Rzeczpospolita opresyjna – dobra zmiana PiS w resorcie sprawiedliwości, na przykładzie kierowanego przez B. Morawiec Sądu Okręgowego w Krakowie

Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”

„Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

Zmiany zapowiedziano po przeglądzie w resorcie sprawiedliwości dokonanym przez premier Szydło.
Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3
Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Przedstawiam skutki – bo trudno to, co prezentuję nazwać efektami – dobrej zmiany PiS w reformie sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry „rewolucji w sądach” i zmuszania przez niego sędziów „do bardziej wytężonej pracy”. Prezentacji dokonuję na przykładzie kierowanego przez sędzię Beatę Morawiec Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zdarzenie, które Państwu przedstawię jest o tylko groteskowe, że objęty jak wszystkie sądy w Polsce „reformą” Zbigniewa Ziobry Sąd Okręgowy w Krakowie, który ma rozpoznać moją skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską, pod nadzorem prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, sam powoduje… przewlekłość postępowania.

Ciekaw jestem, jak mi tej przewlekłości przyczyny wyjaśni prezes Beata Morawiec.
Ja uważam, że sędziowie grają na czas – jak to oni oczywiście i rażąco naruszając prawo – bo chodzi im o to, żeby mi uniemożliwić uczestnictwo w posiedzeniu, podczas którego Sąd Okręgowy w Krakowie będzie rozpoznawał moją skargę.

Jest wielce kłopotliwa dla prokurator D. Baranowskiej i prokurator M. Lipskiej, a sędziowie żyją przecież w symbiozie z prokuratorami. Ferajna.

Prześlę Państwu w najbliższym czasie stanowisko pani prezes w sprawie przyczyn powodowania przez kierowany przez nią Sąd przewlekłości postępowania w sprawie rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania. Poprosiłem ją o nie – Załącznik I.

Poinformuję Państwa także o tym, ile zarabia Pani prezes. Bo o doręczenie mi informacji o kwocie jej wynagrodzenia miesięcznego brutto także poprosiłem SSO Beatę Morawiec – Załącznik II.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 1 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o oczywistym i rażącym naruszeniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 prawa określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci:
  1. informacji, z jaką datą Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza przekazała Sądowi Okręgowemu w Krakowie moją skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania w sprawie do sygn. akt Prokuratury 2 Ds. 542/14,
  2. imienia i nazwiska sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, który wyznaczył termin posiedzenia w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 na dzień 25 kwietnia 2017 r.,
  3. informacji, jaka jest kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto – według stanu na marzec 2017 r. – sędziego jak w pkt. II.3,
  4. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z jakich przyczyn Sąd Okręgowy w Krakowie oczywiście i rażąco naruszył w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 prawo określone w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 3. Moje wyjaśnienie przyczyn oczywistego i rażącego naruszenia prawa określonego w art. 11 ustawy, jak w pkt. I, przez sędziego, który wyznaczył termin posiedzenia w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 na dzień 25 kwietnia 2017 r.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Szanowna Pani,

 

W dniu 28 lutego 2017 r. zostałem poinformowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Krakowie, że w dniu 23 lutego 2017 r. Sąd wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 r. posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2Ds. 542/14 – sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie IV S 10/17.

Wskazać należy, że art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”

Ja złożyłem skargę na przewlekłość w.w. postępowania w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 osobiście w dniu 18 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza – Załącznik 1
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia

2017 r. – Załącznik 1

 

Jako okres przewłoki wkazałem– Załącznik 1 „od dnia przejęcia postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14 przez prokurator Dorotę Baranowskądo dnia 8 grudnia 2016 r.”

 

Tego samego dnia – 18 stycznia 2017 r. – przed złożeniem w.w. skargi, uiściłem, przelewem priorytetowym, opłatę od niej w kwocie 100.00 zł, czego dowodem Polecenie przelewu – Załącznik 2

Dowód: Polecenie przelewu w dniu 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie, jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 2

 

Kserokopię w.w. Polecenia przelewu załączyłem jako Załącznik 10 do pisma-skargi z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

Skoro:

 1. art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”
 2. ja złożyłem w.w. skargę w dniu 18 stycznia 2017 r.,

to bezstronny, sprawiedliwy Sąd Okręgowy w Krakowie powinien ją rozpoznać najpóźniej w dniu 20 marca 2018 r. /18 marca 2017 r. wypada w sobotę/.

 

Wskazać należy, że zanim w dniu 18 stycznia 2017 r. złożyłem skargę na przewlekłość postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14, w dniu 8 grudnia 2016 r. złożyłem wnioski o wyłączenie każdego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy od rozpoznania postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o umorzeniu postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, za który mnie ścigano.

Moje wnioski przekazano do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, a ten rozpoznał je w dniu 6 lutego 2017 r., czego dowodem Wokanda spraw wyznaczonych przez ten Sąd na dzień 06.02.2017 r., w której podano – Załącznik 3: „WOKANDA spraw wyznaczonych przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy na dzień 06/02/2017 Sala nr E-517 Przewodniczący SSO Kazimierz Wilczek L.p. (…) 2 (…) Sygnatura akt IV Ko 14/17 SSR Uchwat-Woźniak Nina Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/2014 Skład 1 os. (…) podejrzany ZBIGNIEW KĘKUŚ dot. wyłączenia sędziów od rozpoznania sprawy w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia SSO Kazimierz Wilczek”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy, Wokanda spraw wyznaczonych na dzień 6

lutego 2017 r. – Załącznik 3

Jeśli przyczyną nie wyznaczenia do dnia 6 lutego 2017 r. terminu posiedzenia w sprawie rozpoznania mojej skargi z dnia 18.01.2017 r. było złożenie przeze mnie w dniu 8 grudnia 2016 r. w.w. wniosków o wyłączenie sędziów, to po dniu 6 lutego 2017 r. Sąd mógł już wyznaczyć ten termin.

Uczynił to – jak mnie poinformowano – w dniu 23 lutego 2017 r., wyznaczając termin na dzień 25 kwietnia 2017 r., tj. dwa miesiące później.

 

Wskazać należy, że jeśli ustawodawca podał w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”, to:

 1. Klarownie wyjaśnił, że termin dwóch miesięcy nie jest liczony od dnia, w którym go wyznaczano, jak zdaje się go interpretować sędzia, który w dniu 23 lutego 2017 r. wyznaczył termin 25 kwietnia 2017 r., ale od daty złożenia skargi.
 2. przewidział okres dwóch miesięcy na przeprowadzenie całej procedury rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania, w tym m.in.:
  1. przekazanie skargi przez prokuraturę/sąd do rozpoznania właściwemu sądowi,
  2. sporządzenie i wysłanie – po otrzymaniu skargi przez sąd właściwy do jej rozpoznania – wezwania do osoby, która złożyła skargę, do usunięcia jej ewentualnych braków formalnych, w tym do uiszczenia opłaty od skargi,
  3. odebranie przez adresata wezwania jak w pkt. 2 zawierającej to wezwanie przesyłki listowej poleconej w urzędzie pocztowym /okres łącznie do 14 dni/,
  4. usunięcie przez osobę która złożyła skargę wskazanych w wezwaniu jak w pkt. II.2 braków formalnych skargi, w tym m.in.:
   1. uiszczenie opłaty w kwocie 100,00 zł lub – patrz: pkt. II.4.2:
   2. złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty od skargi
  5. skierowanie przez sąd do osoby, która złożyła skargę:
   1. zawiadomienia o oddaleniu wniosku o zwolnienie z opłaty od Skargi oraz o jej oddaleniu z powodu nieuiszczenia opłaty,
   2. zawiadomienia o pozytywnym rozpoznaniu wniosku o zwolnienie od opłaty i – patrz: pkt. II.5.3
   3. zawiadomienia o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania skargi.

 

Tak, na przykład, w sprawie do sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy sygn. akt IV S 56/16, Sąd wezwał mnie wezwaniem z dnia 28 listopada 2016 r. do uiszczenia opłaty w kwocie 100,00 zł od złożonej przeze mnie skargi na przewlekłość postępowania – Załącznik 4:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt IV S 56/16, wezwanie z dnia 28 listopada 2016 r. – Załącznik 4

 

Opisana wyżej „procedura” nie jest kompletna i mogą się na nią składać inne jeszcze czynności, w tym np. wezwanie przez sąd osoby, która złożyła skargę do złożenia oświadczenia majątkowego itp. itd.

 

W sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie do sygn. akt IV S 56/16, tj. w sprawie skargi, którą złożyłem pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 1/ na przewlekłość postępowania Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 ja uiściłem opłatę przed złożeniem tej skargi.

Sąd nie musiał mnie wzywać do uiszczenia opłaty od niej.

Uiszczając opłatę od skargi przed jej złożeniem „zaoszczędziłem” Sądowi Okręgowemu w Krakowie około jednego miesiąca na przeprowadzenie opisanej wyżej „procedury”.

Skoro uiściłem opłatę od w.w. skargi w dniu 18 stycznia 2017 r., to sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, który w dniu 23 lutego 2017 r. wyznaczał termin posiedzenia w przedmiocie jej rozpoznania mógł go wyznaczyć na dzień – na przykład – 20 marca 2017 r. /jak wspomniałem, 18 marca 2017 r. wypada w sobotę/. Wyznaczając termin posiedzenia na 20 marca 2017 r. sędzia dopełniłby wymogu: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”.

Wskazać należy, że nawet jeśli sędzia jak wyżej błędnie interpretuje w.w. prawo i według niego sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wyznacza termin posiedzenia, to i ten termin został przekkroczony. W dniu 23 lutego 2017 r. sędzia wyznaczył termin na rozpoznanie skargi na dzień 25 kwietnia 2017 r. Nie mógł go wyznaczyć na 23 kwietnia 2017 r., bo to niedziela, ale na poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. mógł.

 

Osobiście uważam, że sędzia jak wyżej wyznaczył tak odległy termin rozpoznania mojej skargi – oczywiście i rażąco naruszając prawo określone w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – bo celem sędziów będzie niedopuścić do mojego uczestnictwa w posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

W przekonaniu co do słuszności mojego stanowiska utwierdzę się jeśli Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14, o umorzeniu postępowania przeciwko mnie, na dzień poprzedzający 25 kwietnia 2017 r. Szersze uzasadnienie dla mojego stanowiska przedstawię – Pani oraz Adresatom kopii niniejszego pisma – jeśli potwierdzi się moje przypuszczenie.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 8 do ściągnięcia tutaj.

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2017 r.
 2. Polecenie przelewu w dniu 18 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie, jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny Odwoławczy, Wokanda spraw wyznaczonych na dzień 6 lutego 2017 r.
 4. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt IV S 56/16, wezwanie z dnia 28 listopada 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 1 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, jaka jest kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto Adresatki niniejszego pisma – na dzień 1 marca 2017 r.
 2. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś