Reformatora Zbigniewa Ziobry Rzeczpospolita opresyjna – co zrobią 12 maja prezes Beaty Morawiec autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

 

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a przesyłam Państwu w interesie społecznym.

Być może będziemy mieli pierwsze – nadzwyczajne! – efekty działań lidera projektu „dobra zmiana PiS” w resorcie sprawiedliwości, samozwańczego reformatora wymiaru sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

Zanim o nich, zaprezentuję trzy rzadko niedouczone, stronnicze tumany, sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas.

W osobiście sporządzonym przez nie postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. poświadczyły, że w dacie sporządzenia tego postanowienia nie znały wyroku… sądu konstytucyjnego, tj. Trybunału Konstytucyjnego sprzed prawie 8… lat, tj. z dnia 10 lipca 2007 roku. Załączam skan osobiście przez SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas sporządzonego dowodu ich niebywałej, nieakceptowanej w innych – poza sędziami i prokuratorami – dziedzinach ludzkiej aktywności ignorancji – Załącznik IV.2: Jednocześnie przypominam:

 

Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.”

Artykuł 82austawyz dnia 27 lipca 2001r.Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Dla niektórych sędziów stale oznacza raz na 8 lat. I to tylko wtedy, gdy ich o zmianie prawa poinformuje strona postępowania.

Z kronikarskiego obowiązku nadmienię, że przewodniczącą składu sędziowskiego, który wydał w.w. orzeczenie była sędzia Lidia Haj. Gdybyście Państwo widzieli sędzię Lidię Haj na sali sądowej… Jaka buta, jaka pycha, jaka arogancja. A przecież… niedouczony tuman. Po prostu. Tyle, że w sędziowskiej todze, to jej wszystko wolno.

 

Przyczyną niespotykanej w innych grupach zawodowych ignorancji sędziów może być, że kilkadziesiąt lat temu ich „centrala”, tj. Sąd Najwyższy, uznała, że sędzia nie musi posiadać kwalifikacji do wykonywania zawodu, który sobie wybrał. Sędziowie wciąż się na ten przywilej powołują, a mnie pouczyło o nim w 2004 roku troje sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie pod przewodnictwem obecnie zawieszonego – z powszechnie znanych przyczyn – w pełnieniu funkcji prezesa tego Sądu, sędziego Krzysztofa Sobierajskiego, gdy z powodu dowiedzionej przez sędzię Teresę Dyrgę ignorancji złożyłem wniosek o jej wyłączenie. Jej koleżanki z pracy, tj. z Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie oddaliły mój wniosek, a Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie, SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Elżbieta Uznańska, SSA Józef Wąsik, udzielił mi pouczenia – Załącznik I: „(…) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym nieznajomość prawa, przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego (postanowienie Sądu Najwyższego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779). Dzieje się tak dlatego, że wszelkie uchybienia procesowe i merytoryczne strona może zwalczać wnosząc odpowiedni środek zaskarżenia.

Uchybienia, a nawet poważne błędy – zdarzające się w każdej ludzkiej działalności – nie dowodzą zamiaru celowego (świadomego) ich popełnienia, a w procesie sądowym same w sobie nie świadczą o braku bezstronności sędziego.”

A co jeśli w sądzie II instancji też niedouczone tumany…?

Jakże często mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Tak było – na przykład – w w.w. przypadku SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas.

Tumany nadrabiają pychą, butą, arogancją, a także czynieniem przestępcami i pacjentami szpitali psychiatrycznych osób, które im udowodnią ich ignorancję oraz które ponoszą skutki ich kiepskiego wyposażenia intelektualnego.

 

Dzisiaj sędzia K. Sobierajski zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sędzia E. Uznańska w stanie spoczynku. I tylko sędzia J. Wąsik wciąż grasuje, dowodząc, że nie zna prawa… No cóż, nie musi.

W załączeniu przesyłam moje zażalenie z dnia 9 maja 2017 r. do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – Załącznik VI – na decyzję p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o odmowie udzielenia mi informacji: z mocy którego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa – Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie SSA Anna Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzy Bess, SSA Józef Wąsik kontynuował rozprawę w dniu 23 marca 2017 r., w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14, po złożeniu przez jedną ze stron postępowania, Panią G.Ś, wniosku o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym.”

Sędzia wiceprezes, p.o. prezes Andrzej Solarz jest na dobrej drodze, żeby zostać prezesem… Podąża tropem byłych prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Włodzimierza Barana, SSA Andrzeja Struzika i SSA Krzysztofa Sobierajskiego.

Sędzia-prezes Włodzimierz Baran najpierw przez kilka lat bronił interesu sędziowskiej ferajny z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a potem złożył zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw ich wszystkich – 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym jego samego, sędziego Barana Włodzimierza – znieważenia i zniesławienia.

Nie popisali się sędziowie – w tym sędzia Baran Włodzimierz – znajomością prawa, ale ponieważ takich samych, jak oni ignorantów mieli za sprzymierzeńców, to cel osiągnęli, uczynili mnie przestępcą winnym ich znieważenia i zniesławienia.

Sędzia-prezes Andrzej Struzik okradł mnie razem z sędzinami Sądu Okręgowego w Krakowie, Żydówkami Teresą Dyrgą i Agnieszką Oklejak z kwoty ponad 20.000,00 zł. W przeciwieństwie do sędzin Żydówek złodziejek nie uczynił mnie jednak przestępcą. Tyle dobrze…

Sędzia-prezes Krzysztof Sobierajski był – jako wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie – członkiem w.w. ferajny, która mnie uczyniła przestępcą. Też się poczuł znieważony i zniesławiony.

Sędzia p.o. prezes Andrzej Solarz powołując się na prawo chroni interesu, razem z sędziami SSA Józefem Wąsikiem i SSA Jerzym Bessem pozbawili Panią G. Ś. – w obecności licznej zgromadzonej publiczności – możności korzystania z jej praw obywatelskich.

P.o. prezes Andrzej Solarz nie tylko odmawia mi wyjaśnienia, dlaczego jego podwładni, sędziowie Anna Kowacz-Braun, Jerzy Bess i Józef Wąsik pozbawili Panią G. Ś. możności korzystania z jej praw. Poucza mnie także – w w.w. sprawie Pani G. Ś. – że prezes sądu nie jest uprawniony do wymierzania kar dyscyplinarnych – Załącznik IX: „PREZES SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE /adres – ZKE/ Adm.-0143-73/17 Kraków, dnia 07-04-2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 marca 2017 r. w zakresie dotyczącym pkt III. informuję, że prezes sądu nie jest uprawniony do wymierzania kar dyscyplinarnych sędziom. Wykonujący funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wiceprezes SSA Andrzej Solarz

Załącznik: decyzja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak Adm.-0143-73/17”
W pkt. III pisma z 27.03.2017 r. do p.o. prezesa A. Solarza złożyłem – Załącznik VI.1: „(…) Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji, którą z kar dyscyplinarnych opisanych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. usuniecie z zajmowanej funkcji,
 4. przeniesienie na inne miejsce służbowe,
 5. złożenie sędziego z urzędu

zastosuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie wobec sędziów, SSA Anny Kowacz-Braun, SSA Jerzego Bessa, SSA Józefa Wąsika, w przypadku stwierdzenia – po zapoznaniu się z zapisem obrazu i dźwięku rozprawy w dniu 23.03.2017 r. w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14 – że naruszyli prawo określone w art. 50 § 3 k.p.c i art. 51 k.p.c.”

 

Róbta sędziowie – Anno Kowacz-Braun, Jerzy Bessie, Józefie Wąsiku – co chceta.

P.o. prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Andrzej Solarz powiadomiony przeze mnie o oczywistym przez SSA A. Kowacz-Braun, SSA J. Bessa i SSA J. Wąsika naruszeniu prawa o pozbawieniu przez nich Panią G. Ś. możności korzystania z jej praw, a także o dowodzie – zapis obrazu i dźwięku rozprawy w dniu 23.03.2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie do sygn. akt I ACa 1499/14 – wyjaśnia mi, że – Załącznik VI.1: „prezes sądu nie jest uprawniony do wymierzania kar dyscyplinarnych sędziom.”

Do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego też nie jest uprawniony…

Tak samo informował mnie przez kilka lat sędzia-prezes Włodzimierz Baran.

A potem, w dniu 2 czerwca 2004 r., złożył zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw i razem z ferajną z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – tj. sędziami w.w. Sądów, którzy przez kilka lat pozbawiali moje wtedy małoletnie dzieci i mnie możności korzystania z naszych praw obywatelskich – oraz rzecznikiem praw obywatelskich Andrzejem Zollem i adw. Wiesławą Zoll uczynili mnie przestępcą winnym ich znieważenia i zniesławienia.

Ciekaw jestem, czy w.w. sprawie interesu sędziów, SSA Anny Kowacz-Braun, SSA Jerzego Bessa i SSA Józefa Wąsika będzie chronił także – tak samo, jak sędzia-p.o. prezes Andrzej Solarz – reformator Zbigniew Ziobro. Adresat mojego zażalenia – Załącznik VI.

 

Co się tyczy sędziego wiceprezesa Andrzeja Solarza, to razem z w tedy prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzejem Struzikiem kibicował sędzinom Żydówkom, Teresie Dyrdze i Barbarze Baran, gdy mnie chciały ograbić z mieszkania i żeby zapobiec grabieży prowadzić musiałem przez 16 dób, w okresie od 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. słuszny – zakończony moim sukcesem, spuszczeniem uszu po sobie przez Żydówki złodziejki i odstąpieniem od grabieży – protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Więcej na ten temat w materiałach zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Zacząłem niniejszego e-mail’a od prezentacji w.w. sędzin – Lidię Haj, Jadwigę Żmudzką i Agnieszkę Sułowską-Gibas – mocno niedouczonych tumanów, z tej przyczyny, że ich stronniczość przedstawiłem jako uzasadnienie dla wniosku o wyłączenie ich, a także pozostałych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie od rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania w… nie wiem – z winy przełożonego w.w. tumanów, sędziego-przewodniczącego Janusza Kawałka – w jakiej sprawieZałącznik V.

Przełożonym w.w. tzw. autorytetów moralnych o tzw. nieskazitelnych charakterach, przewodniczącym IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie jest obecnie sędzia Janusz Kawałek.

Na jego zarządzenie sporządzono zawiadomienie dla mnie o treści – Załącznik III.1: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 3 kwietnia 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny – Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 12 maja 2017 r. o godz. 08:30 sala E520. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału /SSO Janusz Kawałek – ZKE/ z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Teresa Orlik”

Skąd mam wiedzieć, którą z dwóch złożonych przeze mnie skarg na przewlekłość postępowań będą rozpoznawali w dniu 12 maja 2017 r. podwładni:

 1. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec
 2. przewodniczącego IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka

jeśli w sporządzonym – Załącznik III.1:Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału zawiadomieniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. podano wyłącznie sygnaturę akt Sądu Okręgowego w Krakowie.

Nie podano, która z instytucji wymiaru sprawiedliwości prowadzi postępowanie, w sprawie którego przewlekłości ja złożyłem skargę.

Nie podano tej informacji w skierowanym do mnie zawiadomieniu, mimo że art. 129 k.p.k. stanowi: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.”

Prawidłowo sporządzone zawiadomienie powinno zawierać informacje jak te, podane w zawiadomieniu sporządzonym przez ten sam Sąd w dniu 23 lutego 2017 r. – Załącznik III.5: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”

Podkreślić należy, że zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy sporządził tak samo, jak to z dnia 3 kwietnia 2017 r.: „Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału”.

Na stanowisku przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie nastąpiła niedawno zmiana. Wniosek z tego, że:

 1. w dacie sporządzania prawidłowego, czyniącego zadość wymogom prawa określonego w art. 129 k.p.k. zawiadomienia z dnia 23 lutego 2017 r. /Załącznik III.5/ sędzia Janusz Kawałek nie był jeszcze przewodniczącym Wydziału i dlatego sporządzono je zgodnie z prawem, albo – patrz: pkt 2,
 2. sędzia Janusz Kawałek świadomie ukrył, zataił przede mną – celem ochrony interesu funkcjonariuszy publicznych, którzy spowodowali przewłokę stanowiącą przyczynę mojej skargi – w zawiadomieniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. /Załącznik III.1/, w jakiej sprawie odbędzie się posiedzenie w dniu 12 maja 2017 r.

 

Sędzia Janusz Kawałek notorycznie kompromituje Sąd Okręgowy w Krakowie. Notorycznie, oczywiście i rażąco, narusza prawo. Z tej przyczyny, pismem z dnia 11 maja 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec złożyłem – Załącznik V: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków Sygn. akt:

 1. IV S 15/17
 2. IV S 16/17

Dotyczy:

 1. Skarga na przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka z powodu oczywistego i rażącego oraz notorycznego naruszania przeze niego prawa określonego w art. 129 k.p.k.: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.
 2. Wniosek o udzielenie przewodniczącemu IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziemu Januszowi Kawałkowi pouczenia, że jego konstytucyjnym, określonym w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest – „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.– jest przestrzegać prawa.

 

Kiepski organ władzy z sędziego Kawałka.

Ponieważ on mnie wzywa w opisany wyżej – i udokumentowany – sposób. Ja też go – tumana – wezwałem. Pismem z dnia 11 maja 2017 r. – Załącznik VIII: „SSO Janusz Kawałek Przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV S 16/17 Dotyczy:

 1. Wezwanie do sporządzenia i doręczenie mi wyjaśnienia, w jakiej sprawie Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy prowadzi postępowanie do sygn. akt IV S 16/17.
 2. Wezwanie do sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia jak w pkt. I w terminie 7 dni od dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma pod rygorem podania przeze mnie do publicznej wiadomości – za pośrednictwem Internetu, w tym strony www.kekusz.pl – żeś Pan jest tuman krnąbrny.”

Rozpocząłem od – Załącznik VIII: „Te, tuman,”

Nie powinien mi mieć za złe sędzia Janusz Kawałek.

Nawiasem mówiąc, z innej niż opisane wyżej przyczyny, pismem z dnia 5 maja 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec złożyłem wniosek o wyłączenie sędziego Janusza Kawałka od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17 – Załącznik III: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt IV S 15/17

Dotyczy: Wniosek – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Janusza Kawałka /Kawałek/ od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.”

 

Ciekaw jestem, czy podwładni prezes Beaty Morawiec i przewodniczącego Janusza Kawałka rozpoznają w dniu 12 maja 2017 r. moją skargę na przewlekłość postępowania, o którym informacje przewodniczący J. Kawałek – oczywiście i rażąco naruszając prawo – ukrywa przede mną.

Ciekaw jestem, bo w odpowiedzi na wniosek skierowany przeze mnie do prezes Beaty Morawiec o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 r. posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojej skargi, którą złożyłem w dniu 18 stycznia 2017 r., a art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”, oddelegowana przez prezes B. Morawiec, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyna Wierzbicka wyjaśniła mi pismem z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik II: „(…) ad. 2 Termin posiedzenie w sprawie o sygn. IV S 10/17 wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 roku Przewodniczący IV Wydziału Karnego Odwoławczego SSO Janusz Kawałek.

ad. 4 W omawianej sprawie nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. został wyznaczony w pierwszym możliwym składzie trzyosobowym. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka
Prawda, że to zabawne, wręcz groteskowe…?

Doszło do oczywistego i rażącego prawa określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – bo moją skargę z 18 stycznia 2017 r. rozpoznawano po ponad trzech miesiącach, tj. 25 kwietnia 2017 r., a nie po dwóch, jak stanowi prawo – a wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie autorytet moralny o nieskazitelnym charakterze, sędzia Katarzyna Wierzbicka wmawia mi, że – Załącznik II:W omawianej sprawie nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”

Prawda, że ta linia – nazwijmy to – rozumowania wiceprezes K. Wierzbickiej obraża ludzką inteligencję?

A przecież Katarzyna Wierzbicka nie jest pierwszą lepszą sędzią. Jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie!

Jak broni swojego stanowiska wiceprezes Katarzyna Wierzbicka?

Wyjaśnia – Załącznik II: „Termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. został wyznaczony w pierwszym możliwym składzie trzyosobowym.”

Ja bym napisał: „w omawianej sprawie przyczyną naruszenia prawa było, że przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie nie miał możliwości wyznaczyć trzyosobowego składu sędziowskiego, który rozpoznałby skargę z dnia 18 stycznia 2017 r., w terminie wcześniejszym niż 25 kwietnia 2017 r.”

Takie wyjaśnienie potwierdzałoby rzeczywisty stan faktyczny, tj. naruszenie prawa i jego przyczynę.

Sędziowie mają wszak swoje linie – nazwijmy to – rozumowania.

Takie, bezmyślne, cwane tumany, decydują dzień w dzień, przez ich całe zawodowe życie, o naszych losach. Wspinając się po szczeblach zawodowych karier. Im większy tuman/łajdak, tym wyżej. Tak samo jest wśród prokuratorów.

 

Przedstawię przyczynę mojej ciekawości, czy podwładni prezes Beaty Morawiec i przewodniczącego Janusza Kawałka rozpoznają w dniu 12 maja 2017 r. moją skargę na przewlekłość postępowania, o którym informacje przewodniczący J. Kawałek – oczywiście i rażąco naruszając prawo – ukrywa przede mną.

Jestem ciekaw, bo skoro wiceprezes Katarzyna Wierzbicka wyjaśniła mi pismem z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik II: „Termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. został wyznaczony w pierwszym możliwym składzie trzyosobowym. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka”, co wobec faktu, że moja skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. wpłynęła do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy w dniu 20 stycznia 2017 r. oznacza, że było niemożliwe dla Sądu wyznaczyć wcześniej niż na 25 kwietnia 2017 r.czyli szybciej niż w trzy miesiące – termin rozpoznania mojej skargi, to gdyby podwładni sędzi-prezes Beaty Morawiec i sędziego-przewodniczącego Janusza Kawałka rozpoznali skargę w dniu 12 maja 2017 r. oznaczałoby to, że w ciągu kilkunastu godzin, w tym w dużej mierze nocnych, od 11 maja 2017 r., godz. xxx, do 12 maja 2017 r., godz. 08:30, nie tylko sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie, ale i sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie dopełnili wszystkich obowiązków uprawniających troje sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy do orzekania w dniu 12.05.2017 r., o godz. 08:30 w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie do sygn. akt IV S 15/17.

Byłby to ogromny sukces reformatora Zbigniewa Ziobry, który w styczniu tego roku zapowiadał:

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

 

Ogromną byłoby to zasługą reformatora Zbigniewa Ziobry wobec faktu, że ledwie kilka miesięcy wcześniej nie było możliwie dla przewodniczącego Janusza Kawałka skompletowanie trzyosobowego składu Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy w terminie krótszym niż ponad 3 miesiące.

Jeśli odbędzie się posiedzenie Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczu w dniu 12 maja 2017 r. i Sąd wyda orzeczenie, poinformuję Państwa o tym. Poinformuję Państwa, jaki był skład Sądu, w jakiej sprawie sędziowie prowadzili sędziowie postępowanie – póki co nie wiem, bo informację o tym ukrył przede mną sędzia-przewodniczący Janusz Kawałek – i co orzekli. Doręczę Państwu skan postanowienia, które wydadzą.

 

Gdyby reforma Zbigniewa Ziobry zaowocowała tym, że podwładni sędziego-przewodniczącego Janusza Kawałka rozpoznają w dniu 12 maja 2017 r., w opisanych wyżej okolicznościach moją skargę, okazałoby się, że uczniowie przerośli mistrza, tj. sędziowie, reformatora Ziobrę.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r. – Załącznik VII – do Panów:

 1. Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka,
 2. Kierownika Referatu Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy Jacka Solarza

którym w związku z wyznaczonym mi na dzień 11 maja jako zarejestrowanemu w GUP w Krakowie bezrobotnemu terminem stawiennictwa informuję Adresatów, że minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro jeszcze nie rozpoznał:

 1. wniosku Posła na Sejm Rzeczypospolitej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. o zweryfikowanie zgodności z prawem prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13,
 2. mojego wniosku z pisma z dnia 25 października 2016 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi B. Stój z 15.03.2016 r.

 

A sędziów chce zmusić samozwańczy „reformator” Ziobro do wytężonej pracy…

Nie daje Zbigniew Ziobro samym sobą sędziowskiej ferajnie dobrego przykładu. Wręcz przeciwnie. Wprawdzie zapowiada:

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2.02.2017, s. 2

ale w istocie ochrania starą mafię oraz tworzy nową, swoją. Ze ściągniętymi przez niego do Prokuratury Krajowej „Furdzikami” /prokurator Dariusz Furdzik/, „Kosmatymi” /prokurator Piotr Kosmaty/ i im podobnymi.

Sędziowie tumany i degeneraci trzymają się – razem z ich szefem Zbigniewem Ziobrą i takimi samymi jak oni prokuratorami – mocno…

 

Z kronikarskiego obowiązku na zakończenie nadmienię, że jak mnie poinformowała wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Katarzyna Wierzbicka, sędzia-przewodniczący Janusz Kawałek zarabia miesięcznie 14.062,24 złZałącznik III.4: „(…) ad. 3 Kwota wynagrodzenia miesięcznego – wg. stanu na marzec 2017 roku – Pana SSO Janusza Kawałek wynosi 14 062,24 zł., a sprawująca nad nim oraz nad niedouczonymi tumanami w sędziowskich togach zaprezentowanymi w niniejszym e-mail’u nadzór prezes Beata Morawiec zarabia, jak mnie poinformowała wiceprezes Beata Kurdziel, 17.378,67 zł Załącznik II: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Adm.SO.-0144-1-60/17 Kraków, 2017-03-07 Szanowny Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 marca 2017 r. informuję, iż kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na dzień 1 marca 2017 r. wynosi 17 378,67 zł. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beata Kurdziel”

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w składzie SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Ewa Uznańska, SSA Józef Wąsik, z dnia 17 listopada 2004 r. sygn. akt A Cz 1706/04
 2. Sąd Okręgowy w Krakowie, znak: Adm.SO.-0144-1-60/17, pismo wiceprezesa Beaty Kurdziel z dnia 7 marca 2017 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 maja 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 maja 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 maja 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 9 maja 2017 r. do p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja Solarza
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 10 maja 2017 r. do Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka i Kierownika Referatu Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy Jacka Solarza
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 maja 2017 r. do przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka
 9. Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Adm.-0143-73/17, pismo p.o. prezesa Andrzeja Solarza z dnia 7 kwietnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK III

 

Kraków, dnia 5 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt IV S 15/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Janusza Kawałka /Kawałek/ od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.
 2. Wniosek o zobowiązanie sędziego Janusza Kawałka do sporządzenia i doręczenia mi oświadczenia, że nie jest małżonkiem sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Cywilny-Rodzinny Agaty Wasilewskiej-Kawałek lub jej powinowatym.
 3. Wnioski – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie każdego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, tj. sędziego: Barańska Edyta, Bednarczuk Elżbieta, Dyka Izabella, Ferek Maciej, Grzesik Kamil, Nagaduś Magdalena, Olszewska Ewa, Pilarczyk Piotr, Rakoczy Anna, Sieklicka-Pawlak Justyna, Włodyga Agnieszka, Woźniak Marta, Wypchło-Grymek Barbara, Żarnowska-Sporysz Irena, Żelazowski Andrzej, Żukowski Wojciech, SSR (del.) Drożdżejko Zygmunt 1, SSR (del.) Hanszke Katarzyna *, Gruntowicz Jarosław – referendarz sądowy, Biernat-Jarek Katarzyna, Buła Grzegorz, Cholewa-Kuchta Agnieszka, Czernecka Joanna, Dobrowolska Krystyna, Fountoukidis Izabela, Koźlińska Anna, Krakowiak Ewa, Kurdziel Beata, Kursa Barbara, Lisek Krzysztof, Meroń-Pomarańska Magdalena, Nowak Anna, Oklejak Weronika, Oleksiak Katarzyna, Rajchel Lucyna, Serafin-Tabor Katarzyna, Stępińska Renata, Tabaka Beata, Tyrpa Jarosław, Wąsik Krzysztof, Zgud Zbigniew, Żurek Waldemar, SSR (del.) Kruszewska Anna *, Gruntowicz Jarosław – referendarz sądowy, Czajka Maciej, Gaberle Jarosław, Górszczyk Beata, Jurczak Bożena, Kwaśniewska Sylwia, Mazur Dariusz, Pankiewicz Barbara, Senisson Agnieszka, Sepiał Jolanta, Sołtysińska-Łaszczyca Aleksandra, Wójcik Anna, SSR (del.) Kolanko Wojciech * SSR (del.) Makarska Joanna *, Bieniek Ireneusz, Chodak Krzysztof, Grebla Tomasz, Gubernat Urszula, Haj Lidia, Jabłońska-Malik Elżbieta, Kawałek Janusz, Kudla Tomasz, Lisak Rafał, Maczuga Wojciech, Mansfeld Aneta, Morawiec Beata, Noga Sławomir, Pawela-Gawor Grażyna, Wierzbicka Katarzyna, Wilczek Kazimierz, Żmudzka Jadwiga, Dobrowolska-Meizner Krystyna, Kleszcz Bogusław, Marczak Kinga, Marewicz Marek, Szymański Artur, Almert Aleksandra, Bosak-Ziomek Anna, Długogórski Zygmunt, First Mirosław, Jędrys Bogdan, Maciejewicz-Gawron Beata, Marczewska Beata, Nawara-Chodak Monika, Przybyło Dorota, Wysokińska-Walenciak Katarzyna, Szymańska Ewa, SSR (del.) Pękala Izabella *, SSR (del.) Tyndel Małgorzata *, SSR (del.) Woźniak Łukasz *, Baran Grażyna, Dębska-Brudnik Teresa, Gajewska Katarzyna, Głowacka Anna, Hołda Anna, Hołdys Monika, Łukasik Jarosław, Melnyczuk Joanna, Michaldo Lilianna, Micorek Agata, Pałkowska-Różycka Urszula, Skoczeń Grażyna, Zawicka Wanda, Zdunek-Waliczek Stefania, SSR (del.) Tomasik-Żukowska Aneta *, Czepiel Paweł, Dyrga Grzegorz, Hanszke Jacek, Mazur Grzegorz, Paluch Honorata, Pawłyszcze Dariusz, Płonka Marek, Potejko Mieczysław, Trojanowska Ewa, Zawierzyńska-Wach Barbara, SSR (del.) Synowski Marek *, SSR (del.) Kubik-Duda Mariola *, SSR (del.) Wójcik Kamila *

Demusz-Kucharska Magdalena – referendarz sądowy, Ćwik-Bielińska Joanna, Domański Wojciech, Ducka Iwona, Gruszkowska Izabela, Kaczanowski Roman, Kaltenbek Liliana, Kowalska Marta, Krok Janusz, Niedźwiedź Michał, Słowik Bogusław, Stawicka Izabella, Szewczyk Paweł, Gordon-Gralak Anna, Jurga Agnieszka, Krantz-Matyja Agnieszka, Krzyżanowska Monika, Łudzik Marta, Majewski Paweł, Maśnica Andrzej, Niedźwiedź Agnieszka, Osuch Jadwiga, Rejman Agnieszka, Rusek Rafał, Rusińska-Szewczyk Renata, Sęczek Magdalena, Skotnicka Sylwia, Strózik Izabela, Wasilewska-Kawałek Agata, Wicherek Paweł, Zioło-Mrzygłód Marta, Zwolak Renata SSR (del.) Przysiężniak Aleksander *Gołda Anna – referendarz sądowy, Świerczyńska-Pierzynka Monika – referendarz sądowy, Beim Janusz, Cincio-Podbiera Bożena, Kozłowska Beata, Pierożyńska Agata, Sęk Adam Stożek Aneta
od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

 1. Wnioski o:
  1. sporządzenie przez każdą z sędzin wymienionych w pkt. III oświadczenia, że nie jest małżonką sędziego Janusza Kawałka,
  2. sporządzenie przez każdą/każdego z sędziów wymienionych w pkt. III oświadczenia, że:
   1. nie pozostaje we wspólnym pożyciu z sędzią Januszem Kawałkiem2,
   2. nie jest krewnym/krewną lub powinowatym/powinowatą sędziego Janusza Kawałka w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa sędziego Janusza Kawałka,
   3. nie utrzymuje stosunków towarzyskich3 z sędzią Januszem Kawałkiem.
 2. Wniosek o doręczenie mi oświadczeń jak w pkt II i IV przed ewentualnym rozpoznaniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy sprawy do sygn. akt IV S 15/17.
 3. Zawiadomienie, że w związku z moimi wnioskami, jak w pkt. I i pkt. III obowiązkiem każdego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie jest podporządkować się prawu określonemu w art. 42 § 3 k.p.k.: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”.
 4. Zawiadomienie, że w związku ze złożeniem przeze mnie wniosków jak w pkt. I i pkt. III, z mocy prawa określonego w art. 42 § 4 k.p.k.: „Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu rzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.sądem właściwym do rozpoznania tych wniosków jest Sąd Apelacyjny w Krakowie.
 5. Zawiadomienie, że wykaz sędziów jak w pkt. III sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie – Źródło: https://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-457 – a jeśli brak w wykazie któregoś z sędziów zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w jego/ich przypadkach także:
  1. składam wniosek/wnioski o jego/ich wyłączenie na podstawie art. 41 § 1 k.p.k.,
  2. wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi oświadczenia/oświadczeń jak w pkt. IV.
 1. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie są umieszczone na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadomił mnie o posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 3 kwietnia 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny – Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 12 maja 2017 r. o godz. 08:30 sala E520. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Teresa Orlik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3

kwietnia 2017 r. – Załącznik 1

 

Wnoszę o wyłączenie sędziego Janusza Kawałka od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

Sędzia Janusz Kawałek jest przewodniczącym IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wskazać należy, że przewodniczący Janusz Kawałek w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy do sygn. akt IV S 10/17:

 1. pozbawił mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”
 2. oczywiście i rażąco naruszył prawo określone w art. 11 ustawy w.w. ustawy,
 3. pozbawił mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

 

Oto uzasadnienie dla mojego stanowiska.

W dniu 18 stycznia 2017 r. złożyłem osobiście w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 2
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia

2017 r. – Załącznik 2

 

Przed tym, zanim złożyłem skargę jak wyżej, także w dniu 18 stycznia 2017 r. uiściłem opłatę od skargi w kwocie 100,00 zł. Dowód przelewu w dniu 18.01.2017 r. załączyłem do skargi /jako Załącznik 10/ – Załącznik 3:

Dowód: Dowód wpłaty w dniu 16 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie, jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 3

 

Jak wynika z pisma sporządzonego w dniu 9 marca 2017 r. przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Katarzynę Wierzbicką, moja skarga z dnia 18 stycznia 2017 r. wpłynęła do Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy nie później niż w dniu 20 stycznia 2017 r. Sędzia K. Wierzbicka podała – Załącznik 4: W dniu 19 stycznia zostało przesłane przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza kolejne pismo wraz z załącznikiem (skargą Zbigniewa Kękusia z dnia 18 stycznia 2017 r.) w treści zawierające informację „do sygn. akt IV S 56/16 w ślad za przekazaną w dniu 23.11.2016 r. skargą Zbigniewa Kękusia, przekazuję pismo wyżej wymienionego dotyczące tego samego przedmiotu”. Sędzia sprawozdawca w dniu 20 stycznia 2017 r. zarządził dołączenie wyżej wspomnianej korespondencji do akt IV S 56/16 („a.a”). (…).”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt Adm. SO.-0144-1-59/17, pismo wiceprezesa Sądu sędzi Katarzyny

Wierzbickiej z dnia 9 marca 2017 r. – Załącznik 4

 

Skoro ja złożyłem skargę w dniu 18 stycznia 2017 r., to było ustawowym obowiązkiem Sądu Okręgowego w Krakowie rozpoznać ją nie później niż 20 marca 2017 r.18 marca 2017 r. wypadał w sobotę.

Podkreślić należy, że ponieważ ja uiściłem opłatę od skargi z 18.01.2017 r. przed jej złożeniem, Sąd nie musiał kierować do mnie wezwania do jej uiszczenia. Sąd „zaoszczędził” w ten sposób 1 /jeden/ miesiąc.

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Krany-Odwoławczy wyznaczył termin na rozpoznanie mojej skargi na przewlekłość postępowania w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 na dzień 25 kwietnia 2017 r.Załącznik 5 „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23

lutego 2017 r. – Załącznik 5

 

Kierowany przez adresatkę niniejszego pisma Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 oczywiście i rażąco naruszył prawo określone w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Z tej przyczyny, pismem z dnia 1 marca 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie złożyłem: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o oczywistym i rażącym naruszeniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 prawa określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci:
  1. informacji, z jaką datą Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza przekazała Sądowi Okręgowemu w Krakowie moją skargę z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania w sprawie do sygn. akt Prokuratury 2 Ds. 542/14,
  2. imienia i nazwiska sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, który wyznaczył termin posiedzenia w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 na dzień 25 kwietnia 2017 r.,
  3. informacji, jaka jest kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto – według stanu na marzec 2017 r. – sędziego jak w pkt. II.3,
  4. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, z jakich przyczyn Sąd Okręgowy w Krakowie oczywiście i rażąco naruszył w sprawie do sygn. akt IV S 10/17 prawo określone w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 1 marca 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 marca 2017 r. wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyny Wierzbickiej, którym ta poinformowała mnie – Załącznik 4 „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Adm. SO.-0144-1-59/17 (…) Kraków, 2017-03-09 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 marca 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania (…) ad. 2 Termin posiedzenie w sprawie o sygn. IV S 10/17 wyznaczył na dzień 25 kwietnia 2017 roku Przewodniczący IV Wydziału Karnego Odwoławczego SSO Janusz Kawałek.

ad. 3 Kwota wynagrodzenia miesięcznego – wg. stanu na marzec 2017 roku – Pana SSO Janusza Kawałek wynosi 14 062,24 zł.

ad. 4 W omawianej sprawie nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. został wyznaczony w pierwszym możliwym składzie trzyosobowym. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Katarzyna Wierzbicka
Okazuje się, że to przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek pozbawił mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz z prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji.

Wyjaśnienie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Katarzyny Wierzbickiej – Załącznik 4 „W omawianej sprawie nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Termin posiedzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. został wyznaczony w pierwszym możliwym składzie trzyosobowym.” wobec przedstawionych wyżej faktów i treści art. 11 w.w. ustawy:

 1. obraża ludzką inteligencję,
 2. jest kolejnym dowodem patologii zżerającej Sąd Okręgowy w Krakowie pod kierownictwem kolejnych prezesów, Maji Rymar, Barbary Baran oraz adresatki niniejszego pisma.

 

Przewodniczący J. Kawałek oczywiście i rażąco naruszył prawo, a przy tym pozbawił mnie możności skorzystania nie tylko z prawa ustawowego, określonego w 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, ale także możności skorzystania z prawa konstytucyjnego, tj. prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Jakkolwiek ustawodawca nałożył na sąd obowiązek: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.”, sędzia-przewodniczący Janusz Kawałek wydłużył ten okres o 50 proc. i wyznaczył termin na rozpoznanie skargi, którą ja złożyłem w dniu 18 stycznia 2017 r. /Załącznik 2 na dzień 25 kwietnia 2017 r. /Załącznik 5.

 

Opisane wyżej zachowanie przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka – pozbawienie mnie przez niego możności skorzystania z prawa ustawowego budzi moje uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Z tej przyczyny wnoszę – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie sędziego Janusza Kawałka /Kawałek/ od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

xxx

 

Wskazać należy, że przyczyną oczywistego i rażącego naruszenia przez przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka prawa określonego w:

 1. art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 2. art. 45. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

oraz pozbawienia mnie przez niego możności skorzystania z w.w. praw może być ewentualne bycie przez niego w związku małżeńskim z sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny Agatą Wasilewską-Kawałek lub bycie jej powinowatym.

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek jest postacią patologiczną.

Rozpoznawała, w okresie od czerwca 2001 r. do maja 2003 r., sprawę o rozwód pomiędzy mną i moją żoną – sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny XI CR 603/04 /uprzednio: I 1C 1115/97/R/.

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznawał w.w. sprawę od czerwca 1997 r.

W dniu 21 lutego 2001 r. złożyłem wniosek o wyrażenie zgody przez Sąd na zabieranie przeze mnie wtedy 13-letniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę garba żebrowego syna, na nakazane dla niego przez lekarza, specjalistę rehabilitacji-pediatrę, dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, jeden raz w tygodniu 45-minutowe zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

Poprzedniczka sędzi A. Wasilewskiej-Kawałek w sprawie do sygn. akt XI Cr 603/04, sędzia Ewa Hańderek nie rozpoznała mojego wniosku podczas żadnego z dwóch posiedzeń zorganizowanych przez nią po złożeniu przeze mnie w.w. wniosku z 21.02.2001 r.

Nie rozpoznała go, mimo że do akt sprawy do sygn. XI CR 603/04 złożyłem kserokopie dowodów poświadczających choroby dziecka.

W sporządzonej w marcu 1997 r. przez Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Krakowie „Histori Choroby” podano między innymi – Załącznik 6 „18.03.97 Skolioza pierś. Prawoskrętna z prawdopodob. garbu żebr.”

Dowód: „Historia Choroby” Michała Kękuś sporządzona przez Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w

Krakowie, ul. Sudolska 1 – Załącznik 6

 

W Karcie Badania Radiologicznego z dnia 31 stycznia 2001 r. podano – Załącznik 7 „Nazwisko i imię /imię dziecka – ZKE/ Kękuś lat 13 Wynik Badania Zdjęcie boczne kręgosłupa lędźwiowego wykazuje pogłębienie fizjologicznej lordozy oraz prawie poziome ustawienie kości krzyżowej.”

Dowód: Lekarska Spółdzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Kraków, Karta Badania Radiologicznego, wynik

badania z dnia 31.01.2001r. – Załącznik 7

 

W pismach składanych do akt sprawy I 1C 1115/97/R podawałem także definicję skoliozy i zamieszczone w definicji informacje o skutkach skoliozy, gdy nierehabilitowana: „SKOLIOZA”«boczne, patologiczne wygięcie kręgosłupa, występujące zawsze z torsją (skręceniem) wzdłuż jego osi długiej. Dewiacje te pociągają za sobą zniekształcenie klatki piersiowej, z upośledzeniem funkcji oddychania i krążenia, a często również zniekształcenie miednicy”. Występuje między 5 i 8 oraz 11 a 14 rokiem życia dziecka, prowadzi do poważnych zniekształceń kręgosłupa i miednicy; może powodować garb żebrowy. Jest odwracalna przez zastosowanie postępowania korygującego».

 

Następczyni sędzi Ewy Hańderek, sędzia Agata Wasilewska-Kawałek także nie rozpoznała mojego w.w. wniosku z 21.02.2001 r. podczas żadnego z dwóch posiedzeń, które zorganizowała w dniach 1 i 8 czerwca 2001 r.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 6 lipca 2001 r. napisałem „(…) Wysoki Sąd uniemożliwia mi zapobieganie rozwojowi choroby (wcześniej, jak wspominałem, syn miał tylko skoliozę teraz ma i lordozę) i leczenie chorego syna. Nawet nie zdobywając się na wyjaśnienie dlaczego. Jesteście Panie Sędziowie, okrutnymi Sędziami

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek zorganizowała zaraz potem, w dniu 18 lipca 2001 r. posiedzenie niejawne, specjalnie w celu… wydania postanowienia o nałożeniu na mnie kary grzywny w kwocie 1.000,00 zł – Załącznik 8: „Postanowienie Dnia 18 lipca 2001r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek (…) postanawia: na podstawie art. 43 § 2 u.s.p. wymierza powodowi Zbigniewowi Kękusiowi karą porządkową grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za ubliżenie powadze sądu przez użycie w piśmie z dnia 6 lipca 2001r. sformułowania „jesteście Panie Sędziowie okrutnymi Sędziami.”

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, postanowienie SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 18 lipca 2001r. – Załącznik 8

 

Orzekłszy podczas posiedzenia w dniu 18.07.2001 r., najwyższą z możliwych kar grzywny sędzia Agata Wasilewska-Kawałek nie skorzystała z okazji i nie rozpoznała mojego w.w. wniosku z 21 lutego 2001 r.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2001 r. złożyłem prośbę – Załącznik 9: „Proszę o oddalenie Wniosku o ukaranie mnie karą pieniężną w wysokości 1000 PLZ za (cytat) „Ubliżenie powadze Sądu w piśmie z dnia 06.07’2001 przez użycie tam sformułowania „jesteście Panie Sędziowie okrutnymi Sędziami.” (koniec cytatu) – Postanowienie Sądu z 18.07.2001 r.”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR

603/04/, pismo Z. Kękusia z dnia 14 sierpnia 2001 r. – Załącznik 9

 

Przedstawiłem uzasadnienie dla mojej prośby.

W odpowiedzi na moją prośbę sędzia Agata Wasilewska-Kawałek doręczyła mi pismo z dnia 12 września 2001 r. o treści – Załącznik 10: „Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny /adres – ZKE/ sygn. akt I1C 1115)97)R Kraków dnia 12.09.2001 r. Pan. Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny w sprawie z powództwa Pana przeciwko Marii Kękuś o rozwód informuje, iż nie ma możliwości uchylenia kary porządkowej wymierzonej na podstawie art. 43 § 2 u.s.p. SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek”

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, pismo SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 12 września 2001r. – Załącznik 10

 

To – „nie ma możliwości uchylenia kary porządkowej wymierzonej na podstawie art. 43 § 2 u.s.p.” – było oczywiste kłamstwo. Poza tym, w postanowieniu z dnia 18 lipca 2001 r. sędzia Agata Wasilewska-Kawałek nie podała – choć to był jej ustawowy obowiązek – prawa, na podstawie którego nałożyła na mnie karę grzywny – patrz: Załącznik 8.

 

Nałożoną na mnie przez sędzię A. Wasilewską-Kawałek postanowieniem z dnia 18.07.2001 r. karę grzywny uiściłem w dniu 21 września 2001 r. – Załącznik 11:
Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, Dowód wpłaty w dniu 21

września 2001 r. kwoty 1.000,00 zł – Załącznik 11

 

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek organizowała potem kolejne posiedzenia i… wciąż nie rozpoznawała mojego wniosku z 21 lutego 2001 r.

Groziła mi za to nałożeniem na mnie następnych kar. W piśmie z dnia 19 października 2001 r. podała – Załącznik 12: „Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny /adres – ZKE/ sygn. akt I1C 1115)97)R Kraków dnia 19.10.2001 r. Pan Zbigniew Kękuś; Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny pouczy, iż wszelkie pisma procesowe powinny być zredagowane w sposób nie godzący w powagę Sądu, jeśli powód nie jest w stanie podołać temu zadaniu samodzielnie ma możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy pełnomocnika.

Obraźliwe sformułowania zawarte w pismach procesowych przy czym kierowane również pod adresem innych osób biorących udział w postępowaniu, jak pełnomocnik strony przeciwnej, czy biegli skutkować mogą nałożeniem następnych kar porządkowych.

W nawiązaniu zaś do pisma powoda z dnia 24.09.2001 r. Sąd udziela informacji, iż koszty procesu ponoszą strony. SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek.”

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, pismo SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 19 października 2001r. – Załącznik 12

 

Wreszcie w dniu 19 grudnia 2001 r. – podczas szóstego prowadzonego przez nią posiedzenia – sędzia Agata Wasilewska-Kawałek rozpoznała i… oddaliła mój wniosek z 21 lutego 2001 r., o wyrażenie przez Sąd zgody, żebym mógł zabierać chorego syna na jeden raz w tygodniu 45-minutowe zajęcia rehabilitacyjne na basenie. W uzasadnieniu podała:

Nie mógł być również uwzględniony wniosek powoda o zezwolenie na zabieranie dziecina basen w każdy poniedziałek od godz. 19:00 , i to pomimo tego iż takie zajęcia są jak najbardziej wskazane dla starszego syna cierpiącego na skoliozę. (…). Podnieść bowiem należy, iż trudno to pogodzić z obowiązkami dzieci, które muszą przygotować się do zajęć szkolnych na drugi dzień, a przecież to sam powód zarzucał, iż synowie pozostając pod opieką żony osiągają niezadowalające wyniki w nauce.

Przede wszystkim jednak powód wyznaczając tak późną godzinę zajęć na pływalni nie liczy się z potrzebami dzieci. Przecież po zajęciach o 20.00 synowie muszą mieć czas , żeby się wysuszyć, następnie dojechać do domu, zjeść kolację, spakować podręczniki do szkoły, umyć. Poszli by więc spać dopiero około godz. 22.00, co jest stanowczo za późno dla dzieci w wieku 11 lat, czy nawet 14 lat, jak starszy syn. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o organizację czasu dzieci, jest propozycja pozwanej dotycząca zapewnienia im dodatkowej godziny na pływalni w piątek, po zajęciach na basenie organizowanych przez szkołę” – podkreślenie moje – ZKE.

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, postanowienie SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 19 grudnia 2001r.

 

Sędzia A. Wasilewska-Kawałek liczyła się z potrzebami moich dzieci…

Przecież to patologia.

Jest nią z pewnością, że sędzia A. Wasilewska-Kawałek nie rozpoznała mojego wniosku z 21.02.2001 r. podczas żadnego z pięciu posiedzeń, które zorganizowała w okresie od 1 czerwca do 17 grudnia 2001 r.

Znalazła natomiast czas na wydanie postanowienia o nałożeniu na mnie kary grzywny w kwocie 1.000,00 zł /Załącznik 8/ i sporządzanie do mnie pisma z pogróżkami /Załącznik 12/.

Co do zacytowanego wyżej uzasadnienia do postanowienia z dnia 19 grudnia 2001 r. … Wyjaśniła mi sędzia Agata Wasilewska-Kawałek, że kierowała się… dobrem mojego syna, nie zezwalając mi na zabieranie go na nakazane dla niego przez lekarza specjalistę zajęcia rehabilitacyjne.

O ile lekarz nakazała mi zorganizowanie choremu dziecku jak najczęstszych, 45-minutowych zajęć rehabilitacyjnych na basenie, to niezależna i niezawisła – od wiedzy i doświadczenia lekarza też – sędzia Agata Wasilewska-Kawłek uznała, że będzie dla niego znaczniej korzystniej jeśli będzie uczestniczyć raz w tygodniu w 90-minutowych zajęciach.

Ponieważ moja żona nie chcąc dopuścić do zabierania przeze mnie syna na zajęcia wymyśliła, że syn będzie zostawał na basenie natychmiast po 45-minutowych zajęciach organizowanych przez szkołę na drugie 45-minutowe zajęcia, to sędzia A. Wasilewska-Kawałek uznała, że: Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o organizację czasu dzieci, jest propozycja pozwanej dotycząca zapewnienia im dodatkowej godziny na pływalni w piątek, po zajęciach na basenie organizowanych przez szkołę.

A przecież skuteczność rehabilitacji nie polega na intensywności rzadko prowadzonych zajęć, ale na ich powtarzalności.

Wielokrotnie kierowałem wnioski do sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek oraz do jej przełożonych, w tym do ówczesnej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Mai Rymar, o doręczenie mi opinii lekarza, biegłego sądowego w dziedzinie rehabilitacji skoliozy, lordozy i garba żebrowego, na podstawie której wydała w.w. postanowienie z dnia 19.12.2007 r.

Pozostały bez odpowiedzi.

Radziłem też sędzi Agacie Wasilewskiej-Kawałek, żeby sama popływała przez 90 minut bez przerwy, co uznała za korzystne rozwiązanie dla mojego syna.

Co do usprawiedliwienia sędzi A. Wasilewskiej-Kawałek dla okrucieństwa, które okazała mojemu synowi: „Przecież po zajęciach o 20:00 synowie muszą mieć czas, żeby się wysuszyć, następnie dojechać do domu, zjeść kolację, spakować podręczniki do szkoły, umyć. Poszli by więc spać dopiero około godz. 22.00, co jest stanowczo za późno dla dzieci w wieku 11 lat, czy nawet 14 jak starszy syn. wskazać należy, że ja z tej przyczyny zaproponowałem jako godzinę rozpoczęcia 45-minutowych zajęć na basenie 19:00, że odwieziony z nich przeze mnie samochodem syn byłby w domu ok. godz. 20:30. Przygotowany wcześniej do zajęć na następny dzień w szkole, zjadłby kolację, umyłby się i krótko po godz. 21:00 mógłby iść spać.

Poza tym… jak się ma jeden raz w tygodniu pójście spać po godz. 21:00 – o ile syn chodził regularnie spać o tej porze – do rehabilitowania groźnych chorób okresu dojrzewania. Co mu uniemożliwiła sędzia A. Wasilewska-Kawałek.

Sędzia A. Wasilewska-Kawałek była świadoma tego, że mój syn dojrzewał. W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 8 sierpnia 2002 r., którym orzekła podwyżkę alimentów, które miałem płacić mojej żonie o… 80 proc. – rok po poprzednim orzeczeniu w sprawie alimentów, przy jednoprocentowej inflacji i mimo że ja nie otrzymałem w tym okresie podwyżki wynagrodzenia – podała m.in.:

Starszy z chłopców jest w okresie intensywnego wzrostu,

co pociąga za sobą wysokie koszty zakupu odzieży.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie SSR Agaty Wasilewskiej-Kawałek z dnia 8 sierpnia 2002 r.

 

Intensywny wzrost dziecka był dobrym argumentem dla przyznania mojej żonie podwyżki alimentów. Nie przekonał natomiast sędzi A. Wasilewskiej-Kawałek do zezwolenia mi na rehabilitowanie skoliozy, lordozy i garba żebrowego tego samego dziecka.

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek to „chodząca patologia”, patologia odziana w sędziowską togę.

Nawiasem mówiąc w uzasadnieniu do postanowienia z 8 sierpnia 2002 r. sędzia Agata Wasilewska-Kawałek napisała m.in.: „Pozwana rzeczywiścieprzekrótki okresczasypłaciłczynsz za mieszkanie miało to jednak miejsce w ubiegłym roku, kiedydysponowałodprawą po zwolnieniujez pracy”.

Prawda, że nadaje się w.w. cytat do Księgi rekordów Guinessa… Jedno zdanie…pięć błędów.

Pomyśleć… sędzia Agata Wasilewska-Kawałek nałożyła na mnie karę grzywny w kwocie 1.000,00 zł za ubliżanie powadze sądu. Co ona w tym sądzie jeszcze robi…?

 

A potem sędzia Agata Wasilewska-Kawałek uczyniła mnie przestępcą.

Od dnia 4 lipca 2004 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan prowadziła postępowanie karne przeciwko mnie. W dniu 12 czerwca 2006 r. sporządziła akt oskarżenia, którym przypisała mi m.in. przestępstwo – Załącznik 13: „Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi o przest. z art. (…) 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…).Oskarżam Zbigniewa Kękusia (…) ojca dwojga dzieci w wieku 19 i 15 lat pozostających na jego utrzymaniu, z zawodu ekonomistę, zatrudnionego jako Dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami Banku Zachodniego WBK SA (…) o to, że: (…) w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył SSR delegowaną do Sądu Okręgowego Wydział IX Rodzinny – Agatę Wasilewską-Kawałek w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnionego przez niego stanowiska, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. ll§2kkw zw.z art. 12

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Załącznik 13

 

Sędzia Agata Wasilewska-Kawałek chciała mnie uczynić przestępcą. Złożyła obciążające mnie zeznania w postępowaniu przygotowawczym. Prokurator Radosława Ridan podała w akcie oskarżenia – Załącznik 14: „Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, a to zeznań świadków (…) Agaty Wasilewskiej –Kawałek (…) ustalono następujący stan faktyczny.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Załącznik 14

 

Gdyby sędzia Agata Wasilewska-Kawałek nie złożyła obciążających mnie zeznań przed prokurator R. Ridan, ta musiałaby – z mocy prawa określonego w art. 322 § 1 k.p.k.: „Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, a nie zachodzą warunki określone w art. 324, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia.” – umorzyć postępowanie przeciwko mnie.

Sędzia Agata Wasielewska-Kawałek czuła się jednak przeze mnie pokrzywdzona, znieważona i zniesławiona.

Sąd Najwyższy przekazał w październiku 2006 r. w.w. sprawę przeciwko mnie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy, sędzia A. Wasilewska-Kawałek złożyła w dniu 17 lipca 2007 r. obciążające mnie zeznania w dniu w dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Tomasz Kuczma wydał wyrok, którym orzekł – Załącznik 15: „Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecności Prokuratora Rejonowego w Dębicy Jacka Żaka (…) III. uznaje oskarżonego Zbigniewa Kękusia za winnego tego, żew okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. – w Krakowie działając z wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, także wspólnie i w porozumieniu z inną osobą – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domeną www.zkekus.w.interia.plznieważył Sędzię Sądu Rejonowego delegowaną do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Rodzinny Agatę Wasilewską-Kawałek w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu sędziego, tj. przestępstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 30(trzydziestu) stawek dziennych przy określeniu jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Załącznik 15

 

Potem ścigał mnie komornik, żeby wyegzekwować ode mnie w.w. karę grzywny, potem – gdy już komornik wyegzekwował karę – w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok, którym uchylił na moją korzyść skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy w zakresie 16 z 18 przypisanych mi przestępstw, w tym w zakresie zarzutu dotyczącego sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa określonego w art. 226 § 1 k.k.

Okazało się, że wtedy, gdy mnie sędzia A. Wasilewska-Kawałek w dniu 17 lipca 2007 r. obciążała przed sędzią Tomaszem Kuczmą zeznaniami nie wiedziała, a sędzia Tomasz Kuczma nie wiedział jeszcze w dniu 18 grudnia 2007 r., że w dniu 19 października 2006 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06, którym Trybunał orzekł, że ściganie z art. 226 § 1 k.k. za znieważenie funkcjonariusza publicznego – w tym sędziego – w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, a nie podczas pełnienia obowiązków jest niedopuszczalne.

Po uchyleniu skazującego mnie wyroku sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, sędzia tego Sądu Beata Stój ścigała mnie ponad 5… lat raz jeszcze za w.w. czyn i w dniu 15 marca 2016 r. wydała postanowienie, którym orzekła – Załącznik 16: „(…) 3. wbliżejnieustalonych dniachwokresieoddnia 17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r.,wKrakowie,działającwwykonaniu zgórypowziętego zamiaru,wkrótkichodstępachczasu,zapośrednictwemportaluinternetowegoZarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl,awbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia26października2004r.dodnia5lipca2005r.zapośrednictwemstronypoddomenązkekus.w.interia.pl, znieważyłSSRdelegowanądoSąduOkręgowegow KrakowieWydziałuIXRodzinnegoAgatęWasilewską-Kawałekwzwiązkuzpełnieniemprzezniąobowiązkówsłużbowych,używającwobecniejsłówobraźliwych,ipomówiłotakiepostępowanie iwłaściwości,któremogąponiżyćwopiniipublicznej inarazićnautratęzaufaniapotrzebnegodlawykonywaniazawodusędziego,

tj.oprzestępstwozart.216§ 2k.k.iart.212§2k.k.wzw.zart.11 § 2k.k.wzw.zart.12k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi

Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 16

 

Wskazać należy, że o ile:

 1. prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. /Załącznik 13/ i sędzia Tomasz Kuczma w wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /Załącznik 15/ przypisali mi popełnienie przestępstw na szkodę sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,
 2. sędzia Beata Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r. podała – Załącznik 16: „(…) wokresieoddnia 17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r. (…) zapośrednictwemportaluinternetowegoZarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl,awbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia26października2004r.dodnia5lipca2005r.zapośrednictwemstronypoddomenązkekus.w.interia.pl, znieważyłSSRdelegowanądoSąduOkręgowegow KrakowieWydziałuIXRodzinnegoAgatęWasilewską-Kawałek (…).”

to sędzia Agata Wasilewska-Kawałek zachowywała się w opisany wyżej – i poświadczony dokumentami, których kserokopie załączam do niniejszego pisma – sposób, w okresie od 1 czerwca do 19 grudnia 2001 r.

Zatem pisma, które członkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy zaczęli publikować w Internecie od grudnia 2003 r. – jak ostatecznie ustaliła po łącznie prawie 10 latach ścigania mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy – sędzia Beata Stój opisywały rzeczywisty stan faktyczny. Znaczy… patologię sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek.

 

xxx

 

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów informuję, że przyczynami złożenia przeze mnie wniosków o wyłączenie:

 1. sędziego Janusza Kawałka,
 2. każdego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17 S, są:

 1. w przypadku sędziego J. Kawałka jego udokumentowana stronniczość w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy do sygn. akt IV S 10/17, tj. pozbawienie mnie przez niego możności skorzystania z:
  1. prawa ustawowego określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
  2. prawa konstytucyjnego określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w przypadku każdego z pozostałych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wymienionych w pkt. III, str. 1-2 niniejszego pisma, możliwe, przedstawione w pkt. IV, str. 2 niniejszego pisma, relacje, które mogą zachodzić między każdym z tych sędziów a stronniczym sędzią, przewodniczącym IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Januszem Kawałkiem.

 

Dowody patologii sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny-Rodzinny Agaty Wasilewskiej-Kawałek przedstawiłem jako możliwe wyjaśnienie stronniczej wobec mnie postawy sędziego Janusza Kawałka, w przypadku, jeśli sędzia Janusz Kawałek jest małżonkiem sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek lub jej powinowatym.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2017 r.
 3. Dowód wpłaty w dniu 16 stycznia 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie, jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14
 4. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt Adm. SO.-0144-1-59/17, pismo wiceprezesa Sądu sędzi Katarzyny Wierzbickiej z dnia 9 marca 2017 r.
 5. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r.
 6. „Historia Choroby” Michała Kękuś sporządzona przez Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Krakowie, ul. Sudolska 1
 7. Lekarska Spółdzielnia Pracy Pracownia Rentgenowska, Kraków, Karta Badania Radiologicznego, wynik badania z dnia 31.01.2001r.
 8. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, postanowienie SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 18 lipca 2001r.
 9. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, pismo Z. Kękusia z dnia 14 sierpnia 2001 r.
 10. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, pismo SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 12 września 2001r.
 11. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, Dowód wpłaty w dniu 21 września 2001 r. kwoty 1.000,00 zł
 12. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, pismo SSR A. Wasilewskiej-Kawałek z dnia 19 października 2001r.
 13. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S
 14. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S
 15. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.
 16. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK IV

Kraków, dnia 11 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt IV S 15/17

 

Dotyczy:

 1. Wnioski – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie każdego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, tj. sędziego: Barańska Edyta, Bednarczuk Elżbieta, Dyka Izabella, Ferek Maciej, Grzesik Kamil, Nagaduś Magdalena, Olszewska Ewa, Pilarczyk Piotr, Rakoczy Anna, Sieklicka-Pawlak Justyna, Włodyga Agnieszka, Woźniak Marta, Wypchło-Grymek Barbara, Żarnowska-Sporysz Irena, Żelazowski Andrzej, Żukowski Wojciech, SSR (del.) Drożdżejko Zygmunt 4, SSR (del.) Hanszke Katarzyna *, Gruntowicz Jarosław – referendarz sądowy, Biernat-Jarek Katarzyna, Buła Grzegorz, Cholewa-Kuchta Agnieszka, Czernecka Joanna, Dobrowolska Krystyna, Fountoukidis Izabela, Koźlińska Anna, Krakowiak Ewa, Kurdziel Beata, Kursa Barbara, Lisek Krzysztof, Meroń-Pomarańska Magdalena, Nowak Anna, Oklejak Weronika, Oleksiak Katarzyna, Rajchel Lucyna, Serafin-Tabor Katarzyna, Stępińska Renata, Tabaka Beata, Tyrpa Jarosław, Wąsik Krzysztof, Zgud Zbigniew, Żurek Waldemar, SSR (del.) Kruszewska Anna *, Gruntowicz Jarosław – referendarz sądowy, Czajka Maciej, Gaberle Jarosław, Górszczyk Beata, Jurczak Bożena, Kwaśniewska Sylwia, Mazur Dariusz, Pankiewicz Barbara, Senisson Agnieszka, Sepiał Jolanta, Sołtysińska-Łaszczyca Aleksandra, Wójcik Anna, SSR (del.) Kolanko Wojciech * SSR (del.) Makarska Joanna *, Bieniek Ireneusz, Chodak Krzysztof, Grebla Tomasz, Gubernat Urszula, Haj Lidia, Jabłońska-Malik Elżbieta, Kawałek Janusz, Kudla Tomasz, Lisak Rafał, Maczuga Wojciech, Mansfeld Aneta, Morawiec Beata, Noga Sławomir, Pawela-Gawor Grażyna, Wierzbicka Katarzyna, Wilczek Kazimierz, Żmudzka Jadwiga, Dobrowolska-Meizner Krystyna, Kleszcz Bogusław, Marczak Kinga, Marewicz Marek, Szymański Artur, Almert Aleksandra, Bosak-Ziomek Anna, Długogórski Zygmunt, First Mirosław, Jędrys Bogdan, Maciejewicz-Gawron Beata, Marczewska Beata, Nawara-Chodak Monika, Przybyło Dorota, Wysokińska-Walenciak Katarzyna, Szymańska Ewa, SSR (del.) Pękala Izabella *, SSR (del.) Tyndel Małgorzata *, SSR (del.) Woźniak Łukasz *, Baran Grażyna, Dębska-Brudnik Teresa, Gajewska Katarzyna, Głowacka Anna, Hołda Anna, Hołdys Monika, Łukasik Jarosław, Melnyczuk Joanna, Michaldo Lilianna, Micorek Agata, Pałkowska-Różycka Urszula, Skoczeń Grażyna, Zawicka Wanda, Zdunek-Waliczek Stefania, SSR (del.) Tomasik-Żukowska Aneta *, Czepiel Paweł, Dyrga Grzegorz, Hanszke Jacek, Mazur Grzegorz, Paluch Honorata, Pawłyszcze Dariusz, Płonka Marek, Potejko Mieczysław, Trojanowska Ewa, Zawierzyńska-Wach Barbara, SSR (del.) Synowski Marek *, SSR (del.) Kubik-Duda Mariola *, SSR (del.) Wójcik Kamila *

Demusz-Kucharska Magdalena – referendarz sądowy, Ćwik-Bielińska Joanna, Domański Wojciech, Ducka Iwona, Gruszkowska Izabela, Kaczanowski Roman, Kaltenbek Liliana, Kowalska Marta, Krok Janusz, Niedźwiedź Michał, Słowik Bogusław, Stawicka Izabella, Szewczyk Paweł, Gordon-Gralak Anna, Jurga Agnieszka, Krantz-Matyja Agnieszka, Krzyżanowska Monika, Łudzik Marta, Majewski Paweł, Maśnica Andrzej, Niedźwiedź Agnieszka, Osuch Jadwiga, Rejman Agnieszka, Rusek Rafał, Rusińska-Szewczyk Renata, Sęczek Magdalena, Skotnicka Sylwia, Strózik Izabela, Wasilewska-Kawałek Agata, Wicherek Paweł, Zioło-Mrzygłód Marta, Zwolak Renata SSR (del.) Przysiężniak Aleksander *Gołda Anna – referendarz sądowy, Świerczyńska-Pierzynka Monika – referendarz sądowy, Beim Janusz, Cincio-Podbiera Bożena, Kozłowska Beata, Pierożyńska Agata, Sęk Adam Stożek Aneta
od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

 1. Wniosek o zobowiązanie:
  1. każdego sędziego mężczyznę wymienionego w pkt. I do sporządzenia oświadczenia, że nie jest małżonkiem żadnej z niżej wymienionych sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie:
   1. Haj Lidia
   2. Żmudzka Jadwiga
   3. Sułowska-Gibas Agnieszka
  2. każdego sędziego i każdą sędzię – poza sędzinami: Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Sułowska-Gibas – wymienionych w pkt. I do sporządzenia oświadczenia, że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z żadną z sędzin5:
   1. Haj Lidia,
   2. Żmudzka Jadwiga
   3. Sułowska-Gibas Agnieszka
  3. każdego sędziego i każdą sędzię – poza sędzinami: Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Sułowska-Gibas – wymienionych w pkt. I do sporządzenia oświadczenia że nie utrzymuje stosunków towarzyskich6 z żadną z sędzin:
   1. Haj Lidia
   2. Żmudzka Jadwiga
   3. Sułowska-Gibas Agnieszka
 2. Wniosek o doręczenie mi oświadczeń jak w pkt II przed rozpoznaniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy sprawy do sygn. akt IV S 15/17.
 3. Zawiadomienie, że w związku z moimi wnioskami, jak w pkt. I obowiązkiem każdego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie jest podporządkować się prawu określonemu w art. 42 § 3 k.p.k.: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”.
 4. Zawiadomienie, że w związku ze złożeniem przeze mnie wniosków jak w pkt. I, z mocy prawa określonego w art. 42 § 4 k.p.k.: „Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu rzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.sądem właściwym do rozpoznania tych wniosków jest Sąd Apelacyjny w Krakowie.
 5. Zawiadomienie, że wykaz sędziów jak w pkt. I sporządziłem na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie – Źródło: https://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-457 – a jeśli brak w wykazie któregoś z sędziów zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w jego/ich przypadkach także:
  1. składam wniosek/wnioski o jego/ich wyłączenie na podstawie art. 41 § 1 k.p.k.,
  2. wnoszę o sporządzenie i doręczenie mi oświadczenia/oświadczeń jak w pkt. II.
 6. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie są umieszczone na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Uzasadnienie

 

Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadomił mnie o posiedzeniu w dniu 12 maja 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 3 kwietnia 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny – Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 12 maja 2017 r. o godz. 08:30 sala E520. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Teresa Orlik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3

kwietnia 2017 r. – Załącznik 1

 

Wnoszę o wyłączenie – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – sędzin IV Wydziału Karnego-Odwoławczego:

 1. Haj Lidia
 2. Żmudzka Jadwiga
 3. Sułowska-Gibas Agnieszka

od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

Sędziny Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Sułowska-Gibas rozpoznawały moje zażalenie na postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary o pozbawieniu mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

Wydały w dniu 10 kwietnia 2015 r. postanowienie, którym utrzymały w mocy w.w. postanowienie sędzi K. Kaczmary z 16.10.2014 r., przesądzając ostatecznie o pozbawieniu mnie wolności – Załącznik 2: „Sygn. akt IV Kz 718/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, w składzie:
Przewodniczący SSO Lidia Haj, Sędziowie SSO Jadwiga Żmudzka SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas (spr.) Protokolant
/imię i nazwisko – ZKE/ przy udziale Zbigniewa Grzesika Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na skutek zażaleń podejrzanego oraz obrońcy podejrzanego na punkt I postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX KP 300/14/K w przedmiocie orzeczenia wobec podejrzanego Zbigniewa Kękusia badania stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym na zasadzie art. 437 § 1 kpk postanawia: postanowienie w zaskarżonej części tj. w jego punkcie I utrzymać w mocy.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 1 Ds. 542/14, postanowienie sędzin Sądu

Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14 – Załącznik 2

 

W uzasadnieniu do postanowienia z 10 kwietnia 2015 r. sędziny Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Sułowska-Gibas podały– Załącznik 2: „Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 1 Ds. 542/14, postanowienie sędzin Sądu

Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14 – Załącznik 2

 

Sędziny Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka i Agnieszka Sułowska-Gibas przedstawiły uzasadnienie całkowicie sprzeczne z wyrokiem wydanym przez sąd konstytucyjny, tj. Trybunał Konstytucyjny niemal 8… lat wcześniej.

W wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06 Trybunał Konstytucyjny podał:WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz – przewodniczącyMarian GrzybowskiAdam JamrózMarek Kotlinowski – sprawozdawcaTeresa Liszcz,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i RzecznikaPraw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r., połączonych skargkonstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz Hanny Różańskiej o zbadanie zgodności:art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka: (…) III Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
(…) W ramach niniejszego postępowania problematyka wolnościowa rozpatrywana będzie w kontekście
przymusowego umieszczenia oskarżonego w zakładzie leczniczym celem poddania go obserwacji psychiatrycznej, a zatem w kontekście pozbawienia go wolności osobistej na czas obserwacji psychiatrycznej.
(…)
Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności (zob. wyrok SA w Krakowie z 24 sierpnia 2000 r., sygn. akt II AKa 141/00, KZS nr 9/2000, poz. 33; postanowienie SN z 17 września 2002 r., sygn. akt II KK 227/02, Lex nr 55534). Nie sposób bowiem podzielić wyrażanego niekiedy w orzecznictwie sądowym poglądu, że poddanie oskarżonego obserwacji psychiatrycznej dla stwierdzenia jego poczytalności nie jest działaniem naruszającym prawo do wolności osobistej, lecz jest jedynie czynnością procesową o charakterze dowodowym (zob. wyrok SA w Katowicach z 16 maja 2002 r., sygn. akt II AKa 114/02, „Wokanda” nr 5/2003, poz. 43; postanowienie SA w Krakowie z 23 października 2003 r., sygn. akt II AKz 408/03, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” nr 11/2003, poz. 35).
(…)
Badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym stanowi bowiem nie tylko metodę badawczą w psychiatrii, ale również, o czym wyżej była mowa, swoistą formę pozbawienia oskarżonego wolności osobistej. Stąd też potrzeba jego stosowania powinna być weryfikowana przez sąd nie tylko pod kątem przydatności do stwierdzenia stanu poczytalności oskarżonego tempore criminis i tempore procedendi, ale również – a nawet przede wszystkim – pod kątem dopuszczalnych ograniczeń konstytucyjnie gwarantowanej wolności osobistej. Ochrona tej wolności ma bowiem większe znaczenie aniżeli ustalenie poczytalności oskarżonego, choćby to ostatnie pozwoliło nawet na wyłączenie jego odpowiedzialności karnej. Sąd powinien zatem kierować się nie tylko podstawową zasadą, którą związani są lekarze, tj. salus aegroti suprema lex („dobro chorego naczelnym prawem”), ale również zważać na fakt, że w postępowaniu karnym najwyższym dobrem oskarżonego, które może mu zostać odebrane, jest właśnie jego wolność osobista.Prawo do wolności osobistej jest bowiem jednym z najważniejszych prawczłowieka, warunkującym niejednokrotnie możliwość korzystania przez niego z innychpraw i wolności wyrażonych w przepisach konstytucyjnych czy ustawowych. Dlatego teżprawodawca dokonał nie tylko jego konstytucjonalizacji, ale wprowadził równieższczegółowe regulacje dotyczące jego ochrony. Jednakże prawo do wolności osobistej, jak i inne prawa konstytucyjnie zagwarantowane, może podlegać „drastycznemu ograniczeniu wobec osób naruszających prawo, które daje ochronę dobru wspólnemu czy innym ważnym wartościom konstytucyjnie chronionym. Do podstawowych zadań państwa należy bowiem egzekwowanie przez nie prawa, w tym zapewnienie nieuchronności kary dla osób prawo to naruszających” (wyrok z 10 lipca 2000 r., sygn. SK 21/99, OTK ZU nr 5/2000, poz. 144).
(…)
Niewątpliwie jest to zatem forma pozbawienia wolności często co najmniej tak dolegliwadla oskarżonego jak tymczasowe aresztowanie.

 

Sędziny, Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka i Agnieszka Sułowska-Gibas okazały się wyjątkowo stronniczymi ignorantkami. Wyjaśniam:

IGNORANT”«człowiek nie mający podstawowych wiadomości, nieuk»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 272

 

IGNORANCJA”«brak wiedzy, nieuctwo»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 272

 

W warunkach, które Trybunał Konstytucyjny opisał w wyroku z 10 lipca 2007 r.: Sąd powinien zatem kierować się nie tylko podstawową zasadą, którą związani są lekarze, tj. salus aegroti suprema lex („dobro chorego naczelnym prawem”), ale również zważać na fakt, że w postępowaniu karnym najwyższym dobrem oskarżonego, które może mu zostać odebrane, jest właśnie jego wolność osobista.Prawo do wolności osobistej jest bowiem jednym z najważniejszych prawczłowieka, warunkującym niejednokrotnie możliwość korzystania przez niego z innychpraw i wolności wyrażonych w przepisach konstytucyjnych czy ustawowych. przesądziły o pozbawieniu mnie wolności, podając w uzasadnieniu – Załącznik 2: „Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym.”

Mimo że prawie 8 lat, w wyroku wcześniej Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił: „(…) Umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym stanowi niewątpliwie formę rzeczywistego pozbawienia go wolności i stąd też na mocy art. 63 § 1 k.k. podlega zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności

(…) Niewątpliwie jest to zatem forma pozbawienia wolności często co najmniej tak dolegliwadla oskarżonego jak tymczasowe aresztowanie.

 

Z winy sędzin, Lidii Haj, Jadwigi Żmudzkiej i Agnieszki Sułowskiej-Gibas, w wykonaniu utrzymanego przez nie w mocy postanowienia sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, zostałem pozbawiony wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

 

Opisane wyżej zachowanie sędzin Lidii Haj, Jadwigi Żmudzkiej i Agnieszki Sułowskiej-Gibas, każdej z nich pragnienie pozbawienia mnie wolności, potwierdzone postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., z powołaniem się na okoliczności oczywiście i rażąco sprzeczne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego przedstawionym w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06, budzi moje uzasadnione wątpliwości co do każdej z nich bezstronności.

Z tej przyczyny wnoszę o wyłączenie – na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. – każdej z sędzin:

 1. Haj Lidia
 2. Żmudzka Jadwiga
 3. Sułowska-Gibas Agnieszka

od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV S 15/17.

 

Co oczywiste, każda z sędzin, Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka i Agnieszka Sułowska-Gibas, może być krewną lub powinowatą każdego/każdej z pozostałych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie – wszystkich Wydziałów, nie tylko IV Wydziału Karnego-Odwoławczego – mogą być z każdym/każdą z tych sędziów w związkach partnerskich lub w relacjach towarzyskich.

To budzi moje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności nie tylko sędzin:

 1. Haj Lidia
 2. Żmudzka Jadwiga
 3. Sułowska-Gibas Agnieszka

ale każdego sędziego i każdej sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie.

W związku z powyższym wnoszę – oraz informuję – jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 1 Ds. 542/14, postanowienie sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK V

Kraków, dnia 11 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt:

 1. IV S 15/17
 2. IV S 16/17

 

Dotyczy:

 1. Skarga na przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka z powodu oczywistego i rażącego oraz notorycznego naruszania przeze niego prawa określonego w art. 129 k.p.k.: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.”
 2. Wniosek o udzielenie przewodniczącemu IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziemu Januszowi Kawałkowi pouczenia, że jego konstytucyjnym, określonym w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” – jest przestrzegać prawa.
 3. Wniosek o zobowiązanie przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Janusza Kawałka do:
  1. sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia, jakiego postępowania, tj. przez którą instytucję wymiaru sprawiedliwości prowadzonego i do jakiej sygnatury, dotyczy sporządzone na jego zarządzenie Zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 15/17 – Załącznik 1,
  2. sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia, jakiego postępowania, tj. przez którą instytucję wymiaru sprawiedliwości prowadzonego i do jakiej sygnatury dotyczy sporządzone z jego upoważnienia Zawiadomienie/Wezwanie z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV S 16/17 – Załącznik 3.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sporządzonym na zarządzenie przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, sędziego Janusza Kawałka Zawiadomieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. zawiadomił mnie Sąd – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 3 kwietnia 2017 r. Sygn. akt IV S 15/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny – Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 12 maja 2017 r. o godz. 08:30 sala E520. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Teresa Orlik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3

kwietnia 2017 r. – Załącznik 1

 

Przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek, na zarządzenie którego Pani Teresa Orlik sporządziła w.w. Zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r., naruszył prawo określone w art. 129 k.p.k. nie polecając, aby w Zawiadomieniu podano:

 1. nazwę instytucji wymiaru sprawiedliwości prowadzącej postępowanie, którego dotyczy skarga, w przedmiocie której rozpoznania Sąd wyznaczył posiedzenie na dzień 12 maja 2017 r.,
 2. sygnaturę akt, do której instytucja jak w pkt. 1 prowadzi postępowanie, w sprawie którego złożyłem skargę.

 

Podano wyłączenie nic nie mówiącą, bo nadaną przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygnaturę akt – IV S 15/17.

 

Prawidłowo sporządzone – tj. w oparciu o prawo określone w art. 129 k.p.k.: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.” – zawiadomienie powinno zawierać informacje jak podane w sporządzonym na zarządzenie przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Zawiadomieniu z dnia 23 lutego 2017 r. – Załącznik 2: „Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia23 lutego 2017 r. Sygn. akt IV S 10/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 sala E-517 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu starszy protokolant sądowy Marta Kruk”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23

lutego 2017 r. – Załącznik 2

 

Ad. pkt. II.2, str. 1

Sporządzonym z upoważnienia przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, sędziego Janusza Kawałka Zawiadomieniem/Wezwaniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd wezwał mnie – Załącznik 3: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Data: 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV S 16/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O BRAKACH PISMA I WEZWANIU DO ICH USUNIĘCIA Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny Odwoławczy wzywa do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem uznania skargi za bezzasadną. Z upoważnienia Przewodniczącego Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego Odwoławczego mgr Maria Urbanik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, Zawiadomienie/Wezwanie

z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Załącznik 3

 

Wskazać należy, że tak samo, jak w przypadku Zawiadomieniu z dnia 3 kwietnia 2017 r. /Załącznik 1/ przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Janusz Kawałek, z upoważnienia którego Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego-Odwoławczego mgr Maria Urbanik sporządziła w.w. Zawiadomienie/Wezwanie z dnia 18 kwietnia 2017 r. /Załącznik 3/, naruszył prawo określone w art. 129 k.p.k. nie polecając, aby podano w nim:

 1. nazwę instytucji wymiaru sprawiedliwości prowadzącej postępowanie, którego dotyczy skarga, z powodu której złożenia przeze mnie Sąd wezwał mnie do uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 zł,
 2. sygnaturę akt, do której instytucja jak w pkt. 1 prowadzi postępowanie, w sprawie którego złożyłem skargę.

 

Podano wyłączenie nic nie mówiącą, bo nadaną przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygnaturę akt IV S 16/17.

 

Wskazać należy, że skoro Sąd Okręgowy w Krakowie wzywa mnie, z upoważnienia przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego sędziego Janusza Kawałka, do uiszczenia opłaty w kwocie 200,00 zł, grożąc mi – Załącznik 3: „(…) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem uznania skargi za bezzasadną, to sędzia-przewodniczący Janusz Kawałek sam także powinien przestrzegać prawa. Wszak:

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

A ponieważ go notorycznie nie przestrzega, wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 15/17, zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 2. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 10/17, zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 r.
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, Zawiadomienie/Wezwanie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK VI

 

Kraków, dnia 9 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

 

za pośrednictwem:

 

SSA Andrzej Solarz

p.o. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 3

31-547 Kraków

 

Znak: Adm.-0143-73/17

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie – na podstawie art. 2, art. 7, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – na decyzję z dnia 7 kwietnia 2017 r., Adm.-0143-73/17, p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Solarza – Załącznik 1.
 2. Wniosek o zobowiązanie p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego A. Solarza do

sporządzenia i doręczenia mi informacji publicznej w postaci informacji, z mocy którego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa – Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie SSA Anna Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzy Bess, SSA Józef Wąsik kontynuował rozprawę w dniu 23 marca 2017 r., w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14, po złożeniu przez jedną ze stron postępowania, Panią G.Ś, wniosku o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym.”

 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
 2. artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 3. artykuł 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Część II Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 27 marca 2017 r. skierowanym do p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Solarza złożyłem – Załącznik 1: „SSA Andrzej Solarz p.o. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, Sygn. akt I ACa 1499/14Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie:

 1. artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
 2. artykułu 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 3. artykułu 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”

o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, z mocy którego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa – Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie SSA Anna Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzy Bess, SSA Józef Wąsik kontynuował rozprawę w dniu 23 marca 2017 r., w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14, po złożeniu przez jedną ze stron postępowania, Panią G.Ś, wniosku o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym.”
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 marca 2017 r. do p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego

Andrzeja Solarza – Załącznik 1

 

W odpowiedzi na mój wniosek prezes A. Solarz wydał w dniu 7 kwietnia 2017 r. decyzję – Załącznik 2: „Kraków, dnia 07-04-2017 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie /adres – ZKE/ Adm.-0143-73/17 Decyzja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz. U. 2016, poz. 1764.) oraz art. 104, art. 107 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.). na wniosek Zbigniewa Kękusia, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

odmawia udzielenia informacji publicznej, z mocy którego prawa poprzez podanie przepisu prawa – Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie SSA Anna Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzy Bess, SSA Józef Wąsik kontynuował rozprawę w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14, po złożeniu przez jedną ze stron postępowania, Panią G.Ś., wniosku o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym.

Uzasadnienie

Wnioskodawca Pan Zbigniew Kękuś pismem złożonym w dniu 27 marca 2017 r. wniósł o udostępnienie informacji publicznej, z mocy którego poprzez podanie przepisu prawa – Sąd Apelacyjny w Krakowie w składzie SSA Anna Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzy Bess, SSA Józef Wąsik kontynuował rozprawę w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14, po złożeniu przez jedną ze stron postępowania, Panią G.Ś., wniosku o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.), udostępnieniu podlega informacja publiczna o zasadach funkcjonowania podmiotów oraz o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Biorąc pod uwagę powyższe, informacja publiczna obejmuje wiadomości dotyczące procedur stosowanych w postępowaniach przez organami publicznymi, natomiast nie obejmuje wyjaśnień faktycznych i prawnych dotyczących konkretnych postępowań sądowych oraz wykładni orzeczeń w nich zapadłych (art. 1 ust. 2 ustawy). Prawo uzyskania informacji dotyczących przebiegu konkretnego postępowania, w tym prawo przeglądania akt, sporządzania odpisów i wyciągów, jak również kwestionowania decyzji procesowych przysługuje stronom i uczestnikom postępowania oraz ich pełnomocnikom (art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 156 Kodeksu postępowania karnego).

Biorąc po uwagę powyższe informacje, o których udostępnienie wystąpił wnioskodawca, nie są objęte zakresem informacji pub licznej i nie mogą być udzielone.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

wykonujący funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wiceprezes SSA Andrzej Solarz

Pouczenie:
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, które należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.”

Dowód: Sąd Apelacyjny w Krakowie, znak: Adm.-0143-73/17, decyzja p.o. Prezesa Sądu sędziego Andrzeja

Solarza z dnia 7 kwietnia 2017 r. – Załącznik 2

 

Wskazać należy, że w dniu 23 marca 2017 r. uczestniczyłem w rozprawie prowadzonej przez sędziów SSA Annę Kowacz-Braun /przewodnicząca/, SSA Jerzego Bessa i SSA Józef Wąsika, podczas której w.w. sędziowie oczywiście i rażąco naruszyli prawo, w tym prawo określone w art. 50 § 3 i art. 51 k.p.c. – a przez to prawo konstytucyjne, określone w art. 2, art. 7 i art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – oraz pozbawili Panią G. Ś. możności korzystania z jej praw.

Uważam że jest w interesie społecznym uzyskać wyjaśnienie od prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z mocy którego prawa – jeśli takowe istnieje – utrzymywani z publicznych środków sędziowie tego Sądu, Anna Kowacz-Braun Jerzy Bess i Józef Wąsik prowadzili w dniu 23 marca 2017 r. rozprawę w sprawie do sygn. akt I ACa 1499/14 po złożeniu przez Panią G.Ś. wniosku o ich wyłączenie, tj. – uważam – z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 50 § 3 k.p.c. i art. 51 k.p.c.

Uważam, że jest w interesie społecznym, żeby informacja, o którą wnoszę została mi udzielona.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 marca 2017 r. do p.o. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Andrzeja Solarza
 2. Sąd Apelacyjny w Krakowie, znak: Adm.-0143-73/17, decyzja p.o. Prezesa Sądu sędziego Andrzeja Solarza z dnia 7 kwietnia 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK VII

Kraków, dnia 10 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Panowie:

 1. Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 2. Jacek Solarz, Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego, Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

Dotyczy:

 1. Moje stawiennictwo w dniu 11 maja 2017 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
 2. Zawiadomienie o nierozpoznaniu do dnia złożenia niniejszego pisma przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę:
  1. wniosku Posła na Sejm Rzeczypospolitej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 3/ o zweryfikowanie zgodności z prawem prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13.
  2. mojego wniosku z pisma z dnia 25 października 2016 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia jak w pkt. II.1 – Załącznik 13.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Jesteśmy tu po to, żeby bronić obywateli”
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 15 grudnia 2015 r.

 

Ziobro: Chcę zmieniać sądy”

„Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22 stycznia 2017, s. 3

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017 r., s. 2

 

PUSTOSŁOWIE”«dyrdymały, ecie-pecie, gadka szmatka, mowa-trawa, tere-fere, trele-morele»

Słownik Języka Polskiego

Szanowni Panowie,

 

Na dzień 11 maja 2017 r. wyznaczono mi – jako zarejestrowanemu bezrobotnemu – termin stawiennictwa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Podczas poprzednich moich stawiennictw w GUP przedstawiłem Panów podwładnym przyczyny utraty przeze mnie pracy i zarejestrowania się jako bezrobotny. Poinformowałem o nich także Panów, skierowanymi do Panów pismami.

Wyjaśniłem, że przyczyną utraty przeze mnie pracy była sprawa karna prowadzona przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., którym – sporządzany przez okres dwóch lat, od 02.07.2004 r. do 12.06.2006 r., pod nadzorem prokuratorów funkcyjnych w.w. Prokuratury, Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk i Edyty Kuśnierz – prokurator R. Ridan oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i – jak podała „założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl” – popełniłem osiemnaście przestępstw, tj. – Załącznik 1:

 1. pkt. I, III-XVI aktu oskarżeniaznieważyłem i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
 2. pkt II aktu oskarżeniazniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie XI CR 603/04/,
 3. pkt XVII aktu oskarżeniaznieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla,
 4. pkt XVIII aktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarżenia

prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Załącznik 1

 

Na podstawie w.w. aktu oskarżenia Sąd Rejonowy w Dębicy dwukrotnie przypisał mi popełnienie w.w. przestępstw. Przypisali mi je:

 1. sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, uchylnym następnie w całości na moją korzyść dwoma wyrokami wznowieniowymi:
  1. Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10
  2. Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/14
 2. sędzia Beata Stój postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ – Załącznik 2:

Źródło: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 2

 

Podczas przedostatniego stawiennictwa w Grodzkim Urzędzie Pracy poinformowałem Panów podwładną, że w najbliższym czasie ustanie przyczyna niemożności podjęcia przeze mnie pracy. Takie samo stanowisko przedstawiłem podczas ostatniego stawiennictwa w GUP.

Miałem prawo tak uważać ponieważ minister sprawiedliwości – prokurator generalny, lider projektu „dobra zmiana PiS” w resorcie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro deklaruje:

 

Ziobro: Chcę zmieniać sądy”

„Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22 stycznia 2017, s. 3

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017 r., s. 2

 

a pismem z dnia 29 listopada 2017 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj złożyła – Załącznik 3: „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.

Jednocześnie wskazuję, iż z przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kękusia postanowienia z dnia 15 marca 2016 oku wynika, iż przypisano mu następujące czyny, tj.: /wykaz przestępstw przypisanych mi przez sędzię Beatę Stój postanowieniem z 15.03.2016 r. (Załącznik 2) – ZKE/.

Konstatując, proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma, zgodnie z zakreślonym we wstępie jego przedmiotem.

Z poważaniem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj”
Źródło: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 3

 

Poseł Agnieszka Ścigaj skierowała pismo z 29.11.2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na moją prośbę, po tym, gdy mnie oszukał podwładny Zbigniewa Ziobry, prokurator Prokuratury Krajowej Krzysztof Domagała i pismem z dnia 5 września 2016 r. zawiadomił mnie, że Prokurator Generalny nie wniesie kasacji na moją korzyść w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 ponieważ analiza akt sprawy, której dokonał wykazała, że nie zachodzą przesłanki do wniesienia kasacji – Załącznik 4: „Warszawa, dnia 5.09.2016 r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego PK IV Ksk 1046.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Odpowiadając na pisma z dnia: 7.06.2016 r., 13.06.2016 r., 14.07.2016 r., 16.06.2016 ., 21.06.2016 r., 7.07.2016 r. 24.08.2016 r. i 30.08.2016 r. nadesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości i do Prokuratury Krajowej uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie skorzysta z przysługującego mu na mocy art. 521 § 1 k.p.k. uprawnienia i nie wniesie kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15.03.2016 r., sygn. II K 407/13 umarzającego w stosunku do Pana postępowanie karne o czyny z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne (16 czynów) na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k. o czyn z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

W swoich pismach podnosi Pan szereg zarzutów stwierdzając, że nie zgadza się z umorzeniem wobec przedawnienia karalności czynów, bowiem czuje się niewinny i wnosi o wywiedzenie kasacji od rzeczonego powyżej postanowienia Sądu Rejonowego Dębicy, sygn. II K 407/13.

W związku z tym przeprowadzono w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej analizę akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, która nie potwierdziła słuszności podniesionych zarzutów, a tym samym nie dała podstaw do uznania, że w niniejszej sprawie istnieją przesłanki do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Dębicy wobec niemożności ustalenia konkretnych dat, w jakich pokrzywdzeni dowiedzieli się o znieważających i zniesławiających ich pismach, obliczając termin przedawnienia karalności, przyjął okres trzech lat od daty czynu.

Z kolei karalność przestępstw określonych w art. 226 § 3 k.k., art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w art. 241 § 2 k.k., ściganych z oskarżenia publicznego, ustaje, na podstawie art. 101 § 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k., z upływem pięciu lat od ich popełnienia, przy czym, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność przestępstw ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Sąd przyjął, iż chwilą popełnienia przestępstwa polegającego na umieszczeniu w sieci Internet znieważających lub zniesławiających pism, jest chwila dokonania danego wpisu.

Sąd Rejonowy podzielił w tym względzie argumentację Sądu Najwyższego przedstawioną w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 7/10, że przestępstwo tego typu popełnione jest wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem wyczerpuje wszystkie znamiona określone w przepisie karnym i choć możliwe jest, że interesy pokrzywdzonego naruszane są tak długo, jak długo na portalu internetowym dostępna jest publicznie treść, która go zniesławia, to nie przesądza to o „trwałości przestępstwa”, ale jedynie o możliwości zakwalifikowania go jako przestępstwa skutkach trwałych.

Wszystkie czyny zarzucane Panu popełnione zostały w bliżej nieustalone dni, niemniej ustalono datę, po jakiej z pewnością nie mogły zostać popełnione, a to 12 lipca 2004 r. i 5 lipca 2005 r. Postępowanie w niniejszej sprawie wszczęto w dniu 2 listopada 2005 r., a więc w okresach wskazanych w art. 101 § 1 i § 2 k.k.

W tej sytuacji, w świetle treści art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k., jak wywiódł Sąd Rejonowy w Dębicy karalność przestępstw, o których mowa w punktach I.1 i I.11-14 ustała z dniem 12 lipca 2012 r., zaś czynów z punktów 1.2-10, I.15 i I.16 z dniem 5 lipca 2013 r., natomiast na podstawie art. 101 § 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k. karalność czynów z art. I.17 i I.18 ustała z dniem 5 lipca 2015 r.

Z analizy akt wynika, że wszystkich pokrzywdzonych wymienionymi czynami przesłuchano w toku postępowania przygotowawczego, wskazując ich daty (vide str. 13 i 14 postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy).

W tym miejscu celowym jest odwołanie się do orzeczeń Sądu Najwyższego, który stwierdził między innymi cyt.: „W wypadku stwierdzenia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz pkt 6 k.p.k. sąd w zasadzie powinien umorzyć postępowanie z uwagi na niedopuszczalność jego dalszego prowadzenia.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania, gdy zbieg tych przesłanek zostanie stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu dowodów i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych. Doszło bowiem wówczas do zbadania podstaw odpowiedzialności oskarżonego w takiej sytuacji sąd powinien podjąć decyzję odnoszącą się do braku tych podstaw, a więc wydać wyrok uniewinniający, a nie umarzający postępowanie z powodu przedawnienia” (post. SN z dnia 3.04.2007 r., V KKN 484/00, LEX nr 53336).

W wypadku stwierdzenia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych określonych w at. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. sąd powinien umorzyć postępowanie z uwagi na niedopuszczalność jego dalszego prowadzenia. Zasada ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy zbieg tych przesłanek zostanie stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu dowodów i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych” (post. SN z dnia 27.01.2011 r., I KZP 27/10, OSNKW 2011/1/5).

Sąd odwoławczy uprawniony jest w razie stwierdzenia konkurencji negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. wydać orzeczenie uniewinniające, ale takie rozstrzygnięcie może zapaść jedynie wówczas, gdy pozwalają na to zebrane w sprawie dowody.” (post. SN z 27.09.2012 r., SDI 27/12, Lex nr 1226774).

Przenosząc to na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że takie okoliczności nie zachodzą, albowiem zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje jednoznacznych podstaw do wydania orzeczenia uniewinniającego, a przepisy uniemożliwiają jego dalsze prowadzenie.

Sąd Rejonowy w Dębicy dołożył wiele starań, aby wszechstronnie wyjaśnić okoliczności związane z zarzucanymi Panu czynami, co jednakże z powodu wielokrotnego niestawiennictwa Pana na rozprawie, de facto uniemożliwiło to Sądowi.

W toku postępowania Pana interesy reprezentował obrońca z urzędu adw. Robert Bryk, który 29.03.2016 r. otrzymał postanowienie z dnia 15.03.2016 r. o umorzeniu postępowania, lecz go nie zaskarżył.

Ponadto postanowienie z dnia 15.03.2016 r. o umorzeniu postępowania zostało także doręczone Panu w dniu 8.04.2016 r., którego z sobie tylko znanych powodów także Pan nie zaskarżył. To zaniechanie skutkowało uprawomocnieniem się wymienionego postanowienia o umorzeniu w dniu 16.04.2016 r.

W związku z treścią pana wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji należy podkreślić, że jest ona nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i stosownie do art. 523 § 1 k.p.k. może zostać wniesiona do Sądu Najwyższego wyłącznie w razie dopuszczenia się przez sądy orzekające uchybień wskazanych w art. 439 k.p.k. /bezwzględne przyczyny odwoławcze/ lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Wniesienie kasacji na innej podstawie, w tym od błędu w ustaleniach faktycznych, nie jest dopuszczalne.

Podkreślenia wymaga, że zarzut dokonania przez sąd błędnej oceny dowodów i niesłusznego dania wiary jednym dowodom, a odmówienia wiarygodności innym dowodom zebranym w sprawie, a co za tym idzie poczynienia przez sąd orzekający błędnych ustaleń faktycznych, w myśl regulacji art. 523 § 1 k.p.k., nie może stanowić podstawy wniesienia kasacji, albowiem zarzut ten nie należy do katalogu przyczyn kasacyjnych, wskazanych w tym przepisie.

Zarzut taki może zostać podniesiony tylko w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Najwyższy orzekając w trybie przepisów o kasacji nie może dokonywać ponownej oceny dowodów i na podstawie własnej oceny wiarygodności poszczególnych dowodów, w tym wyjaśnień oskarżonego i zeznań świadków, kontrolować dokonanych w wyroku sądu I instancji ustaleń faktycznych.

W postępowaniu kasacyjnym, które nie jest swoistym postępowaniem „trzecioinstancyjnym” Sąd Najwyższy sprawdza jedynie, czy ocena dowodów przeprowadzona przez sąd nie naruszała zasady swobodnej oceny dowodów, wyrażonej w art. 7 k.p.k., a także, czy dokonując ustaleń faktycznych orzekające w obu instancjach sądy nie dopuściły rażącego naruszenia innych reguł procedowania, co mogłoby mieć wpływ na ustalenia faktyczne, a w konsekwencji na treść wyroku.

Badanie akt pozwoliło na stwierdzenie, że Sąd Rejonowy orzekając w tej sprawie oparł się na całokształcie ujawnionego materiału dowodowego.

Orzeczenie Sądu Rejonowego umotywowano poprawnie, w sposób umożliwiający odtworzenie toku rozumowania sądu I instancji.

Uzupełniająco należy podkreślić, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie sprawuje nadzoru nad niezawisłymi sędziami, a jedynym środkiem prawnym pozwalającym na ewentualne korygowanie wadliwych orzeczeń jest kasacja.

Zdaniem Sądu Najwyższego, „Podstawą zarzutów kasacyjnych nie może być samo negowanie oceny istniejących dowodów, bądź kwestionowanie opartych na nich ustaleń faktycznych, tylko dlatego, że są niekorzystne… i przeciwstawianie im innych okoliczności bardziej dla… korzystnych, których sąd – po ich rozważeniu – nie uznał za wiarygodne lub mające znaczenie dla rozstrzygnięcia (…) Podejmowane próby takich zabiegów są jawnym naruszeniem ograniczeń zawartych art. 523 k.p.k. i stanowią niczym nieuprawnioną próbą przekształcenia kontroli kasacyjnej w kolejną kontrolę apelacyjną” (zob. postanowienie SN z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt III KK 94/14, LEX nr 1493984).

Reasumując – dokonana ocena prawidłowości sposobu procedowania Sądu Rejonowego w Dębicy i zasadności wydanego postanowienia, nie dała podstaw do stwierdzenia, że orzeczenie to zapadło z rażącą obrazą prawa, o której mowa w art. 523 § 1 k.p.k., a tym samym nie dała podstaw do wniesienia na korzyść Pana kasacji przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

Krzysztof Domagała Prokurator Prokuratury we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej”

Źródło: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo

prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r. – Załącznik 4

 

Ponieważ prokurator Krzysztof Domagała wielokrotnie poświadczył nieprawdę, a w aktach sprawy przeciwko mnie zalegają dokumenty poświadczające, że celem oddalenia mojego wniosku prokurator Krzysztof Domagała wielokrotnie skłamał w w.w. piśmie z 05.09.2016 r., skierowałem do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry:

 1. Pismo z dnia 25 października 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 5: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie twierdzenie zamieszczonego w piśmie do mnie prokuratora Prokuratury Krajowej Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 3/: „Sąd Rejonowy w Dębicy dołożył wiele starań, aby wszechstronnie wyjaśnić okoliczności związane z zarzucanymi Panu czynami, co jednakże z powodu wielokrotnego niestawiennictwa Pana na rozprawie, de facto uniemożliwiło to Sądowi.” – o sporządzenie i doręczenie mi wykazów terminów:
   1. na które Sąd Rejonowy w Dębicy wyznaczył rozprawę w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,
   2. terminów mojego niestawiennictwa na rozprawę w sprawie jak w pkt. I.1.
  2. Zawiadomienie, że:
   1. w dniu 15 marca 2011 r. stawiłem się w Sądzie Rejonowym w Dębicy na rozprawę w sprawie sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ i byłem przesłuchiwany przez sędziego referenta Beatę Stój,
   2. rozprawy wyznaczone przez sędzię Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 407/13 na 17 maja 2012 r. i na dzień 29 maja 2012 r. nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie:
 1. mojego obrońcy z urzędu, adw. Roberta Bryka – 17 maja 2012 r.,
 2. sędzi Beaty Stój – 29 maja 2012 r.,
   1. ja nie stawiłem się na jednej rozprawie, wyznaczonej na dzień 29 czerwca 2012 r.
  1. Wniosek o zapoznanie się przez adresata niniejszego pisma z treścią Protokołu rozprawy przeprowadzonej przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w dniu 15 marca 2011 r.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 5


Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą nr (00)659007734507637584 – Załącznik 5. Przesyłka ta wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniu 27 października 2016 r., czego dowodem data umieszczona na prezentacie złożonej na Potwierdzeniu Odbioru przez Sekretarza Łukasza Najdę – Załącznik 6:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 27

października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637584 – Załącznik 6

 1. Pismo z dnia 25 października 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 7: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie twierdzenia zamieszczonego w piśmike do mnie prokuratora Prokuratury Krajowej Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 3/: „Sąd Rejonowy w Dębicy dołożył wiele starań, aby wszechstronnie wyjaśnić okoliczności związane z zarzucanymi Panu czynami, (…).” – o sporządzenie i doręczenie mi wykazu starań dokonanych przez Sąd Rejonowy w Dębicy w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności związanych z czynami zarzuconymi mi przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.
  2. Zawiadomienie, że w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ Sąd Rejonowy w Dębicy nie wykonał czynności:
   1. wskazanej przez Prokuratora Generalnego w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sądu Najwyższego od prawomocnego wyroku sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06,
   2. nakazanej temu Sądowi do wykonania przez Sąd Najwyższy wyrokiem wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego jak w pkt. II.1.
  3. Wniosek o zweryfikowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wiarygodności twierdzeń mojego obrońcy z urzędu w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/:
   1. z pisma do mnie z dnia 3 grudnia 2014 r. – Załącznik 7: „W swoim liście pyta Pan czy Sąd Rejonowy w Dębicy podjął się realizacji wytycznych Sądu Najwyższego a w szczególności podjął jakąkolwiek próbę przesłuchania świadka Krzysztofa Łapajlub działania mające na celu ustalenie autorstwa teksu pojawiających się w serwisach internetowych. Z przykrością informuję, że takich prób nie zauważyłem nawet pomimo ponownego przeglądnięcia akt. Wedle mojej wiedzy świadek był wzywany na pierwszą rozprawę doręczenie było nieskuteczne.
   2. z Zażalenia z dnia 21 kwietnia 2015 r. na postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 8: „(…) Jednak w tej sprawie przez ostatnie 3 lata Sąd I instancji nie podjął nawet prób merytorycznego rozpoznania sprawy i wszczęcia postępowania rozpoznawczego.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 7

 

Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą nr (00)659007734507637560 – Załącznik 7. Przesyłka ta wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniu 27 października 2016 r., czego dowodem data umieszczona na prezentacie złożonej na Potwierdzeniu Odbioru przez Sekretarza Łukasza Najdę – Załącznik 8:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 27

października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637560 – Załącznik 8

 1. Pismo z dnia 25 października 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 9: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie twierdzenia zamieszczonego przez prokuratora Prokuratury Krajowej Krzysztofa Domagałę w piśmie z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 3/: „Orzeczenie Sądu Rejonowego umotywowano poprawnie, w sposób umożliwiający odtworzenie toku rozumowania sądu I instancji.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, na czym zdaniem Prokuratora Krajowego, polegał tok rozumowania sędzi referenta w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beaty Stój.
  2. Zawiadomienie, że sędzia Beata Stój:
   1. ścigała mnie do dnia 15 marca 2016 r.za 18 czynów, z których karalność:
 1. 5 ustała z dniem 12 lipca 2012 r,,
 2. 11 ustała z dniem 5 lipca 2013 r.,
 3. 2 ustała z dniem 5 lipca 2015 r.,

w tym ścigając mnie:

 1. w okresie od stycznia 2013 r. do 28 kwietnia 2014 r. wydała Policji 6 nakazów zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne,
 2. w dniach 25 marca 2013 r. i 20 maja 2013 r. sporządziła i doręczyła mi zawiadomienia o posiedzeniach, które zorganizowała w dniach 18 kwietnia 2013 r. i 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie orzeczenia zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, mimo że pozbawienie mnie wolności w sprawie do sygn. akt II K 407/13 w jakiejkolwiek formie było prawnie niedopuszczalne,
 3. w dniu 28 kwietnia 2014 r. wydała Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne,
 4. w dniu 14 kwietnia 2015 r. wydała postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że poddanie mnie obserwacji było prawnie niedopuszczalne,
 5. w dniu 10 lipca 2015 r. – po tym, gdy ustała karalność wszystkich czynów, za które mnie ścigała – sporządziła i doręczyła mi wezwanie do stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Dębicy w dniu 8 września 2015 r. na posiedzenie w przedmiocie bezprawnego orzeczenia pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 9

 

Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą nr (00)659007734507637553 – Załącznik 9. Przesyłka ta wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniu 27 października 2016 r., czego dowodem data umieszczona na prezentacie złożonej na Potwierdzeniu Odbioru przez Sekretarza Łukasza Najdę – Załącznik 10:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 27

października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637553 – Załącznik 10

 

 1. Pismo z dnia 25 października 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 11: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji w postaci prezentacji przepisu prawa uniemożliwiającego adresatowi niniejszego pisma, Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu, wniesienie na podstawie art. 366 § 1 k.p.k. kasacji na moją korzyść od prawomocnego orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, mimo że w tej samej sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy prokurator generalny Andrzej Seremet wniósł na podstawie art. 366 § 1 k.p.k. kasację na moją korzyść od prawomocnego orzeczenia sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 407/13/ w pierwszej instancji.
  2. Zawiadomienie, że w sprawie orzeczenia /wyroku/ sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. kończącego postępowanie do sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 407/13/, tak samo, jak w sprawie orzeczenia /postanowienia/ sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/:
   1. żadna ze stron nie złożyła apelacji,
   2. ja nie złożyłem apelacji z powodu:
 1. pozbawienia mnie możności jej złożenia przez
  1. sędziego Tomasza Kuczmę,
  2. sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Tomasza Wojciechowskiego, Zdzisława Kulpę i Marcina Świerka,
 2. niedoręczenia mi tego wyroku przez Sąd Rejonowy w Dębicy.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 11

 

Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą nr (00)659007734507637577 – Załącznik 11. Przesyłka ta wpłynęła do Prokuratury Krajowej czego dowodem doręczone mi Potwierdzeniu Odbioru, bez podpisu osoby, która odebrała przesyłkę – Załącznik 12:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową przesyłki listowej nr

(00)659007734507637577 – Załącznik 12

 

 1. Pismo z dnia 25 października 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 13: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
  1. Wniosek o wniesienie – na podstawie:
   1. art. 521 § 1 k.p.k., art. 523 § 1 k.p.k. i art. 440 k.p.k.
   2. pisma z dnia 15 marca 2007 r. prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja do adresata niniejszego pisma, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego – Załącznik 18,
   3. pisma z dnia 6 lipca 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 10,
   4. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 9,
   5. pisma z dnia 1 października 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 11,
   6. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, wniesionej na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 4,
   7. wyroku wznowieniowego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanego na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 5,
   8. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 8,
   9. wskazania doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 7,
   10. orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 12,
   11. orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13, uchylającego postanowienie sędzi Beaty Stój jak w pkt. I.9 – Załącznik 13.

kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 2.

  1. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutu rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, naruszenia:
   1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
   2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia,
   3. prawa procesowego określonego w art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. /powołanie się na art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k./”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 13

Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą nr (00)859007731803390667 – Załącznik 13.
Przesyłka ta wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniu 26 października 2016 r., czego dowodem data umieszczona na prezentacie złożonej na Potwierdzeniu Odbioru przez Sekretarza Martę Przekazińską – Załącznik 14:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 26

października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)859007731803390667 – Załącznik 14

 

W pismach do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, stanowiących Załączniki 5, 7, 9, 11, 13 do niniejszego pisma złożyłem wniosek: „Wniosek – na podstawie informacji przekazanej mi w dniu 13 lipca 2016 r. w Prokuraturze Krajowej przez prokurator Elżbietę Szamburską /Załącznik 11/ – o sporządzenie i doręczenie mi informacji jak w pkt. I w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.”

Pokurator Prokuratury Krajowej Elżbieta Szawurska zapisała w „Protokole przyjęcia wniosku” podczas spotkania ze mną w dniu 13 lipca 2016 r. – Załącznik 15: „Podczas spotkania w dniu dzisiejszym Prokurator Elżbieta Szamburska poinformowała mnie i miesięcznym terminie udzielenia odpowiedzi, z tym iż w przypadku skierowania wniosku o wniesienie kasacji termin ten może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność wypożyczenia właściwych akt sądowych, oczekiwania na te akta jak również z uwagi na rodzaj sprawy i obszerność zebranych przez sąd materiałów.”
Źródło: Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne, Wydział Skarg i Wniosków, „Protokół przyjęcia wniosku”

sporządzony w dniu 13 lipca 2016 r. przez prokurator Elżbietę Szawurską – Załącznik 15

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie doręczył mi odpowiedzi na żadne z w.w. pism.

Minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie doręczył także odpowiedzi posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszce Ścigaj na jej pismo do niego z dnia 29 listopada 2016 r. – Załącznik 3.

 

Szanowni Panowie,

 

W niniejszym piśmie przedstawiłem Panom po raz kolejny Zbigniewa Ziobrę, jeden z wyjątków obalających „zasadę Szydło”: „Jesteśmy tu po to, żeby bronić obywateli”. Tych wyjątków jest tak wiele, że Beata Szydło, „stypendystka”7, bliżej byłaby prawdy, gdyby mówiła: „Jesteśmy to po to, żeby niszczyć Polaków”.

Gdyby nie tacy w służbie publicznej jak pupil cwanego moralnego karła Zbigniew Ziobro dużo mniej byłoby w Polsce bezrobotnych Polaków. Gdyby szefowa projektu „dobra zmiana PiS” B. Szydło kierowała się w jej działaniach zasadą „Jesteśmy tu po to, żeby bronić obywateli”, grono bezrobotnych zasili by wysługujący się prawniczej i urzędniczej mafii amoralni nieudacznicy, jak Zbigniew Ziobro.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 61 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S
 2. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.
 3. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 4. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r.
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 6. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 27 października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637584
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 8. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 27 października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637560
 9. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 10. Potwierdzenie Odbioru przez Prokuraturę Krajową w dniu 27 października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)659007734507637553
 11. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 12. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową przesyłki listowej nr (00)659007734507637577
 13. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 14. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór przez Prokuraturę Krajową w dniu 26 października 2016 r. przesyłki listowej nr (00)859007731803390667
 15. Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne, Wydział Skarg i Wniosków, „Protokół przyjęcia wniosku” sporządzony w dniu 13 lipca 2016 r. przez prokurator Elżbietę Szawurską

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK VIII

Kraków, dnia 11 maja 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Janusz Kawałek

Przewodniczący IV Wydziału Karnego-Odwoławczego

Sąd Okręgowy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt: IV S 16/17

 

Dotyczy:

 1. Wezwanie do sporządzenia i doręczenie mi wyjaśnienia, w jakiej sprawie Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy prowadzi postępowanie do sygn. akt IV S 16/17.
 2. Wezwanie do sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia jak w pkt. I w terminie 7 dni od dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma pod rygorem podania przeze mnie do publicznej wiadomości – za pośrednictwem Internetu, w tym strony www.kekusz.pl – żeś Pan jest tuman krnąbrny.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Te, tuman8,

 

Sporządzonym z Pana, przewodniczącego IV Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, upoważnienia Zawiadomieniem/Wezwaniem z dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd wezwał mnie – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Data: 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV S 16/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O BRAKACH PISMA I WEZWANIU DO ICH USUNIĘCIA Sąd Okręgowy w Krakowie, IV Wydział Karny Odwoławczy wzywa do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem uznania skargi za bezzasadną. Z upoważnienia Przewodniczącego Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Karnego Odwoławczego mgr Maria Urbanik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, Zawiadomienie/Wezwanie

z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Załącznik 1

 

Grozi mi Pan uznaniem skargi za bezzasadną, jeśli nie uiszczę opłaty w kwocie 200,00 zł w ciągu 7 dni od daty doręczenia mi Zawiadomienia/Wezwania z dnia 18.04.2017 r.

A skąd ja mam wiedzieć, w jakiej sprawie Pana podwładni prowadzą – albo Pan sam prowadzi – postępowanie do sygn. akt IV S 16/17?

W ostatnim czasie złożyłem dwie skargi na przewlekłość dwóch różnych postępowań.

W Zawiadomieniu/Wezwaniu z 18.04.2017 r. powinien Pan podać, której skargi ono dotyczy, tj. który organ prowadzi postępowanie, którego dotyczy złożona przeze mnie skarga oraz sygnaturę tego postępowania.

Wskazać należy, że art. 129 k.p.k. stanowi: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.”

Co więcej… mnie Pan poucza – Załącznik 1: „POUCZENIE 1. Pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie organu, do którego jest skierowane oraz sprawy, której dotyczy (…).”

Nie tylko na mnie ciążą obowiązki. Na sędziach – w tym Panu – też.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 16/17, Zawiadomienie/Wezwanie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

1 Sędzia delegowany przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

2 Związki partnerskie osób tej samej płci stają się w Polsce coraz bardziej powszechne.

3 Pragnę wyjaśnić, że utrzymywanie przez któregoś z sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy stosunków towarzyskich /patrz: pkt. IV.3/ z sędzią Januszem Kawałkiem jest przesłanką wyłączającą tych sędziów. Tak – w oparciu o utrzymywanie stosunków towarzyskich między funkcjonariuszami publicznymi – orzekł Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Kp 117/16, podając: „Sygn. akt II Kp 117/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia Sąd Rejonowy w Wieluniu – II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący – SSR /imię, nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu (…) postanawia: wyłączyć Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu: (…)

Uzasadnienie

Wymienieni w sentencji Sędziowie wnieśli o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy o sygn. akt II K 117/16.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony (art. 42 § 1 kpk).

W ocenie Sądu okoliczności przywołane w pisemnych wyjaśnieniach Sędziów, wskazujące na utrzymywanie z (…) stosunków służbowych jak i towarzyskich, są tego rodzaju, że mogą wywoływać uzasadnienie co do bezstronności Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu wymienionych w sentencji postanowienia. W związku z tym uznał za zasadne wyłączenie ich od udziału w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 117/16, postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016 r. /podkreślenia moje – ZKE/

 

4 Sędzia delegowany przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

5 Związki partnerskie osób tej samej płci stają się w Polsce coraz bardziej powszechne.

6 Pragnę wyjaśnić, że utrzymywanie przez któregoś z sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy stosunków towarzyskich /patrz: pkt. IV.3/ z sędzią Januszem Kawałkiem jest przesłanką wyłączającą tych sędziów. Tak – w oparciu o utrzymywanie stosunków towarzyskich między funkcjonariuszami publicznymi – orzekł Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II Kp 117/16, podając: „Sygn. akt II Kp 117/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia Sąd Rejonowy w Wieluniu – II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący – SSR /imię, nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu (…) postanawia: wyłączyć Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu: (…)

Uzasadnienie

Wymienieni w sentencji Sędziowie wnieśli o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy o sygn. akt II K 117/16.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony (art. 42 § 1 kpk).

W ocenie Sądu okoliczności przywołane w pisemnych wyjaśnieniach Sędziów, wskazujące na utrzymywanie z (…) stosunków służbowych jak i towarzyskich, są tego rodzaju, że mogą wywoływać uzasadnienie co do bezstronności Sędziów Sądu Rejonowego w Wieluniu wymienionych w sentencji postanowienia. W związku z tym uznał za zasadne wyłączenie ich od udziału w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 117/16, postanowienie z dnia 22 kwietnia 2016 r. /podkreślenia moje – ZKE/

 

7 Będąc w 2004 roku radną, funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej, Beata Szydło została stypendystką służb USA

8 „TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051