wniosku cyt. „w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelskich poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem /pismem – ZKE/ z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer”.

Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce „rejestr umów”, publikowany jest od listopada 2015 roku wykaz zawartych przez BRPO umów. Publikowane informacje obejmują: nazwę (firma Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy), przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, kwotę na jaką została zawarta oraz okres obowiązywania umowy i dotyczą tyko umów odpisanych obustronnie. Z poważaniem DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora

generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r. – Załącznik 2

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przestępstwa sprzeniewierzenia środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa na pokrywanie kosztów funkcjonowania Biura RPO.
 2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratora Generalnego niniejszym złożonego zawiadomienia do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo.
 3. Wniosek o wydanie przez Prokuratora Generalnego polecenia prokuraturze, która będzie rozpoznawała zawiadomienie jak w pkt. I przeprowadzenia kontroli wszystkich umów – każdej umowy – zawartych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z zewnętrznymi dostawcami usług i produktów, od dnia 9 września 2015 r., gdy Adam Bodnar rozpoczął sprawowanie urzędu RPO, do dnia wpływu niniejszego pisma, pod kątem:
  1. zasadności zawarcia każdej umowy,
  2. zgodności każdej umowy w zakresie:
   1. procedury jej zawarcia,
   2. warunków umowy

z interesem Skarbu Państwa.

 1. Wniosek o objęcie przez Prokuratora Generalnego nadzorem postępowania, które będzie prowadzone w związku z zawiadomieniem jak w pkt. I.
 2. Wniosek o doręczenie mi kserokopii pisma przewodniego, przy którym Prokurator Generalny przekaże niniejsze zawiadomienie do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 14 lutego 2017 r. poinformowała mnie dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Katarzyna Jakimowicz – Załącznik 1: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017 Warszawa, 14 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, stosownie do Pana wniosku z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu do BRPO – 31.01.2017 r.) o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe wskazanie Panu, zgodnie z treścią Pana wniosku cyt. „w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelskich poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem /pismem – ZKE/ z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer”.

Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce „rejestr umów”, publikowany jest od listopada 2015 roku wykaz zawartych przez BRPO umów. Publikowane informacje obejmują: nazwę (firma Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy), przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, kwotę na jaką została zawarta oraz okres obowiązywania umowy i dotyczą tyko umów odpisanych obustronnie. Z poważaniem DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora

generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

Radca E. Grabowska-Szweicer świadczyła usługę Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez zastępcę rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka pismem z dnia 28 listopada 2016 r. – Załącznik 2: „Rzecznik Praw Obywatelskich” BDG-WOP.012.37.2016 Warszawa, 28.11.2016 PEŁNOMOCNICTWO udzielam Pani Elizie Grabowskiej-Szweicer radcy prawnemu nr wpisu WA-9140 pełnomocnictwa do reprezentowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przed osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach związanych z naruszaniem przez Pana Zbigniewa Kękusia na stronie internetowej www.kekusz.pl dóbr osobistych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 2

 

Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.11.2016 r. radca Eliza Grabowska-Szweicer skierowała do Firmy Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. o treści – Załącznik 3: „Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 te. 603 854 775 e-mail: Eliza.grabowska@egs-kancelaria.pl Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Investnet.com ul. Piękna 68, II p. 00-672 Warszawa

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/ działającej na serwerze, którego właścicielem jst http://www.inwestnet.com/onas.php, przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach:

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/

http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/

http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

Wskazane powyżej treści, w świetle przepisu art. 23 kodeksu cywilnego, w sposób rażący naruszają dobra osobiste i godność pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym mając na względzie postanowienia art. 24 § 1 kodeksu cywilnego żądam zaniechania dopuszczania do przechowywania na serwerze inwestnet.com ww. treści. Jednocześnie zwracam uwagę na postanowienia art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

We wskazanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, będąca organizacją pozarządową, dopuszcza do tego, że w jej ramach, działa podmiot, który udostępnia miejsce na serwerze, na którym są publikowane skandaliczne i bezprawne treści, obrażające pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.

Mając powyższe na uwadze zwracam się o niezwłoczne zablokowanie w.w. treści na stronie http://kekusz.pl/.

Pozostaję z szacunkiem Eliza Grabowska-Szweicer radca prawny WA-9140”
Dowód: Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie

Inkubatory Przedsiębiorczości – Załącznik 3

 

Wskazać należy, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudnia wielu prawników i zadanie zlecone przez RPO A. Bodnara do wykonania radcy prawnemu – skierowanie pisma do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości /Załącznik 3/ mógł wykonać jeden z nich.

Rzecznik Adam Bodnar zlecił go jednak do wykonania zewnętrznemu usługodawcy, radcy prawnemu E. Grabowskiej-Szweicer, a ta pobrała za to wynagrodzenie, co poświadczyła dyrektor generalny Biura RPO Katarzyna Jakimowicz w piśmie do mnie z dnia 14 lutego 2017 r. – Załącznik 1: „Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Opisane wyżej, w tym mające potwierdzenie w dokumentach, których kserokopie załączam do niniejszego pisma, zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara budzi moje uzasadnione wątpliwości, czy w przypadku Biura RPO nie zachodzą okoliczności jak – przykładowo – w sprawie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z którego według informacji przekazywanych przez media wyprowadzono na podstawie wadliwie zawieranych umów wiele milionów złotych – Załącznik 4: Jakub Kot, „Miliony z sądu dla firmy od soków”; „Fakt”, 6.03.2017, s. 9.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 22 do ściągnięcia tutaj.

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r.
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 4. Jakub Kot, „Miliony z sądu dla firmy od soków”; „Fakt”, 6.03.2017, s. 9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx