Rządy Żydów w Polsce – czy Sąd w Warszawie skompromituje się 6 marca dla K. Dołowskiej z Biura RPO, co A. Zollowi 5 lat „loda/laskę robiła”

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”

Źródło: „Fakt”, 2.02.2017, s. 2

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W poprzednich prezentowałem Państwu, jaką rolę w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

To jedna z fasad, które mają kreować Polsce wizerunek demokratycznego państwa prawnego – bo posiadamy instytucje takowego państwa – w rzeczywistości zatrudniająca doskonale opłacanych urzędników, których rolą jest ochrona interesu ferajny, funkcjonariuszy publicznych naruszających prawo i pozbawiających obywateli możności korzystania z ich praw.

Mnie – na przykład – rzecznik praw obywatelskich, Żyd ortodoks radykalny Andrzej Zoll uczynił w 2007 roku przestępcą nie dość, że za słowa, to w dodatku w sprzeczności z prawem, którego sam od kilkunastu lat naucza.

Od tego czasu jego następcy, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz bronili, a obecny rzecznik Adam Bodnar broni interesu tego okrutnego, kłamliwego, niedouczonego, tchórzliwego degenerata i życzliwych mu prokuratorów i sędziów.

Bardzo wiele ma do zawdzięczenia Andrzej Zoll dyrektorowi Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilli Dołowskiej, która przez 5… lat – w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 11 sierpnia 2016 r. – ukrywała przede mną dokumenty wydane przez urzędników Biura RPO poświadczające, że zanim traktujący nie-Żydów i nasze dzieci według wytycznych:

 

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami

Talmud, Yebamoth 98a

 

i korzystający z tego, że w zażydzonym wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zasada:

 

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll obciążył mnie zeznaniami i uczynił przestępcą, przez kilka lat, w okresie od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r. nie rozpoznał zgłaszanej mu przeze mnie wielokrotnie sprawy pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie mojego wtedy małoletniego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia.

 

Radosław Sikorski, gdy był ministrem spraw zagranicznych skrajny serwilizm okazywany przez funkcjonariuszy publicznych nazwał podczas jego służbowego1 spotkania z ministrem Jackiem Rostowskim „robieniem loda”, „robieniem laski”:

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. (…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

 

Jeśli dokonać zapożyczenia od R. Sikorskiego stwierdzić można, że dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilla Dołowska w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 11 sierpnia 2016 r. „robiła loda/laskę” Andrzejowi Zollowi.

Na dobre to wyszło A. Zollowi, bo dzięki życzliwej mu dyr. Kamilli Dołowskiej były Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej osiągnął swój cel i sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój po raz drugi, orzeczeniem z dnia 15 marca 2016 r., przypisała mi sprawstwo czynu, za który wcześniej, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. skazał mnie jej kolega z pracy sędzia Tomasz Kuczma i który to wyrok w dniu 15 września 2010 r. uchylił na moją korzyść Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez dyrektor Kamillę Dołowską i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Milena Tabor wydała w dniu 22 listopada 2016 r. postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – Załącznik I..

Przeczytajcie Państwo, proszę, to postanowienie. Przekonacie się, że… nie wiadomo, o co chodzi, a dyrektor Kamilla Dołowska nawet nie została wymieniona z imienia i nazwiska.

Prokurator Milena Tabor stwierdziła, że – Załącznik I: „Analiza treści złożonego zawiadomienia prowadzi do wniosku, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych podstaw pozwalających na stwierdzenie, że w sprawie niniejszej doszło do wyczerpania znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego, w tym opisanego w art. 231 § 1 kk. Subiektywne przeświadczenie strony o nieprawidłowości postępowania funkcjonariusza i istnieniu po stronie organu obowiązku podjęcia decyzji wyłącznie zgodnie z oczekiwaniem strony, nie może być podstawą do wszczęcia postępowania karnego.”

Pouczyła mnie też prokurator Milena Tabor, że: – Załącznik I: „ Nawet gdyby w niniejszej sprawie przyjąć, iż działania noszą cechy przewlekłości, czy opieszałości, nie stanowi to wyczerpania znamion przestępstwa, w tym przestępstwa z art. 231 § 1 kk, które jest przestępstwem umyślnym cechującym się podejmowaniem zachowań mających na celu wyrządzenie szkody interesowi publicznemu lub prywatnemu.”

Znaczy… zdaniem śledczej Mileny Tabor dyrektor Kamilla Dołowska nieświadomie ukrywała przede mną przez 5… lat dokumenty poświadczające, że zanim mnie rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll uczynił przestępcą, przez cztery lata razem z sędziami naruszał prawa mojego małoletniego syna i razem z sędziami pozbawiał go możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia.

Uznała życzliwa dyrektor Kamilli Dołowskiej prokurator Milena Tabor, że moje zarzuty są skutkiem… subiektywnego przeświadczenia. Wiele jest przed Zbigniewem Ziobro do zrobienia w zakresie realizacji jego celu:

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”

Źródło: „Fakt”, 2.02.2017, s. 2

 

Zaskarżyłem jej postanowienie. Moje zażalenie przesyłam w załączeniu – Załącznik II.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wyznaczył na dzień 6 marca 2017 r., godz. 08:30, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia. Nadał sprawie sygnaturę II Kp 96/17.

Dzień 6 marca 2017 r. to poniedziałek.

W piątek 3 marca 2017 r. o godz. 14:48 złożyłem w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia pismo zawierające wnioski o wyłączenie każdego sędziego tego Sądu od rozpoznania sprawy do sygn. akt II Kp 96/17 – Załącznik III.

Byłoby doprawdy zdumiewające, gdyby do poniedziałku, 6 marca 2017 r., godz. 08:30 dwóm sądom, tj. Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia i Sądowi Okręgowemu w Warszawie udało się przeprowadzić całą procedurę rozpoznania moich wniosków.

W mojej trwającej od 1997 roku relacji z instytucjami wymiaru sprawiedliwości mam za sobą i takie doświadczenie, że po tym, gdy w piątek, 19 listopada 2004 r. złożyłem wniosek o wyłączenie stronniczej sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny Teresy Dyrgi od rozpoznawania sprawy o rozwód pomiędzy mną i moją żoną, jej trzy koleżanki z pracy, sędziny Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch i Danuta Kłosińska przyszły do pracy w … sobotę 20 listopada 2004 r. i wydały postanowienie i oddaleniu mojego wniosku – Załącznik IV.

Sędzia Teresa Dyrga tak się ucieszyła życzliwością okazaną jej przez koleżanki z pracy – które nawiasem mówiąc nie rozpoznały przyczyny złożenia przeze mnie wniosku – że zamiast wstrzymać się, jak stanowi prawo, od udziału w sparwie i zapewnić mi możność skorzystania z prawa do złożenia zażalenia na postanowienie z soboty 20 listopada 2004 r., w poniedziałek 22 listopada 2004 r. wydała wyrok, którym zakończyła sprawę w I instancji.

Oczywiście ferajna sądowa – łącznie sześcioro sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dwóch składach, tj. SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krężołek oraz SSA Paweł Rygiel, SSA Andrzej Struzik SO del. Piotr Rusin – uznała takie, oczywiście i rażąco naruszające prawo zachowanie sędzi Teresy Dyrgi za zgodne z prawem.

Członkini krakowskiego układu prawników amatorów /w skrócie: kupa/, czyli krakowskiej mafii prawniczej „sędzia” Teresa Dyrga śmiało mogłaby powiedzieć… „nie takie numery się robiło”. Dużo poważniejsze niż ten opisany powyżej też ma w swoim C.V. Za przyzwoleniem, pod ochroną reszty sądowniczo-prokuratorskiej mafii.

 

W przypadku wniosków skierowanych przeze mnie pismem z dnia 3 marca 2017 r. /Załącznik III/ do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia wyjaśniłem Sądowi – i przedstawiłem na poparcie słuszności mojego stanowiska tzw. case study /studium przypadku/ – że musi je przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Jeśli zatem kierowany przez sędzię Urszulę Gołębiewską-Budnik Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przeprowadzi posiedzenie wyznaczone w w.w. sprawie z mojego zawiadomienia przeciwko dyrektorowi Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilli Dołowskiej, wyznaczone na dzień 6 marca 2017 r., godz. 08:30 oznaczać to będzie, że w okresie od piątku 3 marca godz. 14:58 do poniedziałku 6 marca, godz. 08:30 w.w. Sądy wykonały następujące czynności:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przekazał akta sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie:
  1. wyznaczył termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania moich wniosków o wyłączenie sędziów,
  2. przeprowadził posiedzenie, jak wyżej
  3. zwrócił akta Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia.

 

Jeśli tak się stanie, będziemy się razem – Państwo i ja – zastanawiać, czy było to skutkiem tego, że liderowi projektu tzw. „dobrej zmiany PiS” w resorcie sprawiedliwości, „reformatorowi” wymiaru sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze już udało się zrealizować pierwszy z listy jego priorytetów: „Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.” i ci pracują – społecznie – w weekend’y, czy też, że póki co nic nie wyszło z jego zapowiedzi: „Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”

Sędziowie z Warszawy mogą też zastosować sztuczkę „Furdzika” i pójść w „niewiedzę”. Jak było w przypadku ściągniętego przez Z. Ziobrę do Prokuratury Krajowej prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika. Ten rozpoznawał sprawę przeciwko mnie z zawiadomienia Andrzeja i Wiesławy Zoll o ich przeze mnie rzekomo znieważeniu i zniesławieniu. Po tym, gdy w dniu 27 lutego 2014 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokuratora D. Furdzika – bo chronił interesu A. i W. Zoll – ten, w odwecie, zanim mój wniosek został rozpoznany, wydał Policji w dniu 3 marca 2014 r. nakaz zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie i na… badania psychiatryczne.

Policja wykonała nakaz zatrzymując mnie w mieszkaniu mojej matki w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:15.

Gdy potem zaskarżyłem postanowienie D. Furdzika o zatrzymaniu mnie wyjaśniając, że nie wolno mu było wydać tego postanowienia w dniu 3 marca 2014 r., bo mój wniosek z 27 lutego 2014 r. został rozpoznany dopiero w dniu 5 marca 2014 r. – a zatem do dnia 5 marca 2014 r. prokurator D. Furdzik był wyłączony – grono życzliwych prokuratorowi D. Furdzikowi prokuratorów i sędziów wyjaśniło mi, że wolno było wydać prokuratorowi D. Furdzikowi postanowienie w dniu 3 marca 2014 r., bo on tego dnia… nie wiedział o tym, że ja w dniu 27 lutego 2014 złożyłem wniosek o jego wyłączenie.

Tak mi to wyjaśniły dwie kolejne przełożone prokuratora D. Furdzika, Lucyna Czechowicz i Anna Rokicka-Lis /obecna prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia-Zachód/ oraz zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie Anna Jedynak, a sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Dariusz Stachurski, który rozpoznawał moje zażalenie na w.w. postanowienie prokuratora D. Furdzika z 3 marca 2014 r…. pominął mój zarzut milczeniem. I uznał, że prokurator Dariusz Furdzik działał w zgodzie z prawem, a jego postanowienie z 03.03.2014 r. było legalne.

To jest ta właśnie mafia prawnicza.

A że… kto w Andrzeja Zolla drużynie, tego awans nie ominie, to „reformator” wymiaru sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tak walczy z mafią prawniczą, że prokuratora D. Furdzika ściągnął sobie do Prokuratury Krajowej.

Furdzik świeci przykładem…

 

Nie można wykluczyć, że kierowany przez sędzię Urszulę Gołębiewską-Budnik Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia nie przekaże moich wniosków z 3 marca o wyłączenie sędziów tego Sądu do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, lecz przeprowadzi posiedzenie wyznaczone na dzień 6 marca 2017 r., godz. 08:30 i wyda korzystne postanowienie dla dyrektor Kamilli Dołowskiej, co przez 5 lat „loda/laskę robiła” – według podanych wyżej definicji tych sformułowań – Andrzejowi Zollowi.

To będzie oznaczać, że mafia trzyma się bardzo mocno.

Poinformuję Państwa, jak zachowa się w opisanej w niniejszym e-mail’u kierowany przez sędzię Urszulę Gołębiewską-Budnik Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia.

 

Wszystkim Żydom naruszającym prawa Polaków nie-Zydów i pozbawiających nas – w tym nawet nasze dzieci – możności korzystania z naszych praw, polecam usługi dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO Kamilli Dołowskiej. Jest w „robieniu loda/laski” – według podanej wyżej definicji tych określeń – takowym Żydom wierna, jest lojalna. Zgodnie z „prawem” Orwella:

Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”

George Orwell


A wygląda dyrektor Kamilla Dołowska tak – Załącznik VI. I bierze za świadczenie usług jak opisana powyżej ok. ok. 10.000,00 zł miesięcznie. Z państwowej kasy.

Wiem, wiem… guru żydostwa polskiego prof. dr hab. Andrzej Zoll mówi, że „Wolność słowa wymaga też odpowiedzialności za słowo”.

Jestem gotów ponieść odpowiedzialność za moje słowa. Jak wolność, to wolność.

Nawiasem mówiąc, A. Zoll zachowuje się w sposób, jakby jego samego „zasada Zolla” nie dotyczyła. Jemu wolno mówić – a także robić – co mu się rzewnie podoba. A jak mu się sprzeciwić, to ten okrutny, mściwy, durny Żyd jojczy, labiedzi, skarży, użala się nad sobą, że mu się dzieje krzywda i… korzysta z usług świadczonych mu przez „Dołowskie”, dyrektor Kamillę Dołowską, i jej moralne klony.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, PR 3 Ds.1490.2016.III, postanowienie prokurator Mileny Tabor z dnia 22 listopada 2016 r.
 2. Zażalenie z dnia 14 grudnia 2016 r. na postanowienie prokurator Mileny Tabor z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. PR 3 Ds.1490.2016.III
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia
 4. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział XI Cywilny-Rodzinny, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.
 5. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział XI Cywilny-Rodzinny, wyrok z dnia 22 listopada 2004 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 3 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt:

 1. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Kp 96/17
 2. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście PółnocPR 3 Ds. 1490/16

 

Dotyczy:

 1. Wnioski – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie:
  1. sędziego Adama Pruszyńskiego oraz – patrz: pkt. I.2
  2. każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia, tj. sędziego: Dalba Joanna, Dybowska Agnieszka, Iłowska-Napiórkowska Beata, Jabłońska Renata, Jakubowski Michał, Kizerwetter-Kramarz Iwona, Kozłowska Aneta, Kucharska Anna, Łączewski Wojciech, Mitkiewicz Adam, Ogińska-Łągiewka Anna, Radzyńska-Głowacka Joanna, Różalska-Danilczuk Aleksandra, Smaga Karol, Szczepankowska-Szyszka Ada Maria, Tukaj Radosław, Turkiewicz Kasandra, Walczyk Dorota, Zalewska Anna, Dałkowska Justyna, Drewin Małgorzata, Kamiński Jakub, Koska-Janusz Justyna, Kowal Marcin, Kuzaj Anna, Modzelewska Agnieszka, Ptasiewicz Krzysztof, Rozbicki Piotr, Szymborska Marta, Tertil Joanna, Klonowska Małgorzata, Oknińska-Rutkowska Marzena, Staśkiewicz Anna, Bazyluk Agnieszka, Dziekańska Magdalena, Ermich Piotr, Grzejszczak Adam, Krysztofiuk Marek, Macuga Paweł, Rutkowska-Giwojno Katarzyna, Tyszkiewicz Anna, Zając-Prawica Magdalena, Chojnacki Michał, Dutkowska Milena, Goss Grzegorz, Grabowska Anna, Jezierska Joanna, Kubiak Monika, Lizakowska-Bytof Iwona, Łukasiewicz Szymon, Makowska Monika, Onichimowska Agnieszka, Perkowska Anna, Sielczak-Prządka Olga, Starosta-Stan Monika, Syta Barbara, Wiśniewska-Okoń Karolina, Bulanda Anna, Dmitruk Ewa, Kaczmarzyk-Gauzin Agnieszka, Oleksiak Ewa, Rudnicki Radosław, Szaniawska-Stejblis Katarzyna, Błasiak Paweł, Gołębiewska-Budnik Urszula,Grylewicz Łukasz, Kur Maciej, Kwiatkowska Anna, Maksymowicz Piotr, Maszkiewicz Natalia, Mrozek Łukasz, Trębicki Tomasz, Pilśnik Marta, Biliński Łukasz, Jankowska Grażyna, Kowalski Michał, Piwkowski Jan, Smulewicz Małgorzata, Smyk Aleksandra; referendarze sądowi: Sosińska Aldona, Górecka Sylwia, Lewandowska Monika, Kosior-Zawadzka Małgorzata, Pokorska-Czapla Magdalena, Wawrzyniak Grzegorz od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 2652/16.
 2. Wnioski o:
  1. sporządzenie przez każdą z sędziów kobiet wymienionych w pkt. I oświadczenia, że nie jest małżonką sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Adama Pruszyńskiego oraz że nie pozostaje z nim we wspólnym pożyciu,
  2. sporządzenie przez każdego z sędzin wymienionych w pkt. I oświadczenia, że nie pozostaje we wspólnym pożyciu2 z sędzią Adamem Pruszyńskim,
  3. sporządzenie przez każdego sędziego wymienionego w pkt. II oświadczenia, że:
   1. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia Adama Pruszyńskiego
   2. nie utrzymuje stosunków towarzyskich3 z sędzią Adamem Pruszyńskim.
 3. Wniosek o doręczenie mi oświadczeń jak w pkt. II przed wyznaczeniem posiedzenia w sprawie do sygn. akt II Kp 96/17.
 4. Zawiadomienie, że w związku z moimi wnioskami, jak w pkt. I obowiązkiem każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia jest podporządkować się prawu określonemu w art. 42 § 3 k.p.k.: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”.
 5. Zawiadomienie, że w związku ze złożeniem przeze mnie wniosków o wyłączenie każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 96/17 z mocy prawa określonego w art. 42 § 4 k.p.k.: „Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.sądem właściwym do rozpoznania tych wniosków jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
 6. Zawiadomienie, że wykaz sędziów i referendarzy jak w pkt. I sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia – Źródło: http://www.warszawa.so.gov.pl/lista-sedziow.1713.html, http://www.warszawa.so.gov.pl/lista-referendarzy.1714.html – a jeśli brak w wykazie któregoś z sędziów zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, w jego/ich przypadku/przypadkach także:
  1. składam wniosek/wnioski o jego/ich wyłączenie na podstawie art. 41 § 1 k.p.k.,
  2. wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi oświadczenia/oświadczeń jak w pkt. II.
 7. Zawiadomienie, że w związku:
  1. ze złożeniem przeze mnie wniosku jak w pkt. I,
  2. obowiązkiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego przekazania mojego wniosku jak w pkt. I do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie nie stawię się na posiedzenie wyznaczone na dzień 6 marca 2017 r., godz. 08:30
 8. Zawiadomienie, że nie wyrażam zgody na rozpoznanie sprawy do sygn. akt II Kp 96/17 pod moją usprawiedliwioną – patrz: pkt. VII – nieobecność na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 r.
 9. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:

(…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Uzasadnienie

 

W dniu 6 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbędzie się posiedzenie, o którym poinformowano mnie zawiadomieniem z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 18 stycznia 2017 roku Syg. akt II Kp 96/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 6 marca 2017 r. o godz. 08:30 sala 242 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 3 Ds. 1490/16. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 96/17, Zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2017 r. – Załącznik 1

 

Niniejszym składam wnioski, jak w pkt. I. str. 1 niniejszego pisma.

W uzasadnieniu do wniosku o wyłączenie sędziego Adama Pruszyńskiego pragnę poinformować, że w dniu 24 stycznia 2017 r. sędzia ten miał prowadzić posiedzenie w sprawie do sygn. akt II Kp 2562/16, o którym Sąd zawiadomił mnie pismem z dnia 23 grudnia 2016 r. – Załącznik 2: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Data wysłania: 23 grudnia 2016 roku Syg. akt II Kp 2562/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE W wykonaniu zarządzenie Sędziego Sekretariat Sekcji Postępowania Przygotowawczego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zawiadamia Pana jako skarżącego, że dnia 24 stycznia 2017 r. o godz. 08:30 sala 242 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie PR 3 Ds. 1401/16. Obecność nie jest obowiązkowa. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu sporządził: Sekretarz sądowy Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2562/16, Zawiadomienie z dnia 23 grudnia 2016 r. – Załącznik 2

 

W dniu 24 stycznia 2017 r. przed posiedzeniem jak wyżej złożyłem – Załącznik 3: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt:

 1. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Kp 2652/16
 2. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ PR 3 Ds. 1401/16

Dotyczy:

 1. Wnioski – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia, tj. sędziego: Dalba Joanna, Dybowska Agnieszka, Iłowska-Napiórkowska Beata, Jabłońska Renata, Jakubowski Michał, Kizerwetter-Kramarz Iwona, Kozłowska Aneta, Kucharska Anna, Łączewski Wojciech, Mitkiewicz Adam, Ogińska-Łągiewka Anna, Radzyńska-Głowacka Joanna, Różalska-Danilczuk Aleksandra, Smaga Karol, Szczepankowska-Szyszka Ada Maria, Tukaj Radosław, Turkiewicz Kasandra, Walczyk Dorota, Zalewska Anna, Dałkowska Justyna, Drewin Małgorzata, Kamiński Jakub, Koska-Janusz Justyna, Kowal Marcin, Kuzaj Anna, Modzelewska Agnieszka, Pruszyński Adam, Ptasiewicz Krzysztof, Rozbicki Piotr, Szymborska Marta, Tertil Joanna, Klonowska Małgorzata, Oknińska-Rutkowska Marzena, Staśkiewicz Anna, Bazyluk Agnieszka, Dziekańska Magdalena, Ermich Piotr, Grzejszczak Adam, Krysztofiuk Marek, Macuga Paweł, Rutkowska-Giwojno Katarzyna, Tyszkiewicz Anna, Zając-Prawica Magdalena, Chojnacki Michał, Dutkowska Milena, Goss Grzegorz, Grabowska Anna, Jezierska Joanna, Kubiak Monika, Lizakowska-Bytof Iwona, Łukasiewicz Szymon, Makowska Monika, Onichimowska Agnieszka, Perkowska Anna, Sielczak-Prządka Olga, Starosta-Stan Monika, Syta Barbara, Wiśniewska-Okoń Karolina, Bulanda Anna, Dmitruk Ewa, Kaczmarzyk-Gauzin Agnieszka, Oleksiak Ewa, Rudnicki Radosław, Szaniawska-Stejblis Katarzyna, Błasiak Paweł, Gołębiewska-Budnik Urszula, Grylewicz Łukasz, Kur Maciej, Kwiatkowska Anna, Maksymowicz Piotr, Maszkiewicz Natalia, Mrozek Łukasz, Trębicki Tomasz, Pilśnik Marta, Biliński Łukasz, Jankowska Grażyna, Kowalski Michał, Piwkowski Jan, Smulewicz Małgorzata, Smyk Aleksandra; referendarze sądowi: Sosińska Aldona, Górecka Sylwia, Lewandowska Monika, Kosior-Zawadzka Małgorzata, Pokorska-Czapla Magdalena, Wawrzyniak Grzegorz od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 2652/16.
 2. Wnioski o:
  1. sporządzenie przez każdego z sędziów mężczyzn wymienionych w pkt. I oświadczenia, że nie jest małżonkiem sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Magdaleny Zając-Prawicy oraz że nie pozostaje z nią we wspólnym pożyciu,
  2. sporządzenie przez każdą z sędzin wymienionych w pkt. I oświadczenia, że nie pozostaje we wspólnym pożyciu4 z sędzią Magdaleną Zając-Prawicą,
  3. sporządzenie przez każdego sędziego wymienionego w pkt. II oświadczenia, że:
   1. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa sędzi Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia Magdaleny Zając-Prawicy,
   2. nie utrzymuje stosunków towarzyskich5 z sędzią Magdaleną Zając-Prawicą.
 3. Wniosek o doręczenie mi oświadczeń jak w pkt. II przed wyznaczeniem posiedzenia w sprawie do sygn. akt II Kp 2652/16.
 4. Zawiadomienie, że w związku z moimi wnioskami, jak w pkt. I obowiązkiem każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia jest podporządkować się prawu określonemu w art. 42 § 3 k.p.k.: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”.
 5. Zawiadomienie, że w związku ze złożeniem przeze mnie wniosków o wyłączenie każdego sędziego Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 2652/16 z mocy prawa określonego w art. 42 § 4 k.p.k.: „Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.” sądem właściwym do rozpoznania tych wniosków jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
 6. Zawiadomienie, że wykaz sędziów i referendarzy jak w pkt. I sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Rejowego dla Warszawy Śródmieścia – Źródło: http://www.warszawa.so.gov.pl/lista-sedziow.1713.html, http://www.warszawa.so.gov.pl/lista-referendarzy.1714.html – a jeśli brak w wykazie któregoś z sędziów zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, w jego/ich przypadku/przypadkach także:
  1. składam wniosek/wnioski o jego/ich wyłączenie na podstawie art. 41 § 1 k.p.k.,
  2. wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi oświadczenia/oświadczeń jak w pkt. II.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2652/16, pismo Z. Kękusia z dnia 24 stycznia 2017 r. – Załącznik 3

 

W odpowiedzi na wnioski z w.w. pisma z 24.01.2017 r. otrzymałem Wezwanie z dnia 31 stycznia 2017 r. – Załącznik 4: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego /adres – ZKE/ Dnia: 31 stycznia 2017 roku Sygn. akt: II Kp 2652/16 W odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Wezwanie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego zobowiązuje Pana do wskazania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania konkretnych okoliczności wobec każdego Sędziego, które uzasadniają złożenie przez Pana wniosku z dnia 24 stycznia 2017 roku o wyłączenie Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Na zarządzenie Sędziego Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Anna Domalewska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania

Przygotowawczego, sygn. akt: II Kp 2652/16, Wezwanie z dnia 31 stycznia 2017 r. – Załącznik 4

 

Wskazać i podkreślić należy, że:

 1. w Wezwaniu z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd nie podał podstawy prawnej żądania – Załącznik 4: Sąd (…) zobowiązuje Pana do wskazania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania konkretnych okoliczności wobec każdego Sędziego, które uzasadniają złożenie przez Pana wniosku z dnia 24 stycznia 2017 roku o wyłączenie Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.”
 2. ja pismem z dnia 24.01.2017 r. nie złożyłem wniosku – jak podano w Wezwaniu z dnia 31.01.2017 r. – o wyłączenie sędziów, lecz wnioski o wyłączenie każdego sędziego Sądu od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 2652/16, w tym podałem imię i nazwisko wszystkich sędziów – każdego sędziego – których dotyczyły moje wnioski – Załącznik 3.

 

Wskazać także należy, że:

 1. identyczne w formie wnioski, z powołaniem się na te same przepisy prawa, na które powołałem się w piśmie z dnia 24 stycznia 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, skierowałem pismem z dnia 19 stycznia 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny. Podałem – Załącznik 5: „Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: 1. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny: II Kp 715/16/K 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:
  1. Wnioski – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie każdego sędziego Sądu Rejowego dla Krakowa Krowodrzy, tj. sędziego: Strzelecki Przemysław, Zgud Anna, Bobek Łukasz, Czajka Monika, Dąbrowska Agnieszka, Dyl Anna, Gajda- Roszczynialska Katarzyna, Gruca- Śmiałek Agnieszka, Hajto Agnieszka, Krystyniecki Paweł, Lewicka Marzena, Malinowska- Gut Kinga, Mikosz Bartłomiej, Milewska Katarzyna, Niemiec Magdalena, Nowak Waldemar, Serzysko Anna, Sorysz Mariusz, Żurek Marek, Kruszewska Anna, Żmudzka-Kmiecik Ewa Referendarze: Koczwara Rafał, Musiał Jan – Starszy Referendarz, Pawlik Renata, Mazurek Sebastian, Anioł Agnieszka, Mrzygłód Tomasz, Kobis Tomasz, Kolanko Wojciech, Kowalski Piotr, Prokopiuk Monika, Uchwat-Woźniak Nina, Wypych Przemysław, Siwek Małgorzata, Juda Marta, Turzańska- Szacoń Beata, Witek- Kuzioła Anna, Włodarczyk Maria, Krzanowska- Mars Monika, Kaczmara Katarzyna,Piesakowski Paweł, Rutkowska Kinga, Rutkowski Tomasz, Szyrmer Sławomir, Barbara Sendor-Szkotak, Turzańska- Szacoń Beata, Referendarze: Kołodziej Magdalena, Starszy Referendarz, Loranc Alicja, Karolina Łach – Aplikant Kuratorski, Turzańska- Szacoń Beata, Referendarze: Kołodziej Magdalena
   od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 715/16/K.
  2. Wnioski o:
   1. sporządzenie przez każdego z sędziów mężczyzn wymienionych w pkt. I oświadczenia, że nie jest małżonkiem sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary oraz że nie pozostaje z nią we wspólnym pożyciu,
   2. sporządzenie przez każdego sędziego wymienionego w pkt. I – poza sędzią Katarzyną Kaczmarą – oświadczenia, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa przewodniczącej Wydziału IX Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy sędzi Katarzyny Kaczmary.
  3. Wniosek o doręczenie mi oświadczeń jak w pkt II przed wyznaczeniem posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. /sygn. akt 2 Ds. 542/14/ o umorzeniu dochodzenia.
  4. Zawiadomienie, że w związku z moimi wnioskami, jak w pkt. I obowiązkiem każdego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy jest podporządkować się prawu określonemu w art. 42 § 3 k.p.k.: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”.
  5. Zawiadomienie, że w związku ze złożeniem przeze mnie wniosków o wyłączenie każdego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 715/16/K, z mocy prawa określonego w art. 42 § 4 k.p.k.: „Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.” sądem właściwym do rozpoznania tych wniosków jest Sąd Okręgowy w Krakowie.
  6. Zawiadomienie, że wykaz sędziów jak w pkt. I sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – Źródło: http://krakow-krowodrza.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-399 – a jeśli brak w wykazie któregoś z sędziów zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, w jego/ich przypadku/przypadkach także:
   1. składam wniosek/wnioski o jego/ich wyłączenie na podstawie art. 41 § 1 k.p.k.,
   2. wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi oświadczenia/oświadczeń jak w pkt. II.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny, sygn.. akt II Kp 715/16/K,

pismo Z. Kękusia z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 5

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy przekazał moje wnioski z pisma z dnia 8 grudnia 2017 r. do rozpoznania sądowi drugiej instancji, tj. Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy rozpoznawał je podczas posiedzenia w dniu 6 lutego 2017 r., co poświadcza Wokanda spraw wyznaczonych przez ten Sąd na dzień 06.02.2017 r., w której podano – Załącznik 6: „WOKANDA spraw wyznaczonych przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy na dzień 06/02/2017 Sala nr E-517 Przewodniczący SSO Kazimierz Wilczek L.p. (…) 2 (…) Sygnatura akt IV Ko 14/17 SSR Uchwat-Woźniak Nina Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/2014 Skład 1 os. (…) podejrzany ZBIGNIEW KĘKUŚ dot. wyłączenia sędziów od rozpoznania sprawy w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia SSO Kazimierz Wilczek”
  Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy, Wokanda spraw wyznaczonych na

dzień 6 lutego 2017 r. – Załącznik 6

Pragnę także poinformować, że znane mi są także inne przypadki – poza w.w. skierowaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny moich wniosków z 8 grudnia 2016 r. do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy – gdy po złożeniu przez stronę postępowania wniosków o wyłączenie każdego sędziego sądu I instancji od rozpoznania sprawy, z powołaniem się na nabranie wątpliwości co do bezstronności tych sędziów z powodu możliwych relacji pomiędzy nimi, a jednym z sędziów tego sądu , sąd ten kierował wnioski do rozpoznania sądowi II instancji.

Sędzia referent w sprawie do sygn. akt II Kp 2562/16 Adam Pruszyński jest stronniczy.

Dowodami jego stronniczości jest, że:

 1. pozbawił mnie możności skorzystania z prawa do rozpoznania przez sąd drugiej instancji, tj. Sąd Okręgowy w Warszawie, moich wniosków z pisma z dnia 24 stycznia 2017 r. o wyłączenie każdego sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II Kp 2562/16.
 2. skierował do mnie – niewykluczone, że we współpracy ze swą przełożoną, prokurator Anną Kuzaj – wniosek: „Wezwanie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego zobowiązuje Pana do wskazania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania konkretnych okoliczności wobec każdego Sędziego, które uzasadniają złożenie przez Pana wniosku z dnia 24 stycznia 2017 roku o wyłączenie Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.”, nie podając podstawy prawnej wezwania.

 

Wnoszę o wyłączenie sędziego Adama Pruszyńskiego od rozpoznania sprawy do sygn. akt II Kp 96/17.

 

Wskazać należy, że w sprawie do sygn. akt II Kp 2562/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpoznaje sprawę dotyczącą pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ponieważ sprawa, którą Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny rozpoznaje do sygn. akt II Kp 96/17 także dotyczy pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, każdy z sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia – są to koleżanki i koledzy z pracy sędziego Adama Pruszyńskiego – może w pragnieniu solidaryzowania się ze stronniczym sędzią Adamem Pruszyńskim tak jak on chcieć mnie pozbawić możności skorzystania z moich praw obywatelskich. To budzi moje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności każdego sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

W związku z opisanym wyżej zachowaniem stronniczego sędziego Adama Pruszyńskiego w sprawie do sygn. akt Kp 2562/16 i pozbawieniem mnie przez niego możności skorzystania z moich praw, raz jeszcze informuję, że obowiązkiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział II Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego jest przekazać moje wnioski jak w pkt I, str. 1 niniejszego pisma do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Tak w identycznej sytuacji zachował się Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w sprawie do sygn. akt II Kp 715/16/K – patrz: Załącznik 6.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 96/17, Zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2017 r.
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2562/16, Zawiadomienie z dnia 23 grudnia 2016 r.
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt II Kp 2652/16, pismo Z. Kękusia z dnia 24 stycznia 2017 r.
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego, sygn. akt: II Kp 2652/16, Wezwanie z dnia 31 stycznia 2017 r.
 5. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny, sygn.. akt II Kp 715/16/K, pismo Z. Kękusia z dnia 8 grudnia 2016 r.
 6. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy, Wokanda spraw wyznaczonych na dzień 6 lutego 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

Wydział Karny

 

za pośrednictwem

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ

ul. Wiślicka 6

02-114 Warszawa

 

Sygn. akt: PR 3 Ds. 1490.2016.III

 

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Mileny Tabor z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. PR 3 Ds.1490.2016.III
 2. Wniosek o uchylenie postanowienia prokurator Mileny Tabor i przekazanie sprawy do sygn. PR 3 Ds.1490.2016.III do ponownego rozpoznania, w tym do przeprowadzenia dowodów z zeznań:
  1. ła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Jachnika – adres: Biuro Poselskie. ul. Cechowa 31, 43-300 Bielsko-Biała,
  2. moich.
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://kekuszsite.wordpress.com

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22 listopada 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ Milena Tabor wydała postanowienie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, 02-114 Warszawa, ul. Wiślicka 6 Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. PR 3 Ds.1490.2016.III POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Milena Tabor – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ po zapoznaniu się z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez Zbigniewa Kękusia na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa: w sprawie niedopełnienia w okresie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 10 sierpnia 2016 r. w Warszawie, obowiązków przez dyrektora Zespołu Prawa Rodzinnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przez niepodejmowanie oczekiwanych przez Zbigniewa Kękusia działań oraz nieudostępnienie mu żądanych przezeń dokumentów, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

UZASADNIENIE

Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ wpłynęło kolejne pismo Zbigniewa Kękusia zawierające zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektor Zespołu Prawa Rodzinnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem pokrzywdzonego, skutkiem braku udzielenia odpowiedzi przez w/w i niewydania mu dokumentacji, było przypisanie mu znamion przestępstw opisanych w art. 226 kk i art. 212 kk przez Sąd Rejonowy w Dębicy. Pismo pokrzywdzonego zawiera także szereg zastrzeżeń do działań podejmowanych przez organy ścigania, sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Analiza treści złożonego zawiadomienia prowadzi do wniosku, iż brak jest jakichkolwiek obiektywnych podstaw pozwalających na stwierdzenie, że w sprawie niniejszej doszło do wyczerpania znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego, w tym opisanego w art. 231 § 1 kk. Subiektywne przeświadczenie strony o nieprawidłowości postępowania funkcjonariusza i istnieniu po stronie organu obowiązku podjęcia decyzji wyłącznie zgodnie z oczekiwaniem strony, nie może być podstawą do wszczęcia postępowania karnego. Nawet gdyby w niniejszej sprawie przyjąć, iż działania noszą cechy przewlekłości, czy opieszałości, nie stanowi to wyczerpania znamion przestępstwa, w tym przestępstwa z art. 231 § 1 kk, które jest przestępstwem umyślnym cechującym się podejmowaniem zachowań mających na celu wyrządzenie szkody interesowi publicznemu lub prywatnemu. Nadto pokrzywdzony błędnie wskazuje, iż skutkiem niedoręczenia mu żądanych dokumentów było przypisanie mu odpowiedzialności karnej, albowiem sąd orzekający w jego sprawie mógł się o te dokumenty zwrócić, gdyby miały stanowić materiał dowodowy w sprawie. Brak jest zatem kolejnego niezbędnego dla ustalenia znamion przestępstwa opisanego w art. 231 § 1 kk elementu jakim jest związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem funkcjonariusza a szkodą jaka miałaby tym zachowaniem być wyrządzona. Na marginesie jedynie wspomnieć należy, iż podnoszone przez pokrzywdzonego zarzuty działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej są na tytle ogólne i w żaden sposób nieuzasadnione, iż nie mogą stać się przedmiotem rozważań organu procesowego w niniejszej sprawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie Milena Tabor”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, PR 3 Ds.1490.2016.III,

postanowienie prokurator Mileny Tabor z dnia 22 listopada 2016 r. – Załącznik 1

 

Pragnę poinformować, że:

 1. Zawiadomienie, które złożyłem dotyczy dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego /w zawiadomieniu podałem omyłkowo, że Zespołu Prawa Rodzinnego/ Biura RPO Kamilli Dołowskiej. Wspominam o tym, bo życzliwa K. Dołowskiej prokurator M. Tabor nie podała jej imienia i nazwiska w postanowieniu z 22.11.2016 r., a przestępstwa nie mógł popełnić anonim.
 2. Prokurator M. Tabor opisała – nierzetelnie – kwalifikację prawną przestępstwa, które przypisał mi Sąd Rejonowy w Dębicy postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. jako – Załącznik 1: Zdaniem pokrzywdzonego, skutkiem braku udzielenia odpowiedzi przez w/w i niewydania mu dokumentacji, było przypisanie mu znamion przestępstw opisanych w art. 226 kk i art. 212 kk przez Sąd Rejonowy w Dębicy.” W rzeczywistości Sąd Rejonowy w Dębicy przypisał mi – podałem tę informację w zawiadomieniu:
  1. czyn z art. 226 § 3 k.k., opisany jako znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd Andrzeja Zolla,
  2. czyn z art. 212 § 2 k.k. opisany jako zniesławienie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd Andrzeja Zolla.
 3. W odniesieniu do twierdzenia prokurator Mileny Tabor – Załącznik 1: „Nadto pokrzywdzony błędnie wskazuje, iż skutkiem niedoręczenia mu żądanych dokumentów było przypisanie mu odpowiedzialności karnej, albowiem sąd orzekający w jego sprawie mógł się o te dokumenty zwrócić, gdyby miały stanowić materiał dowodowy w sprawie.” wskazać należy, że na Rzeczniku Praw Obywatelskich ciąży konstytucyjny obowiązek stania na straży praw człowieka i obywatela określony w art. 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 1.2 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”

Artykuł 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej “Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka

i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych,

w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.

Artykuł 1.2 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Wskazać także należy, że art. 80 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.”
Ja wnioskowałem o wydanie mi dokumentów, które mi dyrektor K. Dołowska wydała dopiero w dniu 11 sierpnia 2016 r., a o których wydanie mi prosiłem ją osobiście po raz pierwszy w dniu 27 czerwca 2011 r. w Biurze RPO – w obecności m.in. prezesa Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” obecnie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Jachnika oraz kilkunastu członków kierowanego przez niego Stowarzyszenia – a następnie kilkoma pismami kierowanymi do Biura RPO z podaniem właściwej sygnatury Biura RPO, ponieważ organ władzy publicznej – tj. Sąd Rejonowy w Dębicy – nie wnioskował do Biura RPO o wydanie mu tych dokumentów.

Wydane mi wreszcie w dniu 11 sierpnia 2016 r. dokumenty są dowodami – załączyłem je do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dyrektor Kamillę Dołowską – które poświadczają, że:

  1. Andrzej Zoll, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie rozpoznał, w okresie od stycznia 2002 r. do końca sprawowania urzędu RPO, tj. do 15 lutego 2006 r., zgłoszonej mu przeze mnie po raz pierwszy pismami z dnia 21.01.2002 r. i 20.04.2002 r., a przez następne lata ponawianej kolejnymi pismami sprawy:
   1. naruszenia przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Ewę Hańderek i Agatę Wasilewską-Kawałek oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Jana Kremera, Annę Kowacz-Braun i Marię Kus-Trybek, konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna do ochrony zdrowia
   2. pozbawienia przez w.w. sędziów mojego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia,
  2. Andrzej Zoll, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w okresie od stycznia 2002 r. do końca sprawowania urzędu RPO, tj. do 15 lutego 2006 r.:
   1. naruszał razem z w.w. sędziami konstytucyjne i ustawowe prawa mojego małoletniego syna do ochrony zdrowia,
   2. pozbawiał razem z w.w. sędziami mojego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia.
 1. W odniesieniu do twierdzenia prokurator M. Tabor – Załącznik 1: „Na marginesie jedynie wspomnieć należy, iż podnoszone przez pokrzywdzonego zarzuty działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej są na tytle ogólne i w żaden sposób nieuzasadnione, iż nie mogą stać się przedmiotem rozważań organu procesowego w niniejszej sprawie.” wskazać należy, że dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Kamilla Dołowska działała w celu osiągnięcia korzyści osobistej według definicji korzyści osobistej podanej w art. 115 § 4 k.k.: Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.”
  Dyrektor Kamilla Dołowska działała w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla Andrzeja Zolla, który w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy występował w charakterze pokrzywdzonego przeze mnie.
  Z powodu niewydania mi przez dyrektor Kamillę Dołowską przez kilka lat dokumentów, o których wydanie mi wnioskowałem po raz pierwszy w dniu 27 czerwca 2011 r. – dyrektor Kamilla Dołowska nie wydała mi ich nawet wtedy, gdy stawiłem się po nie osobiście w Biurze RPO w dniu 18 stycznia 2016 r., zapowiedziawszy moje stawiennictwo pismem, które wpłynęło do Biura RPO w dniu 11 stycznia 2016 r. – w dniu 15 marca 2016 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała orzeczenie kończące sprawę przeciwko mnie, którym przypisała mi popełnienie czynu, który opisała jako: „(…) wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r.,wKrakowie,działającwwykonaniuzgórypowziętegozamiaru,wkrótkichodstępachczasu,zapośrednictwemportaluinternetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl, awbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia26października2004r.dodnia5lipca2005r.zapośrednictwemstronypod domenązkekus.w.interia.pl,znieważyłurządRzecznikaPrawObywatelskich, używającwobecpiastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych, i pomówił go o takie postępowanie iwłaściwości,któremogąponiżyćgowopiniipublicznejinarazićnautratę zaufaniapotrzebnego dlapiastowanego urzędu,

tj.oprzestępstwozart.226§3k.k.i art.212§2k.k.wzw.zart.11§2k.k.wzw.zart.12k.k.
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 17 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, PR 3 Ds.1490.2016.III, postanowienie prokurator Mileny Tabor z dnia 22 listopada 2016 r.

 

1 „1352 zł zapłacił Radosław Sikorski za obiad z Jackiem Rostowskim. Politycy do tej pory nie widzieli w tym nic złego – twierdzą, że rozmowy były służbowe i mieli prawo wydać na nie państwowe pieniądze (…) – Powodem spotkania była propozycja objęcia funkcji ambasadora w Paryżu przez Jacka Rostowskiego – przekonywał Marcin Wojciechowski z MSZ, komentując kolacyjkę w pałacyku Sobańskich Sikorskiego z Rostowskim. (…) Kto jak kto, ale minister dyplomacji powinien wiedzieć, że własne rachunki trzeba regulować. Sikorski poszedł więc po rozum do głowy i ogłosił, że odda pieniądze, a w zasadzie tylko ich część … – Minister Sikorski postanowił zwrócić koszt zbyt drogich alkoholi.” Zwrot należności zostanie potrącony z wynagrodzenia – poinformowało nas MSZ.” Źródło: Artur Kowalczyk, „Rozmawiali prywatnie a jedli służbowo.”; „Fakt”, 2.07.2014, s. 2

2 Wniosek ten składam w związku z coraz powszechniejszym w Polsce, promowanym przez niektóre środowiska, pożyciu w związkach homoseksualnych.

3 Pragnę wyjaśnić, że utrzymywanie przez któregoś z sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy stosunków towarzyskich /patrz: pkt. II.3.2, str. 2/ z sędzią Magdaleną Zając-Prawicą jest przesłanką wyłączającą tych sędziów. Tak – w oparciu o utrzymywanie stosunków towarzyskich między funkcjonariuszami publicznymi – orzekł Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Kp 117/16, podając: „Sygn. akt II Kp 117/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia Sąd Rejonowy w Wieluniu – II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący – SSR /imię, nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu (…) postanawia: wyłączyć Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu: (…) Uzasadnienie

Wymienieni w sentencji Sędziowie wnieśli o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy o sygn. akt II K 117/16. Zgodnie z art. 41 § 1 kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony (art. 42 § 1 kpk).

W ocenie Sądu okoliczności przywołane w pisemnych wyjaśnieniach Sędziów, wskazujące na utrzymywanie z (…) stosunków służbowych jak i towarzyskich, są tego rodzaju, że mogą wywoływać uzasadnienie co do bezstronności Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu wymienionych w sentencji postanowienia. W związku z tym uznał za zasadne wyłączenie ich od udziału w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 117/16, postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

4 Wniosek ten składam w związku z coraz powszechniejszym w Polsce, promowanym przez niektóre środowiska, pożyciu w związkach homoseksualnych.

5 Pragnę wyjaśnić, że utrzymywanie przez któregoś z sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy stosunków towarzyskich /patrz: pkt. II.3.2, str. 2/ z sędzią Magdaleną Zając-Prawicą jest przesłanką wyłączającą tych sędziów. Tak – w oparciu o utrzymywanie stosunków towarzyskich między funkcjonariuszami publicznymi – orzekł Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Kp 117/16, podając – Załącznik 14: „Sygn. akt II Kp 117/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia Sąd Rejonowy w Wieluniu – II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący – SSR /imię, nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu (…) postanawia: wyłączyć Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu: (…) Uzasadnienie

Wymienieni w sentencji Sędziowie wnieśli o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy o sygn. akt II K 117/16. Zgodnie z art. 41 § 1 kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony (art. 42 § 1 kpk).

W ocenie Sądu okoliczności przywołane w pisemnych wyjaśnieniach Sędziów, wskazujące na utrzymywanie z (…) stosunków służbowych jak i towarzyskich, są tego rodzaju, że mogą wywoływać uzasadnienie co do bezstronności Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu wymienionych w sentencji postanowienia. W związku z tym uznał za zasadne wyłączenie ich od udziału w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 117/16, postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016 r. /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 14