5 czerwca 2017 – Wniosek Z. Kekusia do Zbigniewa Ziobry o udzielenie odpowiedzi na wniosek Posła Agnieszki Ścigaj z 29.11.2016r.

Kraków, dnia 5 czerwca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o doręczenie mi – bez dalszej zbędnej zwłoki – odpowiedzi na:
  1. mój ponawiany kilkukrotnie wniosek z pisma z dnia 25 października 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego sprawę przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II Kp 854/10/,
  2. wniosek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. do adresata niniejszego pisma o zweryfikowanie, czy postanowienie jak w pkt. I.1 jest zgodne z dyspozycją:
   1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi przestępstw,
   2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi przestępstw,
   3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego mi w pkt. I.2 postanowienia,
   4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.
  2. skany odpowiedzi jak w pkt. I zostaną umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

Ja rozumiem, że szukanie prawdy bywa czasem przykre i bolesne.”

Zbigniew Ziobro do Leszka Millera, posiedzenie sejmowej komisji śledczej, 28 kwietnia 2003 r.

 

Panie pośle, pan jest zerem, panie pośle Ziobro.”
Leszek Miller do Zbigniewa Ziobry, posiedzenie sejmowej komisji śledczej, 28 kwietnia 2003 r.

 

ZERO”«ktoś bez podstawowych zasad moralnych, ktoś amoralny;

o kimś, nie mającym żadnej wartości»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1259

 

Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”

George Orwell

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 29 maja 2017 r. skierowanym do adresata niniejszego pisma złożyłem – Załącznik 1: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 WarszawaDotyczy:

 1. Ponowienie – złożonego pismami z 13 czerwca 2016 r. i 25 października 2016 r. – wniosku o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 2.
 2. Wniosek o:
  1. przygotowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do dnia 5 czerwca 2017 r. /poniedziałek/ odpowiedzi na wniosek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 1/ o zweryfikowanie, czy prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., kończące postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ jest zgodne z dyspozycją:
   1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi przestępstw,
   2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi przestępstw,
   3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego mi w pkt. I.2,
   4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia,
  2. wydanie mi – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.” – w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kserokopii odpowiedzi jak w pkt. I.1 z pieczęcią Prokuratury Krajowej poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.
 3. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I, str. 1zarzutów rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa procesowego określonego w art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  3. prawa procesowego określonego w art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do czynu przypisanego mi w pkt. I.2 postanowienia,
  4. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w odniesieniu do czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia.
 4. Wniosek o sporządzenie kasacji jak w pkt. I, w odniesieniu do:
  1. wniosku jak w pkt. III.1, na podstawie:
   1. pisma z dnia 15 marca 2007 r. prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 18,
   2. pisma z dnia 6 lipca 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 20,
   3. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 19,
   4. pisma z dnia 1 października 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 21,
   5. postanowienia sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ – Załącznik 17,
   6. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, wniesionej na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ – Załącznik 23,
   7. wyroku wznowieniowego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanego na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ – Załącznik 24,
   8. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 27,
  2. wniosku jak w pkt. III.2, na podstawie:
   1. orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 29,
   2. orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13, uchylającego postanowienie sędzi Beaty Stój jak w pkt. III.9 – Załącznik 30,
  3. wniosku jak w pkt. III.3, na podstawie ustalenia Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczonego w piśmie do mnie Rzecznika z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt RPO-422333-II/02/K.Ku – Załącznik 26,
  4. wniosku jak w pkt. III.4, na podstawie wskazania doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 16.
 5. Zawiadomienie, że Sąd Rejonowy w Dębicy:
  1. oczywiście i rażąco naruszywszy prawo określone w art. 442 § 3 k.p.k. „Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.” nie wykonał przez cztery lata – do dnia wydania postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – dyspozycji Sądu Najwyższego zamieszczonej w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. – patrz: str. 10 niniejszego pisma i dalsze.
  2. naruszywszy prawo określone w art. 442 § 3 k.p.k. podał w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 2: „Jakkolwiek Sąd Najwyższy polecił przesłuchać świadka Krzysztofa Łapaja, Sąd w niniejszym postępowaniu uznał, że jest to nadmiernie utrudnione i jednocześnie zbędne.”
 6. Wniosek o złożenie w kasacji jak w pkt. I wniosku o uniewinnienie mnie od każdego zarzutu przypisanego mi przez Sąd Rejonowy w Dębicy postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 2.
 7. Zawiadomienie, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie poświadczył w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II Kz 246/13 /Załącznik 30/, że po upływie karalności przestępstw możliwie jest prowadzenie postępowania zmierzającego do uniewinnienia osoby, której przypisano ich sprawstwo.
 8. Zawiadomienie, że po odbiór:
  1. kasacji jak w pkt. I,
  2. odpowiedzi na wniosek Posła Agnieszki Ścigaj jak w pkt. II

stawię się w Prokuraturze Krajowej, ul. Rakowiecka 26/30, w Warszawie, w dniu 5 czerwca 2017 r. /poniedziałek/.

 1. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy wydania mi w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji jak pkt. I i odpowiedzi jak w pkt. II i rozpocznę tego dnia prowadzony całodobowo przed Prokuraturą Krajową w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 protest głodowy – nie będę jadł, będę pił wodę i soki – który będę prowadził do dnia wydania mi w.w. dokumentów.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 29 maja 2017 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa

Ziobry – Załącznik 1

 

Jak mnie poinformowano po opublikowaniu w dniu wczorajszym, 4 czerwca, na blogu red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl filmu z moim udziałem pt. „Dr Zbigniew Kękuś: czy zostanę zamordowany przez Ziobro dla Zolla?”, w nagrodę za Pana wysługiwanie się od wielu lat rządzącej się w Polsce judeoferajnie – nie tylko frakcji Żyda Jarosława Kaczyńskiego, ale także jego z pozoru przeciwnikom, jak Andrzej Zoll – Pana małżonka ma rychło otrzymać pracę/fuchę za ogromne pieniądze w jednej ze spółek Skarbu Państwa.

Czas pokarze, na ile wiarygodna to informacja, natomiast to, jak zezwala Pan judeoferajnie od 11 lat – skrótowo zaprezentowałem w w.w. filmie – na naruszanie moich praw i pozbawianie mnie możności korzystania z nich, nakazuje mi traktowanie Pana w zgodzie z zasadą ograniczonego – bardzo! – zaufania.

Po moich licznych, najgorszych z możliwych, doświadczeniach nie tylko z Panem, od lat, ale także z sędziami i prokuratorami – w tym Prokuratury Krajowej, w tym ściągniętych tam przez Pana prokuratorów z Krakowa, Piotra Kosmatego i Dariusza Furdzika, sługusów judeoferajny, w tym judeofaszysty prof. dr. hab. Andrzeja Zolla – zdecydowałem, że jednak nie stawię się w dniu 05.06.2017 r. w Prokuraturze, a poproszę Pana – po raz… czwarty – o doręczenie mi za pośrednictwem operatora pocztowego odpowiedzi na Posła na Sejm Agnieszki Ścigaj i moje wnioski z pism do Pana, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Informuję także, że:

 1. do lekceważonej przez Pana Posła Agnieszki Ścigaj skieruję wniosek o skierowanie do Pana wniosku – opartego na prawie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: „§ 1 Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.” – o sporządzenie i doręczenie jej odpowiedzi na wniosek z pisma do Pana z dnia 29 listopada 2016 r.,
 2. kopię niniejszego pisma doręczę redaktorowi naczelnemu „Faktu”, Panu Robertowi Felusiowi, który robi Panu dobry PR, publikując w „Fakcie” – nakład ok. 350 tys. egz. – Pana, nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości oświadczenia, deklaracje, jak te:

 

-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią latami.

Muszą odzyskać zaufanie do sądów i samych sędziów, którzy zbyt często okazują pobłażanie przestępcom,

a lekceważenia wobec zwykłych ludzi.”
Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3 – Załącznik 2

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22 stycznia 2017, s. 3

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017, s. 2

 

W mojej sprawie Pan chroni interesu sędziów, prokuratorów, byłego RPO Andrzeja Zolla i jego małżonki adwokat Wiesławy Zoll od 11… lat – patrz:

 1. film na blogu red. Marka Podlckiego www.monitorpolski-YouTube.pl pt. „Dr Zbigniew Kękuś: czy zostanę zamordowany przez Ziobro dla Zolla?” ,
 2. materiały umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

 

W komentarzu do Pana deklaracji z września 2016 r.:

Ziobro: Chcę zmieniać sądy”

„Fakt”, 28 września 2016, s. 3

„Fakt” podał:

 

Minister sprawiedliwości dodaje, że przygotowywana reforma ma usprawnić sąd i sądownictwo oraz „oczyścić je z patologii”. Oby tylko eliminowanie patologii z sądów nie skończyło się na politycznym rewanżu

i obsadzaniu stanowisk swoimi.”
„Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3 – Załącznik 2

 

Pan opowiadając o „końcu mafii prawników i urzędników”, dokonuje li tylko zamiany – „dobra zmiana PiS” – tj. tworzy Pan swoją mafię.

Przypomnę także:

PATOLOGIA” – „Postawy i zachowania jednostek i grup,

niezgodne z wartościami i normami danej kultury i społeczeństwa

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 837

 

PATOLOGIA SPOŁECZNA” – «zjawiska społeczne związane z zachowaniem się jednostek lub grup społecznychniezgodnym z obowiązującymi wartościami danej kultury»

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna

 

Pana zachowanie wypełnia w.w. definicje patologii. Pan zachowuje się patologicznie.

A nie tylko mnie, ale nawet Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszkę Ścigaj chroniąc interesu judeoferjany lekceważy Pan w sposób, poświadczający trafność o Panu opinii sprzed lat Leszka Millera… Miał rację… Też twierdzę: Pan jest zerem, Panie Ziobro.

W odniesieniu wszak do Słownika Języka Polskiej definicji „zera”:

ZERO”« o kimś, nie mającym żadnej wartości»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1259

 

stwierdzić należy, że Pan ma wartość… Jest Pan wręcz bezcenny… Dla rządzącej się w Polsce judeoferajny.

Chroni Pan interesu ferajny, której cechę tak – jakże trafnie, czego mnóstwo dowodów, w tym nie tylko ocena Sądu Najwyższego decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego, ale i doniesienia mediów, jak PiS Żyda Jarosława Kaczyńskiego zamierza tę ocenę obejść – zdiagnozował prof. Feliks Koneczny:

 

Prawniczości żydowskiej cechę zasadniczą stanowi zamiłowanie do obchodzenia prawa.”

Feliks Koneczny

i która w jej działaniach kieruje się wytycznymi:

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem.”

Talmud, Keritot 6b

 

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Przypominając, że zawiadomił Pan media, że postawił sobie za cel zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy, skutkiem czego sam Pan powinien dawać im jak najlepszy w tym – intensywności i jakości pracy – zakresie przykład:

 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (47 l.) chce usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości.

Po pierwsze – zmusić sędziów do bardziej wytężonej pracy.

Źródło: „Ziobro rozpoczyna rewolucję w sądach”; „Fakt”, 21-22.01.2017, s. 3

wnoszę jak na wstępie.

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 11 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 maja 2017 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 2. Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3